1. DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1.1.Fizika un astronomija

Daugavpils Universitāte
Gerbreders V.
05.1877
Nelineāri optiskā elipsometrija

1113

Tamanis E.
05.1876
Plānu sakausējumu kārtiņu, iegūtu vakuumā, atlaidinot Co/Ni/Fe multislāņus, kristāliskās struktūras un magnētoptisko īpašību pētīšana

1368

Kopā pa organizāciju: ....................................................

2481


Fizikālās enerģētikas institūts
Muzikante I.
05.1467
Polāru un fotoaktīvu supramolekulāru sistēmu fizikālie pētījumi fotonikai

13 074

Raitmans E.
04.1158
Neitronu un rentgenstaru izkliede mākslīgu ierosinājumu ietekmē kondensētās vidēs

572

Kopā pa organizāciju: ...................................................

13 646


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Bērziņa B.
05.1722
Gaismas izraisītie procesi platzonu nitrīdos un līdzīgos materiālos

3467

Bērziņš J.
05.1724
Eksperimentāli un teorētiski kodolu struktūras pētījumi normālos un ekstremālos apstākļos

18 767

Kleperis J.
05.1712
Olfaktometrijas fizikālie principi un sensoru mikrosistēmas tās modelēšanai

3945

Kuzmins A.
05.1717
Modernā spektroskopiskā pieeja nanomateriālu struktūras pētījumos

7348

Kuzovkovs V.
05.1704
Nelīdzsvaroto procesu kinētika nesakārtotās cietvielās

7094

Lācis I.
04.1294
Stimulu un acu kustību ietekme uz redzes uztveri

2258

Maniks J.
05.1705
Robežvirsmu efekti nanostrukturētu materiālu mehāniskajās īpašībās

6394

Millers D.
05.1720
Defekti un elektroniskie ierosinājumi kompleksos oksīdos

10084

Mironova-
Ulmane Ņ.
05.1718
Dzelzs grupas jonu pētījumi neorganiskos un organiskos savienojumos ar optiskām un EPR metodēm

9288

Ozoliņš M.
07.2076
Adaptīvā optika biomedicīnai (pilota projekts)

1209

Petrovs A.
05.1711
Ultradisperso (mazo) cietvielu daļiņu magnētisko īpašību pētījumi

923

Purāns J.
05.1714
Rentgena absorbcijas spektroskopija, pārvarot pikometru barjeru

8461

Riekstiņa D.
05.1723
Pielietojamās kodolfizikas izmantošana apkārtējās vides un dažu fizikālu procesu pētījumos

5090

Rogulis U.
05.1709
Magnētisko rezonanšu spektroskopija: defektu struktūra vairākkomponentu fluorīdos

8493

Skuja L.
05.1715
Optisko īpašību, to optimizācijas un izmaiņas mehānismu pētījumi stiklveida materiālos ultravioletajai optikai un šķiedru gaismas vadiem

6075

Šternbergs A.
05.1864
Sintēzes procesu optimizācija, fizikālās īpašības un polarizācijas procesu mikromehānismi segnetoelektriķos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi

14 282

Tambergs J.
05.1707
Simetrijas un haosa koncepciju izmantošana kvantu sistēmu pētījumos

6075

Teteris J.
05.1721
Amorfie halkogenīdi kā hologrāfiskā ieraksta vide informācijai ar lielu blīvumu

2926

Truhins A.
05.1710
Lokalizētie un delokalizētie stāvokļi optiskos stiklos un stiklveidojošos kristālos ar plato aizliegtu zonu

6266

Tāle I.
05.1716
Defektu optiskā un termoaktivācijas spektroskopija platzonu aktivētos fluorīdu kristālos

9733

Kopā pa organizāciju: ...................................................

