2. MEHĀNIKA, MAŠĪNBŪVE, ENERĢĒTIKA

Vadītājs,
projekta
numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Mehānika

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Andersons J.
01.0392
Inter- un intralaminārās plaisāšanas mehānika slāņainos kompozītos

5490

Aniskēviča K.
01.0407
Polimēru kompozītmateriālu novecošanās prognozēšana

2532

Beverte I.
01.0394
Monotropu putuplastu ar zemu telpas aizpildījuma koeficientu mehānisko īpašību teorētiska un eksperimentāla izpēte

2532

Jākobsons E.
01.0393
Sazarotu un diskotisku šķidrikristālisko polimēru reoloģija

7345

Jansons J.
01.0395
Kompozītmateriālu mehānikas eksperimentālo metožu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana LU PMI

 11 082

Jansons J.
01.0396
Daudzkomponenšu polimēru materiālu izpēte un ilglaicīgo termoviskoelastīgo īpašību prognozēšanas metožu izstrādāšana

 13 915

Lagzdiņš A.
01.0404
Kompozītmateriālu nelineāro deformatīvo īpašību un stiprības aprakstīšana un prognozēšana, ievērojot stiegru savstarpējās pagriešanās radītos momentspriegumus

9852

Tamužs V.
01.0081
Plaisu pretestības un integritātes uzlabošana kompozītmateriālos un konstrukciju elementos

 15 970

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 68 718

 

Latvijas Universitāte

Kaļķis V.
01.0072
Radiācijas ceļā modificētu polimēru termonosēdmateriālu mehānisko īpašību izpēte un ilglaicīgas ekspluatācijas resursa noteikšana

3084

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

3084


Rīgas Tehniskā universitāte
Bulavs F.
01.0625
Slāņainu stieņu strukturālā mehānika

4914

Knēts I.
01.0623
Sejas kaulaudu un to implantmateriālu mehāniskā uzvedība un biomehāniskā saderība ilglaicīga slogojuma režīmos

 11 707

Krasņikovs A.
01.0049
Dabīgo šķiedru kompozītmateriālu mehānika

1304

Rikards R.
01.0439
Kompozītmateriālu un konstrukciju optimizācijas metožu izstrāde

 10 504

Tipāns I.
01.0626
Autoviļņu matemātisko modeļu pielietojums biomehānisku sistēmu funkcionālo traucējumu analīzē

451

Vība J.
01.0627
Adaptīvi vadāmu saprātīgu vibrotrieciena sistēmu optimāla sintēze ar mijiedarbībām pa līnijām, virsmām un tilpumiem

2707

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 31 587

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 103 389

  

2. Mašīnbūve

  

Latvijas Nacionālā Mehānikas komiteja

Cīrule K.
02.0870
Mašīnbūves terminu vārdnīcas pilnveidošana un papildināšana

3986

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

3986

  

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Poļakovs V.
01.0408
Analītisko metožu attīstīšana nestspējas inženieraprēķinu precizēšanai slāņaino kompozītu konstrukciju elementiem

6944

Tarnopoļskis J.
01.0405
Nestspējas novērtējuma metodes konstrukciju elementiem no tekstilkompozītiem

 14 541

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 21 485

Rīgas Tehniskā universitāte
Ataušs V.
01.0605
Mikrometināšanas daudzparametru kontroles, regulēšanas un procesa vadības reālā laika mērogā tehnoloģijas izstrādāšana un optimizācija montāžas savienojumiem aparātbūvē

2331

Auziņš J.
01.0606
Mašīnu un konstrukciju dinamiskās identifikācijas un optimizācijas metožu izstrāde un pielietojums

9351

Cifanskis S.
01.0607
Izlādes impulsu tehnoloģisko mašīnu un procesu izstrāde un pilnveidošana, pamatojoties uz nelineāro un viļņveida dinamisko efektu matemātisko analīzi un izmantošanu

2331

Dorošenko R.
01.0608
Kokapstrādes teorijas un apstrādes variantu izstrāde, izgatavošanas pilnveidošana un kvalitāte

1730

Krizbergs J.
01.0615
Detaļu formas noviržu analīzes metodikas pielietojums dilšanas pētījumos

1304

Paramonovs J.
03.0940
Gaisakuģu tehniskās apskates plānošana

928

Pavelko V.
01.0620
Nekustīgo cilindrisko savienojumu ar stipru spiedsēžu spriegumstāvoklis un nogurums

1253

Rudzītis J.
01.0610
Virsmas raupjuma ietekmes uz detaļu dilšanas intensitāti novērtēšana

 11 707

Sagalovičs G.
01.0611
Virsmas struktūras defektu pētījumi ar elektronu emisijas metodēm pēc materiālu apstrādes drošuma parametru optimizācijai

928

Salenieks N.
01.0612
Ražošanas tehniskā pilnveidošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai

 10 805

Zakrževskis M.
01.0613
Nelineārs intelektuāls vibroreduktors (NIViR): fundamentāla teorija un pielietojums

