9. LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta
numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
summa, Ls
 

Zinātnes centrs “Sigra”

Blūzmanis J.
01.0112
Destruktīvo etiopatoģenētisko procesu ietekme uz dzīvnieku organisma fizioloģiskām norisēm un produkciju

 16 254

Jemeļjanovs A.
01.0113
Prevalējošo nosacīti patogēno mikroorganismu asociāciju izraisīto govju mastītu etiopatoģenēze un zinātniski pamatotu amboceptoru izstrāde un to profilakse

 11 741

Mičulis J.
01.0109
Zāles lopbarības kvalitātes riska faktoru novērtēšanas iespēju izpēte, regulējot fermentatīvos procesus sagatavošanas, uzglabāšanas un izēdināšanas laikā

 20 731

Petrova A.
01.0110
Mājdzīvnieku ēdināšanas faktoru ietekme uz iegūtās lopkopības produkcijas holesterīna līmeni, taukskābju sastāvu un daudzumu

9062

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 57 788

 

Agroķīmisko pētījumu centrs

Timbāre R.
01.0763.4
Slāpekļa režīma izpēte augsnē un augos optimālu stāpekļa mēslojuma lietošanas rekomendāciju izstrādei

5870

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

5870

 

Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, AS

Bite A.
01.0519
Augļu un dārzeņu ilgtspējīgu ražošanas sistēmu izstrāde

 11 704

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 11 704

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Adamovičs A.
01.0766
Tauriņziežu un stiebrzāļu zālāju agrofitocenožu produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie vides faktori izstrāde

 10 787

Antāne V.
01.0775
Humorālās imunitātes antibakteriālo faktoru nozīme tesmeņa aizsardzībā un mastīta etipatoģenēzē

4586

Bankina B.
01.0768
Nozīmīgāko kultūraugu patogēnu un to populāciju inventarizācija un attīstības ciklu izpēte datorizētu prognozēšanas modeļu optimizēšanai

 11 741

Bērziņš E.
01.0791
Augkopības produkcijas pirmapstrādes un glabāšanas procesu pētījumi

 11 154

Birģele E.
01.0771
Gremošanas procesu adaptācijas mehānismi teļiem pārejas periodā no preruminācijas uz rumināciju

9062

Birzietis G.
01.0785
Daudzkomponentu biodegvielu energoaktivitāte iekšdedzes motoros

 10 237

Bušmanis P.
01.0784
Lauksaimniecības ietekme uz ūdens resursu kvalitāti

7265

Ciproviča I.
01.0780
Piena tauku modificēšanas iespējas un to pielietojums pārtikas produktu ražošanā

 10 787

Jankava A.
01.0783
Lauku saimniecību zemes konsolidācijas pamatnoteikumi un metodes

5027

Kārkliņš A.
01.0764
Pamatprincipu izstrāde Latvijas vienotai augsnes informācijas sistēmai

9796

Kārkliņš A.
01.0765
Augu barības elementu aprites pētījumi un mēslošanas līdzekļu optimizācija atbilstoši Labas lauksaimniecības prakses principiem

6274

Kronbergs Ē.
01.0790
Biomasas resursi un mehanizācija kondicionēšanas procesos

 11 154

Lapiņš D.
01.0762.1
Augsnes apstrādes, nezāļu apkarošanas teorētiskās bāzes pilnveidošana

6824

Laurs A.
01.0787.1
Slaukšanas un piena pirmapstrādes iekārtu tehniskā stāvokļa diagnostikas sistēmas izstrāde un ieviešana Latvijā

3816

Liepiņš E.
01.0770
Produktīvo dzīvnieku un pārtikas infekciju epidemioloģija un kontrole LR

4550

Osītis U.
01.0774
Slāpekļa maiņa slaucamo govju spureklī

4623

Paura L.
01.0773
ES prasībām atbilstošas piena lopkopības virspārraudzības nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze

4586

Priekulis J.
01.0787
Piena lopkopības tehnoloģijas un mehanizācijas pilnveides pētījums

3852

Ruža A.
01.0763.1
Graudaugu ražas un kvalitātes mērķtiecīgas vadības modeļu izstrāde Latvijas agroekoloģiskajos apstākļos

 11 814

Sprūžs J.
01.0772
Eiropas Savienības noteiktajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām atbilstošu gaļas un zivrūpniecības blakusproduktu ieguve un izmantošana mājdzīvnieku ēdināšanā

