4. ĶĪMIJA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Organiskā ķīmija

Latvijas Universitāte
Jākobsone I.
05.1729
Uztura bagātinātāju ķīmiskās kompozīcijas un antiradikālās aktivitātes raksturojums

1459

Kļaviņš M.
05.1731
Humusvielu funkcionālo atvasinājumu sintēzes metodes

3515

Kopā pa organizāciju: ............................

4974


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Ābele E.
05.1750
Starpfāžu un pārejas metālu kompleksu katalīzes eksperimentālie un teorētiskie aspekti

3581

Ābele R.
05.1751
Heteroatomu biciklisko un makrociklisko savienojumu sintēze un bioloģiskā aktivitāte

1956

Amoliņš A.
05.1754
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes terminoloģijas modernizācija latviešu valodā

1360

Andrianovs V.
05.1756
N-Aminoguanidīna atvasinājumu sintēze

5239

Arsenjans P.
05.1757
Selēna un telūra atvasinājumu sintēze un pielietošana

2951

Beļakovs S.
05.1758
Organisko savienojumu elektronu kristālķīmija un precīzā rentgenstruktūranalīze

1094

Jirgensons A.
05.1761
Enantioselektīva katalītiska aza-Klaizena pārgrupēšanās pirmējo alilamīnu sintēzei

3283

Kalviņš I.
05.1762
Stereoselektīva aril-, alkinil- un alkenil-cikloheksānamīnu sintēze un to izmantošana

16 481

Kalviņš I.
05.1763
Funkcionalizētu indolu sintēze jaunu nesteroidālu pretiekaisuma līdzekļu radīšanai

12 767

Kalviņš I.
05.1764
Zn saturošu deacetilējošu metālproteāžu dabīgo inhibitoru sintētiskie analogi

26 694

Krauze A.
05.1766
Bioloģiski aktīvu N,S-saturošu heterociklu dizains, pielietojot viena reaktora daudzkomponentu metodi un ievērojot zaļās ķīmijas principus

13 397

Leite L.
05.1767
Heterogēnie katalizatori, kas pagatavoti pēc "zaļās ķīmijas" principiem: aktivitāte un struktūra

4145

Liepiņa I.
05.1768
Medicīniski orientētā molekulu modelēšana

4012

Liepiņš E.
05.1769
Olbaltumvielu, DNS un to kompleksu struktūras pētījumi, izmantojot KMR

1757

Lukevics E.
05.1771
Tetra- un hiperkoordinēta germānija un silīcija heterocikliskie savienojumi

15 486

Lūsis V.
05.1772
Skābju katalizētas daļēji hidrētu piridīnu cikla transformācijas

6831

Markava E.
05.1774
Jauni fotohromi materiāli nanostrukturētiem organiskiem slāņiem - sintēze un pētījumi azobenzola rindā

1791

Ozola V.
05.1775
Metālorganisko savienojumu iegūšana un pārejas metālu katalizētas reakcijas mikroviļņos

4642

Plotniece A.
05.1776
Liposomas veidojošo heterociklisko amfifīlu sintēze gēnu transfekcijai

3747

Segale I.
05.1778
Stabilo bioloģiski aktīvo koloidālo sistēmu iegūšana un fizikāli ķīmiskā pētīšana

3250

Soboļevs A.
05.1780
Jaunu enantiotīru slāpekli saturošu heterociklu ķīmijenzimātiskā sintēze

3581

Stonkus V.
05.1781
Alifātisko, aromātisko un heterociklisko spirtu, aldehīdu, skābju un ēsteru ketonizācija

3216

Sūna E.
05.1782
Enolātu enantioselektīvā protonēšana

6201

Tirzītis G.
05.1783
Flavonoīdi un triterpenoīdi kā potenciāli pretaudzēju savienojumi

2719

Trapencieris P.
05.1784
Nenicesku reakcijas pētījumi

3979

Trapencieris P.
05.1785
Jauni amonija un hidrazīnija betaīni

7063

Turovskis I.
05.1787
Organisko vielu struktūrķīmiskie un elektroķīmiskie pētījumi

12 634

Veinbergs G.
05.1788
Bioķīmiski inducējamas citotoksiskās signālu fotonu emisijas ģenerēšana monoslāņu šūnās

4012

Veinbergs G.
05.1789
Pretvēža beta-laktāmu atvasinājumu sintēze un bioloģiskā pētīšana

7826

Vīgante B.
05.1790
Pašorganizējošos amfifīlu slāpekļa heterociklu sintēze un izpēte

17 376

Vosekalna I.
05.1791
Bioloģiski aktīvo savienojumu struktūrķīmiskie pētījumi

663

Zablocka A.
05.1792
Mērķtiecīga hinolīna rindas bioloģiski aktīvu savienojumu farmakoloģisko īpašību uzlabošana ar ķīmiskās modificēšanas metodēm

5936

Kopā pa organizāciju: ............................

209 670


Rīgas Tehniskā universitāte
Jure M.
05.1742
Hofmaņa pārgrupēšanās pielietojums stereoselektīvajā neparasto a-aminoskābju sintēzē

1459

Kampars V.
05.1743
Gaismas emiteri organiskajām elektroluminiscences iekārtām

16 082

Kokars V.
05.1744
Jaunu foto refraktīvu sānu virknē azohromoforas grupas saturošu polimēru sintēze

862

Krilova V.
05.1745
Akriljonīti un sorbenti: sintēze un sorbcijas procesu pētīšana

1028

Strakovs A.
05.1746
3,4-Annelētu kumarīnu un 4,5-annelētu indazolu sintēze un reakcijas

2056

Utināns M.
05.1747
Jaunu organisko hromoforu sistēmu dizains, sintēze un izpēte

2155

Valters R.
05.1748
1,4-Benzohinonu atvasinājumu, kas ar C-C saiti vai -CH2CH2- tiltiņu saistīti ar heterociklu (iem), sintēze un to īpašību izpēte

3415

Zicāne D.
05.1749
1-Acilpirazolu sintēze cikloheksēndikarbonskābju hidrazīdu un alkoksietilēnu reakcijās un to izmantošana poliheterociklisku savienojumu iegūšanai

2122

Kopā pa organizāciju: ............................