138 178


Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Bucenieks I.
05.1466
Aprēķinu metožu un izgatavošanas tehnoloģijas modernizācija elektromagnētisko sūkņu sistēmām šķidrā metāla neitronu atskaldīšanas iekārtās

4390

Freibergs J.
05.1381
Impulsa, siltuma un masas pārneses procesi aksiāli simetriskās plūsmās hidrodinamikā un magnetohidrodinamikā

5153

Gailītis A.
05.1388
Sfēriska MHD Dinamo eksperimenta izveide

10 338

Geļfgats J.
05.1378
Liela apjoma šķidras elektrovadošas vides stacionāras un nestacionāras kustības ierosināšanas un slāpēšanas MHD metožu fizikālās likumsakarības

11 324

Grants I.
05.1465
Nestabilitātes un pāreja uz turbulenci elektrovadošo šķidrumu plūsmās ārējos magnētiskajos laukos

5058

Koļesņikovs J.
05.1379
Konvektīvās un nobīdes šķidrā metāla plūsmas regulēšana ar elektromagnētiskiem masas spēkiem

2640

Lielausis O.
05.1380
Šķidrs metāls kā darba ķermenis plazmas ierobežotājos un korpuskulāro plūsmu pārveidotājos

7316

Šiško A.
05.1382
Stipra magnētiskā lauka iespaids uz elektrovadošas šķidrās un cietās vides mijiedarbības procesiem

5535

Valdmanis J.
04.1111
Elektriskas un magnētiskas iedarbes procesu vadība izkausēta metāla un cietas metāliskas sieniņas robežapgabalā

2672

Zaķe M.
05.1384
Siltuma un masas pārneses pētījumi kombinētā gāzveida un cietā kurināmā degšanas procesā ārējo spēku laukā

5598

Kopā pa organizāciju: ...................................................

60 024


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Zīlītis V.
05.1386
Atomu un jonu enerģijas līmeņu, oscilatoru stiprumu un fotojonizācijas šķēlumu aprēķināšana

2163

Kopā pa organizāciju: ...................................................

2163


Latvijas Universitāte
Auziņš M.
05.1865
Koherenti procesi atomu un molekulu ierosmē ar lāzera starojumu

9034

Balodis J.
08.2166
GOCE satelita SLR un GPS novērojumu rezultātu atšķirību analīze

1527

Bērsons I.
05.1866
Zemtemperatūras plazmas pētījumi un to rezultātu izmantošana virsmu apstrādē un gaismas avotu tehnoloģijā

6616

Eglītis I.
05.1423
Oglekļa zvaigžņu īpašību noteikšana no visjaunāko infrasarkano un citu novērojumu datu bāzēm. Galaktikas oglekļa zvaigžņu ģenerālkataloga (GCGCS) elektroniskās versijas pilnveidošana

10 401

Ekers A.
05.1867
Molekulāro procesu lāzeru manipulācija

3785

Erts D.
05.1868
Individuālu nanoelementu īpašības

3404

Ferbers R.
04.1308
Divatomu molekulu un atomu lāzeru spektroskopija ārējo lauku klātbūtnē

8588

Gailīte E.
05.1869
Kvantumehāniskās un kvaziklasiskās metodes daudzfotonu procesu aprakstam

10465

Jakovičs A.
06.1966
Siltuma un vielas pārneses procesu un fāzu dinamikas mūsdienīgu materiālu tehnoloģijās kompleksa analīze

1432

Lapuška K.
05.1424
Augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi starptautisko ģeodinamikas programmu ietvaros, mērīšanas tehnikas un metožu izstrāde un pilnveidošana

9161

Lācis S.
04.1290
Inteliģentu magnētiski kontrolējamu materiālu reoloģisko īpašību un uzvedības teorētiskā un skaitliskā modelēšana

1813

Spīgulis J.
08.2150
Jaunas metodes izstrāde rekapilarizācijas laika neinvazīvai novērtēšanai

2862

Začs L.
05.1863
Smago ķīmisko elementu sintēze Visumā: spektroskopiskie pētījumi

4549

Ābele M.
08.2146
Spektrogrāfa izveide debess objektu novērošanai infrasarkanā gaismā

5471

Šmelds I.
05.1861
Starpzvaigžņu vides, pārnovu, Saules un Zemei tuvo objektu pētījumi

7380

Ūbelis A.
05.1862
Baltās gaismas kūļa (Zeme–satelītu sensori) izmantošana atmosfēras sastāva pētījumiem reālā laikā troposfērā un stratosfērā un ozona–halogēnu maisījumu fotoķīmijas laboratorijas pētījumi

2290

Ķizāne G.
05.1872
Magnētiskā lauka ietekme uz difūzijas procesiem cietās vielās

2226

Kopā pa organizāciju: ...................................................

