9. LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
 summa, Ls

Zinātnes centrs “Sigra”
Blūzmanis J.
01.0112
Destruktīvo etiopatoģenētisko procesu ietekme uz dzīvnieku organisma fizioloģiskām norisēm un produkciju

16254

Jemeļjanovs A.
01.0113
Prevalējošo nosacīti patogēno mikroorganismu asociāciju izraisīto govju mastītu etiopatoģenēze un zinātniski pamatotu amboceptoru izstrāde un to profilakse

11741

Mičulis J.
01.0109
Zāles lopbarības kvalitātes riska faktoru novērtēšanas iespēju izpēte, regulējot fermentatīvos procesus sagatavošanas, uzglabāšanas un izēdināšanas laikā

20730

Petrova A.
01.0110
Mājdzīvnieku ēdināšanas faktoru ietekme uz iegūtās lopkopības produkcijas holesterīna līmeni, taukskābju sastāvu un daudzumu

9062

Kopā pa organizāciju:

57787


Agroķīmisko pētījumu centrs
Timbāre R.
01.0763.4
Slāpekļa režīma izpēte augsnē un augos optimālu slāpekļa mēslojuma lietošanas rekomendāciju izstrādei

5870


Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, A/s
Bite A.
01.0519
Augļu un dārzeņu ilgtspējīgu ražošanas sistēmu izstrāde

11704


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Adamovičs A.
01.0766
Tauriņziežu un stiebrzāļu zālāju agrofitocenožu produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie vides faktori

10787

Antāne V.
01.0775
Humorālās imunitātes antibakterālo faktoru nozīme tesmeņa aizsardzībā un mastīta etipatoģenēzē

4586

Bankina B.
01.0768
Nozīmīgāko kultūraugu patogēnu un to populāciju inventarizācija un attīstības ciklu izpēte datorizētu prognozēšanas modeļu optimizēšanai

11741

Birzietis G.
01.0785
Daudzkomponentu biodegvielu energoaktivitāte iekšdedzes motoros

10237

Birģele E.
01.0771
Gremošanas procesu adaptācijas mehānismi teļiem pārejas periodā no preruminācijas uz rumināciju

9062

Bušmanis P.
01.0784
Lauksaimniecības ietekme uz ūdens resursu kvalitāti

7265

Bērziņš E.
01.0791
Augkopības produkcijas pirmapstrādes un glabāšanas procesu pētījumi

11154

Ciproviča I.
01.0780
Piena tauku modificēšanas iespējas un to pielietojums pārtikas produktu ražošanā

10787

Jankava A.
01.0783
Lauku saimniecību zemes konsolidācijas pamatnoteikumi un metodes

5027

Kronbergs Ē.
01.0790
Biomasas resursi un mehanizācija kondicionēšanas procesos

11154

Kārkliņš A.
01.0764
Pamatprincipu izstrāde Latvijas vienotai augsnes informācijas sistēmai

9796

Kārkliņš A.
01.0765
Augu barības elementu aprites pētījumi un mēslošanas līdzekļu optimizācija atbilstoši Labas lauksaimniecības prakses principiem

6274

Lapiņš D.
01.0762.1
Augsnes apstrādes, nezāļu apkarošanas teorētiskās bāzes pilnveidošana

6824

Laurs A.
01.0787.1
Slaukšanas un piena pirmapstrādes iekārtu tehniskā stāvokļa diagnostikas sistēmas izstrāde un ieviešana Latvijā

3816

Liepiņš E.
01.0770
Produktīvo dzīvnieku un pārtikas infekciju epidemioloģija un kontrole LR

4550

Osītis U.
01.0774
Slāpekļa maiņa slaucamo govju spureklī

4623

Paura L.
01.0773
ES prasībām atbilstošas piena lopkopības virspārraudzības nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze

4586

Priekulis J.
01.0787
Piena lopkopības tehnoloģijas un mehanizācijas pilnveides pētījums

3852

Ru?a A.
01.0763.1
Graudaugu ražas un kvalitātes mērķtiecīgas vadības modeļu izstrāde Latvijas agroekoloģiskajos apstākļos

11814

Sprūžs J.
01.0772
Eiropas Savienības noteiktajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām atbilstošu gaļas un zivrūpniecības blakusproduktu ieguve un izmantošana mājdzīvnieku ēdināšanā

