10. VĒSTURE (TAI SKAITĀ KULTŪRAS VĒSTURE)

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Vēsture

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Blumberga R.
04.1063
Igauņi, latvieši un lībieši Ziemeļkurzemē un Ziemeļvidzemē 19. gs. – 20. gs. sākumā: iedzīvotāju etniskais sastāvs un tā dinamika, saimnieciskā darbība un kultūra

2001

Bērziņš J.
03.0975
Sabiedriski politiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 1900.–1925. gadā

15 211

Gerhards G.
04.1066
Latvijas iedzīvotāju bioarheoloģiskā izpēte

8242

Jakovļeva M.
02.0899
Pētījumi Rietumlatvijas vēsturē viduslaikos un jauno laiku sākumā

5333

Mugurēvičs Ē.
05.1372
Latvijas iedzīvotāju kultūra 9.–13. gs. Baltijas ekonomisko un politisko notikumu kontekstā

8458

Ose I.
05.1373
Pētījumi Latvijas viduslaiku un jauno laiku arheoloģijā

10 775

Šneidere I.
04.1062
Latvijas vēsture. 1940.–1960. g. (3. sējums)

17 460

Vasks A.
05.1374
Cilvēks un kultūra apkārtējās vides kontekstā Latvijas aizvēstures senākajos posmos

7394

Kopā pa organizāciju: ............................

74 874


Latvijas Universitāte
Feldmanis I.
05.1617
Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918–2004)

2958

Kopā pa organizāciju: ............................

2958


Kopā pa apakšnozari: .............................


77 832


2. Kultūras vēsture

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Jansone A.
05.1370
Latviešu tekstiliju attīstības vēsture Eiropas kultūrvēstures kontekstā

4446

Zunde M.
05.1371
Arheoloģisko, antropoloģisko, etnogrāfisko un dendrohronoloģisko kolekciju zinātniska apstrāde un saglabāšana Latvijas kultūrvēsturei

14 679

Kopā pa organizāciju: ............................

19 125


Latvijas Universitāte
Butulis I.
05.1618
Ārējais faktors Latvijas XX gs. vēsturē

1627

Kopā pa organizāciju: ............................

1627


Kopā pa apakšnozari: .............................


20 752


Kopā pa nozari: .................................


98 584