2. INŽENIERZINĀTNES UN DATORZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

2.1. Datorzinātne


Elektronikas un datorzinātņu institūts
Baums A.
05.1390
Enerģijas patēriņa un laika nosacījumiem adaptīvu iegultu sistēmu analīze un izstrāde

11 190

Beiners E.
04.1128
Energoobjektu modeļu eksperimentāla pārbaude un optimizācijas bloku modeļi

3062

Broitmans M.
08.2112
Bezvadu datu pārraides tīklu (Wireless Mesh Networks) arhitektūru efektivitātes pētīšana

2577

Buls J.
05.1391
DASP elektronisko sistēmu maketēšana

6586

Čapenko V.
05.1392
Ciparsistēmu loģiskās projektēšanas dekompozīcijas metodes dinamiski rekonfigurējamo ierīču bāzē

10 243

Ermuiža A.
05.1393
Potenciāli apdraudētu objektu kopu kontroles un aizsardzības līdzekļu kā multiaģentu sistēmu modelēšana un pielietošana

1476

Hermanis E.
05.1430
Naikvista filtri reālas formas impulsiem un to adaptīvie algoritmi

2754

Krūmiņš K.
04.1127
Signālu atklāšanas metodes, pielietojot diskrēto stroboskopiju

9053

Lorencs A.
04.1126
Plūsmas šifra atslēgu vadāmu ģeneratoru konstrukcija

4868

Pelipeiko V.
05.1394
Informācijas drošums: teorētiskie aspekti un datu aizsardzības metodoloģiskie risinājumi

3767

Zagurskis V.
05.1395
Multivides sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (MSJS) verifikācija

8393

Kopā pa organizāciju: ...................................................

63 969


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Moskvins G.
05.1594
Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā

2115

Stalidzāns E.
08.2178
Biodegvielas ražošanas racionalizācija izmantojot bioķīmisko reakciju tīklu dinamiskos m

2577

Kopā pa organizāciju: ...................................................

4692


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Borzovs J.
05.1359
Informācijas un sakaru tehnoloģijas: latviešu terminoloģija

6168

Krugļevskis V.
08.2173
Datorizētās latviešu-angļu leksikogrāfijas metožu izstrāde

2666

Sedols J.
05.1533
Noturīgu informācijas sistēmu veidošana ar lietojumiem modelēšanā un izglītībā

5529

Skadiņa I.
05.1534
Statistisko metožu izvērtējums angļu–latviešu tulkošanas sistēmā

4736

Spektors A.
05.1532
Universālas leksikona sistēmas modelēšana latviešu valodai

6212

Vīksna J.
05.1535
Likumsakarību ieguves un formalizācijas metodes un algoritmi ar lietojumiem bioinformātikā

14 362

Kopā pa organizāciju: ...................................................

39 673


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Štrauss V.
05.1433
Informācijas tehnoloģijas attīstīšana materiālu pētniecībai

9296

Kopā pa organizāciju: ...................................................

9296


Latvijas Universitāte
Karnītis E.
05.1421
Latvijai optimāls zināšanu ekonomikas modelis un tā informātikas faktors

4119

Nečvaļs N.
06.1936
Efektīva optimizācija sarežģītās stohastiskās apkalpojošās sistēmās izmantojot statistisko secinājumu ekvivalences principu

2445

Kopā pa organizāciju: ...................................................

6564


Rīgas Tehniskā universitāte
Andronovs A.
05.1637
Informatīvo procesu modeļu statistiskā novērtēšana un verifikācija ar resamplinga pieejas palīdzību

1696

Borisovs A.
05.1639
Intelektuālās datortehnoloģijas slikti formalizējamiem lēmumu pieņemšanas uzdevumiem

7512

Čaiko J.
07.2056
Videokonferences sakaru problēmas bezvadu tīklos

2886

Grabis J.
05.1643
Sistēmu modelēšanas līdzekļu izmantošana analītisku modeļu automatizētai ģenerēšanai

3767

Grundspeņķis J.
05.1644
Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam

9582

Ivanovs Ģ.
05.1645
Ultraīso impulsu tehnoloģijas optisko sakaru spektrālās blīvēšanas sistēmās

3370

Jankovskis J.
05.1646
Radiofrekvenču elektronikas magnētisko komponentu un materiālu efektivitātes paaugstināšanas pētījumi

4890

Kirikova M.
08.2140
Multidimensionāla biznesa procesu modeļa un tā izmantošanas metodes izstrāde

3150

Klūga A.
06.1963
Informācijas kompleksās apstrādes adaptīvo metožu un algoritmu izstrāde transporta līdzekļu vietas noteikšanas precizitātes paaugstināšanai

2908

Lauks G.
05.1649
Optimālas maršrutizācijas algoritmi uzklātos tīklos

1630

Markovičs Z.
05.1650
Intelektuālās datorvadības izveide sistēmu kompleksai vadībai un uzturēšanai

4274

Matīss I.
08.2141
Materiālu iekšējās struktūras identificēšana ar fizikāla lauka izraisītas materiāla reakcijas analīzi un signālu apstrādes metodēm

5088

Merkurjevs J.
05.1653
Uz imitācijas modelēšanu balstītas apmācības metodoloģijas izstrāde un pielietošana loģistikas jomā, pamatojoties uz gadījumu izpēti un lietišķām spēlēm

7335

Misāns P.
05.1654
Signālu ciparu apstrādes metodes un algoritmi un to realizācijas problēmas integrālajās shēmās

3855

Novickis L.
05.1655
Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta integrētā lietišķā programmatūra

5419

Osis J.
05.1656
Formalizācijas aspekti biznesa un iegulto sistēmu programmatūras izstrādē saistībā ar modeļu vadītu arhitektūru

8921

Ozols A.
05.1657
Ceļu satiksmes informācija un industriālā informācijas tehnoloģija (IIT)

2071

Popovs V.
04.1259
Radioviļņu izplatīšanās pētījumi mežos (šūnu mobilo sakaru sistēmām)

1762

Pētersons E.
04.1260
Tīklu resursu iedalīšana servisa kvalitātes nodrošināšanai sevlīdzīgas darba slodzes vidē

5132

Semeņako J.
05.1662
Mikroviļņu izplatīšanās problēmas telpās

4295

Vulfs Ģ.
04.1353
Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un algoritmi

4097

Ziema M.
05.1661
Multivides tehnoloģiju balstītu e-pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēle

2445

Kopā pa organizāciju: ...................................................

96 085

Kopā pa nozari: ................................................

220 279

 

2.2. Inženierzinātnes
2.2.1. Mehānika

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Andersons J.
05.1934
Polimērkompozītu plaisāšanas mehānika un plaisu ietekme uz to mehāniskajām īpašībām

6989

Beverte I.
05.1434
Putuplastu ar zemu telpas aizpildījuma koeficientu mehānisko un fizikālo īpašību teorētiska un eksperimentāla izpēte

2184

Cīrule K.
04.1037
Kompozītmateriālu tehnoloģijas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca latviešu valodā

4638

Jansons J.
05.1663
Kompozītmateriālu ilglaicīgās īpašības un to prognozēšanas metodes

20 796

Jansons J.
05.1933
Nanokompozītu ar neelastīgu matricu deformatīvo un stiprības īpašību izpēte

14 587

Lagzdiņš A.
05.1435
Konstrukciju materiālu elastības īpašību degradācija, nelineārā deformēšanās un sabrukums dispersu mikrobojājumu un paliekošu deformāciju veidošanās procesā

11 148

Tamužs V.
05.1664
Kompozītmateriālu bojājumu mehānikas pētījumi

22 119

Kopā pa organizāciju: ...................................................

