3. BIOLOĢIJAS UN MEDICĪNAS ZINĀTŅES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

3.1. Bioloģija

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”
Āboliņa A.
04.1129
Latvijas briofloras izpēte un precizēšana

3258

Kopā pa organizāciju: ...................................................

3258


Daugavpils Universitāte
Barševskis A.
05.1520
Ģints Notiophilus Dum. Skrejvaboļu pasaules faunas taksonomija

1719

Krams I.
07.2100
Kooperatīvās uzvedības ģenētiskā un sociālā kontrole

2503

Kopā pa organizāciju: ...................................................

4222


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Boikova E.
03.0999
Rīgas līča biokopu funkcionālā un bioloģiskā daudzveidība antropogēnās slodzes apstākļos

14 215

Bērziņa N.
05.1452
Orgānu un audu reaktivitātes īpatnības barības vielu komponentu (smago metālu, dabīgo antioksidantu) modulējošā ietekmē

22 998

Čudare Z.
06.1942
Bioloģiskā daudzveidība: krūmu melleņu kaitēkļi un to antagonisti

2533

Grauda D.
05.1521
Embrioģenēzes un organoģenēzes ģenētiskās determinācijas noteikšana graudaugu dubultoto haploīdu iegūšanas optimizācijai

6219

Janaus M.
05.1453
Antropogēno ietekmju izvērtējums uz putnu populācijām mitrāju ekosistēmās un to iespējamā optimizācija

6576

Jankevica L.
05.1438
Entomopatogēno mikroorganismu ekoloģija: izplatība, ģenētiskā daudzveidība un ekoloģiskā saimnieku rinda

2682

Karpa A.
05.1439
Arbuskulāro mikorizu bioloģiskā daudzveidība Latvijas ekosistēmās

2811

Kolodinskis A.
05.1429
Mobilo komunikāciju sistēmu potenciālās ietekmes izpēte uz bērnu psihofizioloģisko funkciju attīstību

2086

Laiviņš M.
05.1405
Biotas migrācija boreālā un nemorālā bioma starpzonā: stāvoklis, kontrole un prognoze

4649

Mednis A.
05.1451
Latvijas avifaunas dinamika

8871

Melecis V.
05.1406
Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona

18 854

Osvalde A.
05.1407
Augu adaptīvās reakcijas smago metālu(Pb, Hg, Cd) toksiskuma substrātā izraisītā stresa apstākļos

8424

Rašals Ī.
05.1522
Adaptīvo gēnu noteikšana un to molekulārā kartēšana dažādas izcelsmes miežu šķirnēs

11 622

Sjakste T.
05.1401
Kodola struktūras pārkārtošanā iesaistītie genoma elementi, to identifikācija un raksturošana atkarībā no miežu auga attīstības stadijas

2682

Sjakste T.
05.1402
Ekonomiski noderīgu miežu pazīmju genotipēšana

3467

Spriņģe G.
05.1408
Vides izmaiņu ietekme uz saldūdens biocenožu attīstību un hidroekosistēmu kvalitāti

7728

Šulcs V.
05.1409
Latvijas vaskulāro augu flora

17 563

Šulcs V.
05.1410
Nacionālā botāniskā nomenklatūra (nbn): Pteridophyta

4530

Vīksne J.
05.1440
Alternatīvo upuru loma mitrāju ekosistēmās plēsēju - ūdensputnu attiecībās

11 622

Zariņš I.
05.1411
Fitopreparātu iedarbības mehānismu izpēte uz dažādiem kaitīgiem organismiem kultūraugu biocenozēs un to iedarbības spektra noteikšana

2474

Zenkevičs H.
05.1412
Zivju vairošanās regulatora - gonadotropā hormona molekulāro formu un analogu izpēte

8722

Kopā pa organizāciju: ...................................................

171 328


Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Balode M.
05.1515
Antropogēnās slodzes ietekme uz zivju resursu līdzsvarotu attīstību un zivju kvalitātes saglabāšanu Latvijas ūdenstilpēs un zivjaudzētavās

7699

Kopā pa organizāciju: ...................................................

