10. VĒSTURE (tai skaitā kultūras vēsture)

Vadītājs,
projekta
numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Vēsture

 

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Blumberga R.
01.0558
Kultūrvēstures dokumenti par lībiešiem Somijas avotu krātuvēs

1685

Bērziņš J.
03.0975
Sabiedriski politiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 1900.–1925. gadā

8934

Denisova R.
01.0561
Latvijas iedzīvotāju antropoloģija m.ē. 1. un 2. gadu tūkstotī (iedzīvotāju integrācijas vēsturiskais, morfoloģiskais, etniskais , ģenētiskais, sociālais un ekoloģiskais aspekts )

8944

Jakovļeva M.
02.0899
Pētījumi Rietumlatvijas vēsturē viduslaikos un jauno laiku sākumā

4105

Jēkabsons Ē.
01.0557
Latvijas attiecības ar Poliju un Lietuvu, 1918–1921

1736

Mugurēvičs Ē.
01.0554
Kurzeme un Daugavas baseins dzelzs laikmetā

9771

Ose I.
01.0556
Pētījumi Latvijas viduslaiku arheoloģijā — pilis, pilsētas un kapsētas

 14 202

Šneidere I.
01.0562
Pētījumi Latvijas vēsturē 1940.–1960. gadā

 17 827

Vasks A.
01.0559
Cilvēks mainīgajā vidē akmens un agro metālu laikmetā Latvijā

8536

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 75 740

 

Latvijas Universitāte

Feldmanis I.
01.0336
Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918–2000)

2246

Malahovska L.
01.0332
Ārējais faktors Latvijas jauno laiku vēsturē: reģionāls skatījums

817

Taurēns J.
01.0483
Latvijas neatkarības problēma starptautiskajās attiecībās 1941.– 1991. gadā

1685

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4748

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 80 488

 

2. Kultūras vēsture

 

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Jansone A.
01.0553
Latviešu tekstīliju vēsture uz Eiropas kultūrvēstures fona

3257

Ločmelis I.
01.0452
Arheoloģisko, antropoloģisko un etnogrāfisko kolekciju zinātniska apstrāde un saglabāšana Latvijas kultūrvēsturei

 18 357

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 21 614

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 21 614

Kopā pa nozari: ................................................................

 102 102