6. BIOLOĢIJA, VIDES UN ZEMES ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Bioloģija

 

“Silava”, valsts uzņēmums

Āboliņa A.
04.1129
Latvijas briofloras izpēte un precizēšana

2787

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2787

 

Daugavpils Universitāte

Barševskis A.
04.1245
Ģints Notiophilus (Coleoptera: Carabidae) pasaules faunas revizija

984

Krams I.
04.1243
Abpusējais altruisms un putnu mobinga uzvedība

1443

Škute N.
04.1248
Augu šūnu ieprogrammētās bojāejas  ģenētiskie un molekulārie mehānismi

1148

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

3575

 

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Baumanis J.
01.0345
Latvijas avifaunas dinamika

7575

Bērziņa N.
01.0374
Barības vielu modulējošā loma ekzogēno un endogēno kaitīgo faktoru izraisīto efektu neitralizācijā dzīvnieku organismā

19 609

Čudare Z.
03.0957
Bioloģiskās aizsardzības potenciāls zemeņu cenozē

2164

Janaus M.
01.0337
Antropogēno ietekmju izvērtējums uz putnu populācijām mitrāju ekosistēmās un to iespējamā optimizācija

5607

Jankevica L.
01.0339
Bioloģiskās augu aizsardzības perspektīvas Latvijā: kukaiņu patogēnu izplatība un dabisko izolātu daudzveidība

2295

Kolodinskis A.
01.0477
Elektromagnētiskā lauka iedarbības efekta izpēte uz bērnu un jauniešu attīstību

1771

Laiviņš M.
01.0478
Boreālā un nemorālā bioma ekotona augu sabiedrību struktūra, mijiedarbība un transformācija Latvijā klimata pasiltināšanās un vides piesārņošanas ietekmē

3968

Melecis V.
01.0344
Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona

16 101

Paegle G.
01.0475
Augu bioķīmiskie aizsargmehānismi mikroelementu — smago metālu (Cu, Zn, Mn) disbalansa substrātā izraisītā stresa apstākļos

7181

Rašals Ī.
01.0310
Latvijas miežu adaptīvo gēnu kompleksa īpatnību noteikšana un to molekulārā kartēšana

6591

Rašals Ī.
01.0311
Jaunu, efektīvu miežu miltrasas rezistences donoru izmantošana Latvijas miežu miltrasas izturības paaugstināšanai

9903

Sjakste T.
03.0942
Ar miežu auga attīstību saistītu hromatīna struktūras izmaiņu izpēte, izmantojot  mikrosatelītu analīzi

2295

Skujiņš J.
01.0479
VA mikorizas un augu simbioze Latvijas augsnēs un augu meristēmu un arbuskulārās mikorizas mijiedarbība

2394

Spriņģe G.
01.0341
Vides izmaiņu ietekme uz saldūdens biocenožu attīstību un hidroekosistēmu kvalitāti

6591

Šulcs V.
01.0474
Latvijas nacionālā botāniskā nomenklatūra

3869

Šulcs V.
01.0476
Latvijas vaskulāro augu flora (sēklaugi)

14 986

Vīksne J.
01.0342
Plēsēja—upura attiecības mitrāju ekosistēmās atkarībā no zoocenozes sugu sastāva un populācijas blīvuma

9903

Zariņš I.
01.0481
Augu bioloģiski aktīvo ekstraktvielu izpēte un to praktiskās izmantošanas iespēju noskaidrošana ekoloģiski nekaitīgu biopesticīdu izstrādāšanai

2099

Zenkevičs H.
01.0338
Zivju vairošanās regulatora — gonadotropā hormona molekulāro formu un analogu izpēte

7444

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

132 346

 

Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts

Andrušaitis A.
04.1350
Rīgas līča ūdenī suspendēto daļiņu sedimentācija un bioģeoķīmiskie procesi sedimentu virskārtā

5870

Balode M.
01.0126
Vides faktoru ietekme uz potenciāli toksisko aļģu attīstību un toksīnu producēšanu

6558

Boikova E.
03.0999
Rīgas līča biotopu funkcionālā un bioloģiskā daudzveidība antropogēnās slodzes apstākļos

12 132

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

24 560

 

Latvijas Universitāte

Aivars J.
04.1284
Mikrocirkulācijas asinsvadu vazomocija: magnētisko lauku un temperatūras ietekme

5575

Balodis V.
04.1296
Latvijas augu sugu modernu noteicēju veidošanas principi

1213

Brūmelis G.
01.0098
Dabisko mežu funkcijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā

8526

Brūmelis G.
01.0099
Sūnu Hylocomium splendens un Pleurozium schreberi funkcionālā loma mežu ekosistēmās

5083

Cimdiņš P.
04.1318
Saldūdeņu biodaudzveidības inventarizācija un klasifikācija

2099

Gertnere D.
01.0286
Rododendru sistemātiskās piederības un kvantitatīvo pazīmju noteikšana, pielietojot DNS analīzes, bioķīmiskās un molekulārās sistemātikas metodes

9149

Ieviņš Ģ.
01.0248
Augu — augēdāju posmkāju attiecību molekulārā ekoloģija

5575

Kondratovičs R.
04.1295
Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu jaunu rododendru šķirņu selekcija

7247

Kondratovičs U.
04.1292
Kokaugu veģetatīvās pavairošanas un pavairoto augu attīstības anatomisko un fizioloģisko procesu izpēte

2886

Nikolajeva V.
01.0388
Glikoproteīnu dabas fermenta adenilātdezamināzes struktūra un imūnbioloģiskā iedarbība

