7. MOLEKULĀRĀ BIOLOĢIJA, MIKROBIOLOĢIJA, BIOTEHNOLOĢIJA, VIRUSOLOĢIJA

Vadītājs,
projekta
numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Molekulārā bioloģija un virusoloģija

 

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Baumanis V.
02.0924
Latvijā sastopamo Borrelia sugu un Borrelia bugdorferi tipu molekulāri ģenētiskā izpēte

2991

Borisova G.
01.0231
Terapeitiskās prethepatīta-B vakcīnas konstruēšana

7247

Dišlers A.
01.0238
Baktēriju un raugu kā rekombinanto proteīnu ekspresijas sistēmu  salīdzinoša kompleksa izpēte un izvērtējums

8390

Dumpis U.
01.0230
Latvijas HBV un HCV sekvenču filoģenētiskā analīze

1800

Jankevics Ē.
01.0246
Aktivētu T-šūnu kodolu faktoru (NFAT) loma šūnu attīstībā

8268

Kloviņš J.
01.0222
Melanokortīnu receptoru struktūra, funkciju un molekulārās evolūcijas pētījumi

3721

Kozlovska T.
01.0234
Vīrusu daļiņu rekonstrukcija in vivo

7685

Linē A.
01.0226
Kuņģa un kolorektālo audzēju antigēnu molekulāra raksturošana

3332

Muižnieks I.
01.0224
In vivo virzītā enzīmu adaptēšana un evolūcija rūpnieciski kultivējamos raugos

5788

Pumpēns P.
01.0235
Jauns VLP modelis: Acetonobacter RNS fāga 205 apvalka proteīna un tā himēru ekspresija un rentgenstruktūra

 12 207

Skrastiņa D.
03.0986
Jauno gēnu terapijas vektoru imunoloģiskā raksturošana

3405

Sominska I.
01.0236
CTL epitopu eksponēšana uz dažādu antigēnu virsmas

7247

Šaripo A.
01.0227
Glicīna-alanīna atkārtojuma šūnas partneris: identifikācija, darbības mehānisms un nozīme Epšteina–Barra vīrusa infekcijā

 11 599

Tihomirova L.
01.0239
Iedzimto onkoloģisko saslimšanu molekulārā etioloģija: olnīcu un prostatas vēzis Latvijā

5666

Zeltiņš A.
01.0223
Augu sobemovīrusu vektori himēru vakcīnu konstruēšanai

4912

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 94 258

  

Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Bracslavska O.
01.0142
Neopterīna un tā atvasinājumu iedarbība uz vīrusu replikāciju in vitro

4377

Čapenko S.
01.0138
Herpesvīrusu latence, aktivācija un savstarpējā mijiedarbība; dubultspirāliskās RNS ietekme uz šiem procesiem in vitro

9630

Kozireva S.
01.0140
Cilvēka 3p21.3 hromosomā lokalizēto hemokīna receptora gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgām slimībām

4864

Murovska M.
01.0139
Cilvēka retrovīrusi: struktūra un īpašības (HRV-5), replikācijas kontrole, lietojot antiinformācijas pieeju (HTLV-I)

 11 430

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 30 301

  

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Čipēns G.
01.0171
Eksonu un intronu izveidošanās un evolūcijas sistēmanalīze

1216

Šestakova I.
01.0207
BRCA1 gēna funkcijas normālās un krūts vēža šūnās

1945

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

3161

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 127 720

 

2. Mikrobioloģija un biotehnoloģija
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Strikauska S.
01.0370
Biofiltrācijas sistēmas optimizācija atkritumu gāzu degradēšanā

2432

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2432

 

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Cielēns I.
01.0232
Bakteriofāga Qb kapsīds kā jauns daudzfunkcionāls svešu epitopu nesējs

7125

Renhofa R.
01.0225
Himēro imūnspecifisko ekspozīcijas un piegādes vektoru kapsīdu veidošana in vitro

6007

Šaripo A.
01.0233
Jaunas bakteriālas sistēmas antivielu repertuāra eksponēšanai

3842

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 16 974

 

Latvijas Universitāte

Matjuškova N.
01.0255
Lentināna producenta, bazidiomicētes Lentinula edodes (Berk.) Sing. fizioloģisko un ģenētisko īpašību izpēte

4864

Muižnieks I.
01.0256
DNS topoloģijas īpašību izmantošana mikrobioloģisku un molekulāru sensoru sistēmu konstruēšanai

7782

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 12 646

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Viesturs U.
01.0368
Fermentatīvo procesu biotehnoloģija celulozes biobalināšanā un modificēšanā

 10 700

Viesturs U.
01.0369
Hidrodinamisko faktoru oscilācijas ietekme uz biosintēzes procesiem un to vadības sistēmu pilnveidošana, izmantojot lokālas samaisīšanas un reoloģiskos kritērijus

 11 187

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 21 887

 

Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Kalnenieks U.
01.0401
Zymomonas mobilis NADPH-atkarīgā aerobā enerģētika

7174

Rapoports A.
01.0281
Pētījumi ultrastrukturālā un molekulārā līmenī par mikroorganismu atbildes reakciju galvenajiem mehānismiem uz stresiem

 10 214

Rukliša M.
01.0165
Centrālā metabolisma regulācijas mehānismi valīnu un lizīnu sintezējošos C.glutamicum celmos

 11 187

Savenkova L.
01.0147
Polihidroksialkanoātu un citu oglekļa rezerves savienojumu biosintēzes regulācija polifosfātus uzkrājošos mikroorganismos

5399

Viesturs U.
01.0369.1
Hidrodinamisko faktoru oscilācijas ietekme uz biosintēzes procesiem un to vadības sistēmu pilnveidošana, izmantojot lokālas samaisīšanas un reoloģiskos kritērijus

5253

Vīgants A.
01.0038
Brīvas un immobilizētas Zymomonas mobilis levānsaharāzes  katalītisko īpašību izpēte un izmantošana saharozes konversijai

9995

Vīna I.
01.0402
Modificētie fruktāni kā imunitātes galveno posmu regulatori: normas–patoloģiju sakarības

2408

Zariņa D.
01.0398
Likumsakarību izpēte dažādu atkritumu biokonversijā cietfāžu fermentācijas procesos

2724

Zikmanis P.
01.0399
Adenilātu sistēmas regulācija Zymomonas mobilis

7174

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 61 528

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 115 467

Kopā pa nozari: ................................................................

 243 187