14. MEŽZINĀTNES

Vadītājs,
projekta
numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
summa, Ls
 

“Silava”, valsts uzņēmums

Baumanis I.
01.0443
Kokaugu produktivitātes un kvalitātes uzlabošanas iespējas ar meža selekcijas metodēm

6405

Daugaviete M.
01.0164
Meža ekosistēmas veidošanās un kokaugu attīstības procesu izpēte nemeža zemēs

3233

Daugavietis M.
01.0357
Meža nekoksnes produktu izmantošanas ekonomiskais un teorētiskais pamatojums daudzfunkciju mežsaimniecībā

8783

Gaitnieks T.
01.0353
Augsnes mikrofloras un kokaugu mikorizācijas nozīme meža ekosistēmu ražības un veselības nodrošināšanā

7808

Kāposts V.
01.0162
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu  un koksnes pārstrādes atkritumu izmantošanas iespējas mežu atjaunošanā, to produktivitātes un ekoloģiskās stabilitātes paaugstināšanā

2867

Kravalis J.
01.0056
Daudzkomponentu maztoksisku antiseptiķu ar ilgstošu iedarbību un zāģmateriālu žāvēšanas regulārā siltuma režīmā, pielietojot gaisa relatīvā un līdzsvara mitruma diagrammu, izstrādāšana

4270

Ošlejs J.
01.0445
Priedes atjaunošanas sekmju un sākotnējās augšanas modelēšana

2806

Ozoliņš J.
01.0444
Dabisko konsumentu un medību saimniecības ietekmes mijiedarbības izpēte meža ekosistēmā

5795

Rašals Ī.
01.0446
Saimnieciski nozīmīgu koku sugu Latvijas in situ ģenētisko resursu mežaudžu izpēte

5490

Vilkriste L.
01.0359
Meža resursu apsaimniekošanas ekonomika

2135

Zālītis P.
01.0043
Latvijas pārmitro mežu hidroloģiskie un ekoloģiskie parametri, to bioloģiskā daudzveidība

4819

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

 54 411

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Liepa I.
01.0800
Meža krājas pieauguma automatizētas prognozēšanas metodikas izstrāde

2745

Šķēle A.
01.0799
Rokas motorinstrumentu vadītāju vienotas sagatavošanas sistēmas un tās metodiskā nodrošinājuma projekts atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

1647

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

4392

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Dolacis J.
01.0651
Latvijas koksnes īpašību un kokrūpniecības atlieku un energokoksnes izmantošanas iespēju izpēte

2196

Kopā pa organizāciju: .......................................................................

2196

Kopā pa nozari: ................................................................

 60 999