91 004


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Mišņovs A.
05.1463
Nanostruktūru pētījumi ar mazleņķu rentgenstaru izkliedes metodi

1590

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1590


Rīgas Tehniskā universitāte
Dehtjars J.
05.1873
Hidroksilapatīta nanodaļiņu ansambļa elektroniskās īpašības

1622

Jankovskis J.
05.1646.1
Radiofrekvenču elektronikas magnētisko komponentu un materiālu efektivitātes paaugstināšanas pētījumi

1590

Kataševs A.
05.1874
Neorganisko savienojumu nanoslāņu dozimetriskās īpašības

1432

Ozols A.
05.1719
Hologrāfiskais ieraksts un viļņu frontes inversija materiālos ar kompleksu fotorefrakciju

3817

Kopā pa organizāciju: ...................................................

8461


Transporta un sakaru institūts
Šuņins J.
04.1039
Nesakārtoto kondensēto vižu fundamentālo īpašību matemātiskā un datormodelēšana

541

Kopā pa organizāciju: ...................................................

541

Kopā pa nozari: ................................................

318 088

 

1.2. Matemātika

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Buiķis A.
05.1525
Tiešo un inverso matemātiskās fizikas problēmu izpēte un risināšana sarežģītās vidēs

15 949

Bula I.
05.1449
Attēlojumu dinamika metriskās telpās

1207

Dambītis J.
05.1413
Latvijas matemātikas, fizikas un datorikas vēsture

2769

Freivalds R.M.
05.1528
Kvantu algoritmi un to sarežģītība

8435

Gudkovs V.
05.1387
Nelineāru viļņu vienādojumu matricatrisinājumi kā matemātiskās modelēšanas līdzekļi

2297

Lietuvietis O.
05.1883
Deģenerēto matricu metožu lietojumi matemātiskās fizikas problēmās ar parciālajiem diferenciālvienādojumiem

2637

Martuzāns B.
06.1970
Trieciena izsauktās polarizācijas kondensētās vidēs matemātiskā modelēšana

1533

Raitums U.
05.1385
Ekstremāli uzdevumi eliptiskām sistēmām

4384

Reinfelds A.
05.1884
Parasto diferenciālvienādojumu un diferenču vienādojumu kvalitatīvās teorijas aktuāli jautājumi

8760

Rimšāns J.
05.1530
Skaitliskās metodes otrās kārtas parciāliem diferenciālvienādojumiem un sistēmām ar fāžu pārejām

2854

Sadirbajevs F.
05.1531
Nelineāras parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas

8080

Šostaks A.
05.1885
Daudzvērtīgas struktūras topoloģijā, algebrā un analīzē: dažu teorijas un lietojumu problēmu izpēte

5513

Kopā pa organizāciju: .................................................

64 418


Latvijas Universitāte
Andžāns A.
07.2104
Matemātikas padziļinātas mācīšanas zinātniskais un metodiskais nodrošinājums

3449

Cīrulis J.
05.1881
Vispārīgās algebras metodes datorzinātnē, ģeometrijā un loģikā

2514

Kopā pa organizāciju: ...................................................

5963


Rīgas Tehniskā universitāte
Carkovs J.
05.1879
Stohastiskās stabilitātes asimptotiskā analīze

3751

Koliškins A.
04.1239
Šķidruma plūsmas analīze kanālos un atklātās hidrodinamiskās sistēmās

3194


Kopā pa organizāciju: ...................................................

