4. ĶĪMIJA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Organiskā ķīmija

 

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Stankeviča E.
01.0243
Oligodezoksiribonukleotīdu sintēze uz atkārtoti izmantojamās cietās fāzes

4293

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

4293

 

Latvijas Universitāte

Kļaviņš M.
01.0079
Humusvielu īpašības un katalītiskā aktivitāte vidi piesārņojošo vielu degradācijā

1477

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1477

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Ābele E.
01.0166
N- un S-heteroaromatisko sulfīdu silīcija un germānija atvasinājumi kā holesterīna līmeņa pazeminoši aģenti, kas darbojas uz sirds un asinsvadu sistēmu

7556

Amoliņš A.
02.0896
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes terminoloģijas modernizācija latviešu valodā

1030

Andersons A.
04.1338
Metilaizvietoto 5- un 6-locekļu heterociklu savstarpējās pārvērtības virs pārejas metālu katalizatoriem

4121

Andrianovs V.
01.0169
N-Hidroksiguanidīna atvasinājumu sintēze

2404

Balodis J.
01.0170
Organisko savienojumu datorizētā modelēšana – metodes un pielietojumi

2747

Dirnēns V.
01.0172
Nepiesātinātie silicijorganiskie savienojumi ciklopievienošanās reakcijās

9960

Duburs G.
01.0173
Jaunu slāpekļa heterociklu atvasinājumu — neiroprotektoru sintēze un primārā izpētīšana

20 606

Kalviņš I.
04.1339
Aril- un alkenil-cikloheksānamīni un to izmantošana neparastu aminoskābju iegūšanai

12 365

Katkevičs M.
01.0176
Modificētu aminoskābju sintēze no ketobutēnskābju atvasinājumiem

2747

Kažoka H.
01.0177
Augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas pielietošana jaunu organisko vielu analīzē

8929

Leite L.
01.0178
Ar zeltu promotēti kobalta un vanādija katalizatori hidrogenēšanas, dehidrogenēšanas un oksidēšanas reakcijās

7899

Loža E.
01.0179
Polinepiesātinātu ciklopentanona atvasinājumu sintēzes pētījumi

2404

Lukevics E.
01.0180
Silīcija un germānija organisko savienojumu struktūras un bioloģiskās aktivitātes salīdzinošie pētījumi

17 172

Lukevics E.
01.0181
Heteroaromātisko atvasinājumu katalītiskās sintēzes eksperimentālie un teorētiskie aspekti

10 303

Lukevics E.
01.0187
Jaunu sililaizvietotu tiofēnsaturošu materiālu sintēze

7899

Lūsis V.
01.0182
Jaunas metodes 2-azabiciklo[2.2.2] oktēnu sintēzē

8929

Madre M.
01.0183
Jaunu, funkcionāli aktīvu biomolekulu radīšana uz ciklā modificētu purīnnukleozīdu analogu un purīnu atvasinājumu bāzes

8929

Markava E.
04.1340
Jaunu fotohromu materiālu sintēze un pētījumi azobenzola rindā

4465

Ozola V.
04.1341
Metālorganisko savienojumu iegūšana un pārejas metālu katalizētās reakcijas mikroviļņos

4121

Poļevaja L.
01.0186
Ar trombīnu un angiotenzīnu saistītās angioģenēzes pētījumi

7899

Rozentāls G.
01.0188
Nepiesātinātu alfa-oksoskābju atvasinājumu asimetriska hidrēšana

3434

Rubina K.
01.0189
Organoamonija selenītu un tellurītu sintēze un pretvēža aktivitāte

5152

Sūna E.
01.0190
Enolātu enantioselektīvā protonēšana

4465

Tirzītis G.
01.0191
Taurīna atvasinājumi kā potenciāli šūnas protekcijas līdzekļi

3091

Trapencieris P.
01.0192
Slāpekļa heterociklu deprotonēšanas pētījumi

2404

Turovskis I.
01.0193
Organisko vielu struktūrķīmiskie un elektroķīmiskie pētījumi

25 072

Veinbergs G.
01.0195
Beta-laktāmu atvasinājumu – proteāžu inhibitoru sintēze un bioloģiskā pētīšana

8242

Vosekalna I.
01.0196
Bioloģiski aktīvo savienojumu struktūrķīmiskie pētījumi

687

Zablocka A.
01.0197
Tiazola atvasinājumi: sintēze un bioloģiskās aktivitātes pētījumi

4808

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

209 840

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Bizdēna Ē.
01.0580
Jaunu peptidosaharīdu sintēze un pētījumi

3434

Jure M.
01.0581
Antidepresantu un analģētiķu meklējumi piridīna rindā

3263

Kampars V.
01.0582
Gaismas jutīgie organiskie savienojumi augsta blīvuma informācijas nesējiem

3606

Kampars V.
04.1266
Polāru konjugētu disulfīda funkciju saturošu organisko savienojumu sintēze cēlmetālu virsmas modificēšanai

6354

Krilova V.
01.0591
Akrilu koppolimēri ar trīsdimensiju struktūru

1545

Meirovics I.
02.0932
Ķīmiskās rūpniecības attīstība Latvijā

1374

Strakovs A.
01.0585
Alfa-oksocikloheksēnoheterociklu daudzkomponentu sintēze un reakcijas

4636

Utināns M.
04.1265
Jaunu organisko hromoforu sistēmu dizains, sintēze un izpēte

2061

Valters R.
04.1267
1,4-Benzohinonu atvasinājumu, kas ar C-C saiti vai -CH2CH2- tiltiņu saistīti ar heterociklu (iem), sintēze un to īpašību izpēte

4121

Zicāne D.
01.0590
Pētījumi par spirofragmentu saturošu slāpekļa heterociklu sintēzi un īpašībām

1889

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

32 283

Kopā pa apakšnozari: ..........................................................

