13. EKONOMIKAS ZINĀTNES, JURIDISKĀS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta
numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Ekonomika, demogrāfija

 

Baltijas Krievu institūts, Daugavpils filiāle

Voronovs V.
02.0876
Patērētāju pārliecība: analīze un mērījumi ekonomikā

1183

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

1183

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Driķis J.
02.0884
Proteīna bagātas tauriņziežu lopbarības un piena ražošanas palielināšanas izpēte un datorprogrammas izstrāde ekonomiski kompleksajai novērtēšanai ieņēmumu un rentabilitātes paaugstināšanai lopkopībā

986

Jurgena I.
01.0797
Uzņēmējdarbības formu, darbības veidu un virzienu mijattiecības lauku ilgtspējīgā daudzfunkcionālā attīstībā

2168

Moskvins G.
01.0798
Atbilstības kontrole patērētāju tiesību un interešu aizsardzībai

986

Rivža B.
01.0796
Daudzfunkcionālu lauku uzņēmumu attīstība saskaņā ar Eiropas Savienības jauno lauku politiku

8870

Strīķis V.
01.0761
Latvijas lauksaimniecības diversifikācija, integrējoties Eiropas Savienībā

3154

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

 16 164

 

Latvijas Statistikas institūts

Vanags E.
01.0029
Statistikas pilnveidošana un teritoriju sociāli ekonomiskā attīstība ES kontekstā

 49 274

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

 49 274

 

Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts

Zelgalvis E.
01.0034
Nacionālās valūtas kursa ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību

3154

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

3154

 

Latvijas Universitāte

Ciemiņa I.
01.0450
Latvijas iedzīvotāju noslāņošanās pēc materiālā dzīves līmeņa (cēloņi, dažādu grupu īpatnības, sekas)

8672

Oļevskis G.
01.0101
Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā

2957

Praude V.
01.0292
Tirgvedības sociāli ekonomiskās problēmas un to risinājums Latvijā

2168

Zvidriņš P.
01.0283
Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā un to radītās sekas

 11 234

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

 25 031

 

Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts

Melece L.
01.0218
Starptautiskām prasībām atbilstošas, videi draudzīgas, ilgtspējīgas  agrārās vides un pārtikas kvalitātes politikas instrumenti, indikatori, vadības un kontroles sistēmas, to adoptācija Latvijā

986

Miglavs A.
01.0219
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora konkurētspēja un tirgus globalizācija: faktori, ietekme un perspektīvas

2759

Pirksts V.
01.0217
Galveno pārtikas produktu vajadzības un nodrošinājuma ekonomisko problēmu izpēte un risinājumi, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā

 13 008

Saktiņa D.
01.0220
Latvijas lauku attīstības kompleksitāte, attīstības programmēšana un pasākumu starpsektoriālās ietekmes novērtēšana

1971

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

 18 724

 

LZA Ekonomikas institūts

Ābele D.
01.0120
Kravu autopārvadājumi, to efektivitātes paaugstināšanas iespējas un ietekme uz Latvijas  iekšzemes kopprodukta izmaiņām

2365

Baltiņa M.
01.0440
Latvijas uzņēmumu konkurētspējīgas nozaru struktūras izveidošana un notiekošie procesi pasaulē

1774

Dovladbekova I.
02.0937
Investīciju vides un investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās integrācijas kontekstā

1971

Eglīte P.
01.0117
Latvijas sociālās politikas rezultativitāte iedzīvotāju ataudzes jomā

 10 051

Eisaka F.
01.0100
Latvijas lauku attīstības kompleksa izpēte ar multifunkcionālo modelēšanu

6110

Karnīte R.
01.0157
Ekonomiskās izaugsmes faktori un to darbība Latvijā

3942

Keišs S.
02.0915
Reģionālās attīstības virzieni un pasākumu sistēma reģionu izveidei Latvijā ES kontekstā

3548

Počs J.
01.0127
Savstarpēji saistīto nozaru kompleksu veidošanas nosacījumi Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai un izlīdzināšanai

3942

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

 33 703

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Magidenko A.
01.0566
Informācijas tirgus attīstības modelēšana Latvijā

1971

Počs R.
01.0567
Makroekonomisko procesu stohastiskā modelēšana

5913

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

7884

 

Talsu pauguraines dabas parka atbalsts, SO

Oškalne R.
03.0959
Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to ilgtspējīga attīstība

986

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

986

 

“Pakuļi”, zemnieku saimniecība

Sproģis A.
01.0118
Ekspertu komisijas ekonomikas un juridisko zinātņu aktualitātes jautājumi

3942

Sproģis A.
01.0119
Valsts fiskālās politikas pilnveidošana ienākumu un resursu sadalē

 19 316

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

 23 258

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 179 361

 

2. Juridiskās zinātnes

 

Baltijas stratēģisko pētījumu centrs

Jundzis T.
01.0504
Eiropas Savienības jaunā drošības politika un Baltijas valstis

4928

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

4928

 

Latvijas Universitāte

Līcis A.
01.0278
Likumības un taisnīguma nodrošinājums civilprocesā

5913

Torgāns K.
01.0449
Jaunais Komerclikums un tā realizācijas prakse

6899

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

 12 812

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 17 740

Kopā pa nozari: ................................................................

 197 101