7. MOLEKULĀRĀ BIOLOĢIJA, VIRUSOLOĢIJA, MIKROBIOLOĢIJA, BIOTEHNOLOĢIJA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Molekulārā bioloģija un virusoloģija

 

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Baumanis V.
02.0924
Latvijā sastopamo Borrelia sugu un Borrelia bugdorferi tipu molekulāri ģenētiskā izpēte

2991

Borisova G.
01.0231
Terapeitiskās prethepatīta-B vakcīnas konstruēšana

7247

Dišlers A.
01.0238
Baktēriju un raugu kā rekombinanto proteīnu ekspresijas sistēmu  salīdzinoša kompleksa izpēte un izvērtējums

8390

Jankevics Ē.
04.1145
Aktivētu T šūnu kodolu faktoru funkcionālie pētījumi

8268

Kazāks A.
04.1144
Rekombinantu hantavīrusu antigēnu pielietošana diagnostikā; vīrusa genoma sekvenču izolēšana un salīdzinoša analīze

2213

Kloviņš J.
01.0222
Melanokortīnu receptoru struktūras, funkciju un molekulārās evolūcijas pētījumi

3721

Kozlovska T.
04.1148
HCV un citu RNS vīrusu replikācijas modelēšana

7685

Leončiks A.
04.1138
Ubikvitīna proteolīzes sistēma un apoptozes regulācija

2213

Linē A.
01.0226
Kuņģa un kolorektālo audzēju antigēnu molekulāra raksturošana

3332

Linē A.
04.1143
Bioinformātikas metodes izstrādāšana audzēju specifisko alternatīvā splaisinga variantu identificēšanai

2213

Līcis N.
04.1146
Molekulārā evolūcija kā metode un kā process

2213

Mui?nieks I.
01.0224
In vivo virzītā enzīmu adaptēšana un evolūcija rūpnieciski kultivējamos raugos

5788

Pumpēns P.
01.0235
Jauns VLP modelis: Acetonobacter RNS fāga 205 apvalka proteīna un tā himēru ekspresija un rentgenstruktūra

12 208

Renhofa R.
04.1141
Vīrusiem līdzīgās rekombinantās himērās Qbeta fāga apvalka proteīna un HBV virsmas proteīnu veidotās daļiņas—mijiedarbības ar hepatocītu šūnu kultūrām izpēte

2237

Riekstiņa U.
04.1139
Hepatīta B vīrusa korantigēna un imūnsistēmas mijiedarbības raksturošana

2213

Skrastiņa D.
03.0986
Jauno gēnu terapijas vektoru imunoloģiskā raksturošana

3405

Sominska I.
01.0236
CTL epitopu eksponēšana uz dažādu antigēnu virsmas

7247

Šaripo A.
04.1140
Ksenobiotiķu modificējošā citohroma P450 2E1 degradācijas un stabilizācijas mehānismi

11 600

Tihomirova L.
01.0239
Iedzimto onkoloģisko saslimšanu molekulārā etioloģija: olnīcu un prostatas vēzis Latvijā

5666

Voronkova T.
04.1142
Kāmju poliomas vīrusa apvalka proteīna VP1 izmantošana DNS iepakošanai un pārnesei

2213

Zeltiņš A.
04.1149
Augu sobemovīrusu kapsīdu veidošanās mehānismi

4912

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

107 975

 

Latvijas Universitāte

Matjuškova N.
04.1288
Sēnes Lentinula edodes celmu īpašību raksturojums un audzēšanas apstākļu optimizācija

4864

Mui?nieks I.
04.1293
Mikroorganismu kultūru funkcionālā stabilitāte un to ietekmējošās DNS nanostruktūras

7782

Sjakste N.
04.1280
Vistu alfa-globīna domēna hromatīna struktūras izmaiņas atkarībā no diferencēšanās pakāpes un apoptozes gaitā

2237

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

14 883

 

Latvijas Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Kozireva S.
04.1153
Hemokīnu receptoru gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgām slimībām

4864

Murovska M.
04.1155
Cilvēka parvovīrusa B19 persistence

11 430

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

16 294

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Čipēns G.
04.1336
Jaunas tehnoloģijas biopolimēru pētniecībai un dzīvības pamatlikumu atklāšanai

1216

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

1216

Kopā pa apakšnozari: ..........................................................

140 368

 

2. Mikrobioloģija un biotehnoloģija

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Strikauska S.
04.1076
Mikrobioloģisko riska faktoru novērtējums nekonvertētā un cietfāzes procesā konvertētā aktīvo dūņu biomasā un to pielietošanas rezultātā

2432

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

2432

 

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Cielēns I.
01.0232
Bakteriofāga Qbeta kapsīds kā jauns daudzfunkcionāls svešu epitopu nesējs

7125

Renhofa R.
01.0225
Himēro imūnspecifisko ekspozīcijas un piegādes vektoru kapsīdu veidošana in vitro

6007

Šaripo A.
01.0233
Jaunas bakteriālas sistēmas antivielu repertuāra eksponēšanai

3842

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

16 974

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Viesturs U.
01.0368
Fermentatīvo procesu biotehnoloģija celulozes biobalināšanā un modificēšanā

9727

Viesturs U.
01.0369
Hidrodinamisko faktoru oscilācijas ietekme uz biosintēzes procesiem un to vadības sistēmu pilnveidošana, izmantojot lokālas samaisīšanas un reoloģiskos kritērijus

11 186

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

20 913

 

Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Grūbe M.
04.1100
Biotehnoloģisko procesu monitorings pēc biomasas un ekstracellulāro produktu galveno bioķīmisko komponentu izmaiņām atkarībā no fermentācijas apstākļiem

1702

Kalnenieks U.
04.1101
Alternatīvie cianīdrezistences mehānismi baktērijās

7174

Rapoports A.
01.0281
Pētījumi ultrastrukturālā un molekulārā līmenī par mikroorganismu atbildes reakciju galvenajiem mehānismiem uz stresiem

9971

Rukliša M.
04.1112
Intracelulāro priekšteču un aminoskābju (valīna un lizīna) virssintēzes regulācija ģenētiski modificētos Corynebacterium glutamicum celmos

10 700

Savenkova L.
04.1133
Azotobacter chroococcum polihidroksialkanoātu uzkrāšanas un mikrostruktūras saistība ar acetil-KoA un fosfāta metabolisko ceļu regulāciju

5399

Viesturs U.
01.0369.1
Hidrodinamisko faktoru oscilācijas ietekme uz biosintēzes procesiem un to vadības sistēmu pilnveidošana, izmantojot lokālas samaisīšanas un reoloģiskos kritērijus

5253

Vīgants A.
01.0038
Brīvas un imobilizētas Zymomonas mobilis levānsaharāzes  katalītisko īpašību izpēte un izmantošana saharozes konversijai

9995

Vīna I.
01.0402
Modificētie fruktāni kā imunitātes galveno posmu regulatori: normas—patoloģiju sakarības

2408

Zariņa D.
01.0398
Likumsakarību izpēte dažādu atkritumu biokonversijā cietfāžu fermentācijas procesos

2724

Zikmanis P.
04.1099
Levānsaharāzes sekrēcijas fizioloģiskie nosacījumi baktērijās Zymomonas mobilis

7174

Kopā pa organizāciju: ..........................….......……………………….

62 500

Kopā pa apakšnozari: ..........................................................

102 819

Kopā pa nozari: ...............................................................

243 187