5. HUMANITĀRĀS UN SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

5.1. Humanitārās zinātnes
5.1.1. Vēsture

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Blumberga R.
04.1063
Igauņi, latvieši un lībieši Ziemeļkurzemē un Ziemeļvidzemē 19. gs. – 20. gs. sākumā: iedzīvotāju etniskais sastāvs un tā dinamika, saimnieciskā darbība un kultūra

2133

Bērziņš J.
06.1995
Sabiedriski politiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 1900.–1934. g.

18 468

Gerhards G.
04.1066
Latvijas iedzīvotāju bioarheoloģiskā izpēte

10 005

Jakovļeva M.
06.1996
Latvijas agro jauno laiku aktuālās problēmas: sabiedrība, politika, ekonomika (16–19. gs.)

6278

Jansone A.
05.1370
Latviešu tekstiliju attīstības vēsture Eiropas kultūrvēstures kontekstā

5298

Ose I.
05.1373
Pētījumi Latvijas viduslaiku un jauno laiku arheoloģijā

12 878

Šneidere I.
04.1062
Latvijas vēsture. 1940.–1960. g. (3. sējums)

21200

Vasks A.
05.1374
Cilvēks un kultūra apkārtējās vides kontekstā Latvijas aizvēstures senākajos posmos

8980

Zemītis G.
05.1372
Latvijas iedzīvotāju kultūra 9.–13. gs. Baltijas ekonomisko un politisko notikumu kontekstā

10 222

Zunde M.
05.1371
Latvijas kultūrvides pētījumi pēc zinātnisko ekspedīciju materiāliem (2006–2008)

17 623

Kopā pa organizāciju: ...................................................

113 085


Latvijas Universitāte
Feldmanis I.
05.1617
Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918–2004)

3592

Zelče V.
08.2147
Latvijas masu mediju vēsture (1944/45–1964)

1003

Kopā pa organizāciju: ...................................................

4595


Rēzeknes augstskola
Senkāne O.
08.2144
Latgales reģiona nemateriālās kultūras mantojuma datu bāzes izveide

2020

Kopā pa organizāciju: ...................................................

2020

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

119 700

 

5.1.2. Valodniecība


Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Laumane B.
05.1488
Latviešu valoda Lejaskurzemē: vēsture un areālie kontakti

3068

Kopā pa organizāciju: ...................................................

3068


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Grigorjevs J.
07.2086
Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētika: Pilotprojekts – Latviešu valodas skaņu akustisks raksturojums

2245

Hirša D.
04.1092
Latvijas sabiedrības lingvistiskā integrācija

7782

Nītiņa D.
08.2120
Latviešu valodas gramatika 1959–2009

6555

Pokrotniece K.
05.1476
Latviešu rakstu valodas vēstures nizīmīgāko posmu izpēte

6959

Skujiņa V.
08.2121
Vārddarināšanas teorētiskie aspekti un terminoloģija

10 102

Stafecka A.
05.1478
Latviešu valodas dialektu morfoloģijas un fonētikas izpēte ģeolingvistiskā aspektā

12 347

Kopā pa organizāciju: ...................................................

45 990


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Auziņa I.
08.2172
Datorizēta saistītas runas analīze

1497

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1497


Latvijas Universitāte
Vanags P.
04.1307
Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca (16.-18.gs.)

1497

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1497


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Markus D.
04.1071
Fonētiski fonoloģiskie pētījumi: datu bāze, fonoloģiskā analīze un klasifikācija, starptautiskā transkripcija

6211

Kopā pa organizāciju: ...................................................

6211


Ventspils augstskola
Baldunčiks J.
08.2171
Kultūru kontakti un tulkošanas teorija un prakse Latvijā (20. gs. 40. gadi – 21. gs. sākums)

748

Kopā pa organizāciju: ...................................................

748

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

59 011

 

5.1.3. Literatūrzinātne un folkloristika


Daugavpils Universitāte
Fjodorovs F.
04.1246
Baltijas un slāvu literārā antropoloģija

1399

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1399


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Bula D.
05.1490
Folklora un mūsdienu kultūra

7767

Hausmanis V.
05.1491
Latviešu teātra un drāmas attīstība trimdā

6211

Kalnačs B.
05.1492
Latviešu literatūra Baltijas un Eiropas rakstniecības kontekstā

9316

Kalniņa I.
05.1493
Virzienu, žanru un ideju modifikācijas latviešu literatūrā un literatūrkritikā

19568

Krogzeme-
Masgorda B.
05.1489
Latviešu tautasdziesmas. Klasiskā mantojuma izpēte un akadēmiskais izdevums

12 422

Kopā pa organizāciju: ...................................................

55 284


Latvijas Universitāte
Kursīte J.
05.1887
Baltu mitoloģija II

8538

Kopā pa organizāciju: ...................................................

