11. VALODNIECĪBA, LITERATŪRZINĀTNE, FOLKLORISTIKA, MĀKSLAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Valodniecība

 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola

Laumane B.
01.0383
Dialektālo īpatnību attīstība Kurzemē. Areālais un vēsturiskais aspekts

2649

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2649

 

Latvijas Universitāte

Bankavs A.
03.0949
Teorētiskā un praktiskā leksikogrāfija

1325

Vanags P.
04.1307
Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca (16.–18.gs.)

1325

Veisbergs A.
02.0868
Mūsdienu latviešu valodas funkcionēšana kontaktsituācijā un tās atspoguļojums (tulkošana, terminoloģija un leksikogrāfija)

3312

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

5962

 

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

Druviete I.
04.1092
Latvijas sabiedrības lingvistiskā integrācija

9273

Pokrotniece K.
04.1095
Nelokāmās vārdšķiras latviešu rakstu valodā

5299

Skujiņa V.
04.1097
Terminu darināšanas modeļi strukturāli semantiskā skatījumā

6623

Stafecka A.
01.0121
Latviešu valodas ģeolingvistiskie pētījumi

10 597

Valdmanis J.
02.0902
Latviešu literārās valodas gramatiskās sistēmas izpēte: Īsa latviešu valodas gramatika funkcionālā skatījumā

6623

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

38 415

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Markus D.
04.1071
Fonētiski fonoloģiskie pētījumi: datu bāze, fonoloģiskā analīze un klasifikācija, starptautiskā transkripcija

5299

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

5299

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Nītiņa D.
02.0921
Latviešu valodas inovāciju pragmatiskie aspekti

662

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

662

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

52 987

 

2. Literatūrzinātne, folkloristika

 

Daugavpils Universitāte

Fjodorovs F.
04.1246
Baltijas un slāvu literārā antropoloģija

1325

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1325

 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Bula D.
01.0378
Folkloras teorija: jaunākās tendences un virzieni

4106

Bula D.
01.0379
Latviešu tautasdziesmas. Klasiskā folkloras mantojuma izpēte un akadēmiskais izdevums

9935

Hausmanis V.
01.0523
Latviešu teātra un drāmas attīstība trimdā

5299

Kalnačs B.
01.0525
Latviešu literatūra pasaules literāro strāvojumu kontekstā

7948

Kalniņa I.
01.0524
Latviešu literatūras veidu semantika un forma

13 908

Silova L.
01.0372
Modernisma renovācija 60.–80. gadu latviešu literatūrā

3312

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

44 508

 

Latvijas Universitāte

Cimdiņa A.
04.1306
Sieviete mūsdienu latviešu literatūrā: teksts un sociālā realitāte

530

Kursīte J.
01.0335
Baltu mitoloģija

6623

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

7153

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

52 986

 

3. Mākslas zinātnes

 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Klotiņš A.
01.0314
Latvijas mūziķu leksikons

795

Zeltiņa G.
01.0143
Latvijas teātris. 90. gadi

7683

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

8478

 

Latvijas Mākslas akadēmija

Čaupova R.
04.1328
Mākslinieka personība, kultūrvide un teorētiskie vērtējumi 19. gs. nogales – 20. gs. Latvijas vizuālās mākslas attīstībā

7948

Grosmane E.
02.0900
Latvijas mākslas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz 2000.gadam

2782

Kaminska R.
04.1330
Tradicionālais un inovatīvais Latvijas arhitektūras un mākslas 13.–19. gs. mantojuma interpretācijā

1325

Zilgalvis J.
04.1329
Kultūrvēsturiski nozīmīgāko Latvijas vietu (teritoriju) arhitektoniski vēsturiskā izpēte

3444

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

15 499

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Briņķis J.
01.0568
Latvijas lauku apdzīvoto vietu centru arhitektoniski telpiskā transformācija

662

Krastiņš J.
01.0570
Rīgas vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums

1855

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2517

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

26 494

Kopā pa nozari: ................................................................

132 467