4. LAUKSAIMNIECĪBA, VIDES, ZEMES UN MEŽA ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

4.1. Lauksaimniecības zinātnes

4.1.1. Augu zinātnes (augkopība, laukkopība, dārzkopība, augu aizsardzība, augsne un agroķīmija, laukaugu
selekcija uc)

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Kronberga A.
08.2125
Molekulāro marķieru tehnoloģiju pielietošana laukaugu sākotnējā sēklaudzēšanā

7011

Kopā pa organizāciju: ...................................................

7011


Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts
Stūrīte I.
08.2124
Uztvērējaugu izmantošana graudaugu sējumos – stratēģija kā mazināt slāpekļa un fosfora zudumus no lauksaimnieciskās darbības

8215

Kopā pa organizāciju: ...................................................

8215


Pūres Dārzkopības pētījumu centrs
Bite A.
05.1369
Augļu un dārzeņu ilgtspējīgu ražošanas sistēmu izstrāde atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības pamatprasībām

13 718

Kopā pa organizāciju: ...................................................

13 718


Latvijas Valsts Augļkopības institūts
Kaufmane E.
05.1607
Integrētai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu selekcija un tehnoloģiskā izpēte

29 033

Kopā pa organizāciju: ...................................................

29 033


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Adamovičs A.
05.1591
Vidi saudzējošu zālāju produktivitātes un kvalitātes veidošanas tehnoloģiju pamatojums un zāles izmantošanas veidu optimizācija

10 838

Alsiņa I.
04.1046
Latvijā audzētu dārzeņu kvalitātes nodrošināšanas fizioloģiskie aspekti

5288

Bankina B.
04.1049
Augsnes patogēnu izpēte bioloģiskajai lauksaimniecībai lielražošanā

15 138

Gaile Z.
05.1605.3
Kukurūzas (Zea mays L.) produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie agroekoloģiskie faktori

3529

Kārkliņš A.
04.1058
Vienotas augsnes informācijas sistēmas attīstība Latvijā

12088

Lapiņš D.
05.1604
Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas teorētiskās bāzes pilnveidošana precīzo laukkopības tehnoloģiju nodrošinājumam

9377

Ruža A.
05.1605.1
Agroekoloģisko faktoru racionālas izmantošanas pamatojums laukaugu audzēšanā

13 549

Stalidzāns E.
08.2179
Bišu saimju pirmspietošanas stāvokļa noteikšana pēc mikroklimata dinamikas parametriem

4131

Kopā pa organizāciju: ...................................................

73 938


Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
Stramkale V.
05.1605.2
Laukaugu audzēšanas izpēte kvalitatīvas pārstrādes produkcijas ieguvei Austrumlatvijā

5848

Kopā pa organizāciju: ...................................................

5848


Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemkopības zinātniskais institūts
Antonijs A.
04.1033
Daudzgadīgo zālāju kvalitatīva zelmeņa iltgspējīgas produktivitātes veidošana ilggadīgā augsnes, augu un mēslojuma ietekmē, stabilai zālaugu lopbarības ražošanai zemnieku saimniecībās

2372

Borovko L.
05.1610
Latvijas agroekoloģiskiem apstākļiem atbilstošu rapša un vasaras tritikāles audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošana bioatjaunojamo izejvielu resursu nodrošināšanai

5848

Lejiņš A.
05.1609
Specializētu augseku un augu aizsardzības pasākumu kompleksa ietekme uz produkcijas ieguvi un augsnes auglības saglabāšanu labas lauksaimniecības prakses saimniecību vajadzībām

5247

Vigovskis J.
05.1608
Augsnes auglības uzturēšana un agrovides piesārņojuma ierobežošana ilgtspējīgā lauksaimniecības sistēmā

6450

Kopā pa organizāciju: ...................................................

