12. FILOZOFIJA, SOCIOLOĢIJA, PSIHOLOĢIJA, PEDAGOĢIJA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Filozofija

Baltijas Studiju centrs, SIA
Broks J.
05.1415
Tiesība filosofiskās antropoloģijas skatījumā

918

Kopā pa organizāciju: ............................

918


Pētījumu centrs "Feministica Lettica"
Cimdiņa A.
04.1032
Sieviete mūsdienu latviešu rakstniecībā un humanitārajās zinātnēs

5467

Kopā pa organizāciju: ............................

5467


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Bela-Krūmiņa. B.
05.1922
Nacionālā mutvārdu vēsture: resurss kultūras, sociālo un identitātes procesu analīzē

13 788

Buceniece. E.
05.1923
Ideju vēsture Latvijā: XX gadsimts

14 666

Freiberga E.
05.1924
Feminisma filozofiskais diskurss: nevienlīdzība, valoda, pieredze

2574

Krūmiņa-Koņkova S.
04.1065
Reliģiozitāte un garīgie strāvojumi 21. gadsimta Latvijā

10 176

Kūle. M.
05.1925
Dzīvespasaules fenomenoloģiskā un hermeneitiskā deskripcija

12 970

Kūlis. R.
05.1926
Mūsdienu Rietumu kultūras filosofija: interpretācija un tulkojumi.

5427

Markovs V.
04.1069
Cilvēks un lietas (Filosofiskās antropoloģijas problēmas)

2235

Podmazovs. A.
05.1927
Vecticība Latvijā: vēsturiskā pieredze, kultūra un mūsdienu procesi sabiedrībā

5527

Priedīte A.
04.1067
Nacionālisma diskurss latviešu etnovēstures tekstos

2833

Rubene M.
05.1928
Filosofijas un literatūras dialogs Latvijā un Eiropā

4150

Šuvajevs. I.
05.1930
Dzīves tehnoloģijas mūsdienu pasaulē un Latvijā

9358

Vējš J.
05.1931
Modernās protestantisma teoloģijas reliģijfilozofiskās paradigmas

4270

Zariņš V.
05.1932
Klasiskās kultūras vieta latviešu sabiedrības apziņā

6664

Kopā pa organizāciju: ............................

94 638


Latvijas Universitāte
Polis A.
05.1909
Personības ekstrēmie varianti un sabiedrība. Sociāli filozofisks pētījums

918

Kopā pa organizāciju: ............................

918


Rīgas Stradiņa universitāte
Sīle V.
02.0920
Medicīnas ētikas pamatprincipu morālie un ētiskie aspekti: situācija Latvijā

1018

Kopā pa organizāciju: ............................

1018


Rīgas Tehniskā universitāte
Zvejnieks A.
05.1905
Mūsdienu globālais process un dzīvespasauļu daudzveidība: teorijas, sabiedrības, identitātes un jaunās vērtības

2514

Kopā pa organizāciju: ............................

2514


Kopā pa apakšnozari: .............................


105 473


2. Socioloģija

Daugavpils Universitāte
Meņšikovs V.
03.0954
Pilsētas socioloģiskās problēmas

1437

Kopā pa organizāciju: ............................

1437


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Rungule. R.
05.1929
Sociālās atstumtības riska faktori: jaunieši Latvijas sabiedrībā

9916

Vēbers E.
04.1064
Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts etniskās attiecības

10 315

Kopā pa organizāciju: ............................

20 231


Latvijas Universitāte
Brikše I.
05.1921
Latvijas sabiedrības tradicionālo un jauno identitāšu diskurss publiskajā komunikācijā (1991–2006)

3372

Stepčenko A.
04.1313
Dzīves kvalitāte Latvijas gerontoloģiskajās institūcijās

1437

Tisenkopfs T.
05.1911
Pārmaiņas ikdienas dzīvē mūsdienu Latvijā

9637

Zobena A.
05.1912
Sociālā kapitāla loma lauku attīstībā: sociālie tīkli lauku partnerībās

3372

Kopā pa organizāciju: ............................