4586

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 152 521

 

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs

Stramkale V.
01.0763.5
Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas agrotehnisko paņēmienu pētījumi — ražas, tās kvalitātes un racionālas izmantošanas vadības modeļa izstrādē Austrumlatvijas agroklimatiskajiem apstākļiem

4770

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4770

 

Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs

Punculis P.
01.0513
Lauku smidzinātāju pētījumi un to regulāro pārbaužu sistēmas metodiskā pamatojuma izstrāde

4916

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4916

 

Skrīveru Zinātnes centrs

Antonijs A.
01.0108
Daudzgadīgo zālaugu zelmeņa ilglaicīgi augstas ražības un kvalitātes veidošana, optimizējot audzēšanas agrotehniku

1945

Borovko L.
01.0111
Latvijas agroekoloģiskiem apstākļiem atbilstošas, videi draudzīgas eļļas augu un griķu audzēšanas agrotehnikas optimizācija pēc Eiropas Savienības prasībām

3779

Lejiņš A.
01.0154
Augseku, apmaiņas, kultūru piesātinājuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ietekme uz kultūraugu ražību, nezālainību, augu slimību un augsnes auglību labas saimniekošanas  priekšnosacījumu izstrādei ilgtspējīgu saimniecību vajadzībām

4843

Vigovskis J.
01.0765.1
Augu barības elementu aprites pētījumi un mēslošanas līdzekļu optimizācija atbilstoši Labas lauksaimniecības prakses principiem

6274

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 16 841

 

Priekuļu selekcijas stacija, valsts uzņēmums

Zariņa L.
01.0762.2
Pētījumi par augseku un mēslošanas sistēmu ietekmi uz kultūraugiem un augsnes auglību ilglaicīgos stacionāros izmēģinājumos

3889

Zariņa L.
01.0763.2
Kartupeļu, miežu, rudzu, tritikāles un zirņu kvalitātes vadības modeļa izstrāde

2972

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

6861

 

Ulbrokas Zinātnes centrs

Ivanovs S.
01.0516
Mehanizētu tehnoloģiju un mašīnu sistēmu racionālas izvēles pētījumi tehnisko kultūru, rupjās lopbarības un augu–ogu ražošanai

 13 319

Viesturs D.
01.0515
Mobilās lauksaimniecības tehnikas lietošanas efektivitātes pētījumi dažādas intensitātes saimniekošanai

 11 447

Vilde A.
01.0517
Pētījumi precīzai lauksaimniecībai atbilstošas energoefektīvas augkopības mehanizācijas sistēmas izveidei, izvērtējot globālas pozicionēšanas sistēmas GPS pielietojuma iespējas

7228

Ziemelis I.
01.0518
Energoefektīvu metožu un tehnisko līdzekļu izstrāde Eiropas Savienības prasībām atbilstošu turēšanas apstākļu nodrošināšanai cūku mītnēs, izmantojot biogāzē pārstrādātos lauksaimniecības atkritumus un citus alternatīvos enerģijas avotus

 12 805

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 44 799

 

Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija

Kaufmane E.
01.0830
Augļu koku un ogulāju selekcija

 24 766

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 24 766

 

Valsts Stendes selekcijas stacija, valsts zinātniskais uzņēmums

Krotovs M.
01.0763.3
Graudaugu audzēšanas likumsakarību izpēte maizes, lopbarības, spirta, diētisko un funkcionālo pārtikas produktu ražošanai Kurzemes agroklimatiskajos apstākļos

4916

Maļecka S.
01.0762.3
Meteoroloģisko apstākļu, audzēšanas tehnoloģiju un samazinātu herbicīdu devu ietekme uz vasaras miežu sējumu nezālainību

3889

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

8805

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ūdenssaimniecības un zemes
zinātniskais institūts

Berlands V.
01.0105
Pilienveida apūdeņošanas režīma un tehniski ekonomisku sistēmu izstrādāšana intensīviem augļu un ogulāju dārziem

7411

Smilga H.
01.0102
Drenāžas hidroloģiskā darbība perspektīvajā lauksaimniecības zemju ūdens režīma un vides aizsardzības regulēšana kompleksā

 11 007

Valters J.
01.0114
Hidrotehniskās meliorācijas ietekme uz dabas resursiem un ekosistēmu stabilitāti

8842

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 27 260

Kopā pa nozari: ................................................................

 366 901