3. FIZIKA, MATEMĀTIKA, ASTRONOMIJA

Vadītājs,
projekta
numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Fizika

 

Daugavpils Universitāte

Kozlovskis L.
01.0348
Daudzslāņu metālisku plēvju kristāliskās struktūras un magnētoptisko īpašību termiski stimulētu izmaiņu pētīšana

1345

Liberts G.
01.0381
Robežvirsmas metāls-biokeramika struktūras modifikācija ar lāzerstarojumu

1076

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2421

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Bērziņa B.
01.0819
Defektu luminiscence un enerģijas uzkrāšanās jonu materiālos

4394

Bērziņš J.
01.0810
Eksperimentāli un teorētiski kodolu struktūras pētījumi pie vidējām un augstām ierosmes enerģijām

 16 949

Gabrusenoks J.
01.0823
Elektrofizikālās parādības un procesi elektronu-jonu vadošās cieto vielu heterosistēmās un to komponentēs

1749

Kalniņš J.
01.0039
Virsmas katalītisko reakciju kinētika un pašorganizācijas parādības perspektīvos materiālos

9102

Kleperis J.
01.0050
Olfaktometrijas fizikālie principi un sensoru mikrosistēmas tās modelēšanai

4125

Kļaviņš J.
01.0815
Pārejas metālu un to oksīdu plānas kārtiņas supravadītāju Džozefsona pārejām un elektrohromajiem elementiem kā starojuma detektoriem un modulatoriem

3722

Kotomins J.
01.0040
Defektu un virsmas inducēto procesu modelēšana perspektīvos oksīdos

5291

Kuzmins A.
01.0821
Nanokristālu struktūras rekonstrukcija pēc rentgenabsorbcijas spektriem, izmantojot ab initio teorētiskās metodes

4439

Kuzmins J.
01.0807
Virtuālā fizikas laboratorija

1749

Lācis I.
02.0906
Okulo - motorās sistēmas relaksācijas mehānismi un binokulārās redzes anomālijas

2107

Maniks J.
01.0812
Foto- un atmosfēras inducētie procesi fullerena C60  un radniecīgu materiālu virsmas slāņos

 11 120

Millers D.
01.0813
Enerģijas un lādiņu pārnese fotonikas materiālos

 13 900

Mironova-
Ulmane N.
01.0806
Magnētisko jonu apmaiņas mijiedarbība antiferomagnētiskos oksīdos

8743

Ozols A.
01.0803
Dinamiskās hologrammas amorfos halkogenīdu pusvadītājos un azobenzola oligomēros

3497

Petrovs A.
01.0802
Ultradisperso (mazo) cietvielu daļiņu fizikālo, struktūras un magnētisko īpašību pētījumi

1076

Purāns J.
01.0811
Modernu materiālu rentgena absorbcijas pikoskopija

6905

Riekstiņa D.
01.0805
Pētījumi pielietojamā kodolfizikā un to praktiskais pielietojums apkārtējās vides un tehnoloģisko objektu analīzē

5739

Rogulis U.
01.0820
Magnētisko rezonanšu spektroskopija: defekti un procesi luminiscentos detektoros

6457

Skuja L.
01.0808
Punktdefektu pētījumi stiklveidojošos materiālos ar platu aizliegto zonu mikroelektronikai, optiskajiem viļņvadiem un lāzeru optikai

8250

Šternbergs A.
01.0818
Nelīdzsvara stāvokļa termodinamika, kristalogrāfija un ārējo faktoru inducētās fāžu pārejas segnetoelektriķos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi

 12 151

Tāle I.
01.0801
Starojuma inducētie procesi enerģijas uzkrāšanai un nolasīšanai halogenīdu un oksīdu ternāros kristālos

 11 837

Tambergs J.
01.0809
Atomkodolu pētījumi ar grupu teorijas metodēm

5694

Teteris J.
01.0816
Hologrāfiskais ieraksts amorfo pusvadītāju kārtiņās

5694

Truhins A.
01.0822
Elektronu struktūra un elektronu procesi optiskos materiālos ar nesakārtoto struktūru. Salīdzinājums ar radnieciskiem kristāliem

5560

Vāle G.
01.0804
Optiskā atmiņa aktivētās sārmu metālu halogenīdu nanostruktūrās

2332

Zauls V.
01.0817
Dažādas dimensionalitātes polāru materiālu dielektrisko un optisko īpašību pētījumi mikroaktuatoru un fotonikas pielietojumiem

 10 402

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 172 984

  

Latvijas Universitātes Fizikas institūts

Blūms E.
01.0442
Pārneses parādības un konvekcija termiski, optiski un magnētiski stratificētos ferrokoloīdos