19 917

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

157 680

 

4.1.2. Dzīvnieku zinātnes


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Grīslis Z.
08.2190
Miostatīna gēna polimorfismu  izpēte Latvijas govju, aitu un zirgu vietējās šķirnēs

10 622

Paura L.
08.2176
Piena proteīna gēnu biežums Latvijas brūnās šķirnes govju populācijā

4949

Sprūžs J.
04.1059
Audzēšanas un ēdināšanas faktoru ietekme uz kazu labturību, veselību un piena kvalitātes rādītājiem bioloģiskajā lauksaimniecībā

5375

Sprūžs J.
05.1597
Latvijas apstākļiem piemērotas vaislas teķu selekcijas indeksa noteikšanas metodes izstrāde

5848

Kopā pa organizāciju: ...................................................

26 794

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

26 794

 

4.1.3. Veterinārmedicīna


Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniskais institūts “Sigra”
Jemeļjanovs A.
05.1364
Reproduktīvās sistēmas slimību etiopatoģenētiskā izpēte, zinātniski pamatotu ārstniecības līdzekļu izstrāde un to ietekme uz produkcijas kvalitāti

13 765

Mičulis J.
05.1365
Konservētās lopbarības barotājvērtības, higiēniskā statusa un aerobās stabilitātes ietekmes izpēte uz piena kvalitāti ar kombinētās dubultiedarbības piedevām

24 299

Zītare I.
05.1367
Gremošanas sistēmas un tās inervācijas morfofunkcionālā izpēte un organisma bioķīmisko izmaiņu raksturojuma korelatīva analīze slimību diagnozes noteikšanā, prognozes izstrāde dzīvnieku slimību gadījumos

19 053

Kopā pa organizāciju: ...................................................

57 117


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Antāne V.
05.1582
Humorālās imunitātes aktivitāte un tās regulācijas iespējas tesmeņa patoloģijā govīm

5375

Birģele E.
05.1578
Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teļu gremošanas sistēmas morfofunkcionālo stāvokli, organisma metabolisma rādītājiem un gaļas kvalitāti.

10 622

Liepiņš E.
04.1131
Pārtikas drošību un kvalitāti ietekmējošo epidemioloģisko un toksikoloģisko faktoru izpēte

5334

Kopā pa organizāciju: ...................................................

21 331

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

78 448

 

4.1.4. Lauksaimniecības inženierzinātnes
(lauksaimniecības mehanizācija, elektrifikācija,
meliorācija un lauksaimniecības zemju apūdeņošana)


Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības tehnikas
zinātniskais institūts
Ivanovs S.
04.1087
Nepārtikas un netradicionālu lauksaimniecības kultūru ražošanas efektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus un ražošanas apjomiem atbilstošus tehniskos līdzekļus

15 658

Viesturs D.
05.1397
Laukkopības tehnoloģiju un mobilās tehnikas efektivitātes, atbilstības un ekoloģiskās drošības pētījumi

18 026

Vilde A.
05.1398
Augsnes mehānisko un agrofizikālo īpašību pētījumi lauku nogabalu specifikai atbilstošu apstrādes un mēslošanas tehnoloģiju un mašīnu pamatojumam precīzajā laukkopībā

8472

Ziemelis I.
04.1088
Pētījumi netradicionālo enerģijas veidu apguvei, enerģijas racionālai izmantošanai un dzīvnieku labturības nodrošināšanai cūkkopībā

14 963

Kopā pa organizāciju: ...................................................

57 119


Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ūdenssaimniecības un zemes
zinātniskais institūts
Berlands V.
04.1079
Dažādu apūdeņošanas paņēmienu efektivitāte intensīvos augļu un ogu dārzos

8688

Smilga H.
04.1078
Biogēno vielu un smago metālu emisijas un noplūdes pakāpeniskas samazināšanas pasākumu izstrāde drenētās platībās, tai skaitā platībās ar paaugstinātu šo vielu emisiju

12 819

Valters J.
04.1080
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju hidrotehniskās meliorācijas sistēmu pilnveidošanas ekoloģiskie aspekti

10 324

Kopā pa organizāciju: ...................................................

