3. FIZIKA, MATEMĀTIKA UN ASTRONOMIJA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Fizika

Daugavpils Universitāte
Kozlovskis L.
05.1876
Plānu sakausējumu kārtiņu, iegūtu vakuumā, atlaidinot Co/Ni/Fe multislāņus, kristāliskās struktūras un magnētoptisko īpašību pētīšana

1310

Liberts G.
05.1877
Nelineāri optiskā elipsometrija

1055

Kopā pa organizāciju: ........................................................

2365


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Bērziņa B.
05.1722
Gaismas izraisītie procesi platzonu nitrīdos un līdzīgos materiālos

2874

Bērziņš J.
05.1724
Eksperimentāli un teorētiski kodolu struktūras pētījumi normālos un ekstremālos apstākļos

16 118

Kleperis J.
05.1712
Olfaktometrijas fizikālie principi un sensoru mikrosistēmas tās modelēšanai

3856

Kuzmins A.
05.1717
Modernā spektroskopiskā pieeja nanomateriālu struktūras pētījumos

5930

Kuzovkovs V.
05.1704
Nelīdzsvaroto procesu kinētika nesakārtotās cietvielās

5566

Lācis I.
04.1294
Stimulu un acu kustību ietekme uz redzes uztveri

2001

Maniks J.
05.1705
Robežvirsmu efekti nanostrukturētu materiālu mehāniskajās īpašībās

4948

Millers D.
05.1720
Defekti un elektroniskie ierosinājumi kompleksos oksīdos

7676

Mironova-Ulmane Ņ.
05.1718
Dzelzs grupas jonu pētījumi neorganiskos un organiskos savienojumos ar optiskām un EPR metodēm

8440

Ozols A.
05.1719
Hologrāfiskais ieraksts un viļņu frontes inversija materiālos ar kompleksu fotorefrakciju

3383

Petrovs A.
05.1711
Ultradisperso (mazo) cietvielu daļiņu magnētisko īpašību pētījumi

946

Purāns J.
05.1714
Rentgena absorbcijas spektroskopija, pārvarot pikometru barjeru

6622

Riekstiņa D.
05.1723
Pielietojamās kodolfizikas izmantošana apkārtējās vides un dažu fizikālu procesu pētījumos

4657

Rogulis U.
05.1709
Magnētisko rezonanšu spektroskopija: defektu struktūra vairākkomponentu fluorīdos

6186

Skuja L.
05.1715
Optisko īpašību, to optimizācijas un izmaiņas mehānismu pētījumi stiklveida materiālos ultravioletajai optikai un šķiedru gaismas vadiem

4111

Šternbergs A.
05.1864
Sintēzes procesu optimizācija, fizikālās īpašības un polarizācijas procesu mikromehānismi segnetoelektriķos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi

10 551

Tāle I.
05.1716
Defektu optiskā un termoaktivācijas spektroskopija platzonu aktivētos fluorīdu kristālos

7531

Tambergs J.
05.1707
Simetrijas un haosa koncepciju izmantošana kvantu sistēmu pētījumos

5530

Teteris J.
05.1721
Amorfie halkogenīdi kā hologrāfiskā ieraksta vide informācijai ar lielu blīvumu

2074

Truhins A.
05.1710
Lokalizētie un delokalizētie stāvokļi optiskos stiklos un stiklveidojošos kristālos ar plato aizliegtu zonu

5384

Vāle G.
05.1706
Defektu rašanās un rekombinācijas specifika sārmu metālu halogenīdos ar anjona piemaisījumiem

2183

Kopā pa organizāciju: ............................

11 6567


Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Blūms E.
05.1376
Difuzīvā un konvektīvā nanodaļiņu pārnese neizotermiskos ferrokoloīdos un kapilāri porainās vidēs

11 205

Bucenieks I.
05.1466
Aprēķinu metožu un izgatavošanas tehnoloģijas modernizācija elektromagnētisko sūkņu sistēmām šķidrā metāla neitronu atskaldīšanas iekārtās

3784

Cēbers A.
05.1377
Mīkstie magnētiskie materiāli un nanotehnoloģijas

6658

Freibergs J.
05.1381
Impulsa, siltuma un masas pārneses procesi aksiāli simetriskās plūsmās hidrodinamikā un magnetohidrodinamikā

4548

Gailītis A.
05.1388
Sfēriska MHD Dinamo eksperimenta izveide

8804

Geļfgats J.
05.1378
Liela apjoma šķidras elektrovadošas vides stacionāras un nestacionāras kustības ierosināšanas un slāpēšanas MHD metožu fizikālās likumsakarības

9568

Kļaviņš J.
04.1111
Elektriskas un magnētiskas iedarbes procesu vadība izkausēta metāla un cietas metāliskas sieniņas robežapgabalā

