9. LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

Zinātnes centrs “Sigra”

Blūzmanis J.
01.0112
Destruktīvo etiopatoģenētisko procesu ietekme uz dzīvnieku organisma fizioloģiskām norisēm un produkciju

16 254

Jemeļjanovs A.
01.0113
Prevalējošo nosacīti patogēno mikroorganismu asociāciju izraisīto govju mastītu etiopatoģenēze un zinātniski pamatotu amboceptoru izstrāde un to profilakse

11 741

Mičulis J.
01.0109
Zāles lopbarības kvalitātes riska faktoru novērtēšanas iespēju izpēte, regulējot fermentatīvos procesus sagatavošanas, uzglabāšanas un izēdināšanas laikā

20 730

Petrova A.
01.0110
Mājdzīvnieku ēdināšanas faktoru ietekme uz iegūtās lopkopības produkcijas holesterīna līmeni, taukskābju sastāvu un daudzumu

9062

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

57 787

 

Agroķīmisko pētījumu centrs

Timbare R.
04.1132
Pētījumi augsnes analīžu metožu attīstīšanā un unifikācijā augiem izmantojamo barības elementu satura novērtēšanai saskaņā ar starptautiskiem standartiem

5870

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

5870

 

Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, AS

Bite A.
01.0519
Augļu un dārzeņu ilgtspējīgu ražošanas sistēmu izstrāde

11 704

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

11 704

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Adamovičs A.
01.0766
Tauriņziežu un stiebrzāļu zālāju agrofitocenožu produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie vides faktori

10 787

Alsiņa I.
04.1046
Latvijā audzētu dārzeņu kvalitātes nodrošināšanas fizioloģiskie aspekti

4513

Antāne V.
01.0775
Humorālās imunitātes antibakteriālo faktoru nozīme tesmeņa aizsardzībā un mastīta etipatoģenēzē

4586

Bankina B.
04.1049
Augsnes patogēnu izpēte bioloģiskajai lauksaimniecībai lielražošanā

12 915

Bērziņš E.
01.0791
Augkopības produkcijas pirmapstrādes un glabāšanas procesu pētījumi

11 154

Birzietis G.
04.1130
Šķidro un gāzveida biodegvielu loģistika un pielietošana

10 237

Birģele E.
01.0771
Gremošanas procesu adaptācijas mehānismi teļiem pārejas periodā no preruminācijas uz rumināciju

9062

Bušmanis P.
04.1055
Lauksaimniecības ietekme uz ūdens ekosistēmām

7375

Ciproviča I.
04.1056
Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtā piena un tā produktu kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva izvērtējums

7998

Jankava A.
01.0783
Lauku saimniecību zemes konsolidācijas pamatnoteikumi un metodes

5027

Kārkliņa D.
04.1051
Prebiotiķu īpašību izpēte un to pielietojums jaunu funkcionālu pārtikas produktu izgatavošanā

2788

Kārkliņš A.
04.1058
Vienotas augsnes informācijas sistēmas attīstība Latvijā

10 310

Kronbergs Ē.
01.0790
Biomasas resursi un mehanizācija kondicionēšanas procesos

11 154

Lapiņš D.
01.0762.1
Augsnes apstrādes, nezāļu apkarošanas teorētiskās bāzes pilnveidošana

6824

Laurs A.
01.0787.1
Slaukšanas un piena pirmapstrādes iekārtu tehniskā stāvokļa diagnostikas sistēmas izstrāde un ieviešana Latvijā

3816

Liepiņš E.
04.1131
Pārtikas drošību un kvalitāti ietekmējošo epidemioloģisko un toksikoloģisko faktoru izpēte

4550

Osītis U.
01.0774
Slāpekļa maiņa slaucamo govju spureklī

4623

Paura L.
04.1047
Ģenētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences rādītājiem un somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā

4586

Priekulis J.
01.0787
Piena lopkopības tehnoloģijas un mehanizācijas pilnveides pētījums

3852

Ruža A.
01.0763.1
Graudaugu ražas un kvalitātes mērķtiecīgas vadības modeļu izstrāde Latvijas agroekoloģiskajos apstākļos

11 814

Sprūžs J.
04.1059
Audzēšanas un ēdināšanas faktoru ietekme uz kazu labturību, veselību un piena kvalitātes rādītājiem bioloģiskajā lauksaimniecībā