2106

Zars V.
01.0614
Konstrukciju un tehnoloģijas paralēla datorizēta izstrāde maziem un vidējiem uzņēmumiem

 13 363

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 58 137

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 83 608

   

3. Enerģētika
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Šnīders A.
01.0646
Notekūdeņu attīrīšanas enerģētika

1228

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1228

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Štrauss V.
01.0082
Elektroietaišu izolācijas diagnostikas informativitātes paaugstināšana

902

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

902

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts

Bendere R.
01.0543
Enerģijas ieguves ekoloģiskais un ekonomiskais novērtējums organiskas dabas atkritumu termiskai pārstrādei, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodes

1228

Klāvs G.
01.0546
Latvijas enerģētikas sektora līdzsvarotai attīstībai piemērotas kurināmā un enerģijas cenu un tarifu noteikšanas metodikas

2131

Krišāns Z.
01.0537
Investīciju elektriskajos tīklos efektivitātes analīzes zinātniskie pamati

5941

Oļeiņikova I.
01.0538
Latvijas elektroapgādes sistēmu slodžu pētījumu zinātniskie pamati

2031

Pugačevs V.
01.0547
Teorētisko pamatu izstrādāšana daudzpolu (lēngaitas) asinhronām mašīnām ar nekustīgiem tinumiem

1153

Stabulnieks J.
01.0539
Elektriskās enerģijas parametru pārveidošanas teorijas attīstība pielietojumam automatizētā elektropiedziņā un elektroapgādē

5641

Šipkovs P.
01.0550
Kurināmā rezervju optimizācija enerģētiskā tirgus liberalizācijas apstākļos

1880

Šipkovs P.
01.0551
Vietējo un atjaunojamo energoresursu izmantošanas metodiskie aspekti, tehniskās, ekonomiskās un ekoloģiskās problēmas inovatīvās ekonomikas apstākļos

1880

Tomsons E.
01.0548
Enerģijas uzkrāšanas un pārstrādes iespēju izpēte Latvijas energoapgādei

1228

Zeltiņš N.
01.0544
Enerģijas efektivitātes un taupīšanas stratēģija Latvijas kurināmā un enerģētikas kompleksa attīstībai

5540

Zēbergs V.
01.0549
Modelēšanas metožu pielietošana Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa attīstības izvērtēšanā, ietverot enerģētikas, ekonomikas un vides faktorus

5641

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 34 294

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Barkāns J.
01.0631
Specializēto mikroprocesoru iekārtu radīšana elektrisko tīklu efektivitātes palielināšanai Latvijā

4111

Blumberga D.
01.0632
Latvijas slimnīcu ēku energoapgādes sistēmu energoefektivitātes izpēte. Optimizācija

902

Čuvičins V.
01.0633
Daugavas HES kaskādes hidroagregātu optimālas vadības metožu un līdzekļu izstrāde, ņemot vērā pārejas procesus stacijā

2432

Dirba J.
01.0634
Elektromehānisko sistēmu dinamisko režīmu aprēķinu metodikas un enerģiju taupošu dzinēju izstrāde

902

Dzelzītis E.
02.0913
Būvju automatizācijas sistēmu (BAS) vadības līmeņu struktūras izveide

902

Galkins I.
03.1014
Pusvadītāju reaktīvas jaudas kompensācijas iekārtu un aktīvo filtru izstrāde un izpēte

752

Gerhards J.
01.0643
Elektroizolācijas novecošanās modelēšana

902

Greivulis J.
01.0636
Piedziņas sistēmu funkcionālo pārveidotāju optimizācija

1228

Krēsliņš A.
01.0637
Ēku apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu komisionēšana

2156

Raņķis I.
01.0638
Uzlabotas kvalitātes pusvadītāju pārveidotāju pētīšana

2006

Ribickis L.
01.0639
Energotaupošu energoelektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu izstrāde ar mākslīgo neironu tīklu un izplūdušas loģikas kontrolleriem

1755

Ribickis L.
01.0640
Energoefektīvu elektropiedziņu sistēmu optimizācijas metožu izstrāde

1279

Rozenkrons J.
01.0641
Latvijas 10–20 kV sadales elektrotīklu neitrāles darba režīmu analīze un optimizācija

902

Sauhats A.
01.0642
Energosistēmu relejaizsardzību un automātikas tīkla arhitektūras, elementu un programmu sintēze un eksperimentālā pārbaude

3685

Turlajs D.
01.0630
Šķidrā un gazificētā biokurināmā ekoloģiski tīrākas sadedzināšanas tehnoloģijas izstrādāšāna

1529

Veidenbergs I.
01.0644
Koģenerācijas (līdz 4MW) adaptācija siltumapgādes sistēmās Latvijā. Izpēte. Prognoze

902

Žiravecka A.
01.0645
Asinhrono elektropiedziņu enerģētisko parametru uzlabošana

928

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 27 273

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 63 697

Kopā pa nozari: ................................................................

 250 694