82 461


Latvijas Universitāte
Kaļķis V.
05.1665
Radiācijas modificētu daudzkomponenšu polimērmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību izpēte

1857

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1857


Rīgas Tehniskā universitāte
Bulavs F.
05.1666
Ekspluatācijas gaitā mainīgas struktūras stieņu mehānika

4815

Kalniņš K.
08.2132
Dinamiski slogotu kompozīto konstrukciju noturības īpašību skaitliska un eksperimentāla izpēte

1301

Knēts I.
05.1667
Kompakto un spongiozo kaulaudu un to implantmateriālu deformēšanās un sabrukuma procesu īpatnības cikliskā slogojumā

14 314

Krasņikovs A.
05.1860
Būvniecībā pielietojamo šķiedru kompozītu mehānika

1764

Mironovs V.
08.2135
Metālu lietišķo atlikumu izpēte un to izmantošana būvniecībā un mašīnbūvē

667

Paramonovs J.
08.2134
Atjaunotas gaisakuģu konstrukcijas detaļu apskatu plānošana

720

Pavelko I.
07.2034
Stieņu sistēmu ar bojājumiem dinamika

707

Rikards R.
04.1180
Kompozītmateriālu un konstrukciju bojājumu identifikācijas metožu eksperimentālā un teorētiskā izstrāde

13 448

Vība J.
05.1670
Pašregulējošu vibrotrieciena makroskopisku sistēmu analīze, optimizācija un sintēze, izmantojot elementu mikromijiedarbības

3829

Kopā pa organizāciju: ...................................................

41 565

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

125 883

 

2.2.2. Mašīnzinātne


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Portnovs G.
05.1437
Slodzes pārnese uz augstas stiprības kompozītmateriālu konstrukciju elementiem

18 012

Poļakovs V.
05.1436
Viļņveida procesu ietekme uz spriegumiem slāņaino kompozītu konstrukciju elementos

7725

Kopā pa organizāciju: ...................................................

25 737


Latvijas Universitāte
Nečvaļs N.
07.2036
Materiālu noguruma stohastiskie modeļi un lidaparātu apkopes termiņu un inspekciju periodu efektīvas plānošanas kritēriji

1572

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1572


Rīgas Tehniskā universitāte
Auziņš J.
05.1668
Multidisciplinārās optimizācijas metožu un līdzekļu izstrāde un pielietojums mašīnbūvē

14 563

Boiko I.
05.1669
Nediskrēti loģiskās modelēšanas pielietošana metināšanas procesa izpētē un optimizācijā

1581

Dorošenko R.
04.1355
Kokapstrādes teorijas un apstrādes variantu izstrāde, izgatavošanas pilnveidošana un kvalitāte

1601

Fiļipovs A.
04.1176
Kontakta mikrometināšanas procesa optimizācija viendzīslas un daudzdzīslu vadam ar plāksnīti

3189

Krizbergs J.
04.1194
Detaļu formas noviržu mēriekārtu kalibrēšanas metodika

2561

Pavelko V.
07.2035
Pasīvu Lamba viļņu spektrālās struktūras un likumsakarību pētīšana bojājumu klātbūtnē

3649

Rudzītis J.
04.1193
Eļļas slāņa parametru ietekme uz mašīnu detaļu dilšanas intensitāti

13 839

Sagalovičs G.
04.1175
Detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu optimizācija, izmantojot ekzoemisijas defektoskopijas metodi

808

Urbahs A.
04.1178
Tehnisko sistēmu optimizācija CAD - integrētās drošuma analīzes pamatā

2375

Zakrževskis M.
06.1965
Retie atraktori (RA): reto nelineārās dinamikas paradību teorija un tas pielietojums mašīnbūvē

2130

Zars V.
04.1191
Konceptuālā projektēšana koplietojuma informatīvā vidē

13 878

Kopā pa organizāciju: ...................................................