6945

Kopā pa nozari: ................................................

77 326

 

1.3. Ķīmija
1.3.1. Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

Latvijas Universitāte
Jākobsone I.
05.1729
Uztura bagātinātāju ķīmiskās kompozīcijas un antiradikālās aktivitātes raksturojums

1933

Kļaviņš M.
05.1731
Humusvielu funkcionālo atvasinājumu sintēzes metodes

4589

Kopā pa organizāciju: ...................................................

6522


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Amoliņš A.
05.1754
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes terminoloģijas modernizācija latviešu valodā

1772

Andrianovs V.
05.1756
N-Aminoguanidīna atvasinājumu sintēze

5435

Arsenjans P.
05.1757
Selēna un telūra atvasinājumu sintēze un pielietošana

4026

Ābele E.
05.1750
Starpfāžu un pārejas metālu kompleksu katalīzes eksperimentālie un teorētiskie aspekti

4227

Ābele R.
05.1751
Heteroatomu biciklisko un makrociklisko savienojumu sintēze un bioloģiskā aktivitāte

2295

Beļakovs S.
05.1758
Organisko savienojumu elektronu kristālķīmija un precīzā rentgenstruktūranalīze

1369

Jirgensons A.
05.1761
Enantioselektīva katalītiska aza-Klaizena pārgrupēšanās pirmējo alilamīnu sintēzei

3865

Kalviņš I.
05.1762
Stereoselektīva aril-, alkinil- un alkenil-cikloheksānamīnu sintēze un to izmantošana

20 573

Kalviņš I.
05.1763
Funkcionalizētu indolu sintēze jaunu nesteroidālu pretiekaisuma līdzekļu radīšanai

16 064

Kalviņš I.
05.1764
Zn saturošu deacetilējošu metālproteāžu dabīgo inhibitoru sintētiskie analogi

32 974

Krauze A.
05.1766
Bioloģiski aktīvu N,S-saturošu heterociklu dizains, pielietojot viena reaktora daudzkomponentu metodi un ievērojot zaļās ķīmijas principus

16 789

Leite L.
05.1767
Heterogēnie katalizatori, kas pagatavoti pēc “zaļās ķīmijas” principiem: aktivitāte un struktūra

5475

Liepiņa I.
05.1768
Medicīniski orientētā molekulu modelēšana

5032

Liepiņš E.
05.1769
Olbaltumvielu, DNS un to kompleksu struktūras pētījumi, izmantojot KMR

2577

Lukevics E.
05.1771
Tetra- un hiperkoordinēta germānija un silīcija heterocikliskie savienojumi

19365

Lūsis V.
05.1772
Skābju katalizētas daļēji hidrētu piridīnu cikla transformācijas

8092

Markava E.
05.1774
Jauni fotohromi materiāli nanostrukturētiem organiskiem slāņiem - sintēze un pētījumi azobenzola rindā

2214

Ozola V.
05.1775
Metālorganisko savienojumu iegūšana un pārejas metālu katalizētas reakcijas mikroviļņos

5636

Plotniece A.
05.1776
Liposomas veidojošo heterociklisko amfifīlu sintēze gēnu transfekcijai

4549

Poļevaja L.
07.2082
AEAF peptīdu atvasinājumi jaunu ārstniecības līdzekļu izstrādē

4630

Segale I.
05.1778
Stabilo bioloģiski aktīvo koloidālo sistēmu iegūšana un fizikāli ķīmiskā pētīšana

3865

Soboļevs A.
05.1780
Jaunu enantiotīru slāpekli saturošu heterociklu ķīmijenzimātiskā sintēze

4268

Stonkus V.
05.1781
Alifātisko, aromātisko un heterociklisko spirtu, aldehīdu, skābju un ēsteru ketonizācija

3744

Sūna E.
05.1782
Enolātu enantioselektīvā protonēšana

7327

Tirzītis G.
05.1783
Flavonoīdi un triterpenoīdi kā potenciāli pretaudzēju savienojumi