7699


Latvijas Universitāte
Aivars J.
04.1284
Mikrocirkulācijas asinsvadu vazomocija: magnētisko lauku un temperatūras ietekme

6576

Brūmelis G.
05.1512
Dabisko mežu attīstība un bioloģiskā daudzveidība

9993

Brūmelis G.
05.1513
Boreālo skujkoku mežu zemsedzes sūnu loma augsnes ekoloģisko tīklu stabilitātē un bioģeoķīmiskajos ciklos

5950

Druvietis I.
08.2151
Perifitona sabiedrības kā vides ekoloģiskā stāvokļa indikators Latvijas tekošos ūdeņos

2474

Ieviņš Ģ.
05.1509
Fundamentālais pamats fitocentriskajai pieejai ekobioloģiskajos pētījumos: biotisko mijiedarbību abiotiskā un endogēnā regulācija augos un to atbildes reakciju atgriezeniskā ietekme

15 606

Kondratovičs U.
04.1292
Kokaugu veģetatīvās pavairošanas un pavairoto augu attīstības anatomisko un fizioloģisko procesu izpēte

3377

Kondratovičs R. 04.1295 Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu jaunu rododendru šķirņu selekcija

8513

Nikolajeva V.
05.1504
Imūnās sistēmas un mikrobioloģiskas izcelsmes glikoproteīnu mijiedarbība

2086

Orehovs A.
08.2106
Ekoloģiski pamatota ziemciešu dažāda tipa mākslīgu fitocenožu veidošana apstādījumos

6338

Pakalne M.
05.1619
Latvijas augsto purvu ģenēze, ekoloģisks, paleobotānisks un bioģeoķīmisks raksturojums

1113

Priednieks J.
05.1510
Mežsaimniecības un lauksaimniecības ietekme uz bioloģisko daudzveidību saistībā ar antropogēnās slodzes līmeni un izmaiņām ainavā – trendu analīze un populāciju modelēšana

3258

Raipulis J.
04.1102
Genotoksīnu un antimutagēnu pētīšana ar mikroorganismu testsistēmām

2811

Selga T.
05.1503
Organellu ultrastruktūras un 3D novietojuma maiņa mezofila šūnu augšanas, differenciācijas un novecošanas laikā

3834

Spuņģis V.
04.1301
Bioindikācijas sistēmas izstrāde piekrastes biotopu dabiskuma un antropogēnās ietekmes novērtēšanai

4917

Tomsone S.
05.1497
Iespējamā miera perioda un pazeminātas temperatūras ietekme uz Ericaceae dzimtas augu attīstību un fizioloģiskajiem rādītājiem in vitro un in vivo

13 490

Zorenko T.
04.1285
Zīdītāju monitorings pilsētā un hemokomunikācijas nozīme iekšsugu un starpsugu strupastu attiecībās

1142

Zunde M.
05.1499
Dendroklimatoloģiskie pētījumi Latvijā

1421

Kopā pa organizāciju: ...................................................

92 899


Nacionālais botāniskais dārzs
Bondare I.
04.1230
Latvijas dendrofloras pētījumi

9586

Jakobsone G.
04.1228
Fizioloģisko procesu regulācija augu ilgstošas uzglabāšanas laikā pazeminātas temperatūras apstākļos audu kultūrās: metodoloģiskā pamata radīšana taksonu bankas izveidei bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

3834

Jakobsone G.
04.1229
Izolēto embriju in vitro metodes pielietošana krāšņumaugu selekcijā Latvijā

3467

Seisums A.
04.1231
Junonu (Iris subgen. Scorpiris) taksonomija: morfoloģija, nomenklatūra, citoģenētika, molekulārie (DNS) pētījumi, palinoloģija un karpoloģija

5493

Kopā pa organizāciju: ...................................................

22 380

Kopā pa nozari: ................................................

301 786

 

3.2. Molekulārā bioloģija un virusoloģija, mikrobioloģija
un biotehnoloģija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Strikauska S.
04.1076
Mikrobioloģisko riska faktoru novērtējums nekonvertētā un cietfāzes procesā konvertētā aktīvo dūņu biomasā un to pielietošanas rezultātā

2850

Kopā pa organizāciju: ...................................................

