10. VĒSTURE (tai skaitā kultūras vēsture)

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Vēsture

 

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Blumberga R.
04.1063
Igauņi, latvieši un lībieši Ziemeļkurzemē un Ziemeļvidzemē 19. gs. – 20. gs. sākumā: iedzīvotāju etniskais sastāvs un tā dinamika, saimnieciskā darbība un kultūra

1685

Bērziņš J.
03.0975
Sabiedriski politiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 1900.–1925.gadā

13 304

Gerhards G.
04.1066
Latvijas iedzīvotāju bioarheoloģiskā izpēte

9026

Jakovļeva M.
02.0899
Pētījumi Rietumlatvijas vēsturē viduslaikos un jauno laiku sākumā

5391

Mugurēvičs Ē.
01.0554
Kurzeme un Daugavas baseins dzelzs laikmetā

5258

Ose I.
01.0556
Pētījumi Latvijas viduslaiku arheoloģijā — pilis, pilsētas un kapsētas

11 691

Šneidere I.
04.1062
Latvijas vēsture. 1940.–1960. g. (3. sējums)

16 438

Vasks A.
01.0559
Cilvēks mainīgajā vidē akmens un agro metālu laikmetā Latvijā

7249

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

70 042

 

Latvijas Universitāte

Butulis I.
01.0332
Ārējais faktors Latvijas jauno laiku vēsturē: reģionāls skatījums

1021

Feldmanis I.
01.0336
Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918–2000)

2655

Taurēns J.
01.0483
Latvijas neatkarības problēma starptautiskajās attiecībās 1941.– 1991. gadā

1072

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4748

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

74 790

 

2. Kultūras vēsture

 

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Jansone A.
01.0553
Latviešu tekstīliju vēsture uz Eiropas kultūrvēstures fona

3369

Ločmelis I.
01.0452
Arheoloģisko, antropoloģisko un etnogrāfisko kolekciju zinātniska apstrāde un saglabāšana Latvijas kultūrvēsturei

23 943

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

27 312

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

27 312

Kopā pa nozari: ................................................................

102 102