247 893

 

2. Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija

 

Latvijas Universitāte

Tīliks J.
01.0492
Augstenerģētiskie fizikāli ķīmiskie procesi cietos organiskos savienojumos

6010

Vīksna A.
04.1347
Mikroelementu daudzuma noteikšanas metožu pilnveidošana modulētā ekosistēmā gaiss, augsne, ūdens - priede

2335

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

8345

 

Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts

Belousova R.
01.0051
Poliolu mijiedarbība ar borskābi, borātjoniem, divvērtīgās un trīsvērtīgās dzelzs joniem un metālu korozijas inhibēšanas mehānisms

1923

Borisova T.
01.0681
Neorganisko un organisko jonu ietekme uz nejonogēnu virsmas aktīvu vielu adsorbciju uz fāžu robežvirsmām starp ūdens un organiskiem šķīdumiem

1271

Čera L.
01.0685
Plazmā sintezēto smalki disperso grūti kūstošo savienojumu virsmas elektrokinētiskais raksturojums un ūdens suspensiju stabilitāte

1889

Dindune A.
01.0677
Fosfora neorganisko savienojumu sintēze daudzkomponentu sistēmās, to struktūra un īpašības

5598

Līcis J.
01.0682
Fizikāli ķīmiskie procesi un strukturālās izmaiņas šķidrās membrānās un uz starpfāžu robežām, atdalot vienu no otra elementus ar līdzīgām ķīmiskām īpašībām. Elektriskā lauka ietekme

4087

Siliņa E.
01.0683
Jaunu 8-selenolhinolīna, 8-merkaptohinolīna, 8-oksihinolīna un to atvasinājumu iekšēji komplekso savienojumu spektrālo un rentgenstrukturālo īpašību salīdzinoši pētījumi

4121

Vītiņa I.
01.0680
Rentgenamorfu metālu sakausējumu un metāls-neorganiskais savienojums plānu slāņu veidošanās elektroķīmiskais mehānisms, to fāzu sastāva un struktūras stabilitāte uz dažādu metālu pamatnēm

8998

Zaporina Ņ.
01.0678
Struktūras modelēšana jaunai fāzei, kura identificēta augsti dispersa alumīnija pulvera virsmas slānī, izmantojot elektronu mikrodifrakcijas datus

1545

Zariņa I.
01.0679
Sārmmetālu (Li, Na, K) ķīmiskā atdalīšana no metilsilanolāta kompleksiem un to izmantošana

2164

Zviedre I.
01.0684
Jaunu bora heterospirānu komplekso savienojumu rentgenstruktūranalīze un kristālķīmija

3091

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

34 687

Kopā pa apakšnozari: ..........................................................

43 032

 

3. Koksnes un polimēru ķīmija

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Morozovs A.
01.0649
Koksnes modificēšana un tās produktu analīze

1614

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1614

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Vaivars G.
01.0825
Jaunu vadošu polimēru kompozītu sintēze, struktūra un īpašības

1752

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1752

  

Latvijas Universitāte

Kaļķis V.
01.0078
Lielu magnētisko lauku un jonizējošā starojuma mijiedarbības radītie efekti orientētos polimēros, to struktūras un fizikāli ķīmisko īpašību izpēte

1992

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1992

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Andersons B.
01.0653
Dabisku un modificētu lignocelulozes materiālu ķīmiskā sastāva un struktūras degradācijas mehānisms ar dažāda tipa mikroorganismiem

5255

Grāvītis J.
01.0828
Jaunu tvaika sprādzienā autohidrolizētās biomasas materiālu molekulārā un virsmolekulārā struktūra

4774

Stirna U.
01.0652
Jaunu biodestruktīvu poliesteru un poliesteruretānu sintēze no atjaunojamām dabas izejvielām

8929

Teliševa G.
01.0655
Supra-molekulāro sistēmu izstrādāšana uz lignīnu un lignoceluložu bāzes

9788

Treimanis A.
04.1278
Koksnes ķīmiskais sastāvs un no tās iegūtās sulfāta papīrmasas šķiedru īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem

7865

Zandersons J.
01.0654
Izpētīt kokogļu aktivācijas ar pārkarsētu tvaiku kinētiku un aktīvo ogļu sekundārās porainās struktūras veidošanos blīvā slānī

4327

Zaķis Ģ.
01.0656
Latvijā potenciālās celulozes ražotnes blakusprodukta — lignīna ķīmiskā izpēte nolūkā rast lignīnam praktiskas pielietošanas iespējas

6216

Kopā pa organizāciju: ......................................................................

47 154

Kopā pa apakšnozari: ..........................................................

52 512

Kopā pa nozari: ...............................................................

343 437