1. INFORMĀTIKA

Vadītājs,
projekta
numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

Laboratorija “Vide”, individuālais uzņēmums

Hermanis E.
01.0064
Datu pārraides signālu interferences minimizācija neortogonālās funkciju bāzēs

2067

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2067

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “S Fabrika”

Kadišs B.
01.0199.1
Unificētās modelēšanas valodas (UMV) formālās semantikas radīšana kategoriskās loģikas ietvaros

2903

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2903

 

“Frame Inform Systems”, SIA

Kadišs B.
01.0199
Unificētās modelēšanas valodas (UMV) formālās semantikas radīšana kategoriskās loģikas ietvaros

593

Kopā pa organizāciju: ..........................................

593

 

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

Jakubaitis E.
01.0062
Hipertekstu elektroniskās informācijas sistēmas

2462

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2462


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Moskvins G.
01.0867
Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā

2124

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2124

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Misāns P.
01.0863.1
Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes mobilajiem smaržu instrumentiem

1804

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1804

 

Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts

Baums A.
01.0833
Reāllaika sistēmu analīze, modelēšana un izstrāde, izmantojot determinētos un stohastiskos Petrī tīklus

8890

Beiners E.
01.0840
Energoobjektu modeļi dažādu enerģijas avotu izmantošanas optimizācijai

2443

Buls J.
01.0832
DASP specializēto mikroshēmu strukturētā sintēze un to prototipu un testēšanas līdzekļu izstrādāšana

5450

Čapenko V.
01.0837
Ciparsistēmu modulārā projektēšana rekonfigurējamo loģisko ierīču bāzē

8514

Ermuiža A.
01.0838
Paaugstinātas bīstamības objektu drošības kontroles sistēmas modelis: izpēte, pilnveidošana un pielietošana

2011

Krūmiņš K.
01.0836
Apriorās informācijas un adaptīvās metodes diskrētajā stroboskopijā

7161

Lorencs A.
01.0835
Multipozicionālas digitāla paraksta shēmas drošība

3609

Pelipeiko V.
01.0834
Informacionālās drošības metodes datortīkliem  un komunikāciju kanāliem

3684

Zagurskis V.
01.0032
Multimediju pielietojumu sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (JSS) izstrādāšana un testēšana

6804

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 48 566


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Sedols J.
01.0355
Modelēšanas sistēmas SITA attīstība un izmantošana izglītībā

5112

Skadiņa I.
01.0318
Automatizēta valodneatkarīgas teksta reprezentācijas sintēze

3552

Spektors A.
01.0317
Latviešu valodas runas modelēšanas programmatūra

4943

Vīksna J.
01.0301
Atklājumu algoritmiskā teorija un tās pielietojumi sistēmanalīzē un bioinformātikā

 10 938

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 24 545

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Štrauss V.
01.0080
Informācijas tehnoloģijas attīstīšana materiālu īpašību nesagraujošai raksturošanai

6954

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

6954

  

Latvijas Universitāte

Kangro A.
01.0289
Informācijas un komunikāciju tehnoloģija un izglītības inovācijas Latvijā un pasaulē

2143

Karnītis E.
01.0063
Informācijas sabiedrības izveide Latvijā: konceptuālās pamatnostādnes

3270

Nečvals N.
02.0918
Jauni optimalitātes kritēriji un duālās vadības algoritmi datorizētās lēmumu pieņemšanas sistēmās

1522

Kopā pa organizāciju: ..........................................

6935

  

Rīgas informācijas tehnoloģijas institūts, A/s “Dati”

Borzovs J.
01.0048
Informācijas tehnoloģija un telekomunikācija: latviešu terminoloģija

4266

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4266


Rīgas Tehniskā universitāte
Andronovs A.
01.0842
Intensīvas datormetodes datu analīzei un modelēšanai

1522

Balodis G.
01.0848
Multifrekvenču cirkulāras polarizācijas uztverošās sistēmas parametru optimizācija

3045

Borisovs A.
01.0846
Mākslīgo neironu tīklu izstrādāšana prognozēšanas, klasifikācijas un lēmumu pieņemšanas uzdevumu risināšanai

5657

Burovs G.
03.1010
Dinamisko sistēmu identifikācijas un lēmumu pieņemšanas topoloģisku modeļu un algoritmu informācijas tehnoloģijas

1936

Celmiņš T.
01.0841
Telekomunikāciju tīklu ziņojumu aizsardzības veidu izvēles jautājumi un uzdevumi

1428

Glazs A.
01.0854
Medicīnisko attēlu kvalitātes uzlabošanas un atpazīšanas metožu izstrādāšana

1522

Grundspeņķis J.
01.0845
Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās

6935

Ivanovs Ģ.
01.0844
Daudzviļņu optisko sakaru sistēmu izpēte un pielietošanas iespējas

2443

Jankovskis J.
01.0843
Elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi

3439

Kapenieks A.
01.0853
Virtuāla laboratorija multimediju CD studiju materiālu radīšanai internetā

1447

Markovičs Z.
01.0866
Sistēmu darbības korekcijas un atveseļošanas datorvadība

2970

Matīss I.
02.0919
Nesagraujošo mērīšanas metožu precizitātes paaugstināšana ar signālu apstrādes metodēm

3721

Merkurjevs J.
01.0864
Loģistikas sistēmu uz imitācijas modelēšanu balstītās analīzes un optimizācijas programmlīdzekļu izstrādāšana un pielietošana

6954

Misāns P.
01.0863
Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes mobilajiem smaržu instrumentiem

2725

Novickis L.
01.0862
Intelektuālo finanšu un apdrošināšanas programmnodrošinājuma izstrāde uz tīmekļa tehnoloģijas bāzes

4304

Osis J.
01.0861
Uz topoloģiskiem modeļiem bāzēta mehatronisko sistēmu objektorientēta sistēmanalīze un projektēšana

6935

Ozols A.
01.0860
Transporta lokālas adaptīvas vadības algoritma izstrādāšana

1729

Pētersons E.
01.0859
Modeļu un metožu izstrādāšana datoru tīklu analīzei un projektēšanai sevlīdzīgas darba slodzes vidē

4154

Slaidiņš I.
01.0858
Virtuālā laboratorija izglītībai un pētniecībai

3233

Spalviņš A.
01.0857
Hidroģeoloģisko un ar to saistīto vides aizsardzības problēmu skaitliskā modelēšana

 10 432

Vulfs Ģ.
01.0850
Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un algoritmi identifikācijas un vadības uzdevumos

3364

Ziema M.
01.0856
Integrētu multimediju sistēmu projektēšana lokāliem tīkliem

1785

Ziemelis J.
01.0855
Elektromagnētisko viļņu izkliedes un absorbcijas modelēšanas problēmas

3045

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 84 725

Kopā pa nozari: ................................................................

 187 944