2328

Koļesņikovs J.
05.1379
Konvektīvās un nobīdes šķidrā metāla plūsmas regulēšana ar elektromagnētiskiem masas spēkiem

2437

Lielausis O.
05.1380
Šķidrs metāls kā darba ķermenis plazmas ierobežotājos un korpuskulāro plūsmu pārveidotājos

6185

Priede J.
05.1465
Nestabilitātes un pāreja uz turbulenci elektrovadošo šķidrumu plūsmās ārējos magnētiskajos laukos

4329

Šiško A.
05.1382
Stipra magnētiskā lauka iespaids uz elektrovadošas šķidrās un cietās vides mijiedarbības procesiem

4729

Zaķe M.
05.1384
Siltuma un masas pārneses pētījumi kombinētā gāzveida un cietā kurināmā degšanas procesā ārējo spēku laukā

4948

Kopā pa organizāciju: ............................

69 523


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Zīlītis V.
05.1386
Atomu un jonu enerģijas līmeņu, oscilatoru stiprumu un fotojonizācijas šķēlumu aprēķināšana

2219

Kopā pa organizāciju: ............................

2219


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Rodins J.
04.1136
Jaunu pretvēža terapeitisko metožu izstrādāšana, izmantojot pastāvīgā magnētiskā lauka ietekmi uz molekulāri iespiestām polimēru nanodaļiņām un šūnu membrānām

1273

Kopā pa organizāciju: ............................

1273


Latvijas Universitāte
Auziņš M.
05.1865
Koherenti procesi atomu un molekulu ierosmē ar lāzera starojumu

6985

Bērsons I.
05.1866
Zemtemperatūras plazmas pētījumi un to rezultātu izmantošana virsmu apstrādē un gaismas avotu tehnoloģijā

5675

Ekers A.
05.1867
Molekulāro procesu lāzeru manipulācija

3165

Erts D.
05.1868
Individuālu nanoelementu īpašības

2765

Ferbers R.
04.1308
Divatomu molekulu un atomu lāzeru spektroskopija ārējo lauku klātbūtnē

6658

Gailīte E.
05.1869
Kvantumehāniskās un kvaziklasiskās metodes daudzfotonu procesu aprakstam

9168

Jakovičs A.
02.0886
Daudzkomponenšu materiālu pārnese un fāzu dinamika heterogēnā vidē augstas temperatūras un elektromagnētiskās iedarbības apstākļos

1055

Krūmiņš A.
05.1864.1
Sintēzes procesu optimizācija, fizikālās īpašības un polarizācijas procesu mikromehānismi segnetoelektriķos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi

1164

Lācis S.
04.1290
Inteliģentu magnētiski kontrolējamu materiālu reoloģisko īpašību un uzvedības teorētiskā un skaitliskā modelēšana

1419

Spīgulis J.
04.1283
Optiskās metodes bioprocesu kontrolei in vivo

2219

Tīliks J.
05.1872
Magnētiskā lauka ietekme uz difūzijas procesiem cietās vielās

1928

Ūbelis A.
05.1862
Baltās gaismas kūļa (Zeme -satelītu sensori) izmantošana atmosfēras sastāva pētījumiem reālā laikā troposfērā un stratosfērā un ozona - halogēnu maisījumu fotoķīmijas laboratorijas pētījumi

2146

Kopā pa organizāciju: ............................

44 347


Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts
Joļins J.
05.1469
Neitronu un rentgenstaru dinamiskā izkliede pie paraugu augstfrekvences ierosmes

4111

Kalnačs J.
05.1468
Fullerītu nanocauruļu sintēzes procesa un īpašību izpēte

6767

Muzikante I.
05.1467
Polāru un fotoaktīvu supramolekulāru sistēmu fizikālie pētījumi fotonikai

10 114

Raitmans E.
04.1158
Neitronu un rentgenstaru izkliede mākslīgu ierosinājumu ietekmē kondensētās vidēs

546

Kopā pa organizāciju: ............................

21 538


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Mišņovs A.
05.1463
Nanostruktūru pētījumi ar mazleņķu rentgenstaru izkliedes metodi

1492

Kopā pa organizāciju: ............................

1492


Rīgas Tehniskā universitāte
Dehtjars J.
05.1873
Hidroksilapatīta nanodaļiņu ansambļa elektroniskās īpašības

1382

Jankovskis J.
05.1646.1
Radiofrekvenču elektronikas magnētisko komponentu un materiālu efektivitātes paaugstināšanas pētījumi

1201

Kataševs A.
05.1874
Neorganisko savienojumu nanoslāņu dozimetriskās īpašības

1492

Kopā pa organizāciju: ............................

4075


Telemātikas un loģistikas institūts
Šuņins J.
04.1039
Nesakārtoto kondensēto vižu fundamentālo īpašību matemātiskā un datormodelēšana

509

Kopā pa organizāciju: ............................