2850


Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Baumanis V.
05.1628
Latvijā sastopamo ērču pārnēsāto infekciju – ērlihiozes, laima boreliozes un ērču encefalīta izsaucēju molekulāri ģenētiska izpēte

3499

Cielēns I.
05.1630
Rekombinantas bakteriofāga GA daļiņas radīšana un izmantošana gēnu transportam un imunoloģiski aktīvu epitopu eksponēšanai

8208

Dišlers A.
05.1631
E. coli, S. cerevisiae un P. pastoris  ekspresijas sistēmu kombinēta pielietošana funkcionālu rekombinanto proteīnu iegūšanai

9647

Heisele O.
07.2083
MC1R gēna variantu loma melanomas attīstībā pacientiem ar un bez izmaiņām CDKN2A un CDK4 gēnos

2060

Jankevics Ē.
04.1145
Aktivētu T šūnu kodolu faktoru funkcionālie pētījumi

9506

Kloviņš J.
05.1627
Centrālajā nervu sistēmā lokalizēto G-proteīna saistīto receptoru strukturāli funkcionāla izpēte un jaunu ligandu noskaidrošana

6742

Kozlovska T.
04.1148
HCV un citu RNS vīrusu replikācijas modelēšana

8857

Kozlovska T.
05.1622
Hepatīta B kor antigēna foldings un degradācija

4486

Leončiks A.
04.1138
Ubikvitīna proteolīzes sistēma un apoptozes regulācija

2624

Linē A.
04.1143
Bioinformātikas metodes izstrādāšana audzēju specifisko alternatīvā splaisinga variantu identificēšanai

2624

Linē A.
05.1623
Pre-mRNS splaisinga defekti audzējos: sastopamības biežums un imunogenitāte

3894

Līcis N.
04.1146
Molekulārā evolūcija kā metode un kā process

2624

Pumpēns P.
05.1624
Jauni himēro vakcīnu prototipi: Rietumnīlas (WNV) vīruss

22 281

Renhofa R.
04.1141
Vīrusiem līdzīgās rekombinantās himērās Qbeta fāga apvalka proteīna un HBV virsmas proteīnu veidotās daļiņas – mijiedarbības ar hepatocītu šūnu kultūrām izpēte

2624

Renhofa R.
05.1629
Vīrusiem līdzīgās bakteriofāgu apvalka proteīna veidotās daļiņas- rekonstrukcija un pakošana in vitro

6968

Skrastiņa D.
03.0986
Jauno gēnu terapijas vektoru imunoloģiskā raksturošana

3978

Sominska I.
05.1626
Anti-HCV vakcīnas prototipu konstruēšana

8349

Šaripo A.
04.1140
Ksenobiotiķu modificējošā citohroma P450 2E1 degradācijas un stabilizācijas mehānismi

13 339

Tihomirova L.
05.1632
Ginekoloģisko onkoloģisko saslimšanu ģenētiskās predisponētības molekulārie pētījumi

4371

Vasiļjeva I.
05.1625
Ar iedzimto augšanas hormona deficītu saistīto gēnu mutāciju pētījumi Latvijas populācijā

2681

Voronkova T.
04.1142
Kāmju poliomas vīrusa apvalka proteīna VP1 izmantošana DNS iepakošanai un pārnesei

2624

Zeltiņš A.
04.1149
Augu sobemovīrusu kapsīdu veidošanās mehānismi

5727

Kopā pa organizāciju: ...................................................

137 713


Latvijas Universitāte
Grūbe M.
04.1100
Biotehnoloģisko procesu monitorings pēc biomasas un ekstracelulāro produktu galveno bioķīmisko komponentu izmaiņām atkarībā no fermentācijas apstākļiem

2005

Kalnenieks U.
04.1101
Alternatīvie cianīdrezistences mehānismi baktērijās

8294

Kazāks A.
04.1144
Rekombinantu hantavīrusu antigēnu pielietošana diagnostikā; vīrusa genoma sekvenču izolēšana un salīdzinoša analīze

2624

Matjuškova N.
04.1288
Sēnes Lentinula edodes celmu īpašību raksturojums un audzēšanas apstākļu optimizācija

5670

Rapoports A.
05.1483
Raugu izturības molekulāro mehānismu pētījumi atūdeņošanas procesā un mikroorganismu anhidrobiozes praktiskie aspekti