4586

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

152 557

 

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs

Stramkale V.
01.0763.5
Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas agrotehnisko paņēmienu pētījumi — ražas, tās kvalitātes un racionālas izmantošanas vadības modeļa izstrādē Austrumlatvijas agroklimatiskajiem apstākļiem

4770

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4770

 

Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs

Punculis P.
01.0513
Lauku smidzinātāju pētījumi un to regulāro pārbaužu sistēmas metodiskā pamatojuma izstrāde

4916

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4916

 

Skrīveru Zinātnes centrs

Antonijs A.
04.1033
Daudzgadīgo zālāju kvalitatīva zelmeņa ilgtspējīgas produktivitātes veidošana ilggadīgā augsnes, augu un mēslojuma ietekmē, stabilai zālaugu lopbarības ražošanai zemnieku saimniecībās

2018

Borovko L.
01.0111
Latvijas agroekoloģiskiem apstākļiem atbilstošas, videi draudzīgas eļļas augu un griķu audzēšanas agrotehnikas optimizācija pēc Eiropas Savienības prasībām

3779

Lejiņš A.
01.0154
Augseku, apmaiņas, kultūru piesātinājuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ietekme uz kultūraugu ražību, nezālainību, augu slimību un augsnes auglību labas saimniekošanas  priekšnosacījumu izstrādei ilgtspējīgu saimniecību vajadzībām

4843

Vigovskis J.
01.0765.1
Augu barības elementu aprites pētījumi un laukaugu mēslošana videi draudzīgā lauksaimniecības sistēmā

6274

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

16 914

 

Priekuļu selekcijas stacija, valsts uzņēmums

Zariņa L.
01.0762.2
Pētījumi par augseku un mēslošanas sistēmu ietekmi uz kultūraugiem un augsnes auglību ilglaicīgos stacionāros eksperimentos

3889

Zariņa L.
01.0763.2
Kartupeļu, miežu, rudzu, tritikāles un zirņu kvalitātes vadības modeļa izstrāde

2972

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

6861

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ulbrokas Zinātnes centrs

Ivanovs S.
04.1087
Nepārtikas un netradicionālu lauksaimniecības kultūru ražošanas efektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus un ražošanas apjomiem atbilstošus tehniskos līdzekļus

13 355

Viesturs D.
01.0515
Mobilās lauksaimniecības tehnikas lietošanas efektivitātes pētījumi dažādas intensitātes saimniekošanai

11 447

Vilde A.
01.0517
Pētījumi precīzai lauksaimniecībai atbilstošas energoefektīvas augkopības mehanizācijas sistēmas izveidei, izvērtējot globālas pozicionēšanas sistēmas GPS pielietojuma iespējas

7228

Ziemelis I.
04.1088
Pētījumi netradicionālo enerģijas veidu apguvei, enerģijas racionālai izmantošanai un dzīvnieku labturības nodrošināšanai cūkkopībā

12 768

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

44 798

 

Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija

Kaufmane E.
01.0830
Augļu koku un ogulāju selekcija

24 767

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

24767

 

Valsts Stendes selekcijas stacija, valsts zinātniskais uzņēmums

Krotovs M.
01.0763.3
Graudaugu audzēšanas likumsakarību izpēte maizes, lopbarības, spirta, diētisko un funkcionālo pārtikas produktu ražošanai Kurzemes agroklimatiskajos apstākļos

4916

Maļecka S.
01.0762.3
Meteoroloģisko apstākļu, audzēšanas tehnoloģiju un samazinātu herbicīdu devu ietekme uz vasaras miežu sējumu nezālainību

3889

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

8805

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ūdenssaimniecības
un zemes zinātniskais institūts

Berlands V.
04.1079
Dažādu apūdeņošanas paņēmienu efektivitāte intensīvos augļu un ogu dārzos

7411

Smilga H.
04.1078
Biogēno vielu un smago metālu emisijas un noplūdes pakāpeniskas samazināšanas pasākumu izstrāde drenētās platībās, tai skaitā platībās ar paaugstinātu šo vielu emisiju

10 935

Valters J.
04.1080
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju hidrotehniskās meliorācijas sistēmu pilnveidošanas ekoloģiskie aspekti

8806

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

27 152

Kopā pa nozari: ................................................................

366 901