60 174

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

87 483

 

2.2.3. Enerģētika


Fizikālās enerģētikas institūts
Bendere R.
05.1470
Organiskie atkritumi kā bioenerģijas avots, tās ieguves un izmantošanas tehnisko, ekonomisko un vides ekoloģisko faktoru novērtējums

1674

Klāvs G.
04.1163
Enerģijas cenu un tarifu regulēšanas metodes liberalizēta enerģētikas tirgus apstākļos un ilgtspējīgas Latvijas enerģētikas politikas realizēšanai

2555

Krišāns Z.
04.1159
Elektrisko tīklu optimizācijas koncepcija brīvā elektroenerģijas tirgū

6700

Mutule A.
06.1943
Sistēmas “Sadales tīkls un sadalītā ģenerācija” attīstības dinamiskā modeļa izstrāde

617

Oļeiņikova I.
04.1160
Elektrisko tīklu drošuma optimizācija brīvā elektroenerģijas tirgū

2321

Pugačevs V.
05.1471
Teorētisko pamatu izstrādāšana daudzpolu mainīgas induktivitātes mašīnām

1498

Stabulnieks J.
04.1161
Teorētiskie pamati un praktiskas rekomendācijas ražošanas procesu automatizācijai un transporta modernizācijai, izmantojot jaudas  pusvadītāju, jauno materiālu  un informācijas tehnoloģiju sasniegumus

5407

Tomsons E.
04.1164
Videi līdzsvarotas degvielas ieguves un izmantošanas iespēju novērtējums Latvijas energobilancē

1528

Zeltiņš N.
04.1162
Enerģijas ekonomijas efektivitātes, izmantojot inovatīvās tehnoloģijas, metodiskie pētījumi Latvijas tautsaimniecības stabilai attīstībai

6553

Zēbergs V.
05.1474
Latvijas enerģētikas sektora attīstības stratēģijas un attīstības vadības izpēte ar imitācijas un optimizācijas metodēm

6318

Šipkovs P.
05.1472
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas metodiskie aspekti, tehnisko, ekonomisko un ekoloģisko problēmu risināšanai

2409

Šipkovs P.
05.1473
Degvielas patēriņa strukturālo izmaiņu prognozēšanas metodiskie pētījumi, ieejot ES

2233

Kopā pa organizāciju: ...................................................

39 813


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Dubrovskis V.
08.2186
Biogāzes ražošana Latvijā: izejvielu, procesu un iekārtu pētījumi un projektu priekšlikumi

676

Moskvins G.
08.2185
Energotaupīgo tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības enerģētikas efektivitātes paaugstināšanai

794

Šnīders A.
04.1077
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu autonoma energoapgāde, izmantojot biogāzi

1528

Kopā pa organizāciju: ...................................................

2998


Latvijas Universitāte
Jakovičs A.
04.1225
Ēku siltuma zudumu kompleksa diagnostika un precizēta siltuma patēriņa noteikšana, izmantojot automatizētas mērsistēmas un hierarhiski saistītu matemātisko modeļu sistēmu

999

Kopā pa organizāciju: ...................................................

999


Rīgas Tehniskā universitāte
Barkāns J.
05.1675
Specializēto mikroprocesoru iekārtu radīšana elektrisko tīklu efektivitātes palielināšanai Latvijā

4878

Bažbauers G.
08.2130
Bioetanola kurināmā elementu kurināmā pārveidošanas procesu un enerģijas bilances analīze to integrēšanai siltumapgādes sistēmā

794

Bažbauers G.
08.2131
Latvijas elektroapgādes sistēmai atbilstošu elektroenerģijas ietekmes uz vidi eko-indikatoru izstrāde ekodizaina vajadzībām

794

Blumberga D.
04.1181
Tīrākas ražošanas energoefektivitātes indikatoru analīze Latvijas rūpniecības uzņēmumos

1117

Blumberga A.
05.1677
Reģionālā SEG izmešu samazinājuma izpēte un optimizācija, realizējot ēku energoefektivitātes projektus

647

Čuvičins V.
05.1678
Darba īpatnību analīze energosistēmai ar lokāliem enerģijas avotiem

