6. BIOLOĢIJA, VIDES UN ZEMES ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Bioloģija

"Silava", valsts uzņēmums
Āboliņa A.
04.1129
Latvijas briofloras izpēte un precizēšana

2691

Kopā pa organizāciju: ............................

2691


Daugavpils Universitāte
Barševskis A.
05.1520
Ģints Notiophilus Dum. skrejvaboļu pasaules faunas taksonomija

1425

Krams I.
04.1243
Abpusējais altruisms un putnu mobinga uzvedība

2026

Kopā pa organizāciju: ............................

3451


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Baumanis J.
05.1451
Latvijas avifaunas dinamika

7314

Bērziņa N.
05.1452
Orgānu un audu reaktivitātes īpatnības barības vielu komponentu (smago metālu, dabīgo antioksidantu) modulējošā ietekmē

18 933

Čudare Z.
03.0957
Bioloģiskās aizsardzības potenciāls zemeņu cenozē

2090

Grauda D.
05.1521
Embrioģenēzes un organoģenēzes ģenētiskās determinācijas noteikšana graudaugu dubultoto haploīdu iegūšanas optimizācijai

5129

Janaus M.
05.1453
Antropogēno ietekmju izvērtējums uz putnu populācijām mitrāju ekosistēmās un to iespējamā optimizācija

5414

Jankeviča L.
05.1438
Entomopatogēno mikroorganismu ekoloģija: izplatība, ģenētiskā daudzveidība un ekoloģiskā saimnieku rinda

2216

Kolodinskis A.
05.1429
Mobilo komunikāciju sistēmu potenciālās ietekmes izpēte uz bērnu psihofizioloģisko funkciju attīstību

1710

Laiviņš M.
05.1405
Biotas migrācija boreālā un nemorālā bioma starpzonā: stāvoklis, kontrole un prognoze

3831

Melecis V.
05.1406
Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona

15 546

Paegle G.
05.1407
Augu adaptīvās reakcijas smago metālu (Pb, Hg, Cd) toksiskuma substrātā izraisītā stresa apstākļos

6934

Rašals Ī.
05.1522
Adaptīvo gēnu noteikšana un to molekulārā kartēšana dažādas izcelsmes miežu šķirnēs

9562

Sjakste T.
05.1401
Kodola struktūras pārkārtošanā iesaistītie genoma elementi, to identifikācija un raksturošana atkarībā no miežu auga attīstības stadijas

2216

Sjakste T.
05.1402
Ekonomiski noderīgu miežu pazīmju genotipēšana

2850

Skujiņš J.
05.1439
Arbuskulāro mikorizu bioloģiskā daudzveidība Latvijas ekosistēmās

2311

Spriņģe G.
05.1408
Vides izmaiņu ietekme uz saldūdens biocenožu attīstību un hidroekosistēmu kvalitāti

6364

Šulcs V.
05.1409
Latvijas vaskulāro augu flora

14 469

Šulcs V.
05.1410
Nacionālā botāniskā nomenklatūra (nbn): Pteridophyta

3736

Vīksne J.
05.1440
Alternatīvo upuru loma mitrāju ekosistēmās plēsēju - ūdensputnu attiecībās

9562

Zariņš I.
05.1411
Fitopreparātu iedarbības mehānismu izpēte uz dažādiem kaitīgiem organismiem kultūraugu biocenozēs un to iedarbības spektra noteikšana

2026

Zenkevičs H.
05.1412
Zivju vairošanās regulatora - gonadotropā hormona molekulāro formu un analogu izpēte

7187

Kopā pa organizāciju: ............................

129 400


Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
Balode M.
05.1515
Antropogēnās slodzes ietekme uz zivju resursu līdzsvarotu attīstību un zivju kvalitātes saglabāšanu Latvijas ūdenstilpēs un zivjaudzētavās

6332

Boikova E.
03.0999
Rīgas līča biokopu funkcionālā un bioloģiskā daudzveidība antropogēnās slodzes apstākļos

11 715

Kopā pa organizāciju: ............................

18 047


Latvijas Universitāte
Aivars J.
04.1284
Mikrocirkulācijas asinsvadu vazomocija: magnētisko lauku un temperatūras ietekme

5382

Brūmelis G.
05.1512
Dabisko mežu attīstība un bioloģiskā daudzveidība

8233

Brūmelis G.
05.1513
Boreālo skujkoku mežu zemsedzes sūnu loma augsnes ekoloģisko tīklu stabilitātē un bioģeoķīmiskajos ciklos

4907

Cimdiņš P.
04.1318
Saldūdeņu biodaudzveidības inventarizācija un klasifikācija

2026

Ieviņš Ģ.
05.1509
Fundamentālais pamats fitocentriskajai pieejai ekobioloģiskajos pētījumos: biotisko mijiedarbību abiotiskā un endogēnā regulācija augos un to atbildes reakciju atgriezeniskā ietekme

12 855

Kondratovičs R.
04.1295
Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu jaunu rododendru šķirņu selekcija

6997

Kondratovičs U.
04.1292
Kokaugu veģetatīvās pavairošanas un pavairoto augu attīstības anatomisko un fizioloģisko procesu izpēte

2786

Nikolajeva V.
05.1504
Imūnās sistēmas un mikrobioloģiskas izcelsmes glikoproteīnu mijiedarbība

1710

Orehovs A.
04.1300
Ekoloģiski un fitocenoloģiski pamatotu dažāda tipa ziemciešu stādījumu kompozīcijas modeļu izstrāde

5224

Pakalne M.
05.1619
Latvijas augsto purvu ģenēze, ekoloģisks, paleobotānisks un bioģeoķīmisks raksturojums

