12. FILOZOFIJA, SOCIOLOĢIJA, PSIHOLOĢIJA, PEDAGOĢIJA

Vadītājs,
projekta
numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Filozofija

 

Baltijas Studiju centrs

Broks J.
01.0463
Dabīgais un dabiskais cilvēka esamībā

951

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

951

 

Daugavpils Universitāte

Ikere Z.
01.0459
Latvijas integrācija Eiropas Savienībā: kultūrfilozofiskais aspekts

703

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

703

 

Pētījumu centrs “Feministica Lettica”

Cimdiņa A.
01.0454
Latviešu literatūrfilozofija un mūsdienu literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma diskurss

5332

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

5332

 

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

Buceniece E.
01.0747
Ideju vēsture Latvijā: XX gadsimts

 14 589

Dāboliņš A.
02.0917
Mūsdienu protestantisma filozofija — sociālās atbildības un individuālās dzīves jēgas kopsakarībā

579

Freiberga E.
01.0742
Psihoanalīze, feminisms un citādības ētika

2253

Krūmiņa-Koņkova S.
01.0754
Reliģiozitāte un garīgie strāvojumi  21. gadsimta Latvijā

 10 559

Kūle M.
01.0748
Dzīvespasaules fenomenoloģiskā un hermeneitiskā deskripcija

 13 019

Kūlis R.
01.0746
Postmodernisms un cilvēciskās solidaritātes

5043

Leitāne I.
01.0757
Midrašu un talmuda references ebreju filosofijā

2211

Markovs V.
01.0745
Cilvēka pasaule un cilvēks pasaulē

2315

Podmazovs A.
01.0760
Tradicionālā Austrumu kristietība un integrācijas procesi Latvijā

5725

Priedīte A.
01.0759
Nacionālās identitātes diskurss Latvijas ideju vēsturē

2935

Rubene M.
01.0743
Sociālā atmiņa, taisnīgums, tolerance

4299

Šuvajevs I.
01.0750
Eiropas filosofija un dzīves tehnoloģijas

9692

Vecvagars M.
01.0744
Parmenida enaja

4547

Vējš J.
01.0756
Mūsdienu reliģijfilozofijas ētiskās dimensijas

2625

Zariņš V.
01.0753
Klasiskā humānisma vērtības un to recepcija Latvijā

2935

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 83 326

 

Latvijas Universitāte

Polis A.
02.0935
Cilvēka problēma interdisciplinārā skatījumā

951

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

951

Rīgas Stradiņa universitāte
Sīle V.
02.0920
Medicīnas ētikas pamatprincipu morālie un ētiskie aspekti: situācija Latvijā

1054

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1054

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Zvejnieks A.
01.0563
Sociālā realitāte un modernisms

2211

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2211

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 94 528

 

2. Socioloģija

 

Baltijas sociālo zinātņu institūts

Zepa B.
01.0312
Šķelšanās starp socioligvistiskajām grupām Latvijā: demokratizācija kā stabilizējošs faktors

1984

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1984

 

Daugavpils Universitāte

Meņšikovs V.
03.0954
Pilsētas socioloģiskās problēmas

1984

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1984

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Zobena A.
02.0882
Ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstības institucionālā vide

2707

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2707

 

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

Putniņa A.
01.0751
Nacionālā mutvārdu vēsture: identitāte un integrācija

 10 456

Rungule R.
01.0752
Jaunatnes integrācija Latvijas sabiedrībā

9672

Tisenkopfs T.
01.0755
Kolektīvas rīcības aģentu pētījums: Integrēta lauku un reģionu attīstība Latvijā (KolIRA)

 12 481

Vēbers E.
01.0749
Sabiedrības integrācijas etniskais aspekts

9982

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 42 591

 

Latvijas Universitāte

Stepčenko A.
01.0490
Brīvprātīgais sociālais darbs: attīstības tendences Latvijā

1798

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1798

 

Latvijas Zinātņu akadēmija

Kristapsons J.
01.0129
Inovatīvas attīstības tendences un problēmas mazā valstī (Latvija)

3183

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

3183

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tabuna A.
01.0373
Sociālo zinātņu informācijas arhivēšanas un pieejamības nodrošināšana

2790

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2790

 

Rīgas Stradiņa universitāte

Ostrovska I.
01.0469
Valsts kapacitāte demokratizācijas procesa kontekstā

951

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

951

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Ozolzīle G.
03.1016
Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā

1385

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1385

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 59 373

 

3. Psiholoģija

 

Daugavpils Universitāte

Makarevičs V.
03.0955
Tolerance kroskulturālā kontekstā

744

Vorobjovs A.
01.0460
Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikulturālās un multinacionālās vidēs

1695

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2439

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Vecgrāve A.
01.0795
Akmeoloģiskais rakurss personības brieduma diagnosticēšanā un tā sekmēšanā (Pieaugušā psiholoģiskā izpēte maģistrantūras studijās LLU)

496

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

496

 

Latvijas Universitāte

Austers I.
03.0965
Žurnālistu izziņas darbības sociāli kognitīvie aspekti: sabiedrību polarizējošu notikumu atspoguļojums masu informācijas līdzekļos

1798

Igoņins D.
03.0964
Leksikona organizācijas atmiņā reprezentācijas modeļa izstrāde

1447

Krūmiņa I.
01.0501
Personības attīstības īpatnības multikulturālā sabiedrībā un starpkultūru pētījumi

2480

Martinsone K.
01.0262
Krīžu risinājuma formas sievietēm dažādos dzīves posmos Latvijā

2480

Miezīte S.
01.0494
Pirmā gada Latvijas Universitātes studentu adaptācijas prognozēšana: longitudināls pētījums

2480

Raščevska M.
02.0908
Praktiskā, analītiskā un radošā intelekta īpatnības un savstarpējā saistība pieaugušiem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (longitudināls pētījums)

1881

Reņģe V.
03.0967
Sociālie priekšstati par zinātni mūsdienu Latvijas sabiedrībā

1447

Sebre S.
01.0261
Tolerances veidošanās jauniešos skolas un ģimenes ietekmē

2232

Tiltiņa I.
03.0950
Sociālās adaptācijas problēmas pusaudžiem Latvijā

1881

Vidnere M.
01.0497
Etnokomunikatīvās  kompetences determinantes starpnacionālo attiecību veidošanā un attīstībā

2480

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

 20 606

 

Latgales Zooloģiskais dārzs

Pupiņš M.
01.0575
Negatīvas attieksmes pret dabu veidošanās īpatnības

1137

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

1137

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Bebre R.
01.0326
Radošas individualitātes attīstība

951

Lasmane A.
03.0951
Darba dzīves kvalitātes psiholoģiskie un sociālie faktori Latvijas organizācijās

1447

Svence G.
03.1018
Interaktīvā psiholoģijas enciklopēdija

496

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

2894

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 27 572

 

4. Pedagoģija

 

Daugavpils Universitāte

Davidova J.
03.1019
Individuālās muzikālās uzstāšanās vērtēšana audzēkņa personības attīstības kontekstā

992

Kraulis H.
01.0461
Muzikāli pedagoģiskās izglītības pilnveide Latgales reģionā

971

Salīte I.
01.0347
Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijā

1984

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

3947

 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola

Ģingulis E.
03.1017
6., 9. un 12. klases skolēnu matemātisko spēju diagnosticēšana

992

Karule L.
03.0962
Vides un veselības izglītības integrācijas pedagoģiskie pamati  sākumskolā

1095

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

2087

 

Latvijas Universitāte

Čehlova Z.
01.0499
Pedagoģijas metodoloģija — pamats audzināšanas un izglītības kvalitātes pilnveidošanai

2996

Kopeloviča A.
03.0946
Skolotāju izglītība Latvijā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas (salīdzinošais aspekts)

992

Koķe T.
01.0498
Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoģiskie pamati globalizācijas kontekstā

2996

Krūze A.
01.0466
Trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944–1970)

2996

Maslo I.
01.0500
Sociokulturālās mācīšanās modeļu teorētiskais pamatojums

2996

Žogla I.
01.0365
Izglītības ilgtspējīgas attīstības didaktiskais nodrošinājums

2996

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

 15 972

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Bogdanova T.
01.0389
Mūzikas pedagoģija kā  tautas izglītības sastāvdaļa: latviešu tautas tradīciju un pasaules mākslas un kultūras attīstības kontekstā

1095

Marnauza M.
03.0960
Koru darbības un koru kultūras teorētiskais pamatojums un attīstības prognozēšana

992

Petere A.
01.0509
Integrētās mācības rezultativitāte 1.–4. klasēs

1095

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

3182

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 25 188

Kopā pa nozari: ................................................................

 206 661