509


Kopā pa apakšnozari: .............................

263 908


2. Matemātika

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Āboltiņš A.
04.1073
Parciālie diferenciālvienādojumi dažu reālu siltummasas pārneses procesu izpētē

655

Kopā pa organizāciju: ............................

655


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Freivalds R.
05.1528
Kvantu algoritmi un to sarežģītība

5857

Gudkovs V.
05.1387
Nelineāru viļņu vienādojumu matricatrisinājumi kā matemātiskās modelēšanas līdzekl

1965

Ķikusts P.
05.1529
Vizuālās informācijas kombinatorisko un ģeometrisko struktūru matemātiskie modeļi un apstrādes metodes

1746

Martuzāns B.
03.1006
Hiperboliskās elektrodifūzijas modelēšana šķidrās pārejās un membrānās

1310

Raitums U.
05.1385
Ekstremāli uzdevumi eliptiskām sistēmām

5202

Rimšāns J.
05.1530
Skaitliskās metodes otrās kārtas parciāliem diferenciālvienādojumiem un sistēmām ar fāžu pārejām

2146

Sadirbajevs F.
05.1531
Nelineāras parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas

6912

Kopā pa organizāciju: ............................

25 138


Latvijas Universitāte
Cīrulis J.
05.1881
Vispārīgās algebras metodes datorzinātnē, ģeometrijā un loģikā

2146

Kopā pa organizāciju: ............................

2146


Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūts
Budkina N.
05.1882
Nogludinošo splainu analīze un to pielietojumi neprecīzu datu aproksimācijas uzdevumiem

509

Buiķis A.
05.1525
Tiešo un inverso matemātiskās fizikas problēmu izpēte un risināšana sarežģītās vidēs

14 734

Bula I.
05.1449
Attēlojumu dinamika metriskās telpās

509

Dambītis J.
05.1413
Latvijas matemātikas, fizikas un datorikas vēsture

2547

Lietuvietis O.
05.1883
Deģenerēto matricu metožu lietojumi matemātiskās fizikas problēmās ar parciālajiem diferenciālvienādojumiem

2437

Reinfelds A.
05.1884
Parasto diferenciālvienādojumu un diferenču vienādojumu kvalitatīvās teorijas aktuāli jautājumi

8004

Siņenko N.
05.1363
Stohastisko iterāciju, kas tuvas stacionārām, asimptotiskā analīze

509

Šostaks A.
05.1885
Daudzvērtīgas struktūras topoloģijā, algebrā un analīzē: dažu teorijas un lietojumu problēmu izpētē

3674

Kopā pa organizāciju: ............................

32 923


Rīgas Tehniskā universitāte
Antimirovs M.
04.1238
Stipro magnētisko lauku magnētiskās hidrodinamikas un nesagraujošās kontroles problēmu skaitliskie un analītiskie atrisinājumi

655

Carkovs J.
05.1879
Stohastiskās stabilitātes asimptotiskā analīze

2365

Koliškins A.
04.1239
Šķidruma plūsmas analīze kanālos un atklātās hidrodinamiskās sistēmās

1746

Pavlenko O.
05.1880
Stohastiskās analīzes asimptotiskās metodes Markova impulsu sistēmām ar lietojumiem finanšu ekonometrijā

509

Kopā pa organizāciju: ............................

5275


Ventspils augstskola
Zemītis A.
04.1174
Uz diferenciālvienādojumiem balstītie modeļi digitālajā attēlu apstrādē

873

Kopā pa organizāciju: ............................

873

Kopā pa apakšnozari: .............................

67 010


3. Astronomija

Latvijas Universitāte
Ābele M.
04.1035
Augstas dispersijas spektrogrāfa izveide zvaigžņu un mazo planētu novērošanai ar datu reģistrēšanu reālajā laikā

6803

Balklavs-Grīnhofs A.
05.1423
Oglekļa zvaigžņu īpašību noteikšana no visjaunāko infrasarkano un citu novērojumu datu bāzēm. Galaktikas oglekļa zvaigžņu ģenerālkataloga (GCGCS) elektroniskās versijas pilnveidošan

10 696

Lapuška K.
05.1424
Augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi starptautisko ģeodinamikas programmu ietvaros, mērīšanas tehnikas un metožu izstrāde un pilnveidošana

5748

Šmelds I.
05.1861
Starpzvaigžņu vides, pārnovu, Saules un Zemei tuvo objektu pētījumi

6439

Začs L.
05.1863
Smago ķīmisko elementu sintēze Visumā: spektroskopiskie pētījumi

3201

Kopā pa organizāciju: ............................

32 887


Kopā pa apakšnozari: .............................


32 887


Kopā pa nozari: .................................


363 805