11 506

Rostoks N.
07.2055
Latvijas miežu šķirņu un selekcijas līniju ģenētiskās daudzveidības un selekcijas potenciāla izvērtējums izmantojot augstas caurlaidspējas punktveida mutāciju genotipēšanu

5163

Rukliša M.
04.1112
Intracelulāro priekšteču un aminoskābju (valīna un lizīna) virssintēzes regulācija ģenētiski modificētos Corynebacterium glutamicum celmos

12 296

Savenkova L.
04.1133
Azotobacter chroococcum polihidroksialkanoātu uzkrāšanas un mikrostruktūras saistība ar acetil-KoA un fosfāta metabolisko ceļu regulāciju

6234

Sjakste N.
04.1280
Vistu alfa-globīna domēna hromatīna struktūras izmaiņas atkarībā no diferencēšanās pakāpes un apoptozes gaitā

2681

Viesturs U.
05.1558.1
Mikroturbulenci pastiprinošu konstrukciju un biosintēzes režīmu izstrādāšana un automatizācija dispersijas pakāpes un produktivitātes uzlabošanai bioreaktoros ar vairākfāžu darba vidi

6060

Vīgants A.
05.1523
Zymomonas mobilis  tautsaimniecībā izmantojamo produktu biosintēze, izmantojot levānsaharāzi un glikozo-fruktozo oksidoreduktāzi – fizikoķīmisko faktoru ietekme uz fermentu aktivitāti un stabilitāti

11 535

Vīna I.
05.1524
Fruktāni vielu maiņas normas un homeostāzes uzturēšanai – struktūrfunkcionālie un pielietojuma pētījumi

2850

Zariņa D.
05.1484
Dažādu organisko atkritumu biokonversija vadāmā fermentācijas procesā ar bakterioloģiskā riska faktora novērtējumu

3217

Zikmanis P.
04.1099
Levānsaharāzes sekrēcijas fizioloģiskie nosacījumi baktērijās Zymomonas mobilis

8294

Kopā pa organizāciju: ...................................................

88 429


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Viesturs U.
05.1557
Biotehnoloģiskās metodes koksnes komponentu modificēšanā un funkcionalizēšanā

10 746

Viesturs U.
05.1558
Mikroturbulenci pastiprinošu konstrukciju un biosintēzes režīmu izstrādāšana un automatizācija dispersijas pakāpes un produktivitātes uzlabošanai bioreaktoros ar vairākfāžu darba vidi

12 815

Kopā pa organizāciju: ...................................................

23 561


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dzintare M.
05.1464
Cilvēka gamma-butirobetaīna hidroksilāzes gēna (bbox1) polimorfisms Latvijas populācijā. Pilotprojekts mildronāta farmakoģenētikas izpētei

2371

Kopā pa organizāciju: ...................................................

2371


Rīgas Stradiņa universitāte
Kozireva S.
04.1153
Hemokīnu receptoru gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgām slimībām

5670

Murovska M.
04.1155
Cilvēka parvovīrusa B19 persistence

13 170

Kopā pa organizāciju: ...................................................

18 840


Rīgas Austrumu slimnīca
Ņikitina M.
05.1632.1
Ginekoloģisko onkoloģisko saslimšanu ģenētiskās predisponētības molekulārie pētījumi

2185

Kopā pa organizāciju: ...................................................

2185

Kopā pa nozari: ................................................

275 949

 

3.3. Medicīna

Latvijas Infektoloģijas centrs
Sondore V.
05.1821
Aknu transformācija hepatīta C vīrusa (HCV) infekcijas gadījumā: patomorfoloģiskie mehānismi, klīniskās, bioķīmiskās un imunoloģiskās konsekvences

4371

Vīksna L.
04.1344
Hepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: HCV persistences kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti

2384

Kopā pa organizāciju: ...................................................

6755


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Sjakste T.
05.1399
14. hromosomas molekulāro marķieru saistība ar cilvēka patoloģijām

7748

Kopā pa organizāciju: ...................................................

