6. BIOLOĢIJA, VIDES UN ZEMES ZINĀTNES

Vadītājs,
proje
kta numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
 summa, Ls
 

1. Bioloģija


“Silava”, valsts uzņēmums
Āboliņa A.
01.0552
Latvijas sūnu flora

2787


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Krams I.
01.0457
Plēsēju - upuru neletālo mijiedarbību ekoloģija

787


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Andrušaitis G.
01.0340
Apdraudētās un retās Latvijas augu un dzīvnieku sugas “Latvijas Sarkanā Grāmata”

2427

Baumanis J.
01.0345
Latvijas avifaunas dinamika

7575

Bērziņa N.
01.0374
Barības vielu modulējošā loma ekzogēno un endogēno kaitīgo faktoru izraisīto efektu neitralizācijā dzīvnieku organismā

19446

Čudare Z.
01.0346
Videi draudzīga augu aizsardzība zemenēm kaitējošo ērču (Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch un Tarsonemidae: Tarsonemus pallidus Banks) apkarošanai zemeņu stādījumos

1935

Ieviņš Ģ.
01.0343
Augu stresa izturības nodrošināšanas bioķīmiskie un molekulārie mehānismi: abiotisko un biotisko faktoru nozīme pretstresa reakciju regulācijā

7739

Janaus M.
01.0337
Antropogēno ietekmju izvērtējums uz putnu populācijām mitrāju ekosistēmās un to iespējamā optimizācija

5345

Jankevica L.
01.0339
Bioloģiskās augu aizsardzības perspektīvas Latvijā: kukaiņu patogēnu izplatība un dabisko izolātu daudzveidība

1935

Kolodinskis A.
01.0477
Elektromagnētiska lauka iedarbības efekta izpēte uz bērnu un jauniešu attīstību

1771

Laiviņš M.
01.0478
Boreālā un nemorālā bioma ekotona augu sabiedrību struktūra, mijiedarbība un transformācija Latvijā klimata pasiltināšanās un vides piesārņošanas ietekmē

3968

Melecis V.
01.0344
Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona

15871

Paegle G.
01.0475
Augu bioķīmiskie aizsargmehānismi mikroelementu - smago metālu (Cu, Zn, Mn) disbalansa substrātā izraisītā stresa apstākļos

7181

Rašals Ī.
01.0310
Latvijas miežu adaptīvo gēnu kompleksa īpatnību noteikšana un to molekulārā kartēšana

6591

Rašals Ī.
01.0311
Jaunu, efektīvu miežu miltrasas rezistences donoru izmantošana Latvijas miežu miltrasas izturības paaugstināšanai

9903

Skujiņš J.
01.0479
VA mikorizas un augu simbioze Latvijas augsnēs un augu meristēmu un arbuskulārās mikorizas mijiedarbība

2394

Spriņģe G.
01.0341
Vides izmaiņu ietekme uz saldūdens biocenožu attīstību un hidroekosistēmu kvalitāti

6427

Šulcs V.
01.0474
Latvijas nacionālā botāniskā nomenklatūra

3869

Šulcs V.
01.0476
Latvijas vaskulāro augu flora (sēklaugi)

14691

Vīksne J.
01.0342
Plēsēja - upura attiecības mitrāju ekosistēmās atkarībā no zoocenozes sugu sastāva un populācijas blīvuma

9903

Zariņš I.
01.0481
Augu bioloģiski aktīvo ekstraktvielu izpēte un to praktiskās izmantošanas iespēju noskaidrošana ekoloģiski nekaitīgu biopesticīdu izstrādāšanai

2099

Zenkevičs H.
01.0338
Zivju vairošanās regulatora - gonadotropā hormona molekulāro formu un analogu izpēte

7149

Kopā pa organizāciju:

138219


Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
Andrušaitis A.
01.0211
Pelagiāla - bentosa mijiedarbības izpēte Rīgas līča atklātajā daļā

5870

Balode M.
01.0126
Vides faktoru ietekme uz potenciāli toksisko aļģu attīstību un toksīnu producēšanu

6558

Boikova E.
01.0144
Sezonālie procesi un mehānismi Rīgas jūras līča ekosistēmas vielu apritē

12133

Kopā pa organizāciju:

24561


La
tvijas Universitāte
Aivars J.
01.0493
Artēriju un arteriolu vazomocija: izcelsme un ietekmējošie faktori

5575

Brūmelis G.
01.0098
Dabisko mežu funkcijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā

8526

Brūmelis G.
01.0099
Sūnu Hylocomium splendens un Pleurozium schreberi funkcionālā loma mežu ekosistēmās

3279

Cimdiņš P.
01.0291
Latvijas iekšējo ūdeņu biodaudzveidības vienota stratēģija

2099

Gertnere D.
01.0286
Rododendru sistemātiskās piederības un kvantitatīvo pazīmju noteikšana pielietojot DNS analīzes, bioķīmiskās un molekulārās sistemātikas metodes

9149

Ieviņš Ģ.
01.0248
Augu - augēdāju posmkāju attiecību molekulārā ekoloģija

5575

Kondratovičs U.
01.0097
Kokaugu veģetatīvās pavairošanas anatomisko un fizioloģisko procesu izpēte

2886

Kondratovičs R.
01.0485
Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu jaunu rododendru šķirņu selekcija un to veģetatīvās pavairošanas metožu izstrāde

7247

Nikolajeva V.
01.0388
Glikoproteīnu dabas fermenta adenilātdezamināzes struktūra un imūnbioloģiskā iedarbība

1771

Orehovs A.
01.0259
Ziemciešu pārbaude un novērtēšana Latvijai ieteicamā apstādījumu augu sortimenta sastādīšanai

5411

Pakalne M.
01.0331
Latvijas purvu veidošanās un veģetācijas daudzveidība holocēnā