31 831


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Birzietis G.
04.1130
Šķidro un gāzveida biodegvielu loģistika un pielietošana

12 001

Jankava A.
05.1592
Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte lauku apvidos

5895

Jansons V.
04.1055
Lauksaimniecības ietekme uz ūdens ekosistēmām

8647

Kronbergs Ē.
05.1598
Augu biomasas kondicionēšana pārstrādei un enerģijas ieguvei

13 070

Laurs A.
05.1596
Precīzo lopkopības tehnoloģiju pētījumi

4475

Palabinskis J.
05.1577
Energoietilpības mazināšanas pētījumi augkopības produkcijas kaltēšanas un glabāšanas procesos

13 070

Priekulis J.
05.1580
Modernas un ilgtspējīgas piena ražošanas zinātniskā nodrošināšana, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā

5679

Kopā pa organizāciju: ...................................................

62 837

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

151 787

Kopā pa nozari: ................................................

414 709

 

4.2. Zemes zinātnes
4.2.1. Ģeogrāfija

Latvijas Universitāte
Apsīte E.
04.1314
Biogēno elementu notece no Latvijas vides monitoringā neiekļautajām mazajām upēm

1075

Krišjāne Z.
05.1507
Latvijas apdzīvojuma attīstība un tās telpiskās izpausmes

3804

Nikodemus O.
05.1508
Latvijas ainavas struktūras attīstību ietekmējošie faktori un tās ainavekoloģiskais vērtējums

2343

Stūre I.
07.2084
Dabas un cilvēka ekoloģija Latvijas ainavas telpiskajā un tipoloģiskajā struktūrā

947

Šķiņķis P.
05.1502
Reģionālās attīstības politika un sabiedrības struktūras maiņas Latvijas vidējās, mazās pilsētās un lauku teritorijās

1052

Kopā pa organizāciju: ....................................................

9221


Biznesa augstskola Turība
Rozīte M.
08.2115
Tūrisma teritoriālās vienības un tūrisma telpiskās sistēmas veidošanās Latvijā

1402

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1402

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

10623

 

4.2.2. Ģeoloģija


Latvijas Universitāte
Hodireva V.
04.1298
Latvijas klastisko iežu smago minerālu asociācijas

1385

Kalniņa L.
05.1501
Lubāna līdzenuma paleoģeogrāfija un dabas apstākļu izmaiņas leduslaikmeta beigu posmā un holocēnā

3459

Lukševičs E.
05.1506
Paleoģeogrāfiskie apstākļi un vides izmaiņas Baltijas paleobaseinā viduspaleozojā

5422

Segliņš V.
08.2152
Iežu filtrācijas īpašību pētījumi in situ apstākļos

5691

Stinkulis Ģ.
04.1299
Klastiskā sedimentācija Baltijas vidus- un vēlā devona baseinu deltu zonā

3768

Strautnieks I.
05.1416
Ledāja starplobu augstieņu paugurgrēdas un paugurmasīvi

2407

Zelčs V.
05.1498
Proglaciālās un subglaciālās sedimentācijas un reljefa veidošanās apstākļu un procesu attīstība Latvijā Vislas apledojuma laikā

6918

Kopā pa organizāciju: ...................................................

29 050

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

29 050

Kopā pa nozari: ................................................

39 673

 

4.3. Vides zinātne

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Briede A.
05.1403
Klimata mainība Latvijā un tās ietekme uz hidroekosistēmām

4037

Kļaviņš M.
05.1404
Dabiskas izcelsmes organisko vielu īpašības un plūsmas Latvijas ūdenstilpēs un to sateces baseinos

12 299

Kopā pa organizāciju: ...................................................

16 336


Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Aigars J.
05.1516
Upju ienestā materiāla  N, P, Si un smago metālu bioloģiskās pieejamības izpēte

6813

Poikāne R.
05.1514
Starpfāzu procesu loma makro- un mikroelementu apritē un slodzes transformācijā Rīgas līcī

8443

Kopā pa organizāciju: ...................................................