 11 703

Cēbers A.
01.0074
Nelineārās parādības magnetizējošās un polarizējošās vidēs

7039

Gailītis A.
01.0502
Detalizēta magnetohidrodinamiskās dinamo parādības izpēte

9416

Geļfgats J.
01.0075
Kristalizācijas procesu MHD vadīšanas metožu fizikālo likumsakarību izpēte

 10 402

Kļaviņš J.
01.0073
Termoelektriskās parādības un metāla mehāniskā stāvokļa dinamika intensīvas dzesēšanas un straujas sacietēšanas procesos

2466

Koļesņikovs J.
01.0160
Masas spēku iedarbība uz vadošo škidrumu konvekcijas un nobīdes plūsmām

2780

Lielausis O.
01.0161
Termohidraulisko procesu īpatnības ekstremāli slogotos šķidra metāla siltumnesējos

6636

Priede J.
01.0155
Elektrovadošu šķidrumu plūsmu stabilitāte pastāvīgos un mainīgos magnētiskajos laukos

3677

Romančuks A.
01.0071
Elektrodinamiskās regulācijas un kontroles procesu izpēte biosfērā

986

Ščerbiņins E.
01.0156
Impulsa, siltuma un masas pārneses procesi magnetohidrodinamiskos robežslāņos

4977

Šiško A.
01.0163
Magnetohidrodinamiskie procesi sistēmās ar šķidra metāla brīvo virsmu

4977

Zaķe M.
01.0076
Siltumnīcas efektu izraisošo savienojumu un oglekļa daļiņu veidošanās, saķeršanas un atdalīšanas procesu elektriskā kontrole liesmā

5470

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 70 529

 

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Zīlītis V.
01.0044
Atomu un jonu kvantmehāniskie aprēķini

2466

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2466

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Rodins J.
01.0406
Pastāvīgo magnētisko lauku ietekme uz biopolimēriem un šūnu membrānām

1480

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1480

  

Latvijas Universitāte

Auziņš M.
01.0329
Sadursmju un radiācijas procesu dinamika un tās kontrole atomos un molekulās

7264

Bērsons I.
01.0328
Augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un rezultātu izmantošana gaismas avotu tehnoloģijā

6322

Erts D.
01.0282
Nanomijiedarbību pētījumi ar kvantu ķīmijas un skanējošās mijiedarbības mikroskopijas metodēm

9595

Ferbers R.
01.0264
Divatomu molekulu struktūra un dinamika: eksperiments un teorija

6950

Gailīte E.
01.0061
Atomi stipros lāzera laukos

 10 223

Harja J.
01.0275
Metožu un tehnoloģiju izstrāde un pielietojums optiskās informācijas ierakstam un apstrādei interferometriskajās sistēmās

493

Jakovičs A.
02.0886
Daudzkomponenšu materiālu pārnese un fāzu dinamika heterogēnā vidē augstas temperatūras un elektromagnētiskās iedarbības apstākļos

1031

Lācis S.
01.0070
Magnētisko spēku noteiktās viskozitātes sastāvdaļas magnetoreoloģiskajos šķidrumos skaitliskā modelēšana

1480

Madžulis I.
01.0060
Plazmas līdzsvara un nelīdzsvara īpašību pētīšana, izmantojot trajektoriju integrāļu reprezentāciju un variāciju metodi

986

Muižnieks A.
01.0253
Kristalizācijas procesa mikroskopisko nestabilitāšu ietekme uz piemaisījumu segregācijas norisi un kristālu mikroskopiskajām nehomogenitātēm silīcija monokristālu audzēšanas procesos

1480

Spīgulis J.
01.0067
Optiskās metodes un ierīces neinvazīvai asinsrites kontrolei

717

Spīgulis J.
01.0215
Šķiedru optikas metodes implantu-audu biosaderības izpētē

1749

Tīliks J.
01.0387
Radiācijas stimulētie procesi neorganiskos oksisavienojumos

4035

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 52 325

  

Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts

Joļins J.
01.0540
Kombinetā rentgenstaru, neitronu izkliedes un ultraskaņas izmantošana pie deformācijas tehnoloģiskiem pētījumiem kristālos

4260

Kalnačs J.
01.0542
Skābekļa ietekmes mehānismu  izpēte fullerītu sistēmās dažādos tehnoloģiskos procesos

7039

Muzikante I.
01.0541
Fotoaktīvu un augsti polāru organisko molekulāro elektretu iegūšana un elektro- un fotofizikālo īpašību izpēte

 18 518

Raitmans E.
03.1004
Neitronu un rentgenstaru izkliede deformētās struktūrās akustiskas ierosināšanas ietekmē

583

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 30 400

  

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Mišņovs A.
01.0204
Tiešās metodes makromolekulu kristalogrāfijā

