2. MEHĀNIKA, MAŠĪNBŪVE, ENERĢĒTIKA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Mehānika

Latvijas Nacionālā mehānikas komiteja
Cīrule K.
04.1037
Kompozītmateriālu tehnoloģijas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca latviešu valodā

3849

Kopā pa organizāciju: ............................

3849


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Andersons J.
05.1934
Polimērkompozītu plaisāšanas mehānika un plaisu ietekme uz to mehāniskajām īpašībām

6196

Beverte I.
05.1434
Putuplastu ar zemu telpas aizpildījuma koeficientu mehānisko un fizikālo īpašību teorētiska un eksperimentāla izpēte

3001

Jākobsons E.
04.1098
Svarīgāko komplicēto šķidrumu struktūras izmaiņas plūsmā un to izpausme reoloģijā

4841

Jansons J.
05.1663
Kompozītmateriālu ilglaicīgās īpašības un to prognozēšanas metodes

15 878

Jansons J.
05.1933
Nanokompozītu ar neelastīgu matricu deformatīvo un stiprības īpašību izpēte

10 699

Lagzdiņš A.
05.1435
Konstrukciju materiālu elastības īpašību degradācija, nelineārā deformēšanās un sabrukums dispersu mikrobojājumu un paliekošu deformāciju veidošanās procesā

9513

Tamužs V.
05.1664
Kompozītmateriālu bojājumu mehānikas pētījumi

15 419

Kopā pa organizāciju: ............................

65 547


Latvijas Universitāte
Kaļķis V.
05.1665
Radiācijas modificētu daudzkomponenšu polimērmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību izpēte

2420

Kopā pa organizāciju: ............................

2420


Rīgas Tehniskā universitāte
Bulavs F.
05.1666
Ekspluatācijas gaitā mainīgas struktūras stieņu mehānika

4744

Knēts I.
05.1667
Kompakto un spongiozo kaulaudu un to implantmateriālu deformēšanās un sabrukuma procesu īpatnības cikliskā slogojumā

11 304

Krasņikovs A.
05.1860
Būvniecībā pielietojamo šķiedru kompozītu mehānika

1259

Pavelko I.
04.1177
Stieņu sistēmu sagrūšanas mehānika

581

Rikards R.
04.1180
Kompozītmateriālu un konstrukciju bojājumu identifikācijas metožu eksperimentālā un teorētiskā izstrāde

10 916

Vība J.
05.1670
Pašregulējošu vibrotrieciena makroskopisku sistēmu analīze, optimizācija un sintēze, izmantojot elementu mikromijiedarbības

3050

Kopā pa organizāciju: ............................

31 854


Kopā pa apakšnozari: .............................


103 670


2. Mašīnbūve

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Poļakovs V.
05.1436
Viļņveida procesu ietekme uz spriegumiem slāņaino kompozītu konstrukciju elementos

6535

Portnovs G.
05.1437
Slodzes pārnese uz augstas stiprības kompozītmateriālu konstrukciju elemen

13 797

Kopā pa organizāciju: ............................

20 332


Rīgas Tehniskā universitāte
Auziņš J.
05.1668
Multidisciplinārās optimizācijas metožu un līdzekļu izstrāde un pielietojums mašīnbūvē

11 376

Boiko I.
05.1669
Nediskrēti-loģiskās modelēšanas pielietošana metināšanas procesa izpētē un optimizācijā

1234

Cifanskis S.
05.1671
Jauno tehnoloģisko mašīnu un procesu izstrāde, pamatojoties uz augstsprieguma plazmas izlādes efektu izma

4599

Dorošenko R.
04.1355
Kokapstrādes teorijas un apstrādes variantu izstrāde, izgatavošanas pilnveidošana un kvalitāte

2082

Fiļipovs A.
04.1176
Kontakta mikrometināšanas procesa optimizācija viendzīslas un daudzdzīslu vadam ar plāksnīti

2178

Krizbergs J.
04.1194
Detaļu formas noviržu mēriekārtu kalibrēšanas metodika

1694

Mironovs V.
04.1351
Pulvera materiālu pārvietošana ar elektromagnētiskā lauka impulsiem, teorētisko pamatu un iekārtu izstrādāšana

1234

Paramonovs J.
05.1673
Nogurumam pakļautu gaisakuģu konstrukcijas drošums

654

Pavelko V.
04.1179
Konstrukcijas elementu un to savienojumu bojājumu diagnostika ar Lamba viļņu metodi

1477

Rudzītis J.
04.1193
Eļļas slāņa parametru ietekme uz mašīnu detaļu dilšanas intensitāti

11 667

Sagalovičs G.
04.1175
Detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu optimizācija, izmantojot ekzoemisijas defektoskopijas metodi

654

Urbahs A.
04.1178
Tehnisko sistēmu optimizācija CAD - integrētās drošuma analīzes pamatā

1234

Zars V.
04.1191
Konceptuālā projektēšana koplietojuma informatīvā vidē

11 618

Kopā pa organizāciju: ............................

51 701


Kopā pa apakšnozari: .............................


72 033


3. Enerģētika

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Šnīders A.
04.1077
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu autonoma energoapgāde, izmantojot biogāzi

1210

Kopā pa organizāciju: ............................