8538

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

65 221

 

5.1.4. Mākslas zinātnes, tsk arhitektūra


Latvijas Mākslas akadēmija
Ogle K.
08.2123
Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma reģionālie un sakrālie aspekti

2312

Pelše S.
06.1951
Vadošie centri un ietekmju maršruti Latvijas mākslas un tās interpretācijas ģenēzē

6525

Kopā pa organizāciju: ...................................................

8837


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Zeltiņa G.
05.1496
Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām

17 428

Kopā pa organizāciju: ...................................................

17 428


Rīgas Tehniskā universitāte
Briņķis J.
05.1889
Latviskā mentalitāte un Latvijas lauku un pilsētu mājokļu vides reģionālās īpatnības

1796

Krastiņš J.
05.1890
Vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums

2993

Kopā pa organizāciju: ...................................................

4789

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

31 054

 

5.1.5. Filozofija


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Broks J.
05.1415
Tiesība filosofiskās antropoloģijas skatījumā

1384

Buceniece E.
05.1923
Ideju vēsture Latvijā: XX gadsimts

22 808

Freiberga E.
05.1924
Feminisma filozofiskais diskurss: nevienlīdzība, valoda, pieredze

3270

Krūmiņa-
Koņkova S.
07.2041
Reliģisko ideju attīstība Rietumu filozofiskajā tradīcijā 20.–21. gadsimtā un to iespaidi Latvijā

15 864

Kūle M.
05.1925
Dzīvespasaules fenomenoloģiskā un hermeneitiskā deskripcija

25 390

Kūlis R.
05.1926
Mūsdienu Rietumu kultūras filosofija: interpretācija un tulkojumi.

7266

Podmazovs A.
05.1927
Vecticība Latvijā: vēsturiskā pieredze, kultūra un mūsdienu procesi sabiedrībā

6750

Priedīte-
Kleinhofa A.
04.1067
Nacionālisma diskurss latviešu etnovēstures tekstos

2395

Rubene M.
05.1928
Filosofijas un literatūras dialogs Latvijā un Eiropā

4168

Vējš J.
05.1931
Modernās protestantisma teoloģijas reliģijfilozofiskās paradigmas

2926

Zariņš V.
05.1932
Klasiskās kultūras vieta latviešu sabiedrības apziņā

9616

Kopā pa organizāciju: ...................................................

101 837


Latvijas Universitāte
Cimdiņa A.
04.1032
Sieviete mūsdienu latviešu rakstniecībā un humanitārajās zinātnēs

8179

Kopā pa organizāciju: ...................................................

8179


Rīgas Stradiņa universitāte
Sīle V.
06.2029
Mūsdienu medicīnas ētikas teoriju pielietojuma ārstniecības personu profesionālajā darbībā

1235

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1235

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

111 251

Kopā pa nozari: ................................................

386 237

 

5.2. Sociālās zinātnes
5.2.1. Socioloģija

Daugavpils Universitāte
Meņšikovs V.
06.2031
Kapitāls socioloģiskajā aspektā: pētījuma teorētiskais pamatojums un operacionālie parametri

2327

Volkov V.
07.2103
Austrumlatvijas etnisko grupu kolektīvās un individuālās identitātes mijiedarbības kā pilsoniskās sabiedrības attīstības faktors

2814

Kopā pa organizāciju: ...................................................

5141


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Bela-
Krūmiņa B.
05.1922
Nacionālā mutvārdu vēsture: resurss kultūras, sociālo un identitātes procesu analīzē

12 527

Dribins L.
04.1064
Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts etniskās attiecības

7318

Lūse A.
07.2072
Pārvarot stigmatizējošus stereotipus par psihiska rakstura traucējumiem Latvijā: personisko pieredžu un ikdienas un profesionālo zināšanu integrācija

2425

Rungule R.
05.1929
Sociālās atstumtības riska faktori: jaunieši Latvijas sabiedrībā

8890

Kopā pa organizāciju: ...................................................

31 160


Latvijas Universitāte
Kalniņa A.
06.2001
Vizuālās pētniecības metodes socioloģijā: attīstība un perspektīvas

2492

Putniņa A.
08.2149
Biotehnoloģiju pārvaldība: cilvēka cilmes šūnu izpēte un tās tiesiskie, sociālie un ētiskie aspekti

1497

Tisenkopfs T.
05.1911
Pārmaiņas ikdienas dzīvē mūsdienu Latvijā

9301

Zepa B.
08.2113
Skolotāja profesijas pamešana: problēmas un risinājumi (SPPPR)

3225

Zobena A.
05.1912
Sociālā kapitāla loma lauku attīstībā: sociālie tīkli lauku partnerībās

3637

Kopā pa organizāciju: ...................................................

20 152


Latvijas Zinātņu akadēmija
Kristapsons J.
04.1135
Inovatīvās attīstības un jaunu tehnoloģiju radīšanas problēmas Latvijā

4048

Kopā pa organizāciju: ...................................................

4048


Biznesa augstskola Turība
Kristapsone S.
08.2145
Korporatīvās sociālās atbildības komunikācijas interkulturālie aspekti Latvijā

2245

Kopā pa organizāciju: ...................................................

2245

Kopā pa apakšnozari: ...................................................

62 746

 

5.2.2. Pedagoģija

Daugavpils Universitāte
Davidova J.
05.1427
Skolēnu mūzikas uztveres līmeņu un tipu noteikšana kā mūzikas skolotāja diagnosticējošās darbības komponents

2252

Salīte I.
05.1915
Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā

2492

Kopā pa organizāciju: ...................................................

4744


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Zeidmane A.
08.2177
Latvijas darba tirgū inženieriem nepieciešamo kompetenču apzināšana un veidošana studiju procesā

1107

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1107


Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Lieģeniece D.
04.1252
Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziņas un personības attīstības veicinātāja

2522

Kopā pa organizāciju: ...................................................

2522


Latvijas Universitāte
Čehlova Z.
05.1907
Izglītības reformas inovatīvo procesu metodoloģiskie pamati Eiropas kontekstā

1497

Černova E.
05.1914
Pirmsskolas pedagoģija: teorija un prakse

2327

Koķe T.
04.1322
Vidusskolas skolotāja profesionālās kompetences veidošanās studiju procesā universitātē

2784

Krūze A.
04.1326
Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze

3345

Ķestere I.
08.2153
Pedagoģijas vēsturiskā attīstība Baltijas valstīs Eiropas kontekstā

1497

Maslo I.
05.1908
Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas praksei

2784

Rubene Z.
08.2110
Izglītības filozofija - attīstības perspektīvas Latvijā

2080

Žogla I.
08.2214
Skolēncentrētas mācības teorijā un praksē

3390

Kopā pa organizāciju: ...................................................

19 704


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Marnauza M.
06.2014
Mūzikas skolotāju izglītības un vispārizglītojošās skolas mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas

823

Petere A.
06.2013
Mācību un audzināšanas procesa mijsakarības multikulturālā vidē pamatizglītībā

995

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1818

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

29 895

 

5.2.3. Psiholoģija


Latvijas Universitāte
Austers I.
05.1906
Spēja domāt par sabiedrību polarizējošiem jautājumiem no oponenta skatu punkta

3861

Bite I.
06.2012
Vardarbība ģimenē un tās seku pārvarēšana sievietēm

2013

Dimdiņš Ģ.
07.2045
Kolektīvā pazemojuma izjūtas saistība ar starpgrupu agresiju

2395

Hennuī Ļ.
07.2050
Intelektuāli apdāvināto bērnu attīstības emocionālie un sociālpsiholoģiskie aspekti Latvijā

2208

Miezīte S.
07.2089
Prognostisko faktoru izpēte universitātes studentu psiholoģiskajai adaptācijai, akadēmiskajiem sasniegumiem un sekmīgai mācību programmas pabeigšanai: longitudiāls kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums

2035

Miltuze A.
07.2043
Vecāku apmācības programmas “Bērna emocionālā audzināšana” efektivitāte pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmu risināšanā un vecāku kompetences izjūtas paaugstināšanā

2656

Raščevska M.
07.2091
Dažādu intelekta veidu un ikdienas kreativitātes spēja prognozēt augstskolās studējošo sekmes un profesionālos sasniegumus darba karjeras sākumā

5148

Reņģe V.
06.2007
Autovadītāju lēmumu pieņemšana un sociālie priekšstati par drošību uz ceļiem

3988

Sebre S.
07.2092
Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās un internalizētās uzvedības problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko bērna kontroli

5148

Kopā pa organizāciju: ...................................................

29 452


Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs
Vandāns J.
06.2004
Jauna koncepcija hiperaktīvu bērnu uzmanības deficīta un atmiņas traucējumu agrīnajā korekcijā

1093

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1093


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Ziriņa T.
07.2088
Uzmanības un mācīšanās paradumu īpatnības ar migrēnu slimojošiem pusaudžiem

1818

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1818

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

32 363

 

5.2.4. Demogrāfija


Latvijas Universitāte
Zvidriņš P.
07.2093
Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos

16 089

Kopā pa organizāciju: ...................................................

16 089


Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, SIA
Eglīte P.
04.1025
Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai

12 721

Kopā pa organizāciju: ...................................................

12 721

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

28 810

 

5.2.6. Ekonomika


LR Centrālā statistikas pārvalde
Vanags E.
05.1389
Latvijas statistikas specifiskās problēmas ES statistikas ietvaros

49 389

Kopā pa organizāciju: ...................................................

