2. MEHĀNIKA, MAŠĪNBŪVE, ENERĢĒTIKA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Mehānika

 

Latvijas Nacionālā mehānikas komiteja

Cīrule K.
04.1037
Kompozītmateriālu tehnoloģijas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca latviešu valodā

3986

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

3986

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Andersons J.
01.0392
Inter- un intralaminārās plaisāšanas mehānika slāņainos kompozītos

5490

Beverte I.
01.0394
Monotropu putuplastu ar zemu telpas aizpildījuma koeficientu mehānisko īpašību teorētiska un eksperimentāla izpēte

2532

Jākobsons E.
04.1098
Svarīgāko komplicēto šķidrumu struktūras izmaiņas plūsmā un to izpausme reoloģijā

5941

Jansons J.
01.0395
Kompozītmateriālu mehānikas eksperimentālo metožu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana LU PMI

11 081

Jansons J.
01.0396
Daudzkomponenšu polimēru materiālu izpēte un ilglaicīgo termoviskoelastīgo īpašību prognozēšanas metožu izstrādāšana

16 446

Lagzdiņš A.
01.0404
Kompozītmateriālu nelineāro deformatīvo īpašību un stiprības aprakstīšana un prognozēšana, ievērojot stiegru savstarpējās pagriešanās radītos momentspriegumus

9852

Tamužs V.
01.0081
Plaisu pretestības un integritātes uzlabošana kompozītmateriālos un konstrukciju elementos

15 969

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

67 311

   

Latvijas Universitāte
Kaļķis V.
01.0072
Radiācijas ceļā modificētu polimēru termonosēdmateriālu mehānisko īpašību izpēte un ilglaicīgas ekspluatācijas resursa noteikšana

3084

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

3084


Rīgas Tehniskā universitāte
Bulavs F.
01.0625
Slāņainu stieņu strukturālā mehānika

4914

Knēts I.
01.0623
Sejas kaulaudu un to implantmateriālu mehāniskā uzvedība un biomehāniskā saderība ilglaicīga slogojuma režīmos

11 706

Krasņikovs A.
01.0049
Dabīgo šķiedru kompozītmateriālu mehānika

1304

Pavelko I.
04.1177
Stieņu sistēmu sagrūšanas mehānika

602

Rikards R.
04.1180
Kompozītmateriālu un konstrukciju bojājumu identifikācijas metožu eksperimentālā un teorētiskā izstrāde

11 305

Vība J.
01.0627
Adaptīvi vadāmu saprātīgu vibrotrieciena sistēmu optimāla sintēze ar mijiedarbībām pa līnijām, virsmām un tilpumiem

3159

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

32 990

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

107 371

 

2. Mašīnbūve

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Kulakovs V.
01.0405
Nestspējas novērtējuma metodes konstrukciju elementiem no tekstilkompozītiem

14 289

Poļakovs V.
01.0408
Analītisko metožu attīstīšana nestspējas inženieraprēķinu precizēšanai slāņaino kompozītu konstrukciju elementiem

6769

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

21 058

 

Rīgas Tehniskā universitāte
Ataušs V.
04.1176
Kontakta mikrometināšanas procesa optimizācija viendzīslas un daudzdzīslu vadam ar plāksnīti

2256

Auziņš J.
01.0606
Mašīnu un konstrukciju dinamiskās identifikācijas un optimizācijas metožu izstrāde un pielietojums

9276

Cifanskis S.
01.0607
Izlādes impulsu tehnoloģisko mašīnu un procesu izstrāde un pilnveidošana, pamatojoties uz nelineāro un viļņveida dinamisko efektu matemātisko analīzi un izmantošanu

2256

Dorošenko R.
04.1355
Kokapstrādes teorijas un apstrādes variantu izstrāde, izgatavošanas pilnveidošana un kvalitāte

1655

Krizbergs J.
04.1194
Detaļu formas noviržu mēriekārtu kalibrēšanas metodika

1279

Mironovs V.
04.1351
Pulvera materiālu pārvietošana ar elektromagnētiskā lauka impulsiem, teorētisko pamatu un iekārtu izstrādāšana

677

Paramonovs J.
04.1192
Gaisakuģu tehniskās apskates plānošana, izmantojot Markova ķēdes teoriju

677

Pavelko V.
04.1179
Konstrukcijas elementu un to savienojumu bojājumu diagnostika ar Lamba viļņu metodi

1529

Rudzītis J.
04.1193
Eļļas slāņa parametru ietekme uz mašīnu detaļu dilšanas intensitāti

11 280

Sagalovičs G.
04.1175
Detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu optimizācija, izmantojot ekzoemisijas defektoskopijas metodi

677

Salenieks N.
01.0612
Ražošanas tehniskā pilnveidošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai

7521

Urbahs A.
04.1178
Tehnisko sistēmu optimizācija CAD - integrētās drošuma analīzes pamatā

677

Zakrževskis M.
01.0613
Nelineārs intelektuāls vibroreduktors (NIViR): fundamentāla teorija un pielietojums

1755

Zars V.
04.1191
Konceptuālā projektēšana koplietojuma informatīvā vidē

12 032

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

53 547

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

74 605

 

3. Enerģētika

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Šnīders A.
04.1077
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  autonoma energoapgāde, izmantojot biogāzi

