12. FILOZOFIJA, SOCIOLOĢIJA, PSIHOLOĢIJA, PEDAGOĢIJA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Filozofija

 

Baltijas Studiju centrs

Broks J.
01.0463
Dabīgais un dabiskais cilvēka esamībā

951

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

951

 

Pētījumu centrs “Feministica Lettica”

Cimdiņa A.
04.1032
Sieviete mūsdienu latviešu rakstniecībā un humanitārajās zinātnēs

5663

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

5663

 

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

Buceniece E.
01.0747
Ideju vēsture Latvijā: XX gadsimts

15 085

Dāboliņš A.
02.0917
Mūsdienu protestantisma filozofija — sociālās atbildības un individuālās dzīves jēgas kopsakarībā

579

Freiberga E.
01.0742
Psihoanalīze, feminisms un citādības ētika

2666

Krūmiņa-
Koņkova S.
04.1065
Reliģiozitāte un garīgie strāvojumi 21. gadsimta Latvijā

10 540

Kūle M.
01.0748
Dzīvespasaules fenomenoloģiskā un hermeneitiskā deskripcija

13 432

Kūlis R.
01.0746
Postmodernisms un cilvēciskās solidaritātes filosofija

5043

Markovs V.
04.1069
Cilvēks un lietas (Filosofiskās antropoloģijas problēmas)

2315

Podmazovs A.
01.0760
Tradicionālā Austrumu kristietība un integrācijas procesi Latvijā

5725

Priedīte A.
04.1067
Nacionālisma diskurss latviešu etnovēstures tekstos

2935

Rubene M.
01.0743
Sociālā atmiņa, taisnīgums, tolerance

4299

Šuvajevs I.
01.0750
Eiropas filosofija un dzīves tehnoloģijas

9692

Vecvagars M.
01.0744
Parmenida enaja

4237

Vējš J.
01.0756
Mūsdienu reliģijfilozofijas ētiskās dimensijas

4423

Zariņš V.
01.0753
Klasiskā humānisma vērtības un to recepcija Latvijā

2666

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

83 637

 

Latvijas Universitāte

Polis A.
04.1030
Mentalitāte un rīcība. Starpdisciplinārais uzstādījums

951

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

951

 

Rīgas Stradiņa universitāte

Sīle V.
02.0920
Medicīnas ētikas pamatprincipu morālie un ētiskie aspekti: situācija Latvijā

1054

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1054

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Zvejnieks A.
01.0563
Sociālā realitāte un modernisms

2604

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

2604

Kopā pa apakšnozari: ..........................................................

94 860

 

2. Socioloģija

 

Daugavpils Universitāte

Meņšikovs V.
03.0954
Pilsētas socioloģiskās problēmas

1984

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1984

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Zobena A.
02.0882
Ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstības institucionālā vide

2997

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

2997

 

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

Putniņa A.
01.0751
Nacionālā mutvārdu vēsture: identitāte un integrācija

11 489

Rungule R.
01.0752
Jaunatnes integrācija Latvijas sabiedrībā

10 291

Tisenkopfs T.
01.0755
Kolektīvas rīcības aģentu pētījums: Integrēta lauku un reģionu attīstība Latvijā (KolIRA)

12 461

Vēbers E.
04.1064
Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts etniskās attiecības

10 683

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

44 924

 

Latvijas Universitāte

Stepčenko A.
04.1313
Dzīves kvalitāte Latvijas gerontoloģiskajās institūcijās

2191

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

2191

 

Latvijas Zinātņu akadēmija

Kristapsons J.
04.1135
Inovatīvās attīstības un jaunu tehnoloģiju radīšanas problēmas Latvijā

3885

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

3885

 

Banku augstskola

Puga A.
04.1096
Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrības veidošanā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā

1488

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1488

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Ozolzīle G.
03.1016
Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā

1798

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1798

Kopā pa apakšnozari: ..........................................................

59 267

 

3. Psiholoģija

 

Daugavpils Universitāte

Guseva S.
04.1249
Latgales reģiona jauniešu profesionālā identifikācija pašnoteikšanās periodā

1488

Makarevičs V.
03.0955
Tolerance kroskulturālā kontekstā

1199

Vorobjovs A.
04.1247
Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās kartes

2232

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

4919

 

Latvijas Universitāte

Austers I.
03.0965
Žurnālistu izziņas darbības sociāli kognitīvie aspekti: sabiedrību polarizējošu notikumu atspoguļojums masu informācijas līdzekļos

1488

Igoņins D.
03.0964
Leksikona organizācijas atmiņā reprezentācijas modeļa izstrāde

1033

Martinsone K.
04.1324
Dažādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums valodā

1984

Miezīte S.
04.1321
Longitudināla LU studentu adaptācijas un sekmju izpēte ar atbalsta programmu pilotāžu

3575

Raščevska M.
02.0908
Praktiskā, analītiskā un radošā intelekta īpatnības un savstarpējā saistība pieaugušiem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (longitudināls pētījums)

2893

Reņģe V.
03.0967
Sociālie priekšstati par zinātni mūsdienu Latvijas sabiedrībā

1240

Sebre S.
04.1320
Bērnu – vecāku attiecību un piesaistes stila pazīmes bērnu zīmējumos un stāstījumos

3575

Tunne I.
04.1325
Emocionālie, intelektuālie un sociālie procesi izziņas darbībā un izglītības kvalitāte

992

Vidnere M.
04.1279
Personības etnokomunitatīvās kompetences (EKK) loma starpnacionālo kulturālo attiecību attīstībā

2893

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

19 673

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Bebre R.
04.1343
Kreativitāte kā process un personības īpašība

1157

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1157

 

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola

Ivanova N.
04.1089
Personības priekšstatu specifika par pašrealizācijas iespējām un par sevi multikulturālā sabiedrībā (pusaudžu un brieduma vecumā)

1695

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1695

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

27 444

 

4. Pedagoģija

 

Daugavpils Universitāte

Davidova J.
03.1019
Individuālās muzikālās uzstāšanās vērtēšana audzēkņa personības attīstības kontekstā

2625

Kraulis H.
04.1244
Muzikālās izglītības pilnveide Latgales reģiona vispārizglītojošās skolās

992

Salīte I.
01.0347
Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijā

2997

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

6614

 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola

Lieģeniece D.
04.1252
Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziņas un personības attīstības veicinātāja

1095

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1095

 

Latvijas Universitāte

Čehlova Z.
01.0499
Pedagoģijas metodoloģija — pamats audzināšanas un izglītības kvalitātes pilnveidošanai

2666

Koķe T.
04.1322
Vidusskolas skolotāja profesionālās kompetences veidošanās studiju procesā Universitātē

2315

Kopeloviča A.
04.1323
Jauno skolotāju adaptācija mūsdienu skolā Baltijā

992

Krūze A.
04.1326
Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze

2914

Maslo I.
01.0500
Sociokulturālās mācīšanās modeļu teorētiskais pamatojums

2687

Žogla I.
01.0365
Izglītības ilgtspējīgas attīstības didaktiskais nodrošinājums

2521

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

14 095

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Bogdanova T.
04.1083
Mūzikas pedagoģija kā tautas izglītības sastāvdaļa: latviešu tautas tradīciju un pasaules mākslas un kultūras attīstības kontekstā

2191

Petere A.
01.0509
Integrētās mācības rezultativitāte 1.–4. klasēs

1095

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

3286

Kopā pa apakšnozari: ..........................................................

25 090

Kopā pa nozari: ...............................................................

206 661