951

Piterāns A.
01.0486
Latvijas reto un aizsargājamo augu sabiedrību (biotopu) bioloģija un ekoloģija

3574

Priednieks J.
01.0267
Limitējošie faktori ligzdojošo putnu populācijām sauszemes ekosistēmās

2787

Selga T.
01.0480
Augu ultrastruktūra un endogēnā regulācija vides ietekmē

3279

Spuņģis V.
01.0488
Sauszemes ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības indikācijas sistēmas izstrāde

4197

Tomsone S.
01.0260
Iespējamā oksidatīvā stresa un augu audu īpatnību loma somatiskās morfoģenēzes procesā

2361

Zorenko T.
01.0298
Zīdītāju monitorings, ekoloģija un uzvedība

984

Kopā pa organizāciju:

69651


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Hrols J.
01.0676
Termiskās un nukleārās enerģijas ražošanas uzņēmumu ietekme uz Latvijas mežiem

2984

Kopā pa organizāciju:

2984


Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Raipulis J.
01.0136
Dažādu bioloģisko testsistēmu skrīninga izmantošana genotoksiskā piesārņojuma pētīšanā

2394


Nacionālais Botāniskais dārzs
Bondare I.
01.0322
Latvijas dendroflora

8197

Buivids K.
01.0320
Ekonomiski nozīmīgu krāšņum- un ogaugu selekcija: selekcijas un pavairošanas metodes, augu un datu bankas

5607

Jakobsone G.
01.0324
Fizioloģisko procesu regulēšana in vitro kultivētu augu uzglabāšanas laikā pazeminātas temperatūras stresa apstākļos

3279

Jakobsone G.
01.0325
Izolēto rožu embriju in vitro kultūra kā principiāli jauna selekcijas metode Latvijas dārzkopībā

1541

Seisums A.
01.0382
Taksonomijas problēmu risinājums ģintīs Allium, Iris un Tulipa saistībā ar to karioloģiju un DNS u.c pētījumiem

3279

Kopā pa organizāciju:

21903

Kopā pa apakšnozari:

263286

 

2. Vides zinātne un hidroinženierzinātne


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Briede A.
01.0482
Klimata mainība Latvijā un tā ietekme uz hidroekosistēmām

3082

Kļaviņš M.
01.0386
Dabas ūdeņu organisko vielu ietekme uz vidi piesārņojošo vielu likteni hidroekosistēmās 8328
Kopā pa organizāciju:

11410


Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
Jurkovskis A.
01.0315
Biogēno elementu un smago metālu uzvedība bioģeoķīmiskajās robežzonās Rīgas līcī

6985


Latvijas Universitāte
Bethers U.
01.0308
Rīgas jūras līča ūdens un biogēno vielu bilances matemātiskā modelēšana

2328

Spricis A.
01.0284
Vides ķīmiskā ietekme uz kultūrvēsturisko objektu akmens materiāliem un to pretkorozijas aizsardzība

2886

Kopā pa organizāciju:

5214


Rīgas Tehniskā universitāte
Kalniņa D.
01.0573
Viegli izmantojamu papildus oglekļa avotu izmantošana ar naftas produktiem piesārņotu grunšu bioloģiskās attīrīšanas procesos

1115


Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
Valters J.
01.0085
Klimata izmaiņas un to varbūtējās ietekmes uz Latvijas ūdens resursiem izpēte

6066

Kopā pa apakšnozari:

30790

3. Zemes zinātnes

Latvijas Universitāte
Apsīte E.
01.0254
Zemes transformācijas ietekme uz biogēno elementu un organisko vielu plūsmu izmaiņām Latvijas upju baseinos

1017

Danilāns I.
01.0091
Austrumeiropas un Viduseiropas Ēma marīno un kontinentālo nogulumu sasaistes problēmas un to palinozonu reģionālās īpatnības

3050

Goba Z.
01.0086
Latvijas vietvārdu ģeogrāfija

1246

Hodireva V.
01.0095
Granātu grupas minerāli Latvijas terigēnajā sedimentoģenēzē

1279

Krauklis Ā.
01.0299
Zemes ekoloģiskais potenciāls un tās apsaimniekojums Latvijas ģeoloģiskajās ainavās: lokāls, reģionāls un globāls skatījums

885

Krišjāne Z.
01.0266
Pilsētu loma dažāda līmeņa teritoriju attīstībā

2099

Lukševičs E.
02.0871
Baltijas devona mugurkaulnieku izpēte un agrīno četrkāju evolūcijas paleoģeogrāfiskie un paleoekoloģiskie aspekti

3443

Nikodemus O.
01.0489
Zemes izmantošanas struktūras maiņa augstienēs Latvijā - ainavekoloģiskais un vizuālais aspekts

2099

Savvaitova L.
01.0092
Latvijas augšdevona stratigrāfiskā iedalījuma revīzija

1246

Segliņš V.
01.0293
Latvijas kvartārsegas ūdeņi

3312

Segliņš V.
02.0872
Ledus laikmeta beigu posma nogulumi Latvijā un to starpreģionālā korelācija

1804

Stinkulis Ģ.
01.0090
Latvijas devona smilšakmeņu karbonātu cements un tā ģenēze

3246

Strautnieks I.
01.0330
Glacigēnās reljefa formas un to ģenēze salveida augstienēs

2131

Šķinķis P.
01.0272
Latvijas sabiedrības struktūras maiņu ekonomiskās un sociāli ģeogrāfiskās indikācijas

1017

Zelčs V.
01.0300
Ledāja dinamika pēdējā apledojuma laikā Latvijā

5968

Kopā pa organizāciju:

33842

Kopā pa apakšnozari:

33842

Kopā pa nozari:

327918