7748


Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Ērenpreisa J.
05.1634
DNS dubultpārrāvumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblastoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiāciju

7712

Nikitina-Zaķe L.
06.1983
MICA un MICB mikrosatelītu un MICA ekstracelulāro funkcionālo polimorfismu, kā arī citu MHC kompleksa mikrosatelītu analīze Juvenīlā Idiopātiskā artrīta pacientiem Latvijā

3675

Pumpēns P.
04.1147
Himēro melanomas vakcīnu kandidātu konstruēšana

4669

Sominska I.
04.1344.1
Hepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: HCV persistences kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti

3477

Kopā pa organizāciju: ...................................................

19 533


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Lācis I.
04.1294.1
Stimulu un acu kustību ietekme uz redzes uztveri

1192

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1192


Latvijas Universitāte
Ancāns J.
08.2193
Cilvēka mezenhimālo cilmes šūnu (MCŠ) izolēšana un raksturošana to pielietojumiem medicīnā

4669

Buiķis I.
04.1114
Karcinomas cilmes šūnu pašatjaunošanās via sporosis sakarība ar epiteliāli  mezenhimālo transformāciju

1589

Dzērve V.
06.1990
Ekstremitāšu asinsvadu baseina vietējo un neirālo mehānismu disregulācijas raksturs un korelatīvā saistība ar skeleta muskuļu un sirds funkcionālās kapacitātes novirzēm un to dinamika ārstēšanas gaitā slimniekiem ar kardiovaskulāro patoloģiju

1987

Ērglis A.
05.1815
Aterosklerotiskās plāksnes modifikācijas nozīme koronāro artēriju sarežģītu bojājumu intervences laikā, apsekošanas periodā un neointimas proliferācijas saistība ar slimības ģenētiskajiem un iekaisuma faktoriem

4967

Freivalds T.
04.1115
Audzēja šūnu rezistences citoloģiskas novērtēšanas un tās pārvarēšanas iespējas, izmantojot jauna tipa sintētisko polimēru molekulāro matricu transportu šūnā

5861

Jurka A.
05.1538
Insulīna rezistences un hiperglikēmijas saistība ar asins šūnu disfunkciju

7748

Kluša V.
05.1418
Anti-HIV terapijas izraisīto neiro- un miopātiju novēršanas jaunas stratēģijas

7748

Kolontaja I.
08.2107
Fizikālo, bioloģisko un endogēno  faktoru  lomas izpēte lichen planus etiopatoģenēzē

4172

Mikažans V.
04.1167
Maģistrālo asinsvadu sieniņu disfunkcijas izpēte sekundāru lipīdu metabolisma traucējumu apstākļos

8146

Muceniece R.
05.1419
Melanokortīnu un to sintētisko mimētiķu loma neiroimuno-endokrīno sistēmu savstarpējā mijiedarbībā

7748

Rumba I.
04.1312
Vīrusu asociētais juvenilais artrīts: patoģenēzes pētījums

3477

Sjakste N.
04.1317
Slāpekļa oksīda patoloģiska produkcija un tās farmakoloģiskās korekcijas iespējas

5861

Sīpols J.
04.1116
Aptaukošanās signālu insulīna un leptīna mijiedarbība ar smadzeņu opioīdiem un Y neiropeptīdu uztura atalgošanas sistēmā

4669

Švinka N.
05.1540
Membrānas olbaltumvielu izpēte un reparācija skeleta muskuļu patoloģiskas kontraktilitātes regulācijā

1589

Taivans I.
04.1085
Plaušu pēcoperācijas funkcijas prognostisko kritēriju izstrāde

3477

Tretjakovs P.
05.1541
Vazomotorā disfunkcija angiopātijas patoģenēzē

4371

Voita D.
04.1169
Selektīvas simpātiskās un parasimpātiskās aktivitātes novērtējums dažādas izcelsmes autonomās nervu sistēmas disfunkcijas gadījumos

4669

Žileviča A.
04.1034
Dažu klīniski svarīgu patogēnu virulences faktoru pētījumi

4669

Kopā pa organizāciju: ...................................................

87 417


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dambrova M.
05.1461
Karnitīna biosintēzes loma enerģijas metabolisma regulēšanā un sirds išēmiskās slimības ārstēšanā

4416

Kopā pa organizāciju: ...................................................

4416


Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs
Vandāns J.
05.1828
Galvas smadzeņu neirofizioloģiskās attīstības īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu ekspresdiagnostikas programmu izveide

397

Kopā pa organizāciju: ...................................................