918

Priednieks J.
05.1510
Mežsaimniecības un lauksaimniecības ietekme uz bioloģisko daudzveidību saistībā ar antropogēnās slodzes līmeni un izmaiņām ainavā - trendu analīze un populāciju modelēšana

2691

Selga T.
05.1503
Organellu ultrastruktūras un 3D novietojuma maiņa mezofila šūnu augšanas, differenciācijas un novecošanas laikā

3166

Spuņģis V.
04.1301
Bioindikācijas sistēmas izstrāde piekrastes biotopu dabiskuma un antropogēnās ietekmes novērtēšanai

4053

Tomsone S.
05.1497
Iespējamā miera perioda un pazeminātas temperatūras ietekme uz Ericaceae dzimtas augu attīstību un fizioloģiskajiem rādītājiem in vitro un in vivo

11 113

Zorenko T.
04.1285
Zīdītāju monitorings pilsētā un hemokomunikācijas nozīme iekšsugu un starpsugu strupastu attiecībās

950

Zunde M.
05.1499
Dendroklimatoloģiskie pētījumi Latvijā

1171

Kopā pa organizāciju: ............................

74 182


Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Raipulis J.
04.1102
Genotoksīnu un antimutagēnu pētīšana ar mikroorganismu testsistēmām

2311

Kopā pa organizāciju: ............................

2311


Nacionālais Botāniskais dārzs
Bondare I.
04.1230
Latvijas dendrofloras pētījumi

7916

Jakobsone G.
04.1228
Fizioloģisko procesu regulācija augu ilgstošas uzglabāšanas laikā pazeminātas temperatūras apstākļos audu kultūrās: metodoloģiskā pamata radīšana taksonu bankas izveidei bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

3166

Jakobsone G.
04.1229
Izolēto embriju in vitro metodes pielietošana krāšņumaugu selekcijā Latvijā

2850

Seisums A.
04.1231
Junonu (Iris subgen. Scorpiris) taksonomija: morfoloģija, nomenklatūra, citoģenētika, molekulārie (DNS) pētījumi, palinoloģija un karpoloģija

4528

Kopā pa organizāciju: ............................

18 460


Kopā pa apakšnozari: .............................


248 542


2. Vides zinātne

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Briede A.
05.1403
Klimata mainība Latvijā un tās ietekme uz hidroekosistēmām

3324

Kļaviņš M.
05.1404
Dabiskas izcelsmes organisko vielu īpašības un plūsmas Latvijas ūdenstilpēs un to sateces baseinos

8517

Kopā pa organizāciju: ............................

11 841


Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
Aigars J.
05.1516
Upju ienestā materiāla N, P, Si un smago metālu bioloģiskās pieejamības izpēte

5667

Jurkovskis A.
05.1514
Starpfāzu procesu loma makro- un mikroelementu apritē un slodzes transformācijā Rīgas līcī

7124

Kopā pa organizāciju: ............................

12 791


Latvijas Universitāte
Bethers U.
03.1000
Rīgas līča hidroekosistēmas matemātiskā modelēšana

3483

Spricis A.
05.1511
Vides ķīmiskā ietekme uz kultūrvēsturisko objektu akmens materiāliem un to pretkorozijas aizsardzība

2375

Kopā pa organizāciju: ............................

5858


Rīgas Tehniskā universitāte
Blumberga D.
05.1518
Bioūdeņraža ražošanas aprites cikla analīze

2058

Kopā pa organizāciju: ............................

2058


Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts, LLU aģentūra
Valters J.
04.1081
Mazo upju apsaimniekošanas hidroloģiskie un ekoloģiskie aspekti

2850

Kopā pa organizāciju: ............................

2850


Kopā pa apakšnozari: .............................


35 398


3. Zemes zinātnes

Latvijas Universitāte
Apsīte E.
04.1314
Biogēno elementu notece no Latvijas vides monitoringā neiekļautajām mazajām upēm

981

Hodireva V.
04.1298
Latvijas klastisko iežu smago minerālu asociācijas

1235

Kalniņa L.
05.1501
Lubāna līdzenuma paleoģeogrāfija un dabas apstākļu izmaiņas leduslaikmeta beigu posmā un holocēnā

2944

Krauklis Ā.
04.1286
Zemes seguma un ģeotopu mozaīka Latvijas ainavās: struktūra, dinamika, apsaimniekošana

855

Krišjāne Z.
05.1507
Latvijas apdzīvojuma attīstība un tās telpiskās izpausmes

3229

Lukševičs E.
05.1506
Paleoģeogrāfiskie apstākļi un vides izmaiņas Baltijas paleobaseinā viduspaleozojā

4559

Nikodemus O.
05.1508
Latvijas ainavas struktūras attīstību ietekmējošie faktori un tās ainavekoloģiskais vērtējums

2026

Segliņš V.
05.1505
Efektīvās porainības un granulometriskā sastāva atkarības nogulumos aerācijas zonā

4781

Stinkulis Ģ.
04.1299
Klastiskā sedimentācija Baltijas vidus- un vēlā devona baseinu deltu zonā

3198

Strautnieks I.
05.1416
Ledāja starplobu augstieņu paugurgrēdas un paugurmasīvi

2090

Šķiņķis P.
05.1502
Reģionālās attīstības politika un sabiedrības struktūras maiņas Latvijas vidējās, mazās pilsētās un lauku teritorijās

981

Zelčs V.
05.1498
Proglaciālās un subglaciālās sedimentācijas un reljefa veidošanās apstākļu un procesu attīstība Latvijā Vislas apledojuma laikā

5794

Kopā pa organizāciju: ............................

32 673


Kopā pa apakšnozari: .............................


32 673


Kopā pa nozari: .................................


316 613