1279

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1279

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Štrauss V.
01.0082
Elektroietaišu izolācijas diagnostikas informativitātes paaugstināšana

877

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

877

 

Latvijas Universitāte

Jakovičs A.
04.1225
Ēku siltuma zudumu kompleksa diagnostika un precizēta siltuma patēriņa noteikšana, izmantojot automatizētas mērsistēmas un hierarhiski saistītu matemātisko modeļu sistēmu

727

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

727

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts

Bendere R.
01.0543
Enerģijas ieguves ekoloģiskais un ekonomiskais novērtējums organiskas dabas atkritumu termiskai pārstrādei, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodes

1279

Klāvs G.
04.1163
Enerģijas cenu un tarifu regulēšanas metodes liberalizēta enerģētikas tirgus apstākļos un ilgtspējīgas Latvijas enerģētikas politikas realizēšanai

2156

Krišāns Z.
04.1159
Elektrisko tīklu optimizācijas koncepcija brīvā elektroenerģijas tirgū

5941

Oļeiņikova I.
04.1160
Elektrisko tīklu drošuma optimizācija brīvā elektroenerģijas tirgū

2056

Pugačevs V.
01.0547
Teorētisko pamatu izstrādāšana daudzpolu (lēngaitas) asinhronām mašīnām ar nekustīgiem tinumiem

1228

Stabulnieks J.
04.1161
Teorētiskie pamati un praktiskas rekomendācijas ražošanas procesu automatizācijai un transporta modernizācijai, izmantojot jaudas  pusvadītāju, jauno materiālu  un informācijas tehnoloģiju sasniegumus

4563

Šipkovs P.
01.0550
Kurināmā rezervju optimizācija enerģētiskā tirgus liberalizācijas apstākļos

1930

Šipkovs P.
01.0551
Vietējo un atjaunojamo energoresursu izmantošanas metodiskie aspekti, tehniskās, ekonomiskās un ekoloģiskās problēmas inovatīvās ekonomikas apstākļos

1930

Tomsons E.
04.1164
Videi līdzsvarotas degvielas ieguves un izmantošanas iespēju novērtējums Latvijas energobilancē

1279

Zēbergs V.
01.0549
Modelēšanas metožu pielietošana Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa attīstības izvērtēšanā, ietverot enerģētikas, ekonomikas un vides faktorus

5666

Zeltiņš N.
04.1162
Enerģijas ekonomijas efektivitātes, izmantojot innovatīvās tehnoloģijas, metodiskie pētījumi Latvijas tautsaimniecības stabilai attīstībai

5590

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

33 618

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Barkāns J.
01.0631
Specializēto mikroprocesoru iekārtu radīšana elektrisko tīklu efektivitātes palielināšanai Latvijā

4187

Belindževa-
Korkla O.
04.1187
Ēku energoefektivitātes novērtējuma ekonomiskā pamatojuma metodika

727

Blumberga D.
04.1181
Tīrākas ražošanas energoefektivitātes indikatoru analīze Latvijas rūpniecības uzņēmumos

978

Čuvičins V.
01.0633
Daugavas HES kaskādes hidroagregātu optimālas vadības metožu un līdzekļu izstrāde, ņemot vērā pārejas procesus stacijā

2457

Dirba J.
04.1184
Elektromehānisko sistēmu dinamisko režīmu aprēķinu metodikas un enerģiju taupošu dzinēju izstrāde

978

Dolgicers A.
04.1185
Relejaizsardzības un automātikas kompleksu pārbaudes metodes un līdzekļi

727

Dzelzītis E.
02.0913
Būvju automatizācijas sistēmu (BAS) vadības līmeņu struktūras izveide

978

Galkins I.
03.1014
Pusvadītāju reaktīvas jaudas kompensācijas iekārtu un aktīvo filtru izstrāde un izpēte

727

Greivulis J.
04.1349
Saistīto elektropiedziņu sistēmu vadība

1279

Krēsliņš A.
01.0637
Ēku apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu komisionēšana

2181

Levčenkovs A.
04.1182
Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē

727

Raņķis I.
04.1183
Uzlabotas kvalitātes pusvadītāju pārveidotāju sintēze un analīze

2056

Ribickis L.
01.0639
Energotaupošu energoelektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu izstrāde ar mākslīgo neironu tīklu un izplūdušas loģikas kontrolieriem

3359

Ribickis L.
01.0640
Energoefektīvu elektropiedziņu sistēmu optimizācijas metožu izstrāde

1655

Rozenkrons J.
01.0641
Latvijas 10–20 kV sadales elektrotīklu neitrāles darba režīmu analīze un optimizācija

978

Sauhats A.
04.1190
Globālo komunikācijas tīklu izmantošana energosistēmu relejaizsardzībā un pretavāriju automātikā

4663

Turlajs D.
01.0630
Šķidrā un gazificētā biokurināmā ekoloģiski tīrākas sadedzināšanas tehnoloģijas izstrādāšana

1579

Veidenbergs I.
04.1188
Zaļās enerģijas tehnoloģiju adaptācija Latvijā. Izpēte. Perspektīvas

978

Žiravecka A.
04.1189
Operatīvo elektroenerģijas pārveidotāju sistēmu pētīšana un izstrāde

1003

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

32 217

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

68 718

Kopā pa nozari: ................................................................

250 694