397


Rīgas Stradiņa universitāte
Akota I.
06.2021
Nesindromālo orofaciālo šķeltņu ģenētiski epidemioloģiskā analīze Latvijā

1987

Ambalovs G.
05.1854
Barības vada un kuņģa sienas morfofunkcionāla, biomehāniska, histoķīmiska izpēte dažāda vecuma cilvēkiem ar ķirurģiskām augšējā gremošanas trakta saslimšanām

7748

Bariševs M.
07.2054
CCWGG metilēšanās saistība ar prostatas vēža attīstību un tās potenciāla pielietošana slimības agrīnā diferenciāldiagnostikā

1589

Baķe M.Ā.
05.1835
Darba vides psihosociālo riska faktoru novērtēšanas kritēriju izstrāde

4371

Boka V.
08.2205
Promotoru gēnu metilēšanās vairogdziedzera neoplazijās kā tumorspecifisks molekulārs marķieris

4669

Bracslavska O.
05.1823
Pteridīna un triptofāna metabolītu, kas veidojas šūnu tipa imūnas atbildes laikā, loma pretvīrusu aizsardzībā

3278

Čapenko S.
04.1156
Vīrusu, kas izplatās ar asinīm, loma pēctransplantācijas komplikācijās

5861

Dērveniece A.
06.2019
Prognozes un ārstēšanas rekomendāciju izstrāde, pamatojoties uz klīniku, morfoloģiju un noteikto onkogēno marķieru ekspresiju plakanšūnu un bazālšūnu ādas audzēju šūnās

1391

Eglīte M.
04.1197
Mežizstrādē un kokapstrādē sastopamo arodslimību un nelaimes gadījumu izpēte un preventīvo pasākumu izstrāde

7748

Ērenpreiss J.
04.1219
Spermatozoīdu hromatīna stāvokļa nozīme vīriešu fertilitātē: novērtēšanas metodoloģija un atkarība no vides, dzīves veida un ģenētiskiem faktoriem

3477

Gardovska D.
04.1211
A grupas beta hemolītiskā streptokoka (AGBHS) izraisītā faringīta, reimatiskā drudža un hroniskas reimatiskas sirds slimības attīstības prediktīvie faktori bērniem Latvijā

4669

Gardovskis J.
05.1838
Pārmantota krūts un olnīcu vēža klīniskās un molekulārās īpatnības Latvijā

7748

Groma V.
04.1212
Neirotrofīni un to receptori: to sastopamība un salīdzinoša morfoloģiskā izpēte neneirālas dabas audos

4669

Hartmane I.
04.1204
Ādas nemelanomas epidermālo audzēju recidīva riska un izārstēšanas prognozes noteikšana saistībā ar onkogēnu ekspresiju audzēja šūnās

3477

Irmejs A.
05.1840
Augstas un zemas penetrances kolorektālā vēža predisponējošo gēnu mutāciju klīniskās izpausmes un molekulārās īpatnības Latvijā

1987

Jākobsone G.
05.1841
Augšējo elpošanas ceļu morfoloģija pēc ortognātiskām operācijām

1589

Kasjanovs V.
05.1842
Jauna tipa asinsvadu protēžu audu inženierija uz dabīgas un sintētiskas biodegradējamas karkasa pamatnes

4669

Kolītis R.
08.2204
Cilvēka sirds vārstuļu aizvietošanas un rekonstruktīvas sanācijas procedūru efektivitātes un priekšrocību biomehāniskais un morfoloģiskais pamatojums infekciozā endokardīta kompleksajā ārstēšanā

4669

Krjukova J.
08.2201
Saaugumu slimības veidošanās un norises kompleksie morfopatoģenētiskie aspekti ontoģenēzē

4172

Krūmiņa A.
04.1198
Y hromosomas molekulārā polimorfisma pētījumi vīrieša reproduktīvās patoloģijās atklāšanai un populācijas raksturojumam

4669

Laganovska G.
05.1847
Tīklenes atslāņošanās ekstraokulārās un intravitreālās ķirurģijas taktika un vēlīnie rezultāti