29 179


Kopā pa apakšnozari: .............................


243 823


2. Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija

Latvijas Universitāte
Actiņš A.
05.1740
Farmaceitiski aktīvo vielu sintēze un izpēte

1194

Kreišmanis J.
05.1732
Dabas vielu un to sintētisko analogu kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas pētījumi

1525

Mekšs P.
05.1733
Virsmas aktīvo maleīnskābes atvasinājumu sorbcijas likumību pētījumi un analīzes metožu izstrāde gāzu-šķidrumu un augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas (AŠH) apstākļos

1293

Tīliks J.
05.1734
Magnētiskā lauka ietekme uz fizikāli ķīmiskiem augstenerģētiskiem procesiem kondensētās sistēmās

1326

Ūzuliņa I.
05.1727
Maleīnskābes atvasinājumu sintēze un adsorbcijas pētījumi uz dispersām cietām daļiņām

1691

Veidis M.
05.1735
Kristālisku koordinācijas kompleksu un bioloģiski aktīvo vielu polimorfu modelēšana un rentgenstruktūranalīze

1094

Vīksna A.
05.1737
Smago metālisko elementu piesārņojuma novērtēšanas metožu pilnveidošana modulētā ekosistēmā — gaiss, augsne un skuju koki

3216

Zicmanis A.
05.1738
Ambidento anjonu pārvērtības jonu šķidrumu vidēs

1990

Kopā pa organizāciju: ............................

13 329


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Belousova R.
05.1547
Poliolu mijiedarbība ar poliborātjoniem un dzelzs joniem, metālu korozijas inhibēšanas mehānisms

1625

Čera L.
05.1935
Ar plazmas tehnoloģiju iegūto pulveru ūdens suspensiju elektrostatiskā un elektrostēriskā stbilizācija

1492

Dindune A.
05.1548
Daudzvērtīgo metālu fosfātu sintēze, savienojumu struktūra un fizikāli ķīmiskie pētījumi

5173

Kuļikova L.
05.1549
Homogēnu oksīdu materiālu iegūšana ar ekstrakcijas-pirolītisko metodi un to funkcionālo īpašību pētījumi

2023

Līcis J.
05.1550
Elektrodialīzes procesu pētījumi ar modificētām jonu apmaiņas membrānām. Membrānu modificēšana ar organiskiem polielektrolītiem un virsmas aktīvām vielām

1326

Sadirbajeva T.
05.1551
Smago metālu jonu izdalīšana un atdalīšana ar elektrodialīzes metodi sistēmās ar impregnētām šķidrām membrānām

1161

Siliņa E.
05.1552
8-Selenolhinolīna atvasinājumu iekšēji komplekso savienojumu fizikāli ķīmiskās īpašības un uzbūve, to korelācija ar 8-merkaptohinolīna un 8-oksihinolīna atvasinājumu kompleksiem

4012

Vītiņa I.
05.1553
Nanostrukturēto rentgenamorfo sakausējumu metālu un metāls–neorganiskais savienojums plāno slāņu elektroizgulsnēšanas katodprocesa un struktūras veidošanās mehānisms

8455

Zaporina Ņ.
05.1554
Daudzkomponenšu nanodaļiņu struktūra un fizikāli ķīmiskās īpašības atkarībā no sintēzes parametriem un to ķīmiskā sastāva

1194

Zariņa I.
05.1555
Šķīstošu silikātu modificēšana ar sārmu metālu silanolātiem

1625

Zviedre I.
05.1556
Jaunu bora koordinācijas savienojumu amīnu sāļu sintēze, īpašības, rentgenstruktūranalīze un kristālķīmija

2752

Kopā pa organizāciju: ............................

30 838


Kopā pa apakšnozari: .............................


44 167


3. Koksnes un polimēru ķīmija

Latvijas Universitāte
Kaļķis V.
05.1730
Multifāzu polimēru struktūras radiācijķīmiskā modificēšana, izmantojot funkcionālos monomērus kā šķērssaistīšanās promotorus

1824

Kopā pa organizāciju: ............................

1824


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Andersons B.
05.1561
Koksnes biodegradācijas mehānismu pētījumi noārdīšanās procesu kontrolei ar dabai draudzīgiem līdzekļiem un paņēmieniem

8290

Stirna U.
05.1563
Pētījumi par poliuretānu, segmentētu poliester- un poliēteruretānu sintēzi ar jauniem ķēdes pagarinātājiem – 1,2-propāndiola atvasinājumiem

8290

Teliševa G.
05.1564
Modificēti lignīni kā funkcionāli aktīvo multikomponenšu sistēmu pamats

9284

Treimanis A.
05.1565
Koksnes un no tās iegūtās sulfāta papīrmasas šķiedru ķīmiskais sastāvs un īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem

6964

Vederņikovs N.
05.1566
Bērza koksnes celulozes depolimerizācija furfurola iegūšanas procesā

4477

Zoldners J.
05.1569
Ūdenī šķīstošo polisaharīdu atvasinājumu sašķelšana askorbīnskābes ietekmē

4477

Kopā pa organizāciju: ............................

41 782


Kopā pa apakšnozari: .............................


43 606


Kopā pa nozari: .................................


331 596