4. ĶĪMIJA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Organiskā ķīmija

 

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Stankeviča E.
01.0243
Oligodezoksiribonukleotīdu sintēze uz atkārtoti izmantojamās cietās fāzes

4293

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4293

 

Latvijas Universitāte

Kļaviņš M.
01.0079
Humusvielu īpašības un katalītiskā aktivitāte vidi piesārņojošo vielu degradācijā

1374

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1374

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Ābele E.
01.0166
N- un S-heteroaromatisko sulfīdu silīcija un germānija atvasinājumi kā holesterīna līmeņa pazeminoši aģenti

6869

Alksnis E.
01.0167
Slāpekli saturošu heterociklu un alkaloīdu ķīmijas attīstīšana jaunu prettuberkulozes līdzekļu ražošanas nodrošinājumam Latvijā

2747

Amoliņš A.
02.0896
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes terminoloģijas modernizācija latviešu valodā

1030

Andersons A.
01.0168
Piec- un sešlocekļu heterociklisko savienojumu savstarpējās katalītiskās pārvērtības

4121

Andrianovs V.
01.0169
N-Hidroksiguanidīna atvasinājumu sintēze

2747

Balodis J.
01.0170
Organisko savienojumu datorizētā modelēšana – metodes un pielietojumi

2747

Dirnēns V.
01.0172
Nepiesātinātie silicijorganiskie savienojumi ciklopievienošanās reakcijās

5495

Duburs G.
01.0173
Jaunu slāpekļa heterociklu atvasinājumu — neiroprotektoru sintēze un primārā izpētīšana

 20 607

Kalviņš I.
01.0175
Stēriski traucētu aizvietoto ciklo- alkilamīnu sintēze acetilholīna nikotīnreceptora farmokoforā modeļa pētījumiem

 12 364

Katkevičs M.
01.0176
Modificētu aminoskābju sintēze no ketobutēnskābju atvasinājumiem

3091

Kažoka H.
01.0177
Augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas pielietošana jaunu organisko vielu analīzē

8929

Leite L.
01.0178
Ar zeltu promotēti kobalta un vanādija katalizatori hidrogenēšanas, dehidrogenēšanas un oksidēšanas reakcijās

7899

Loža E.
01.0179
Polinepiesātinātu ciklopentanona atvasinājumu sintēzes pētījumi

2747

Lukevics E.
01.0180
Silīcija un germānija organisko savienojumu struktūras un bioloģiskās aktivitātes salīdzinošie pētījumi

 16486

Lukevics E.
01.0181
Heteroaromatisko atvasinājumu katalītiskās sintēzes eksperimentālie un teorētiskie aspekti

9616

Lūsis V.
01.0182
Jaunas metodes 2-azabiciklo{2.2.2} oktēnu sintēzē

9616

Madre M.
01.0183
Jaunu, funkcionāli aktīvu biomolekulu radīšana uz ciklā modificētu purīnnukleozīdu analogu un purīnu atvasinājumu bāzes

7899

Markava E.
01.0184
Jaunu fotohromu materiālu pētījumi azobenzolu rindā

4465

Ozola V.
01.0185
Mikroviļņu tehnoloģijas izmantošana organiskajā sintēzē

4121

Poļevaja L.
01.0186
Ar trombīnu un angiotenzīnu saistītās angioģenēzes pētījumi

7899

Pudova O.
01.0187
Jaunu sililaizvietotu tiofēnsaturošu materiālu sintēze

6869

Rozentāls G.
01.0188
Nepiesātinātu alfa-oksoskābju atvasinājumu asimetriska hidrēšana

3434

Rubina K.
01.0189
Organoamonija selenītu un tellurītu sintēze un pretvēža aktivitāte

4465

Sūna E.
01.0190
Enolātu enantioselektīvā protonēšana

5152

Tirzītis G.
01.0191
Taurīna atvasinājumi kā potenciāli šūnas protekcijas līdzekļi

3091

Trapencieris P.
01.0192
Slāpekļa heterociklu deprotonēšanas pētījumi

3091

Turovskis I.
01.0193
Organisko vielu struktūrķīmiskie un elektroķīmiskie pētījumi

 25 072

Veinbergs G.
01.0195
Beta-laktāmu atvasinājumu - proteāžu inhibitoru sintēze un bioloģiskā pētīšana

7556

Vosekalna I.
01.0196
Bioloģiski aktīvo savienojumu struktūrķīmiskie pētījumi

687

Zablocka A.
01.0197
Tiazola atvasinājumi: sintēze un bioloģiskās aktivitātes pētījumi

4121

Zelčāns G.
01.0198
Bioloģiski aktīvu slāpekļa, sēra hetrociklu un to sililatvasinājumu sintēze un pētījumi

4808

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 209 841

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Bizdēna Ē.
01.0580
Jaunu peptidosaharīdu sintēze un pētījumi

3434

Jure M.
01.0581
Antidepresantu un analģētiķu meklējumi piridīna rindā

3263

Kampars V.
01.0582
Gaismas jutīgie organiskie savienojumi augsta blīvuma informācijas nesējiem

3606

Krilova V.
01.0591
Akrilu koppolimēri ar trīsdimensiju struktūru

1545

Meirovics I.
02.0932
Ķīmiskās rūpniecības attīstība Latvijā

1374

Neilands O.
01.0584
Starpmolekulārās ūdeņraža saites veidojošu organisko savienojumu sintēze un to izmantošana nanostruktūru radīšanai uz cietas virsmas nolūkā konstruēt sensorus