3181

Trapencieris P.
05.1784
Nenicesku reakcijas pētījumi

5073

Trapencieris P.
05.1785
Jauni amonija un hidrazīnija betaīni

9099

Turovskis I.
05.1787
Organisko vielu struktūrķīmiskie un elektroķīmiskie pētījumi

15822

Veinbergs G.
05.1788
Bioķīmiski inducējamas citotoksiskās signālu fotonu emisijas ģenerēšana monoslāņu šūnās

4751

Veinbergs G.
05.1789
Pretvēža beta-laktāmu atvasinājumu sintēze un bioloģiskā pētīšana

9259

Vosekalna I.
05.1791
Bioloģiski aktīvo savienojumu struktūrķīmiskie pētījumi

765

Vīgante B.
05.1790
Pašorganizējošos amfifīlu slāpekļa heterociklu sintēze un izpēte

20573

Zablocka A.
05.1792
Mērķtiecīga hinolīna rindas bioloģiski aktīvu savienojumu farmakoloģisko īpašību uzlabošana ar ķīmiskās modificēšanas metodēm

7005

Kopā pa organizāciju: ...................................................

261691


Rīgas Tehniskā universitāte
Jure M.
05.1742
Hofmaņa pārgrupēšanās pielietojums stereoselektīvajā neparasto a-aminoskābju sintēze

1248

Kokars V.
05.1744
Jaunu foto refraktīvu sānu virknē azohromoforas grupas saturošu polimēru sintēze

1167

Krilova V.
05.1745
Akriljonīti un sorbenti: sintēze un sorbcijas procesu pētīšana

966

Strakova I.
05.1746
3,4-Annelētu kumarīnu un 4,5-annelētu indazolu sintēze un reakcijas

2898

Utināns M.
05.1747
Jaunu organisko hromoforu sistēmu dizains, sintēze un izpēte

3100

Valters R.
05.1748
1,4-Benzohinonu atvasinājumu, kas ar C-C saiti vai -CH2CH2- tiltiņu saistīti ar heterociklu(iem), sintēze un to īpašību izpēte

4751

Zicāne D.
05.1749
1-Acilpirazolu sintēze cikloheksēndikarbonskābju hidrazīdu un alkoksietilēnu reakcijās un to izmantošana poliheterociklisku savienojumu iegūšanai

2536

Kopā pa organizāciju: ...................................................

16 666

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

284 879

 

1.3.2. Neorganiskā ķīmija, fizikālā un analītiskā ķīmija


Latvijas Universitāte
Actiņš A.
05.1740
Farmaceitiski aktīvo vielu sintēze un izpēte

2014

Kreišmanis J.
05.1732
Dabas vielu un to sintētisko analogu kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas pētījumi

2416

Ķizāne G.
05.1734
Magnētiskā lauka ietekme uz fizikāli ķīmiskiem augstenerģētiskiem procesiem kondensētās sistēmās

2254

Mekšs P.
05.1733
Virsmas aktīvo maleīnskābes atvasinājumu sorbcijas likumību pētījumi un analīzes metožu izstrāde gāzu- šķidrumu un augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas (AŠH) apstākļos

2174

Veidis M.
05.1735
Kristālisku koordinācijas kompleksu un bioloģiski aktīvo vielu polimorfu modelēšana un rentgenstruktūranalīze

2013

Vīksna A.
05.1737
Smago metālisko elementu piesārņojuma novērtēšanas metožu pilnveidošana modulētā ekosistēmā – gaiss, augsne un skuju koki

4268

Zicmanis A.
05.1738
Ambidento anjonu pārvērtības jonu šķidrumu vidēs

2254

Kopā pa organizāciju: ...................................................

17 393


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Liepiņš E.
07.2080
Augu eļļu un to produktu izpēte ar KMR spektroskopijas metodēm

3221

Liepiņš E.
07.2081
Deitērija/ūdeņraža atomu izotopo efektu un frakcionācijas faktoru izpēte dabas un sintētiskajos produktos ar kodolu magnētiskās rezonanses metodi

2577

Kopā pa organizāciju: ...................................................

