Apstiprināts ar LZP
2004.g. 6. jūnija lēmumu Nr. 4-1-2
un 2005.g. 25. janvāra lēmumu Nr. 1-1-1

Latvijas Zinātnes padomes

fundamentālo un lietišķo projektu
finansējuma sadale starp zinātnes nozarēm
2005. gadā

Noz.
Nr.

Zinātnes nozares nosaukums

2005.g.
finansējums
Ls

1.

Informātika

181 462

2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

242 050

3.

Fizika, matemātika, astronomija

363 805

4.

Ķīmija

331 596

5.

Tehnoloģijas zinātn. pamati: ķīmijas, materiālu, farmācijas

151 527

6.

Bioloģija, vides zinātne un Zemes zinātnes

316 613

7.

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija

227 286

8.

Medicīnas zinātnes

337 344

9.

Lauksaimniecības zinātnes

354 249

10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

98 584

11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folk-loristika, mākslas zinātnes

127 898

12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

199 534

13.

Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

190 302

14.

Mežzinātnes

58 892

Kopā:

 

3 181 142