5. TEHNOLOĢIJAS ZINĀTNISKIE PAMATI

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Materiālu tehnoloģija

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Dambekalne M.
01.0824
Segnetoelektriskie relaksoru materiāli uz PbB1’B”O3 bāzes — iegūšana un īpašības

3578

Vītiņš Ģ.
01.0826
Enerģētiski ietilpīgu ķīmisko strāvas avotu komponenti

2087

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

5665

 

Latvijas Universitātes Fizikas institūts

Gorbunovs L.
01.0159
Trīsdimensionāli un nestacionārie efekti liela diametra silīcija monokristālu audzēšanas procesā ar MHD metodēm

4080

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4080

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Jākobsons E.
01.0686.1
Plazmā sintezēto keramisko nanopulveru pirmapstrādes tehnoloģija

1428

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1428

 

Latvijas Universitāte

Kaļķis V.
01.0083
Jauni termonosēdmateriāli no radiācijas ceļā modificētiem daudzkomponentu polimēru maisījumiem un otrreizējām izejvielām, to ekspluatācijas drošuma pilnveidošana

9731

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

9731

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Andersons B.
01.0661
Bioloģiski aktīvas dabas vielas un netradicionāli paņēmieni koksnes ilgizturības nodrošināšanai

6136

Dobele G.
04.1273
Koksnes katalītiskās pirolīzes tehnoloģijas pamatu izstrādāšana efektīvu sorbentu iegūšanai

3139

Grāvītis J.
01.0829
Jauni tvaika sprādzienā autohidrolizētās biomasas materiāli

3139

Laka M.
04.1277
Mikrokristāliskā hitozāna iegūšanas tehnoloģijas izstrādāšana, lietojot termokatalītiskās destrukcijas paņēmienu, un tā īpašību pētīšana

3139

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

15 553

 

Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts

Palčevskis E.
01.0686
Plazmā sintezēto keramisko nanopulveru pirmapstrādes tehnoloģija

3688

Zālīte I.
01.0690
Nanostrukturētu keramisko materiālu izstrādāšana instrumentu un nodilumizturīgu materiālu izgatavošanai

3139

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

6827

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Bērziņa L.
01.0592
Biokeramikas sīkstruktūras mērķtiecīga izmaiņa biofunkcionalitātes nodrošināšanai

5116

Kalniņš M.
01.0600
Termoplastiski multifāzu polimērkompozīti

9212

Kalniņš M.
04.1270
Biodegradabli kompozīti no atjaunojamām izejvielām

8711

Krāģe L.
04.1268
Saistvielu izpēte Latvijas vēsturiskajās būvēs

2087

Lemba J.
04.1271
Masas apmaiņas procesu pētījumi jaunu, lētu un ekoloģiski tīru tehnoloģiju izstrādei

3139

Mežinskis G.
01.0602
Daudzkomponentu mikro- un nanokompozīti

10 249

Rozenštrauha I.
04.1029
Latvijas minerālo izejvielu izmantošana reciklēšanā un jonu apmaiņas procesos

2087

Sedmalis U.
01.0596
Fāzu veidošanās likumsakarības augsttemperatūras materiālu pamatsistēmā Na2O(K2O)-MgO(CaO)-Al2O3(Fe2O3)-SiO2(TiO2)

7156

Vīksne A.
04.1269
Poliolefīnu-koka šķiedras kompozītu fizikālmehānisko īpašību optimizācija un prognozēšana, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodi

5116

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

52 873

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

96 157

  

2. Ķīmijas tehnoloģija

 

“EVRIKA”, SIA

Kārkliņš R.
04.1022
Ekoloģiski tīras citronskābes tehnoloģija, pielietojot membrānas procesus

5116

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

5116

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Bikova T.
04.1275
Sulfāta papīrmasas bezhlora balināšanas tehnoloģiju ietekme uz celulozes un hemiceluložu oksidēšanas pakāpi un hromoforu sastāvu

3139

Šuļga G.
01.0670
Uz kraftlignīna bāzētie polikompleksi un to pielietošana dabas aizsardzības tehnoloģijās

3139

Vederņikovs N.
01.0667
Furfurola un aktīvo ogļu iegūšana no bērza koksnes atlikumiem

6796

Žūriņš A.
04.1274
Biomasa un tās atliekas kā atjaunoties spējīga izejviela fenola-formaldehīda tipa saistvielu ieguvei

3139

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

16 213

 

Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts

Ašaks J.
01.0687
Jaunu selēnorganisko savienojumu uz hinolīna bāzes sintēzes tehnoloģijas izstrādāšana

4175

Līcis J.
01.0688
Elektromembrānu procesu pētījumi tehnoloģiju izstrādei krāsaino metālu reciklēšanai

3139

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

7314

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Avotiņš F.
01.0597
4(3H)-hinazolinonu ieguves tehnoloģijas teorētisko pamatu izstrāde

8883

Gudriniece E.
01.0593
Latvijā perspektīvo augu kultūru eļļu pētījumi

8192

Juhna T.
01.0599
Bioloģiskās stabilitātes paaugstināšana Latvijai tipiskā dzeramā ūdenī

2087

Meirovics I.
02.0932.1
Ķīmiskās rūpniecības attīstība Latvijā

1569

Zicāne D.
01.0598
Peptīdmimētiķu struktūras elementu sintēze

5116

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

25 847

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

54 490

 

3. Farmācijas tehnoloģija

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Leite L.
01.0203
Osteoporozes, pretvēža, imunomodulējošo un antihipertensīvo preparātu ražošanas tehnoloģijas izstrāde

6293

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

6293

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

6293

Kopā pa nozari: ................................................................

156 940