2850

Dirba J.
04.1184
Elektromehānisko sistēmu dinamisko režīmu aprēķinu metodikas un enerģiju taupošu dzinēju izstrāde

1205

Dzelzītis E.
08.2212
Objektu identifikācija enerģijas vadības sistēmās

823

Galkins I.
05.1679
Pusvadītāju reaktīvas jaudas kompensācijas iekārtu un aktīvo filtru izstrāde un izpēte

764

Krēsliņš A.
05.1680
Ēku galveno enerģētisko parametru normēšana

4349

Kuņicina N.
06.1964
Loģistikas lēmumu ar daudzveidīgiem kritērijiem analīze enerģētikas sistēmām

705

Levčenkovs A.
06.2033
Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē

764

Raņķis I.
04.1183
Uzlabotas kvalitātes pusvadītāju pārveidotāju sintēze un analīze

2262

Ribickis L.
05.1681
Spēka elektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu izstrāde ar mākslīgo neironu tīklu un izplūdušās loģikas kontrolieriem

4026

Ribickis L.
05.1682
Elektropiedziņas sistēmu optimizācija un ekspertu metožu izstrāde

1910

Rozenkrons J.
05.1683
Neatkarīgo ražotāju elektrostaciju iesaistes izpēte slodzes mezglu reaktīvās jaudas bilancē

1205

Rošā M.
08.2138
Granulu degšanas procesa efektivitātes noteikšana. Granulu kvalitātes ietekmes izpēte

764

Sauhats A.
08.2133
Energosistēmu optimizācijas un automatizācijas metožu, algoritmu un līdzekļu sintēze

4672

Veidenbergs I.
04.1188
Zaļās enerģijas tehnoloģiju adaptācija Latvijā. Izpēte. Perspektīvas

1234

Žiravecka A.
04.1189
Operatīvo elektroenerģijas pārveidotāju sistēmu pētīšana un izstrāde

999

Kopā pa organizāciju: ...................................................

36 762

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

80 572

Kopā pa nozari: ................................................

293 938

 

2.3.Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne

Daugavpils Universitāte
Kirilova J.
08.2159
Jaunu fluorescentu zonžu sintēze fluorescentās tehnoloģijas mērķiem

997

Kopā pa organizāciju: ...................................................

997


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Kleperis J.
08.2164
Jaunu nanomateriālu ūdeņraža enerģētikai sintēze, struktūra un īpašības

1111

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1111


Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Gorbunovs L.
05.1375
Liela diametra silīcija monokristālu audzēšanas procesa fizikālā modelēšana rotējošā magnētiskā laukā

4570

Kopā pa organizāciju: ...................................................

4570


Latvijas Universitāte
Erts D.
05.1685
Nanoporaino materiālu iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju attīstīšana

4332

Kaļķis V.
05.1686
Lielo enerģiju ķīmijas un tās procesu izmantošana multifāzu polimēru kompozītmateriālu izstrādē un īpašību modificēšanā

11 388

Kopā pa organizāciju: ...................................................

15 720


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Andersons B.
05.1570
Impregnētas koksnes utilizācija jaunu produktu ieguvei

6990

Dobele G.
04.1273
Koksnes katalītiskās pirolīzes tehnoloģijas pamatu izstrādāšana efektīvu sorbentu iegūšanai

3550

Kārkliņš R.
05.1362
Ekoloģiski tīru organisko skābju tehnoloģijas izstrāde, pielietojot membrānas procesus

5701

Laka M.
04.1277
Mikrokristāliskā hitozāna iegūšanas tehnoloģijas izstrādāšana, lietojot termokatalītiskās destrukcijas paņēmienu, un tā īpašību pētīšana

3538

Stirna U.
05.1573
Poliuretāni ar kontrolējamu hidrofili/hidrofobo bilanci no atjaunojamām izejvielām

7413

Šuļga G.
05.1574
Lignīna molekulāro kompozītu iegūšanas koloīdķīmiskie aspekti un pielietošanas iespējas

