7. MOLEKULĀRĀ BIOLOĢIJA, VIRUSOLOĢIJA, MIKROBIOLOĢIJA, BIOTEHNOLOĢIJA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Molekulārā bioloģija un virusoloģija

Latvijas Onkoloģijas centrs
Ņikitina M.
05.1632.1
Ginekoloģisko onkoloģisko saslimšanu ģenētiskās predisponētības molekulārie pētījumi

1819

Kopā pa organizāciju: ............................

1819


Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Baumanis V.
05.1628
Latvijā sastopamo ērču pārnēsāto infekciju — ērlihiozes, laima boreliozes un ērču encefalīta izsaucēju molekulāri ģenētiska izpēte

2887

Cielēns I.
05.1630
Rekombinantas bakteriofāga GA daļiņas radīšana un izmantošana gēnu transportam un imunoloģiski aktīvu epitopu eksponēšanai

6887

Dišlers A.
05.1631
E. coli, S. cerevisiae un P. pastoris ekspresijas sistēmu kombinēta pielietošana funkcionālu rekombinanto proteīnu iegūšanai

8092

Jankevics Ē.
04.1145
Aktivētu T šūnu kodolu faktoru funkcionālie pētījumi

7978

Kazāks A.
04.1144
Rekombinantu hantavīrusu antigēnu pielietošana diagnostikā; vīrusa genoma sekvenču izolēšana un salīdzinoša analīze

2136

Kloviņš J.
05.1627
Centrālajā nervu sistēmā lokalizēto G-proteīna saistīto receptoru strukturāli funkcionāla izpēte un jaunu ligandu noskaidrošana

5614

Kozlovska T.
04.1148
HCV un citu RNS vīrusu replikācijas modelēšana

7410

Kozlovska T.
05.1622
Hepatīta B korantigēna foldings un degradācija

3705

Leončiks A.
04.1138
Ubikvitīna proteolīzes sistēma un apoptozes regulācija

2136

Linē A.
04.1143
Bioinformātikas metodes izstrādāšana audzēju specifisko alternatīvā splaisinga variantu identificēšanai

2136

Linē A.
05.1623
Pre-mRNS splaisinga defekti audzējos: sastopamības biežums un imunogenitāte

3205

Līcis N.
04.1146
Molekulārā evolūcija kā metode un kā process

2136

Pumpēns P.
05.1624
Jauni himēro vakcīnu prototipi: Rietumnīlas (WNV) vīruss

18 774

Renhofa R.
04.1141
Vīrusiem līdzīgās rekombinantās himērās Qbeta fāga apvalka proteīna un HBV virsmas proteīnu veidotās daļiņas–mijiedarbības ar hepatocītu šūnu kultūrām izpēte

2159

Renhofa R.
05.1629
Vīrusiem līdzīgās bakteriofāgu apvalka proteīna veidotās daļiņas – rekonstrukcija un pakošana in vitro

5796

Riekstiņa U.
04.1139
Hepatīta B vīrusa korantigēna un imūnsistēmas mijiedarbības raksturošana

2136

Skrastiņa D.
03.0986
Jauno gēnu terapijas vektoru imunoloģiskā raksturošana

3296

Sominska I.
05.1626
Anti-HCV vakcīnas prototipu konstruēšana

7000

Šaripo A.
04.1140
Ksenobiotiķu modificējošā citohroma P450 2E1 degradācijas un stabilizācijas mehānismi

11 205

Tihomirova L.
05.1632
Ginekoloģisko onkoloģisko saslimšanu ģenētiskās predisponētības molekulārie pētījumi

3659

Vasiļjeva I.
05.1625
Ar iedzimto augšanas hormona deficītu saistīto gēnu mutāciju pētījumi Latvijas populācijā

2182

Voronkova T.
04.1142
Kāmju poliomas vīrusa apvalka proteīna VP1 izmantošana DNS iepakošanai un pārnesei

2136

Zeltiņš A.
04.1149
Augu sobemovīrusu kapsīdu veidošanās mehānismi

4750

Kopā pa organizāciju: ............................