1771

Orehovs A.
04.1300
Ekoloģiski un fitocenoloģiski pamatotu dažāda tipa ziemciešu stādījumu kompozīcijas modeļu izstrāde

5411

Pakalne M.
04.1316
Avotaino purvu kompleksi ekoloģiski pētījumi Latvijā

951

Priednieks J.
01.0267
Limitējošie faktori ligzdojošo putnu populācijām sauszemes ekosistēmās

2787

Selga T.
01.0480
Augu ultrastruktūra un endogēnā regulācija vides ietekmē

3279

Spuņģis V.
04.1301
Bioindikācijas sistēmas izstrāde piekrastes biotopu dabiskuma un antropogēnās ietekmes novērtēšanai

4197

Tomsone S.
04.1297
Pazeminātas temperatūras ietekme uz Ericaceae dzimtas augu morfoģenēzi un fizioloģiskajiem rādītājiem in vitro

2361

Zorenko T.
04.1285
Zīdītāju monitorings pilsētā un hemokomunikācijas nozīme iekšsugu un starpsugu strupastu attiecībās

984

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

69 094

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Hrols J.
01.0676
Termiskās un nukleārās enerģijas ražošanas uzņēmumu ietekme uz Latvijas mežiem

1672

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1672

 

Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Raipulis J.
04.1102
Genotoksīnu un antimutagēnu pētīšana ar mikroorganismu testsistēmām

2394

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2394

 

Nacionālais Botāniskais dārzs

Bondare  I.
04.1230
Latvijas dendrofloras pētījumi

8198

Ieviņš Ģ.
01.0343
Augu stresa izturības nodrošināšanas bioķīmiskie un molekulārie mehānismi: abiotisko un biotisko faktoru nozīme pretstresa reakciju regulācijā

7739

Jakobsone G.
04.1228
Fizioloģisko procesu regulācija augu ilgstošas uzglabāšanas laikā pazeminātas temperatūras apstākļos audu kultūrās: metodoloģiskā pamata radīšana taksonu bankas izveidei bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

3279

Jakobsone G.
04.1229
Izolēto embriju in vitro metodes pielietošana krāšņumaugu selekcijā Latvijā

2951

Seisums A.
04.1231
Junonu (Iris subgen. Scorpiris) taksonomija: morfoloģija, nomenklatūra, citoģenētika, molekulārie (DNS) pētījumi, palinoloģija un karpoloģija

4689

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

26 856

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

263 284

 

2. Vides zinātne

 

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Briede A.
01.0482
Klimata mainība Latvijā un tā ietekme uz hidroekosistēmām

3443

Kļaviņš M.
01.0386
Dabas ūdeņu organisko vielu ietekme uz vidi piesārņojošo vielu likteni hidroekosistēmās

8821

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

12 264

 

Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts

Jurkovskis A.
01.0315
Biogēno elementu un smago metālu uzvedība bioģeoķīmiskajās robežzonās Rīgas līcī

7378

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

7378


Latvijas Universitāte
Bethers U.
03.1000
Rīgas līča hidroekosistēmas matemātiskā modelēšana

3607

Spricis A.
01.0284
Vides ķīmiskā ietekme uz kultūrvēsturisko objektu akmens materiāliem un to pretkorozijas aizsardzība

2886

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

6493

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Kalniņa D.
01.0573
Viegli izmantojamu papildus oglekļa avotu izmantošana ar naftas produktiem piesārņotu grunšu bioloģiskās attīrīšanas procesos

1705

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1705

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ūdenssaimniecības
un zemes zinātniskais institūts

Valters J.
04.1081
Mazo upju apsaimniekošanas hidroloģiskie un ekoloģiskie aspekti

2951

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

2951

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

30 791

 

3. Zemes zinātnes

 

Latvijas Universitāte

Apsīte E.
04.1314
Biogēno elementu notece no Latvijas vides monitoringā neiekļautajām mazajām upēm

1017

Hodireva V.
04.1298
Latvijas klastisko iežu smago minerālu asociācijas

1279

Kalniņa L.
01.0091
Austrumeiropas un Viduseiropas Ēma marīno un kontinentālo nogulumu sasaistes problēmas un to palinozonu reģionālās īpatnības

3050

Krauklis Ā.
04.1286
Zemes seguma un ģeotopu mozaīka Latvijas ainavās: struktūra, dinamika, apsaimniekošana

885

Krišjāne Z.
04.1282
Suburbanizācijas procesu teritoriālās izpausmes

2099

Lukševics E.
02.0871
Baltijas devona mugurkaulnieku izpēte un agrīno četrkāju evolūcijas paleoģeogrāfiskie un paleoekoloģiskie aspekti

4722

Nikodemus O.
01.0086
Latvijas vietvārdu ģeogrāfija

1246

Nikodemus O.
04.1304
Ģeogrāfisko, ekonomisko, sociālo un politisko faktoru ietekme uz augstieņu ainavu struktūru

2099

Segliņš V.
04.1356
Latvijas kvartārsegas ūdeņu reģionālās atšķirības

4952

Stinkulis Ģ.
04.1299
Klastiskā sedimentācija Baltijas vidus- un vēlā devona baseinu deltu zonā

3312

Strautnieks I.
01.0330
Glacigēnās reljefa formas un to ģenēze salveida augstienēs

2164

Šķinķis P.
04.1305
Latvijas sabiedrības struktūras un apdzīvojuma maiņu sociāli ģeogrāfiskās indikācijas vietējā teritoriālā līmenī

1017

Zelčs V.
04.1303
Ledāja kustības virzieni Latvijā vēlā Vislas apledojuma laikā

6001

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

33 843

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

33 843

Kopā pa nozari: ................................................................

327 918