Apstiprināts
ar LZP 2004.g. 6. jūlija
lēmumu Nr. 4-1-2

Latvijas Zinātnes padomes
2005. gadā finansēti sadarbības projekti

Sadarbības projekta
Nr.

Sadarbības projekts,
vadītājs

2005.g. finansējums,
izpildes termiņi

02.0001

Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā

A.Gutmanis

18 000 Ls

2002.-2005.g.

02.0002

Latvijas informātikas ražotņu atbalsta pētījumi programmu inženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jomā.

J. Bārzdiņš

92 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0003

Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde

M. Kalniņš

247 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0004

Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai

E. Lukevics

71 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0006

Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai

J. Ekmanis

44 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0007

Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas tehnoloģijas

B. Andersons

83 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0008

Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās

L. Ļakmunds, U.Bethers

28 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0009

Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība

V. Melecis

33 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0010

Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana

M. Beķers

37 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0011

Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā izpēte

L. Vīksna, A.Martinsons

80 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0012

Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti

I. Ozolanta

61 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0013

Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes

M. Belickis

72 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0014

Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi

P. Zālītis

44 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0015

Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei

A. Jemeļjanovs

79 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0016

Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā

P. Rivža

40 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0017

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

R. Karnīte

30 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0018

Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā

J. Kursīte-Pakule

41 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0019

Letonika

V. Hausmanis

148 000 Ls

2002.-2005.gg

02.0020

Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā

A. Tabuns

50 000 Ls

2002.-2005.gg

05.0005

Funkcionāli materiāli un tehnoloģijas mikroelektronikai un fotonikai

A. Krūmiņš

80 000 Ls

2005.-2008.gg

05.0023

Latvijas populācijas genofonda izpēte saistībā ar cilvēka patoloģiju

A. Krūmiņa, E.Grēns

101 000 Ls

2005.-2008.gg

05.0024

VSRC pētniecisko iekārtu un zinātniski tehniskās infrastruktūras pilnveidošana ilglaicīgai radioastronomisko novērojumu datu un satelītinformācijas iegūšanai Latvijas un starptautiskas programmās

J. Ekmanis

22 500 Ls

2005.-2008.gg

05.0025

Baltijas jūras atklātās daļas ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas zinātnisko pamatu izstrāde

A. Andrušaitis

11 000 Ls

2005.-2008.gg

05.0026

Nanomateriāli un nanotehnoloģijas

A. Šternbergs

79 360 Ls

2005.-2008.gg

 

Kopā:

1 591 860 Ls