15 256


Rēzeknes augstskola
Noviks G.
08.2162
Kūdras sorbcijas īpašību pielietošanas pētījumi sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanai

1169

Kopā pa organizāciju: ....................................................

1169


Rīgas Tehniskā universitāte
Blumberga D.
05.1518
Bioūdeņraža ražošanas aprites cikla analīze

6176

Blumberga A.
08.2136
Ekobūves ietekmes uz klimata pārmaiņām pamatojums

2022

Rošā M.
08.2137
CO2 uzglabāšanas problēmu risinājums Latvijas apstākļos

2022

Kopā pa organizāciju: ...................................................

10220

Kopā pa nozari: ................................................

42 981

 

4.4. Mežzinātne

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”
Baumanis I.
04.1122
Priedes augšanas un sēklu daudzuma novērtējums ilgtermiņa izmēģinājumos

3143

Baumanis I.
05.1615
Meža ražības, kvalitātes un ģenētiskās daudzveidības uzlabošanas pētījumi

7221

Daugaviete M.
04.1123
Dažādu kokaudžu attīstības procesu izpēte lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežojumos

3716

Daugavietis M.
06.2030
Meža nekoksnes produktu izmantošanas tehnoloģiju ekonomiskais un ekoloģiskais novērtējums daudzfunkciju mežsaimniecībā

10 154

Gaitnieks T.
05.1614
Ektomikorizas nozīme meža ražības un veselības nodrošināšanā

6006

Gaross V.
04.1120
Medību dzīvnieku populāciju struktūras dinamika

1718

Kravalis J.
05.1612
Sakarību noteikšana zāģmateriālu žāvēšanas procesa efektivitātes palielināšanai regulārā siltuma režīmā

3506

Liepiņš K.
04.1125
Lauksaimniecībā neizmantoto kūdraino un kūdras augšņu īpašības un to piemērotība apmežošanai

3289

Ozoliņš J.
06.1958
Medījamo zīdītāju barošanās ekoloģija un parazītu fauna barības ķēdēs

4575

Rašals Ī.
05.1613
Latvijas saimnieciski nozīmīgu koku sugu in situ ģenētisko resursu mežaudžu izpēte

3219

Šmits A.
04.1118
Defoliācijas ietekme uz skuju grauzējiem kaitēkļiem

3862

Vilkriste L.
04.1348
Meža nekoksnes resursu vērtēšanas metodikas izstrāde Latvijā

3219

Zālītis P.
05.1611
Hidroloģiskie parametri kā teritorijas mežainuma un kokaudžu struktūras funkcija

5574

Kopā pa organizāciju: ...................................................

59 202


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Liepa I.
04.1074
Latvijas mežu oglekļa satura prognozēšanas metodikas izstrāde

3219

Šķēle A.
04.1075
Kokapstrādes darbmašīnu darba riski un to dinamika mašīnu ekspluatācijas laikā

2431

Kopā pa organizāciju: ...................................................

5650


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Dolacis J.
04.1272
Koksnes īpašību un energokoksnes izmantošanas iespēju izpēte

3073

Hrols J.
05.1560
Latvijas perspektīvo koku sugu koksnes struktūra un fizikāli mehāniskās īpašības

3576

Kopā pa organizāciju: ...................................................

6649

Kopā pa nozari: ................................................

71 501

 

4.5. Pārtikas zinātne

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ciproviča I.
06.1945
Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtā piena kvalitatīvā sastāva izvērtējums

4680

Ciproviča I.
08.2183
Pētījums par netipisko pienskābes baktēriju ietekmi uz siera kvalitāti

4697

Kārkliņa D.
04.1051
Prebiotiķu īpašību izpēte un to pielietojums jaunu funkcionālu pārtikas produktu izgatavošanā

3272

Straumīte E.
08.2187
Akrilamīda saturs Latvijā ražotā maizē

2752

Kopā pa organizāciju: ...................................................

15 401

Kopā pa nozari: ................................................

15 401

 

Kopā pa EK: .....................................................

584 265