Latvijas Zinātnes padome

Sadarbības projektu finansējums 2001.gadā
(LZP 2000.g. 15. decembra lēmums Nr. 8-1-2)

Sadarbas projekta Nr.

Sadarbības projekta nosaukums

Vadītāja
vārds, uzvārds

Piešķirtais finansējums 2001.gadam

Izpildes termiņš (gadi)

01.0001

Organiskās ķīmijas moderno virzienu attīstīšana jaunu ārstniecības līdzekļu ražošanas nodrošinājumam Latvijā

Edmunds Lukevics

71251

1997.-2001.

01.0002

Koksnes un augu valsts izejvielu materiāli

Uldis Viesturs

82893

1997.-2001.

01.0003

Materiālu un konstrukciju drošuma, izturības un aizsardzības pilnveidošana

Mārtiņš Kalniņš

60311

1997.-2001.

01.0004

Kompozīto materiālu izpēte, tehnoloģija un racionāla izmantošana inženierbūvēs

Juris Jansons

41851

1997.-2001.

01.0005

Inteliģenti materiāli un struktūras mikroelektronikai un fotonikai

Andris Krūmiņš

79667

2001.-2004.

01.0006

Latvijas siltuma enerģijas ražošanas un izmantošanas optimizācija

Juris Ekmanis

43901

1997.-2001.

01.0007

Biodegvielas ieguves tehnoloģija un tās realizēšanas iespējas Latvijā

Mārtiņš Beķers

30436

1997.-2001.

01.0008

Latvijas zemes dzīļu bagātības un to izmantošana

Uldis Cielēns

47688

1997.-2001.

01.0009

Latvijas krasta zonas un pazemes hidrodinamisko procesu modelēšana

Oļģerts Lielausis

15550

1997.-2001.

01.0010

Latvijas informātikas tehnoloģijas attīstīšana konkurentspējīgas produkcijas ražošanai tirgus specifiskos sektoros

Jānis Bārzdiņš

93552

1997.-2001.

01.0011

Latvijas Transporta sistēmas optimizācija

Andris Gūtmanis

18093

1997.-2001.

01.0012

Veselība un apkārtējā vide - infekciozie un citi vides riska faktori

Aija Žilevica

106596

1997.-2001.

01.0013

Zinātniskie pamati lauksaimniecības attīstībai Latvijā

Voldemārs Strīķis

177708

1997.-2001.

01.0014

Daudzfunkciju ekoloģiskās mežsaimniecības teorētiskie modeļi

Pēteris Zālītis

37028

1997.-2001.

01.0015

Latvijas ekosistēmu bioloģiskie resursi un to saimnieciskās izmantošanas optimizācija

Viesturs Melecis

32821

1995.-2001.

01.0016

Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija

Eduards Matisāns

20478

1997.-2001.

01.0017

Ekonomikas, kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā

Raita Karnīte

30156

1997.-2001.

01.0018

Latvijas iedzīvotāji un tautas veselība

Pēteris Zvidriņš

36885

1995.-2001.

01.0019

Letonika

Viktors Hausmanis

159053

1995.-2001.

01.0020

Sociālā attīstība un sociālā drošība

Aivars Tabuns

62572*

1995.-2001.

01.0021

Biomateriālu un medicīnas jaunās tehnoloģijas

Rūdolfs Cimdiņš

14447

1997.-2001.

01.0022

Latvijas ūdens resursi. Lielas upes baseina ūdens resursu pārvaldīšanas principu un modeļa izstrādāšana, ievērojot tautsaimniecības un ekoloģijas intereses. (Uz Daugavas baseina daļas piemēra).

Hilelis Segals

20337

1997.-2001.

01.0023

Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē

Astrīda Krūmiņa
Elmārs Grēns

100849

 

2001.-2004.

01.0024

Fundamentālie un pielietojamie pētījumi, bāzēti uz novērojumu iespējām ar Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra radioteleskopiem un to izmantošanu kosmiskās informācijas uztveršanai, apstrādei un pārraidei

Juris Ekmanis

22432

2001.-2004.

01.0025

Rīgas līča bioloģisko resursu aizsardzība un saglabājošā izmantošana

Andris Andrušaitis

10940

2001.-2004.

01.0026

Intelektuālās informācijas sistēmas Rīgas un Rīgas rajona sabiedriskajā transportā un kravu pārvadājumos

Leonīds Ribickis

0

Kopā:

1417495

* t.sk. 12500 LVL politikas, komunikācijas un teoloģijas zinātnei

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns