1. INFORMĀTIKA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

Laboratorija “Vide”, individuālais uzņēmums
Hermanis E.
01.0064
Datu pārraides signālu interferences minimizācija neortogonālās funkciju bāzēs

2067

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2067


“S Fabrika”
, SIA
Kadišs B.
04.1327
Uzvedības modelēšana bultiņu diagrammu loģikas ietvaros: UML darbības diagrammas un stāvokļa diagrammas kā skeču abreviatūras

2988

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2988


Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Jakubaitis E.
01.0062
Hipertekstu elektroniskās informācijas sistēmas

2462

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2462


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Moskvins G.
01.0867
Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā

2124

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2124

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Misāns P.
01.0863.1
Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes mobilajiem smaržu instrumentiem

1804

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1804


Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts
Baums A.
01.0833
Reāllaika sistēmu analīze, modelēšana un izstrāde, izmantojot determinētos un stohastiskos Petrī tīklus

8871

Beiners E.
04.1128
Energoobjektu modeļu eksperimentāla pārbaude un optimizācijas bloku modeļi

2443

Buls J.
01.0832
DASP specializēto mikroshēmu strukturētā sintēze un to prototipu un testēšanas līdzekļu izstrādāšana

5432

Čapenko V.
01.0837
Ciparsistēmu modulārā projektēšana rekonfigurējamo loģisko ierīču bāzē

8495

Ermuiža A.
01.0838
Paaugstinātas bīstamības objektu drošības kontroles sistēmas modelis: izpēte, pilnveidošana un pielietošana

2011

Krūmiņš K.
04.1127
Signālu atklāšanas metodes, pielietojot diskrēto stroboskopiju

7142

Lorencs A.
04.1126
Plūsmas šifra atslēgu vadāmu ģeneratoru konstrukcija

3609

Pelipeiko V.
01.0834
Informacionālās drošības metodes datortīkliem  un komunikāciju kanāliem

3665

Zagurskis V.
01.0032
Multimediju pielietojumu sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (JSS) izstrādāšana un testēšana

6785

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

48 453

 

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Sedols J.
01.0355
Modelēšanas sistēmas SITA attīstība un izmantošana izglītībā

5093

Skadiņa I.
01.0318
Automatizēta valodneatkarīgas teksta reprezentācijas sintēze

3533

Spektors A.
01.0317
Latviešu valodas runas modelēšanas programmatūra

4924

Vīksna J.
01.0301
Atklājumu algoritmiskā teorija un tās pielietojumi sistēmanalīzē un bioinformātikā

10 902

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

24 452

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Štrauss V.
01.0080
Informācijas tehnoloģijas attīstīšana materiālu īpašību nesagraujošai raksturošanai

6935

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

6935

 

Latvijas Universitāte

Kangro A.
01.0289
Informācijas un komunikāciju tehnoloģija un izglītības inovācijas Latvijā un pasaulē

2143

Karnītis E.
01.0063
Informācijas sabiedrības izveide Latvijā: konceptuālās pamatnostādnes

3251

Nečvals N.
02.0918
Jauni optimalitātes kritēriji un duālās vadības algoritmi datorizētās lēmumu pieņemšanas sistēmās

1522

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

6916

 

Rīgas informācijas tehnoloģijas institūts, A/s “Dati”

Borzovs J.
01.0048
Informācijas tehnoloģija un telekomunikācija: latviešu terminoloģija

4248

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4248

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Andronovs A.
01.0842
Intensīvas datormetodes datu analīzei un modelēšanai

1522

Balodis G.
01.0848
Multifrekvenču cirkulāras polarizācijas uztverošās sistēmas parametru optimizācija

3045

Borisovs A.
01.0846
Mākslīgo neironu tīklu izstrādāšana prognozēšanas, klasifikācijas un lēmumu pieņemšanas uzdevumu risināšanai

5638

Burovs G.
03.1010
Dinamisko sistēmu identifikācijas un lēmumu pieņemšanas topoloģisku modeļu un algoritmu informācijas tehnoloģijas

1936

Celmiņš T.
01.0841
Telekomunikāciju tīklu ziņojumu aizsardzības veidu izvēles jautājumi un uzdevumi

1410

Glazs A.
01.0854
Medicīnisko attēlu kvalitātes uzlabošanas un atpazīšanas metožu izstrādāšana

1522

Grundspeņķis J.
01.0845
Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās

6916

Ivanovs Ģ.
01.0844
Daudzviļņu optisko sakaru sistēmu izpēte un pielietošanas iespējas

2443

Jankovskis J.
01.0843
Elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi

3421

Kapenieks A.
04.1354
Platjoslas risinājumi e-studiju attīstībā

1203

Markovičs Z.
01.0866
Sistēmu darbības korekcijas un atveseļošanas datorvadība

2970

Matīss I.
02.0919
Nesagraujošo mērīšanas metožu precizitātes paaugstināšana ar signālu apstrādes metodēm

3721

Merkurjevs J.
01.0864
Loģistikas sistēmu uz imitācijas modelēšanu balstītās analīzes un optimizācijas programmlīdzekļu izstrādāšana un pielietošana

6935

Misāns P.
01.0863
Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes mobilajiem smaržu instrumentiem

2725

Novickis L.
01.0862
Intelektuālo finanšu un apdrošināšanas programmnodrošinājuma izstrāde uz tīmekļa tehnoloģijas bāzes

4285

Osis J.
01.0861
Uz topoloģiskiem modeļiem bāzēta mehatronisko sistēmu objektorientēta sistēmanalīze un projektēšana

6916

Ozols A.
04.1262
Transporta lokālas adaptīvas vadības algoritma izstrādāšana un analīze

1729

Popovs V.
04.1259
Radioviļņu izplatīšanās pētījumi mežos (šūnu mobilo sakaru sistēmām)

1203

Pētersons E.
04.1260
Tīklu resursu iedalīšana servisa kvalitātes nodrošināšanai sevlīdzīgas darba slodzes vidē

4135

Slaidiņš I.
04.1261
Virtuālā laboratorija tranzistoru zemo frekvenču trokšņu parametru izdalīšanai

3233

Spalviņš A.
01.0857
Hidroģeoloģisko un ar to saistīto vides aizsardzības problēmu skaitliskā modelēšana

10412

Vulfs Ģ.
04.1353
Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un algoritmi

3345

Ziema M.
01.0856
Integrētu multimediju sistēmu projektēšana lokāliem tīkliem

1785

Ziemelis J.
01.0855
Elektromagnētisko viļņu izkliedes un absorbcijas modelēšanas problēmas

3045

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

85 495

Kopā pa nozari: ................................................................

187 944