3487

Treimanis A.
04.1275
Sulfāta papīrmasas bezhlora balināšanas tehnoloģiju ietekme uz celulozes un hemiceluložu oksidēšanas pakāpi un hromoforu sastāvu

3596

Vederņikovs N.
05.1575
Etiķskābes un oksidētu mikroporainu oglekļa sorbentu iegūšana no kokapstrādes atlikumiem

7820

Žūriņš A.
04.1274
Biomasa un tās atliekas kā atjaunoties spējīga izejviela fenola-formaldehīda tipa saistvielu ieguvei

3507

Kopā pa organizāciju: ...................................................

45 602


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Leite L.
05.1459
Katalizatoru iegūšanas tehnoloģijas izstrāde uz “zaļās ķīmijas” bāzes medicīnisko preparātu ražošanai

7210

Kopā pa organizāciju: ...................................................

7210


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Grabis J.
05.1700
Daudzkomponentu oksīdu nanopulveru sintēzes tehnoloģija un pārstrāde materiālos

6725

Palčevskis Ē.
05.1698.1
Augsttemperatūras putu keramika, izmantojot plazmā sintezētus nanopulverus

5042

Kopā pa organizāciju: ...................................................

11 767


Rīgas Tehniskā universitāte
Avotiņš F.
05.1689
3- un 2,3-aizvietotu 4(3H)-hinazolinonu sintēzes metožu izstrāde un optimizācija

10 446

Bērziņa L.
05.1690
Biokeramikas struktūras attīstība biofunkcionalitātes paplašināšanai

5930

Juhna T.
05.1692
Jauna tehnoloģija dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei sadales tīklā

2359

Juhņeviča I.
05.1693
Augu valsts materiālu un sola-gela tehnoloģijas izmantošana keramikas ieguvei

2025

Jure M.
05.1691
Augu eļļas kā izejviela dažādu vērtīgu produktu ražošanai

9507

Kalniņš M.
04.1270
Biodegradabli kompozīti no atjaunojamām izejvielām

10 222

Kalniņš M.
05.1694
Termoplastiski daudzkomponentu polimērkompozīti

10 861

Krāģe L.
08.2129
Portlandcementa javas ar dažādas izcelsmes smalki dispersu daļiņu piedevu

897

Lemba J.
04.1271
Masas apmaiņas procesu pētījumi jaunu, lētu un ekoloģiski tīru tehnoloģiju izstrādei

3530

Meirovics I.
08.2128
Ķīmija Rīgas Politehniskā institūtā (1958-1990)

1077

Merijs Meri R.
07.2077
Ekonomiski efektīvu šķidros kristālus saturošu polimēru kompozītu iegūšanas tehnoloģijas atstrāde un ekspluatācijas īpašību izpēte

4897

Mežinskis G.
05.1697
Nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas un lāzera starojuma radītās struktūras

12 043

Sedmale G.
05.1700.1
Daudzkomponentu oksīdu nanopulveru sintēzes tehnoloģija un pārstrāde materiālos

5502

Švinka V.
05.1698
Augsttemperatūras putu keramika, izmantojot plazmā sintezētus nanopulverus

5042

Turks M.
08.2143
Mikroreaktori organiskajā sintēzē: sulfonu un sulfoksīdu sintēzes metodes izstrāde lietojot sēra dioksīdu

917

Vīksne A.
04.1269
Poliolefīnu-koka šķiedras kompozītu fizikālmehānisko īpašību optimizācija un prognozēšana, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodi

5940

Zicāne D.
05.1699
Uz N-aizvietotu cikloheksēndikarbonskābju monohidrazīdu bāzes atvasinātu pirazolidīnu sintēzes metožu izstrāde un optimizācija

5801

Kopā pa organizāciju: ...................................................

96 996

Kopā pa nozari: ................................................

183 973

 

Kopā pa EK: .....................................................

698 190