49 389


Daugavpils Universitāte
Jermolajeva E.
08.2160
Eiropas Savienības līdzfinansējuma ietekme uz Latvijas reģionu ilgtspējīgu attīstību

1497

Kopā pa organizāciju: ....................................................

1497


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Buģina V.
07.2039
Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Latvijā ES apstākļos

1796

Jurgena I.
05.1590
Komercdarbības formu izvērtēšana daudzpusējo interešu un sinerģētikas kontekstos

2395

Krūzmētra M.
05.1899
Mentoru kustības izveide Latvijas laukos saskaņā ar labas prakses pieredzi Ziemeļvalstīs

8231

Strīķis V.
05.1585
Cilvēkkapitāls: sociālā kapitāla uzkrāšanas procesa izzināšana lauku reģionu attīstības līmeņu izlīdzināšanai

4116

Špoģis K.
05.1579
Latvijas lauku diversifikācijas jaunās iespējas un problēmu risinājumi ES nosacījumos

4116

Vītola Ī.
05.1900
Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai

2544

Kopā pa organizāciju: ...................................................

23 198


Latvijas Universitāte
Ciemiņa I.
05.1895
Izglītības un citu faktoru ietekme uz dzīves līmeni un dzīves kvalitāti

12 347

Oļevskis G.
05.1417
Latvijas uzņēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas Savienības vienotajā tirgū

3517

Kopā pa organizāciju: ...................................................

15 864


Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
Melece L.
05.1902
Galveno pārtikas produktu vajadzība un tās nodrošinājuma ekonomisko problēmu izpēte un risinājumi iedzīvotāju ģimenēs ar dažādu ienākumu līmeni

14 517

Saktiņa D.
05.1903
Sociāli ekonomiskās attīstības izvērtējums klasifikācijā noteiktajos atšķirīgo lauku tipu reģionos, ES atbalsta pasākumu ietekmes izvērtējums, klasifikācijas pilnveidošana lauku politikas īstenošanas vajadzībām

1646

Kopā pa organizāciju: ...................................................

16 163


Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts
Dovladbekova I.
05.1897
Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors

2095

Karnīte R.
04.1028
Ekonomisko krīžu iespējamība un to novēršana Latvijā

6435

Keišs S.
05.1441
Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā

5612

Kopā pa organizāciju: ...................................................

14 142


Rīgas Tehniskā universitāte
Gaile-
Sarkane E.
08.2126
Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: informācijas tehnoloģiju ietekmes novērtēšana

1497

Magidenko A.
04.1026
Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā

4340

Počs R.
08.2127
Izmaksu-izlaides tabulu izstrādes nodrošināšana Latvijā

10940

Kopā pa organizāciju: ...................................................

16 777


Tautsaimniecības attīstības institūts
Sproģis A.
05.1431
Latvijas tautsaimniecības attīstības perspektīvas

25 443

Sproģis A.
05.1432
Ekspertu komisijas ekonomikas un juridisko zinātņu aktualitātes jautājumi

5537

Zelgalvis E.
04.1090
Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību

7857

Šulca O.
04.1227
Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū

1871

Kopā pa organizāciju: ...................................................

40 708


Ventspils augstskola
Vucāns J.
06.1956
Uzņēmējdarbības vides attīstības monitorings Latvijas reģionos un tā metodoloģiskās bāzes pilnveidošana

2095

Kopā pa organizāciju: ...................................................

2095

Kopā pa apakšnozari: ...................................................

179 833

 

5.2.8. Komunikāciju zinātne


Latvijas Universitāte
Brikše I.
08.2148
Valdības un pašvaldību komunikācijas ar sabiedrību teorētiskās izpratnes, analīzes metodoloģija un veicināšanas prakse

2686

Zelče V.
07.2095
Padomju pieredzes refleksija Latvijas masu medijos un publiskajā sfērā: 2000-2006

2110

Kopā pa organizāciju: ...................................................

4796


Biznesa augstskola Turība
Dimants A.
07.2087
Latviešu krievvalodīgo mediju tirgus un auditorija

1212

Kopā pa organizāciju: ...................................................

1212

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

6008

 

5.2.9. Juridiskās zinātnes


Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
Jundzis T.
05.1426
Starptautiskā un nacionālā drošība: politikas un tiesību mijiedarbība

5986

Kopā pa organizāciju: ...................................................

5986


Latvijas Universitāte
Torgāns K.
04.1310
Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros

8942

Čepāne I.
04.1311
Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi

7483

Kopā pa organizāciju: ...................................................

16 425

Kopā pa apakšnozari: ..........................................

22 411

Kopā pa nozari: ................................................

362 066

 

Kopā pa EK: .....................................................

748 303