13. EKONOMIKAS ZINĀTNES, JURIDISKĀS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Ekonomika, demogrāfija

Baltijas Krievu institūts, Daugavpils filiāle
Voronovs V.
05.1443
Latvijas ražotāji mūsdienīgos globalizācijas un pasaules saimniecības reģionalizācijas apstākļos: problēmas, risinājumi, perspektīvas

1142

Kopā pa organizāciju: ............................

1142


Daugavpils Universitāte
Gorbaceviča L.
04.1232
Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumos

952

Kopā pa organizāciju: ............................

952


"E-Daugava", SIA
Šulca O.
04.1227
Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū

1522

Kopā pa organizāciju: ............................

1522


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Driķis J.
02.0884
Proteīna bagātas tauriņziežu lopbarības un piena ražošanas palielināšanas izpēte un datorprogrammas izstrāde ekonomiski kompleksajai novērtēšanai ieņēmumu un rentabilitātes paaugstināšanai lopkopībā

952

Jurgena I.
05.1590
Komercdarbības formu izvērtēšana daudzpusējo interešu un sinerģētikas kontekstos

2093

Moskvins G.
05.1595
Intelektuālās tehnoloģijas patērētāju interešu un tiesību aizsardzībai

952

Rivža B.
05.1899
Mentoru kustības izveide Latvijas laukos saskaņā ar labas prakses pieredzi Ziemeļvalstīs

8944

Strīķis V.
05.1585
Cilvēkkapitāls: sociālā kapitāla uzkrāšanas procesa izzināšana lauku reģionu attīstības līmeņu izlīdzināšanai

3045

Špoģis K.
05.1579
Latvijas lauku diversifikācijas jaunās iespējas un problēmu risinājumi ES nosacījumos

952

Vītola Ī.
05.1900
Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai

1522

Kopā pa organizāciju: ............................

18 460


Latvijas Statistikas institūts
Vanags E.
05.1389
Latvijas statistikas specifiskās problēmas ES statistikas ietvaros

46 053

Kopā pa organizāciju: ............................

46 053


Latvijas Universitāte
Ciemiņa I.
05.1895
Izglītības un citu faktoru ietekme uz dzīves līmeni un dzīves kvalitāti

8373

Oļevskis G.
05.1417
Latvijas uzņēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas Savienības vienotajā tirgū

2855

Škapars R.
04.1091
Latvijas darba tirgus Eiropas Savienības integrācijas procesā

1142

Zvidriņš P.
04.1302
Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes

10 847

Kopā pa organizāciju: ............................

23 217


Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
Jasjko D.
05.1904
Lauksaimniecības un pārtikas tirgojamie un netirgojamie produkti Eiropas tirgū: iespējas politikas un ražošanas stratēģiju veidošanā

1903

Miglavs A.
05.1901
Kvalitātes un vides vadības sistēmu ekonomisko faktoru ietekmes novērtējums lauksaimnieciskajā un pārtikas sfērā

2664

Pirksts V.
05.1902
Galveno pārtikas produktu vajadzība un tās nodrošinājuma ekonomisko problēmu izpēte un risinājumi iedzīvotāju ģimenēs ar dažādu ienākumu līmeni

12 179

Saktiņa D.
05.1903
Sociāli ekonomiskās attīstības izvērtējums klasifikācijā noteiktajos atšķirīgo lauku tipu reģionos, ES atbalsta pasākumu ietekmes izvērtējums, klasifikācijas pilnveidošana lauku politikas īstenošanas vajadzībām

1522

Kopā pa organizāciju: ............................

18 268


Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, SIA
Ābele D.
04.1236
Latvijas notariāta sistēma, tās ekonomiskais izvērtējums un attīstības perspektīvas, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā

952

Dovladbekova I.
05.1897
Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors

952

Eglīte P.
04.1025
Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai

9705

Eisaka F.
04.1027
Dažāda lieluma saimniecību (uzņēmumu) līdzāspastāvēšana Latvijas attālajos reģionos ES apstākļos

5899

Karnīte R.
04.1028
Ekonomisko krīžu iespējamība un to novēršana Latvijā

3806

Keišs S.
05.1441
Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā

3425

Kopā pa organizāciju: ............................

24 739


Rīgas Humanitārais institūts, SIA
Zelgalvis E.
04.1090
Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību

3806

Kopā pa organizāciju: ............................

3806


Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Daugavpils filiāle
Nikolajevs A.
05.1446
Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni

952

Kopā pa organizāciju: ............................

952


Rīgas Tehniskā universitāte
Magidenko A.
04.1026
Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā

1903

Počs R.
04.1233
Latvijas makroekonometriska nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana

5709

Kopā pa organizāciju: ............................

7612


Tautsaimniecības attīstības institūts
Sproģis A.
05.1431
Latvijas tautsaimniecības attīstības perspektīvas

18 269

Sproģis A.
05.1432
Ekspertu komisijas ekonomikas un juridisko zinātņu aktualitātes jautājumi

3806

Kopā pa organizāciju: ............................

22 075


Talsu pauguraines dabas parka atbalsts, SO
Oškalne R.
03.0959
Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to ilgtspējīga attīstība

1332

Kopā pa organizāciju: ............................

1332


Ventspils augstskola
Jaunzems A.
04.1357
Izlietojuma–izlaides informatīvā analīze

952

Vucāns J.
04.1134
Baltijas valstu uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un aprobācija

1332

Kopā pa organizāciju: ............................

2284


Kopā pa apakšnozari: .............................


172 414


2. Juridiskās zinātnes

Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
Jundzis T.
05.1426
Starptautiskā un nacionālā drošība: politikas un tiesību mijiedarbība

4377

Kopā pa organizāciju: ............................

4377


Latvijas Policijas akadēmija
Kavalieris A.
05.1360
Kriminālistikas un operatīvās darbības terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izstrāde

1903

Kopā pa organizāciju: ............................

1903


Latvijas Universitāte
Čepāne I.
04.1311
Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi

5328

Torgāns K.
04.1310
Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros

6280

Kopā pa organizāciju: ............................

11 608


Kopā pa apakšnozari: .............................


17 888


Kopā pa nozari: .................................


190 302