117 415


Latvijas Universitāte
Matjuškova N.
04.1288
Sēnes Lentinula edodes celmu īpašību raksturojums un audzēšanas apstākļu optimizācija

4705

Sjakste N.
04.1280
Vistu alfa-globīna domēna hromatīna struktūras izmaiņas atkarībā no diferencēšanās pakāpes un apoptozes gaitā

2159

Kopā pa organizāciju: ............................

6864


Latvijas Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Kozireva S.
04.1153
Hemokīnu receptoru gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgām slimībām

4705

Murovska M.
04.1155
Cilvēka parvovīrusa B19 persistence

11 047

Kopā pa organizāciju: ............................

15 752


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dzintare M.
05.1464
Cilvēka gamma-butirobetaīna hidroksilāzes gēna (bbox1) polimorfisms Latvijas populācijā. Pilotprojekts mildronāta farmakoģenētikas izpētei

1932

Kopā pa organizāciju: ............................

1932


Rīgas Stradiņa universitāte
Ērenpreiss J. 04.1219.1 Spermatozoīdu hromatīna stāvokļa nozīme vīriešu fertilitātē: novērtēšanas metodoloģija un atkarība no vides, dzīves veida un ģenētiskiem faktoriem

1000

Kopā pa organizāciju: ............................

1000


Kopā pa apakšnozari: .............................


144 782


2. Mikrobioloģija un biotehnoloģija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Strikauska S.
04.1076
Mikrobioloģisko riska faktoru novērtējums nekonvertētā un cietfāzes procesā konvertētā aktīvo dūņu biomasā un to pielietošanas rezultātā

2341

Kopā pa organizāciju: ............................

2341


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Viesturs U.
05.1557
Biotehnoloģiskās metodes koksnes komponentu modificēšanā un funkcionalizēšanā

9023

Viesturs U.
05.1558
Mikroturbulenci pastiprinošu konstrukciju un biosintēzes režīmu izstrādāšana un automatizācija dispersijas pakāpes un produktivitātes uzlabošanai bioreaktoros ar vairākfāžu darba vidi

10 796

Kopā pa organizāciju: ............................

19 819


Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Grūbe M.
04.1100
Biotehnoloģisko procesu monitorings pēc biomasas un ekstracellulāro produktu galveno bioķīmisko komponentu izmaiņām atkarībā no fermentācijas apstākļiem

1636

Kalnenieks U.
04.1101
Alternatīvie cianīdrezistences mehānismi baktērijās

6932

Rapoports A.
05.1483
Raugu izturības molekulāro mehānismu pētījumi atūdeņošanas procesā un mikroorganismu anhidrobiozes praktiskie aspekti

9637

Rukliša M.
04.1112
Intracelulāro priekšteču un aminoskābju (valīna un lizīna) virssintēzes regulācija ģenētiski modificētos Corynebacterium glutamicum celmos

10 319

Savenkova L.
04.1133
Azotobacter chroococcum polihidroksialkanoātu uzkrāšanas un mikrostruktūras saistība ar acetil-KoA un fosfāta metabolisko ceļu regulāciju

5205

Viesturs U.
05.1558.1
Mikroturbulenci pastiprinošu konstrukciju un biosintēzes režīmu izstrādāšana un automatizācija dispersijas pakāpes un produktivitātes uzlabošanai bioreaktoros ar vairākfāžu darba vidi

5068

Vīgants A.
05.1523
Zymomonas mobilis tautsaimniecībā izmantojamo produktu biosintēze izmantojot levānsaharāzi un glikozo-fruktozo oksidoreduktāzi – fizikoķīmisko faktoru ietekme uz fermentu aktivitāti un stabilitāti

9660

Vīna I.
05.1524
Fruktāni vielu maiņas normas un homeostāzes uzturēšanai - struktūrfunkcionālie un pielietojuma pētījumi

2318

Zariņa D.
05.1484
Dažādu organisko atkritumu biokonversija vadāmā fermentācijas procesā ar bakterioloģiskā riska faktora novērtējumu

2637

Zikmanis P.
04.1099
Levānsaharāzes sekrēcijas fizioloģiskie nosacījumi baktērijās Zymomonas mobilis

6932

Kopā pa organizāciju: ............................

60 344


Kopā pa apakšnozari: .............................


82 504


Kopā pa nozari: .................................


227 286