1210


Latvijas Universitāte
Jakovičs A.
04.1225
Ēku siltuma zudumu kompleksa diagnostika un precizēta siltuma patēriņa noteikšana, izmantojot automatizētas mērsistēmas un hierarhiski saistītu matemātisko modeļu sistēmu

702

Kopā pa organizāciju: ............................

702


Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts
Bendere R.
05.1470
Organiskie atkritumi kā bioenerģijas avots, tās ieguves un izmantošanas tehnisko, ekonomisko un vides ekoloģisko faktoru novērtējums

1210

Klāvs G.
04.1163
Enerģijas cenu un tarifu regulēšanas metodes liberalizēta enerģētikas tirgus apstākļos un ilgtspējīgas Latvijas enerģētikas politikas realizēšanai

2057

Krišāns Z.
04.1159
Elektrisko tīklu optimizācijas koncepcija brīvā elektroenerģijas tirgū

5616

Oļeiņikova I.
04.1160
Elektrisko tīklu drošuma optimizācija brīvā elektroenerģijas tirgū

1912

Pugačevs V.
05.1471
Teorētisko pamatu izstrādāšana daudzpolu mainīgas induktivitātes mašīnām

1162

Stabulnieks J.
04.1161
Teorētiskie pamati un praktiskas rekomendācijas ražošanas procesu automatizācijai un transporta modernizācijai, izmantojot jaudas pusvadītāju, jauno materiālu un informācijas tehnoloģiju sasniegumus

4357

Šipkovs P.
05.1472
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas metodiskie aspekti, tehnisko, ekonomisko un ekoloģisko problēmu risin

1864

Šipkovs P.
05.1473
Degvielas patēriņa strukturālo izmaiņu prognozēšanas metodiskie pētījumi, ieejot ES

1864

Tomsons E.
04.1164
Videi līdzsvarotas degvielas ieguves un izmantošanas iespēju novērtējums Latvijas energobilancē

1210

Zēbergs V.
05.1474
Latvijas enerģētikas sektora attīstības stratēģijas un attīstības vadības izpēte ar imitācijas un optimizācijas metodēm

5422

Zeltiņš N.
04.1162
Enerģijas ekonomijas efektivitātes, izmantojot inovatīvās tehnoloģijas, metodiskie pētījumi Latvijas tautsaimniecības stabilai attīstībai

5349

Kopā pa organizāciju: ............................

32 023


Rīgas Tehniskā universitāte
Barkāns J.
05.1675
Specializēto mikroprocesoru iekārtu radīšana elektrisko tīklu efektivitātes palielināšanai Latvijā

3945

Belindževa-Korkla O.
04.1187
Ēku energoefektivitātes novērtējuma ekonomiskā pamatojuma metodika

702

Blumberga A.
05.1677
Reģionālā SEG izmešu samazinājuma izpēte un optimizācija, realizējot ēku energoefektivitātes projektus

702

Blumberga D.
04.1181
Tīrākas ražošanas energoefektivitātes indikatoru analīze Latvijas rūpniecības uzņēmumos

920

Čuvičins V.
05.1678
Darba īpatnību analīze energosistēmai ar lokāliem enerģijas avotiem

2275

Dirba J.
04.1184
Elektromehānisko sistēmu dinamisko režīmu aprēķinu metodikas un enerģiju taupošu dzinēju izstrāde

920

Dolgicers A.
04.1185
Relejaizsardzības un automātikas kompleksu pārbaudes metodes un līdzekļi

702

Dzelzītis E.
05.1672
Būvju automatizācijas sistēmu (BAS) vadības līmeņu struktūras izveide

920

Galkins I.
05.1679
Pusvadītāju reaktīvas jaudas kompensācijas iekārtu un aktīvo filtru izstrāde un izpēte

702

Greivulis J.
04.1349
Saistīto elektropiedziņu sistēmu vadība

1210

Krēsliņš A.
05.1680
Ēku galveno enerģētisko parametru normēšana

3486

Levčenkovs A.
04.1182
Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē

702

Raņķis I.
04.1183
Uzlabotas kvalitātes pusvadītāju pārveidotāju sintēze un analīze

1912

Ribickis L.
05.1681
Spēka elektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu izstrāde ar mākslīgo neironu tīklu un izplūdušās loģikas kontrolieriem

3147

Ribickis L.
05.1682
Elektropiedziņas sistēmu optimizācija un ekspertu metožu izstrāde

1549

Rozenkrons J.
05.1683
Neatkarīgo ražotāju elektrostaciju iesaistes izpēte slodzes mezglu reaktīvās jaudas bilancē

920

Sauhats A.
04.1190
Globālo komunikācijas tīklu izmantošana energosistēmu relejaizsardzībā un pretavāriju automātikā

4357

Turlajs D.
05.1684
Efektīvāku un ekoloģiski tīrāku siltumenerģijas ražošanas metožu izstrādāšana

1477

Veidenbergs I.
04.1188
Zaļās enerģijas tehnoloģiju adaptācija Latvijā. Izpēte. Perspektīvas

920

Žiravecka A.
04.1189
Operatīvo elektroenerģijas pārveidotāju sistēmu pētīšana un izstrāde

944

Kopā pa organizāciju: ............................

32 412


Kopā pa apakšnozari: .............................


66 347


Kopā pa nozari: .................................


242 050