4371

Liguts V.
08.2203
Parkinsonisms efedrona lietotājiem: mangāna neirotoksicitātes klīniskās un morfoloģiskās īpatnības

4669

Lāce B.
08.2199
Nesindromālas lūpu un/vai aukslēju šķeltnes attīstību predisponējošo kandidātgēnu analīze

4172

Lācis R.
06.2020
Miokarda revaskularizācijas intraoperatīva kvalitātes kontrole pielietojot plūsmas mērījumus, videoendoskopiju, videoluminiscences angiogrāfiju un sirds izsviedes mērījumus perioperatīva miokarda infarkta un citu operācijas komplikāciju profilaksei

4073

Mamaja B.
05.1851
Atkārtotu ilgstošu anestēziju un operāciju ietekme uz imūno sistēmu un latenti/persistējošu herpesvīrusu infekciju aktivāciju

4371

Martinsons A.
05.1852
Akūts apendicīts. Laparoskopijas un imūnhistoķīmisko izmeklējumu nozīme akūta apendicīta klīniskajā, laparoskopiskajā un morfoloģiskajā diagnostikā un diferenciāldiagnostikā

1589

Mikažāne H.
04.1205
Celulārā un plazmas transformējošo augšanas faktoru beta izoformu -1, -2, -3  (TGF-beta1,  TGF-beta2, TGF-beta3) loma psoriāzes un psoriātiskā artrīta patoģenēzē un klīnikā

4669

Mikažāns I.
04.1206
Endoteliālās šūnas stimulējošais angioģenēzes faktors (ESAF) un celulārais transformējošais augšanas faktors beta-1 (TGFbeta1 ) kā diagnostiskie un alfa (2a) interferona un lāzera terapijas efektivitātes izvērtēšanas kritēriji ādas vaskulārās patoloģ

4669

Murovska M.
04.1157
Persistējošu beta-herpesvīrusu infekciju loma reimatisku un iekaisīgu nervu sistēmas slimību etiopatoģenēzē

8146

Pilmane M.
04.1214
Augšanas, reģenerācijas un kvalitātes marķieri iedzimto sejas šķeltņu patoģenēzē, diagnostikā un terapijas prognozē

5861

Pētersons A.
03.0994
Ar ķirurģiskām bronhu un plaušu saslimšanām slimojošo dažāda vecuma cilvēku apakšējo elpceļu struktūras anatomiska, histoķīmiska, biomehāniska izpēte korelācijā ar lokālo un vispārējo imunoloģisko stāvokli diagnostiski terapeitiska algoritma izstrāde

3377

Rozentāls R.
04.1196
Imunoloģisko un neimunoloģisko riska faktoru loma hroniskas nieres transplantāta disfunkcijas attīstībā

5861

Rībenieks R.
04.1210
Dzīves kvalitāte ķirurģiski ārstētiem slimniekiem

5861

Skaģers A.
04.1224
Imūnhistoķīmisks un elektronmikroskopisks pētījums par šūnu morfofunkcionālajiem adaptācijas procesiem pēc žokļu eksperimentālām operācijām ar modificētu kalcija fosfāta biokeramikas materiālu implantāciju

4272

Sondore A.
04.1199
Hiperbārās oksigenācijas terapeitiskā efektivitāte posthipoksiskās un postišēmiskās patoloģijas ārstēšanā

4669

Sočņevs A.
06.2018
MHC I klašu antigēnu alēļu subtipu pētīšana Latvijā dažādu artropātiju gadījumā. Klīniski-imunoloģisko kritēriju datu bāzes izveidošana reaktīvo artropātiju ( sinovītu) patoģenēzes pētīšanai, diferenciālās diagnostikas pilnveidošanai un ārstēšanas ef

5861

Stradiņš P.
06.2027
Cilvēka sirds mitrālā vārstuļa struktūrelementu biomehāniskās īpašības un struktūra

1490

Studers P.
07.2062
Reģionālā analgēzija pacientiem pēc ceļa locītavas endoprotezēšanas operācijām: efektivitātes, blakusefektu un drošības salīdzinājums dažādos režīmos

1589

Šķesters A.
04.1208
Selēna deficīta saikne ar paaugstinātiem hroniskiem aknu struktūras bojājumiem un RNS-saturošā hepatīta (HCV) vīrusa mutabilitāti un agresivitāti

4669

Vanags I.
08.2200
Sepses imunoģenētiskie pamati, to saistība ar orgānu mazspējas stāvokli, slimības smagumu un prognozi

4669

Kopā pa organizāciju: ...................................................