5798


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Belousova R.
05.1547
Poliolu mijiedarbība ar poliborātjoniem un dzelzs joniem, metālu korozijas inhibēšanas mehānisms

2053

Čera L.
05.1935
Ar plazmas tehnoloģiju iegūto pulveru ūdens suspensiju elektrostatiskā un elektrostēriskā stabilizācija

1892

Dindune A.
05.1548
Daudzvērtīgo metālu fosfātu sintēze, savienojumu struktūra un fizikāli ķīmiskie pētījumi

6603

Kuļikova L.
05.1550
Elektrodialīzes procesu pētījumi ar modificētām jonu apmaiņas membrānām. Membrānu modificēšana ar organiskiem polielektrolītiem un virsmas aktīvām vielām

1650

Sadirbajeva T.
05.1551
Smago metālu jonu izdalīšana un atdalīšana ar elektrodialīzes metodi sistēmās ar impregnētām šķidrām membrānām

1490

Serga V.
05.1549
Homogēnu oksīdu materiālu iegūšana ar ekstrakcijas- pirolītisko metodi un to funkcionālo īpašību pētījumi

2536

Siliņa E.
05.1552
8-Selenolhinolīna atvasinājumu iekšēji komplekso savienojumu fizikāli ķīmiskās īpašības un uzbūve, to korelācija ar 8-merkaptohinolīna un 8-oksihinolīna atvasinājumu kompleksiem

5113

Vītiņa I.
05.1553
Nanostrukturēto rentgenamorfo sakausējumu metālu un metāls–neorganiskais savienojums plāno slāņu elektroizgulsnēšanas katodprocesa un struktūras veidošanās mehānisms

10 709

Zaporina Ņ.
05.1554
Daudzkomponenšu nanodaļiņu struktūra un fizikāli ķīmiskās īpašības atkarībā no sintēzes parametriem un to ķīmiskā sastāva

1530

Zariņa I.
05.1555
Šķīstošu silikātu modificēšana ar sārmu metālu silanolātiem

2053

Zviedre I.
05.1556
Jaunu bora koordinācijas savienojumu amīnu sāļu sintēze, īpašības, rentgenstruktūranalīze un kristālķīmija

3583

Kopā pa organizāciju: ...................................................

39 212

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

62 403

 

1.3.3. Polimēru un koksnes ķīmija


Latvijas Universitāte
Kaļķis V.
05.1730
Multifāzu polimēru struktūras radiācijķīmiskā modificēšana, izmantojot funkcionālos monomērus kā šķērssaistīšanās promotorus

2093

Kopā pa organizāciju: ...................................................

2093


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Andersons B.
05.1561
Koksnes biodegradācijas mehānismu pētījumi noārdīšanās procesu kontrolei ar dabai draudzīgiem līdzekļiem un paņēmieniem

10 468

Stirna U.
05.1563
Pētījumi par poliuretānu, segmentētu poliester- un poliēteruretānu sintēzi ar jauniem ķēdes pagarinātājiem - 1,2-propāndiola atvasinājumiem

10 548

Teliševa G.
05.1564
Modificēti lignīni, kā funkcionāli aktīvo multikomponenšu sistēmu pamats

11 675

Treimanis A.
05.1565
Koksnes un no tās iegūtās sulfāta papīrmasas šķiedru ķīmiskais sastāvs un īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem

8777

Vederņikovs N.
05.1566
Bērza koksnes celulozes depolimerizācija furfurola iegūšanas procesā

5837

Zoldners J.
05.1569
Ūdenī šķīstošo polisaharīdu atvasinājumu sašķelšana askorbīnskābes ietekmē

5918

Kopā pa organizāciju: ...................................................

53 223

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

55 316

Kopā pa nozari: ................................................

402 598

 

Kopā pa EK: .....................................................

798 012