17 818


Latvijas Zinātņu akadēmija
Kristapsons J.
04.1135
Inovatīvās attīstības un jaunu tehnoloģiju radīšanas problēmas Latvijā

3851

Kopā pa organizāciju: ............................

3851


Kopā pa apakšnozari: .............................


43 337


3. Psiholoģija

Daugavpils Universitāte
Guseva S.
04.1249
Latgales reģiona jauniešu profesionālā identifikācija pašnoteikšanās periodā

898

Makarevičs V.
03.0955
Tolerance kroskulturālā kontekstā

1018

Vorobjovs A.
04.1247
Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās kartes

1955

Kopā pa organizāciju: ............................

3871


Latvijas Universitāte
Austers I.
05.1906
Spēja domāt par sabiedrību polarizējošiem jautājumiem no oponenta skatu punkta

2315

Igoņins D.
03.0964
Leksikona organizācijas atmiņā reprezentācijas modeļa izstrāde

2394

Martinsone K.
04.1324
Dažādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums valodā

958

Miezīte S.
04.1321
Longitudināla LU studentu adaptācijas un sekmju izpēte ar atbalsta programmu pilotāžu

2694

Raščevska M.
02.0908
Praktiskā, analītiskā un radošā intelekta īpatnības un savstarpējā saistība pieaugušiem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (longitudināls pētījums)

2893

Reņģe V.
05.1422
Sociālie priekšstati par psiholoģiju Latvijas sabiedrībā

2315

Sebre S.
04.1320
Bērnu - vecāku attiecību un piesaistes stila pazīmes bērnu zīmējumos un stāstījumos

2594

Tiltiņa I.
05.1910
Sociālās adaptācijas problēmas pusaudžiem Latvijā

958

Tunne I.
04.1325
Emocionālie, intelektuālie un sociālie procesi izziņas darbībā un izglītības kvalitāte

958

Vidnere M.
04.1279
Personības etnokomunitatīvās kompetences (EKK) loma starpnacionālo kulturālo attiecību attīstībā

2394

Kopā pa organizāciju: ............................

20 473


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Bebre R.
04.1343
Kreativitāte kā process un personības īpašība

2155

Kopā pa organizāciju: ............................

2155


Kopā pa apakšnozari: .............................


26 499


4. Pedagoģija

Daugavpils Universitāte
Davidova J.
05.1427
Skolēnu mūzikas uztveres līmeņu un tipu noteikšana kā mūzikas skolotāja diagnosticējošās darbības komponents

1916

Salīte I.
05.1915
Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā

2694

Kopā pa organizāciju: ............................

4610


Liepājas Pedagoģiskā augstskola
Lieģeniece D.
04.1252
Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziņas un personības attīstības veicinātāja

1636

Kopā pa organizāciju: ............................

1636


Latvijas Universitāte
Čehlova Z.
05.1907
Izglītības reformas inovatīvo procesu metodoloģiskie pamati Eiropas kontekstā

2115

Černova E.
05.1914
Pirmsskolas pedagoģija: teorija un prakse

1736

Koķe T.
04.1322
Vidusskolas skolotāja profesionālās kompetences veidošanās studiju procesā universitātē

2215

Kopeloviča A.
04.1323
Jauno skolotāju adaptācija mūsdienu skolā Baltijā

1038

Krūze A.
04.1326
Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze

2594

Maslo I.
05.1908
Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas praksei

2215

Žogla I.
05.1913
Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību programmu teorija un prakse

2514

Kopā pa organizāciju: ............................

14 427


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Bogdanova T.
04.1083
Mūzikas pedagoģija kā tautas izglītības sastāvdaļa latviešu tautas tradīciju un pasaules mākslas un kultūras attīstības kontekstā

1916

Marnauza M.
03.0960
Koru darbības un koru kultūras teorētiskais pamatojums un attīstības prognozēšana

1636

Kopā pa organizāciju: ............................

3552


Kopā pa apakšnozari: .............................


24 225


Kopā pa nozari: .................................


199 534