6354

Strakovs A.
01.0585
Alfa-oksocikloheksēnoheterociklu daudzkomponentu sintēze un reakcijas

4636

Utināns M.
01.0589
Multifotonu ierosināta iekšmolekulāra un starpmolekulāra elektronu pārnērse organisko hromoforu sistēmās

2061

Valters R.
01.0587
Hetaril- un dihetarilaizvietotu 1,4-benzohinonu atvasinājumu sintēze un to īpašību izpēte

4121

Zicāne D.
01.0590
Pētījumi par spirofragmentu saturošu slāpekļa heterociklu sintēzi un īpašībām

1889

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 32 283

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 247 791

 

2. Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija

 

Latvijas Universitāte

Tīliks J.
01.0492
Augstenerģētiskie fizikāli ķīmiskie procesi cietos organiskos savienojumos

6182

Vīksna A.
01.0484
Mikroelementu mikrodaudzuma noteikšanas metožu pilnveidošana, analizējot ūdens, gaisa paraugus, augsni un skuju kokus, kas auguši dažādās Latvijas vietās

2404

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

8586

 

Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts

Belousova R.
01.0051
Poliolu mijiedarbība ar borskābi, borātjoniem, divvērtīgās un trīsvērtīgās dzelzs joniem un metālu korozijas inhibēšanas mehānisms

1820

Borisova T.
01.0681
Neorganisko un organisko jonu ietekme uz nejonogēnu virsmas aktīvu vielu adsorbciju uz fāžu robežvirsmām starp ūdens un organiskiem šķīdumiem

1305

Čera L.
01.0685
Plazmā sintezēto smalki disperso grūti kūstošo savienojumu virsmas elektrokinētiskais raksturojums un ūdens suspensiju stabilitāte

1923

Dindune A.
01.0677
Fosfora neorganisko savienojumu sintēze daudzkomponentu sistēmās, to struktūra un īpašības

5598

Līcis J.
01.0682
Fizikāli ķīmiskie procesi un strukturālās izmaiņas šķidrās membrānās un uz starpfāžu robežām, atdalot vienu no otra elementus ar līdzīgām ķīmiskām īpašībām

4121

Siliņa E.
01.0683
Jaunu 8-selenolhinolīna, 8-merkaptohinolīna, 8-oksihinolīna un to atvasinājumu iekšēji komplekso savienojumu spektrālo un rentgenstrukturālo īpašību salīdzinoši pētījumi

4156

Vītiņa I.
01.0680
Rentgenamorfu metālu sakausējumu un metāls-neorganiskais savienojums plānu slāņu veidošanās elektroķīmiskais mehānisms, to fāzu sastāva un struktūras stabilitāte uz dažādu metālu pamatnēm

8998

Zaporina Ņ.
01.0678
Struktūras modelēšana jaunai fāzei, kura identificēta augsti dispersa alumīnija pulvera virsmas slānī, izmantojot elektronu mikrodifrakcijas datus

1442

Zariņa I.
01.0679
Sārmmetālu (Li, Na, K) ķīmiskā atdalīšana no metilsilanolāta kompleksiem un to izmantošana

2198

Zviedre I.
01.0684
Jaunu bora heterospirānu komplekso savienojumu rentgenstruktūranalīze un kristālķīmija

3125

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 34 686

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 43 272

 

3. Koksnes un polimēru ķīmija

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Morozovs A.
01.0649
Koksnes modificēšana un tās produktu analīze

1614

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1614

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Vaivars G.
01.0825
Jaunu vadošu polimēru kompozītu sintēze, struktūra un īpasības

1545

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1545

 

Latvijas Universitāte

Kaļķis V.
01.0078
Lielu magnētisko lauku un jonizējošā starojuma mijiedarbības radītie efekti orientētos polimēros, to struktūras un fizikāli ķīmisko īpašību izpēte

2061

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2061

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Andersons B.
01.0653
Dabisku un modificētu lignocelulozes materiālu ķīmiskā sastāva un struktūras degradācijas mehānisms ar dažāda tipa mikroorganismiem

5255

Grāvītis J.
01.0828
Jaunu tvaika sprādzienā autohidrolizētās biomasas materiālu molekulārā un virsmolekulārā struktūra

4774

Stirna U.
01.0652
Jaunu biodestruktīvu poliesteru un poliesteruretānu sintēze no atjaunojamām dabas izejvielām

8929

Teliševa G.
01.0655
Supra-molekulāro sistēmu izstrādāšana uz lignīnu un lignoceluložu bāzes

9788

Treimanis A.
01.0657
Mikronizētās celulozes īpašības un struktūra atkarībā no tās izcelsmes un hidrolīzes apstākļiem

7865

Zandersons J.
01.0654
Izpētīt kokogļu aktivācijas ar pārkarsētu tvaiku kinētiku un aktīvo ogļu sekundārās porainās struktūras veidošanos blīvā slānī

4327

Zaķis Ģ.
01.0656
Latvijā potenciālās celulozes ražotnes blakusprodukta – lignīna ķīmiskā izpēte nolūkā rast lignīnam praktiskas pielietošanas iespējas

6216

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 47 154

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 52 374

Kopā pa nozari: ................................................................

 343 437