13. EKONOMIKAS ZINĀTNES, JURIDISKĀS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Ekonomika, demogrāfija

 

Baltijas Krievu institūts, Daugavpils filiāle

Voronovs V.
02.0876
Patērētāju pārliecība: analīze un mērījumi ekonomikā

1183

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1183

 

Daugavpils Universitāte

Gorbaceviča L.
04.1232
Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumos

986

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

986

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Driķis J.
02.0884
Proteīna bagātas tauriņziežu lopbarības un piena ražošanas palielināšanas izpēte un datorprogrammas izstrāde ekonomiski kompleksajai novērtēšanai ieņēmumu un rentabilitātes paaugstināšanai lopkopībā

986

Jurgena I.
01.0797
Uzņēmējdarbības formu, darbības veidu un virzienu mijattiecības lauku ilgtspējīgā daudzfunkcionālā attīstība

2168

Moskvins G.
01.0798
Atbilstības kontrole patērētāju tiesību un interešu aizsardzībai

986

Rivža B.
01.0796
Daudzfunkcionālu lauku uzņēmumu attīstība saskaņā ar Eiropas Savienības jauno lauku politiku

8869

Strīķis V.
01.0761
Latvijas lauksaimniecības diversifikācija, integrējoties Eiropas Savienībā

3154

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

16 163

 

Latvijas Statistikas institūts

Vanags E.
01.0029
Statistikas pilnveidošana un teritoriju sociāli ekonomiskā attīstība ES kontekstā

49 274

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

49 274

 

Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts

Zelgalvis E.
04.1090
Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību

3548

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

3548

 

Latvijas Universitāte

Ciemiņa I.
01.0450
Latvijas iedzīvotāju noslāņošanās pēc materiālā dzīves līmeņa (cēloņi, dažādu grupu īpatnības, sekas)

8671

Oļevskis G.
01.0101
Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā

2957

Škapars R.
04.1091
Latvijas darba tirgus Eiropas Savienības integrācijas procesā

986

Zvidriņš P.
04.1302
Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes

11 234

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

23 848

 

Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts

Melece L.
01.0218
Starptautiskām prasībām atbilstošas, videi draudzīgas, ilgtspējīgas  agrārās vides un pārtikas kvalitātes politikas instrumenti, indikatori, vadības un kontroles sistēmas, to adoptācija Latvijā

986

Miglavs A.
01.0219
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora konkurētspēja un tirgus globalizācija: faktori, ietekme un perspektīvas

2759

Pirksts V.
01.0217
Galveno pārtikas produktu vajadzības un nodrošinājuma ekonomisko problēmu izpēte un risinājumi, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā

13 008

Saktiņa D.
01.0220
Latvijas lauku attīstības kompleksitāte, attīstības programmēšana un pasākumu starpsektoriālās ietekmes novērtēšana

1380

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

18 133

 

LZA Ekonomikas institūts

Ābele D.
04.1236
Latvijas notariāta sistēma, tās ekonomiskais izvērtējums un attīstības perspektīvas, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā

2365

Dovladbekova I.
02.0937
Investīciju vides un investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās integrācijas kontekstā

1183

Eglīte P.
04.1025
Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai

10 051

Eisaka F.
04.1027
Dažāda lieluma saimniecību (uzņēmumu) līdzāspastāvēšana Latvijas attālajos reģionos ES apstākļos

6110

Karnīte R.
04.1028
Ekonomisko krīžu iespējamība un to novēršana Latvijā

3942

Keišs S.
02.0915
Reģionālās attīstības virzieni un pasākumu sistēma reģionu izveidei Latvijā ES kontekstā

3548

Počs J.
04.1068
Pasākumu komplekss Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai un izlīdzināšanai jaunajos ekonomiskajos un politiskajos apstākļos

2957

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

30 156

  

Rīgas Tehniskā universitāte

Magidenko A.
04.1026
Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā

1971

Počs R.
04.1233
Latvijas makroekonometriska nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana

5913

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

7884

  

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola

Šulca O.
04.1227
Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū

1183

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1183

 

Talsu pauguraines dabas parka atbalsts, SO

Oškalne R.
03.0959
Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to ilgtspējīga attīstība

1380

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1380

 

Ventspils augstskola

Jaunzems A.
04.1357
Izlietojuma–izlaides informatīvā analīze

986

Vucāns J.
04.1134
Baltijas valstu uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un aprobācija

1380

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2366

 

“Pakuļi”, Zemnieku saimniecība

Sproģis A.
01.0118
Ekspertu komisijas ekonomikas un juridisko zinātņu aktualitātes jautājumi

3942

Sproģis A.
01.0119
Valsts fiskālās politikas pilnveidošana ienākumu un resursu sadalē

19 315

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

23 257

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

179 361

  

2. Juridiskās zinātnes

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs

Jundzis T.
01.0504
Eiropas Savienības jaunā drošības politika un Baltijas valstis

4928

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4928

 

Latvijas Universitāte

Čepāne I.
04.1311
Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi

5913

Torgāns K.
04.1310
Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros

6899

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

12 812

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

17 740

Kopā pa nozari: ................................................................

197 101