4586

Kopā pa organizāciju:

152521


Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
Stramkale V.
01.0763.6
Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas agrotehnisko paņēmienu pētījumi - ražas, tās kvalitātes un racionālas izmantošanas vadības modeļa izstrādē Austrumlatvijas agroklimatiskajiem apstākļiem

4770


Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs
Punculis P.
01.0513
Lauku smidzinātāju pētījumi un to regulāro pārbaužu sistēmas metodiskā pamatojuma izstrāde

4916


Skrīveru Zinātnes centrs
Antonijs A.
01.0108
Daudzgadīgo zālaugu zelmeņa ilglaicīgi augstas ražības un kvalitātes veidošana, optimizējot audzēšanas agrotehniku

1945

Borovko L.
01.0111
Latvijas agroekoloģiskiem apstākļiem atbilstošas, videi draudzīgas eļļas augu un griķu audzēšanas agrotehnikas optimizācija pēc Eiropas Savienības prasībām

3779

Lejiņš A.
01.0154
Augseku, apmaiņas, kultūru piesātinājuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ietekme uz kultūraugu ražību, nezālainību, augu slimību un augsnes auglību labas saimniekošanas priekšnosacījumu izstrādei ilgtspējīgu saimniecību vajadzībām

4843

Vigovskis J.
01.0765.1
Augu barības elementu aprites pētījumi un mēslošanas līdzekļu optimizācija atbilstoši Labas lauksaimniecības prakses principiem

6274

Kopā pa organizāciju:

16841


Priekuļu selekcijas stacija, valsts uzņēmums
Zariņa L.
01.0762.2
Pētījumi par augseku un mēslošanas sistēmu ietekmi uz kultūraugiem un augsnes auglību ilglaicīgos stacionāros izmēģinājumos

3889

Zariņa L.
01.0763.2
Kartupeļu, miežu, rudzu, tritikāles un zirņu kvalitātes vadības modeļa izstrāde

2972

Kopā pa organizāciju:

6861


Ulbrokas Zinātnes centrs
Ivanovs S.
01.0516
Mehanizētu tehnoloģiju un mašīnu sistēmu racionālas izvēles pētījumi tehnisko kultūru, rupjās lopbarības un augu-ogu ražošanai

13319

Viesturs D.
01.0515
Mobilās lauksaimniecības tehnikas lietošanas efektivitātes pētījumi dažādas intensitātes saimniekošanai

11447

Vilde A.
01.0517
Pētījumi precīzai lauksaimniecībai atbilstošas energoefektīvas augkopības mehanizācijas sistēmas izveidei, izvērtējot globālas pozicionēšanas sistēmas GPS pielietojuma iespējas

7228

Ziemelis I.
01.0518
Energoefektīvu metožu un tehnisko līdzekļu izstrāde Eiropas Savienības prasībām atbilstošu turēšanas apstākļu nodrošināšanai cūku mītnēs, izmantojot biogāzē pārstrādātos lauksaimniecības atkritumus un citus alternatīvos enerģijas avotus

12805

Kopā pa organizāciju:

44799


Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija
Kaufmane E.
01.0830
Augļu koku un ogulāju selekcija

24766


Valsts Stendes selekcijas stacija, valsts zinātniskais uzņēmums
Krotovs M.
01.0763.3
Graudaugu audzēšanas likumsakarību izpēte maizes, lopbarības, spirta, diētisko un funkcionālo pārtikas produktu ražošanai Kurzemes agroklimatiskajos apstākļos

4916

Maļecka S.
01.0762.3
Meteoroloģisko apstākļu, audzēšanas tehnoloģiju un samazinātu herbicīdu devu ietekme uz vasaras miežu sējumu nezālainību

3889

Kopā pa organizāciju:

8805


Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
Berlands V.
01.0105
Pilienveida apūdeņošanas režīma un tehniski ekonomisku sistēmu izstrādāšana intensīviem augļu un ogulāju dārziem

7411

Smilga H.
01.0102
Drenāžas hidroloģiskā darbība perspektīvajā lauksaimniecības zemju ūdens režīma un vides aizsardzības regulēšana kompleksā

11008

Valters J.
01.0114
Hidrotehniskās meliorācijas ietekme uz dabas resursiem un ekosistēmu stabilitāti

8842

Kopā pa organizāciju:

27261

Kopā pa nozari:

366901