173 345


Rīgas Tehniskā universitāte
Kasjanovs V.
05.1842.1
Jauna tipa asinsvadu protēžu audu inženierija uz dabīgas un sintētiskas biodegradējamas karkasa pamatnes

3079

Kopā pa organizāciju: ...................................................

3079


“Rīgas Austrumu slimnīca”, Valsts SIA
Eņģele L.
05.1826
Perifērisko asins šūnu imunitātes efektoro mehānismu kvantitatīvie un funkcionālie rādītāji kuņģa– zarnu trakta vēža slimniekiem

7748

Kopā pa organizāciju: ...................................................

7748


P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Aksiks I.
05.1793
Epilepsijas ķirurģiskās ārstēšanas kritēriju izstrāde

4371

Babarikins D.
04.1107
Zemas kaulu minerāldensitātes un lūzumu profilakses taktika slimniekiem pēc nieres transplantācijas

4669

Bērziņš J.
04.1105
Autonomo (veģetatīvo) neiropātiju loma vazomotorās disfunkcijas klīnisko izpausmju patoģenēzē

4669

Čerņevskis H.
05.1798
Kardiovaskulārā riska novērtēšana terminālas nieru mazspējas pacientiem

4371

Danilāns A.
04.1106
Nesteroidālo pretiekaisuma līdzekļu izraisītās augšējās gremošanas trakta asiņošanas diagnostika un ārstēšana

4669

Doniņa S.
05.1799
Jaunu prognostisku faktoru izstrādāšana, novērtēšana un ieviešana plaušu vēžu gadījumos

7748

Dumpis U.
05.1800
Nozokomiālo infekciju prevalence un antibiotiku lietošanas izmaiņas P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā: prevalences pētījumi un analīze

7748

Jirgensons J.
05.1803
Simpātiskās nervu sistēmas nozīme arteriālās hipertensijas attīstībā un progresēšanā

4371

Kovaļovs S.
05.1804
Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus molekulārā tipēšana un patogenitātes faktoru identifikācija pacientiem ar hronisku kājas išēmiju

4371

Krieviņš D.
05.1805
Mazinvazīvās asinsvadu ķirurģijas metožu klīniskās efektivitātes un pacientu pēcoperācijas dzīves kvalitātes rezultātu novērtējums

4371

Martinsons A.
05.1806
Metabolītu loma nieru slimību patoģenēzē

7748

Mihailova I.
05.1807
Iekaisuma procesa un imunitātes traucējumu kopsakarības izpēte hroniskas nieru mazspējas slimniekiem predialīzes stadijā un ar peritoneālo dialīzi (PD)

4371

Miklaševičs E.
04.1165
Nozokomiālo infekciju izraisītāju molekulārā un filoģenētiskā analīze

8146

Orļikovs G.
04.1103
Aizkuņģa dziedzera ārējās sekrēcijas problēmas pie hroniska pankreatīta

4669

Pokrotnieks J.
04.1104
Augšējā gremošanas trakta audzēju riska faktoru izvērtējums Černobiļas avārijas seku likvidētājiem

4669

Pīrāgs V.
04.1113
Vairogdziedzera autoimūno un mezglaino slimību molekulāri ģenētisks raksturojums Latvijā

5861

Štifts A.
05.1810
Endoteliālā disfunkcija mikroalbuminūrijas, resp., nefropātijas patoģenēzē

4371

Vjaters E.
05.1812
Cilvēka urētera sienas biomehāniskie parametri

4371

Zeidlers I.
05.1813
Nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa novērtējums un fizikālās medicīnas ārstēšanas iespējas interno slimību pacientiem

4371

Zvagule T.
06.1994
Galvas smadzeņu funkcionālā stāvokļa izvērtējums saistībā ar asins mononukleāro šūnu strukturālām novirzēm Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

4073

Kopā pa organizāciju: ...................................................

104 008

Kopā pa nozari: ................................................

415 638

 

Kopā pa EK: .....................................................

993 373