14. MEŽZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

“Silava”, valsts uzņēmums

Andersone Ž.
04.1117
Lielo plēsēju un augēdājdzīvnieku pētījumi

3904

Baumanis I.
01.0443
Kokaugu produktivitātes un kvalitātes uzlabošanas iespējas ar meža selekcijas metodēm

6343

Daugaviete M.
04.1123
Dažādu kokaudžu attīstības procesu izpēte lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežojumos

3172

Daugavietis M.
04.1119
Meža nekoksnes produktu izmantošanas ekonomiskais un teorētiskais pamatojums daudzfunkciju mežsaimniecībā

8662

Gaitnieks T.
01.0353
Augsnes mikrofloras un kokaugu mikorizācijas nozīme meža ekosistēmu ražības un veselības nodrošināšanā

5124

Gaross V.
04.1120
Medību dzīvnieku populāciju struktūras dinamika

1464

Kravalis J.
01.0056
Daudzkomponentu maztoksisku antiseptiķu ar ilgstošu iedarbību un zāģmateriālu žāvēšanas regulārā siltuma režīmā, pielietojot gaisa relatīvā un līdzsvara mitruma diagrammu, izstrādāšana

4209

Kāposts V.
04.1125
Lauksaimniecībā neizmantoto kūdraino un kūdras augšņu īpašības un to piemērotība apmežošanai

2806

Ošlejs J.
04.1122
Priedes augšanas un sēklu daudzuma novērtējums ilgtermiņa izmēģinājumos

2684

Rašals Ī.
01.0446
Saimnieciski nozīmīgu koku sugu Latvijas in situ ģenētisko resursu mežaudžu izpēte

5429

Šmits A.
04.1118
Defoliācijas ietekme uz skuju grauzējiem kaitēkļiem

3294

Vilkriste L.
04.1348
Meža nekoksnes resursu vērtēšanas metodikas izstrāde Latvijā

2135

Zālītis P.
01.0043
Latvijas pārmitro mežu hidroloģiskie un ekoloģiskie parametri, to bioloģiskā daudzveidība

4758

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

53 984

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Liepa I.
04.1074
Latvijas mežu oglekļa satura prognozēšanas metodikas izstrāde

2745

Šķēle A.
04.1075
Kokapstrādes darbmašīnu darba riski un to dinamika mašīnu ekspluatācijas laikā

2074

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4819

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Dolacis J.
04.1272
Koksnes īpašību un energokoksnes izmantošanas iespēju izpēte

2196

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2196

Kopā pa nozari: ................................................................

60 999