1524

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1524

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Dehtjars J.
01.0574
Optiski stimulētas elektronu pārejas kaulaudu raksturošanai

1435

Jankovskis J.
01.0843.1
Elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi

1255

Kataševs A.
01.0616
Hidroksilapatīta - kolaģena cietvielas kompozīta dozimetriskās īpašības

1659

Knite M.
01.0576
Aktīvi polimērkompozīti un daudzslāņu struktūras: izstrāde, īpašības un inducētie efekti

2063

Medvids A.
01.0577
Atomu difūzija un dreifs kristāliskā režģī temperatūras gradienta un elektriskā lauka iedarbībā

3363

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

9775

 

Telemātikas un loģistikas institūts

Šuņins J.
01.0077
Matemātiskā modelēšana un nesakārtoto kondensēto vidu fundamentālo īpašību aprēķins

538

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

538

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 344 442

 

2. Matemātika

 

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Freivalds R.
01.0354
Kvantu automāti un to iespējas

5874

Gudkovs V.
01.0033
Viļņu vienādojumu matricatrisinājumu ģeometriskās un algebriskās īpašības

1749

Ķikusts P.
01.0041
Vizuālās informācijas grafveida un ģeometrisko struktūru apstrādes matemātiskās metodes un algoritmi

1659

Martuzāns B.
03.1006
Hiperboliskās elektrodifūzijas modelēšana šķidrās pārejās un membrānās

1569

Raitums U.
01.0441
Kvazilineāru eliptisku vienādojumu saimju paplašinājumi

5605

Rimšāns J.
01.0303
Skaitliskas elektrokinētikas metodes

2466

Sadirbajevs F.
01.0356
Nelineāras parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas

7174

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 26 096

 

Latvijas Universitāte

Cīrulis J.
01.0295
Vispārīgās algebras metodes datorzinātnē, ģeometrijā un loģikā

2825

Nečvaļs N.
01.0031
Statistisko metožu izstrāde uz maziem datu iztvērumiem un efektīvu lēmumu pieņemšana

493

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

3318

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūts

Budkina N.
03.1005
Aproksimācija ar naturāliem splainiem tuvinātas diskrētas informācijas gadījumā

1121

Buiķis A.
01.0130
Efektīvu algoritmu izstrāde tiešām un inversām matemātiskās fizikas problēmām kompleksās struktūrās

 14 662

Bula I.
01.0527
Aproksimācija, haoss un nekustīgie punkti

1121

Dambītis J.
01.0390
Latvijas matemātikas un fizikas vēsture un terminoloģija

2914

Lietuvietis O.
01.0201
Funkciju nepiesātināto un asimptotisko aproksimāciju lietojumi aprēķinu metožu veidošanai matemātiskajā fizikā

2780

Reinfelds A.
01.0531
Diferenciālvienādojumu un diskrēto dinamisko sistēmu izvēlētu jautājumu analīze

8205

Siņenko N.
01.0529
Salikta Puasona procesa vadītu stohastisko iterāciju asimptotiskā analīze

1345

Šostaks A.
01.0530
Topoloģisku, funkcionālu un algebrisku struktūru L-vērtīgu kategoriju un L-vērtīgu datu aproksimatīvu shēmu izpēte

2780

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 34 928

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Antimirovs M.
01.0578
Stipro magnētisko lauku magnētiskās hidrodinamikas un elektrodinamikas problēmu skaitliskie un analītiskie atrisinājumi

2376

Carkovs J.
01.0579
Stohastiskās analīzes asimptotiskās metodes

2690

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

5066

Kopā pa apakšnozari: .............................

 69 408

 

3. Astronomija

 

Latvijas Universitāte

Ābele M.
01.0257
Zvaigžņu spektrālie novērojumi un mazo planētu koordinātu noteikšana, izmantojot lādiņa saites matricu

7308

Balklavs-
Grīnhofs A.
01.0069
Oglekļa zvaigznes Saules apkārtnē: kinemātisko, fotometrisko, spektrofotometrisko u.c. raksturlielumu bibliogrāfiskais katalogs. Ģenerālkataloga CGCS elektroniskās versijas papildināšana ar jauniem datiem

 10 806

Lapuška K.
01.0214
Globāli koordinēti augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi izmantošanai zinātnes par Zemi dažādo nozaru regulārajos starptautiskajos dienestos

5784

Šmelds I.
01.0491
Fizikālo procesu pētījumi nestacionārajos kosmiskajos objektos  (Starpzvaigžņu vide, Saules vainags, pārnovas)

7443

Začs L.
01.0455
AGB objektu spektroskopiska analīze

3183

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 34 524

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 34 524

Kopā pa nozari: ................................................................

 448 374