Apstiprināts
LZP 2006.g.13.februārī,
protokols Nr.1

Latvijas Zinātnes padomes
fundamentālo un lietišķo projektu
finansējums 2006. gadā

Nozares
Nr.

Zinātnes nozares nosaukums

2006.g.
finansējums
Ls

1.

Informātika

181 462

2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

242 050

3.

Fizika, matemātika, astronomija

338 302

4.

Ķīmija

331 596

5.

Tehnoloģijas zinātn. pamati: ķīmijas, materiālu, farmācijas

151 527

6.

Bioloģija, vides zinātne un Zemes zinātnes

316 613

7.

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija

232 278

8.

Medicīnas zinātnes

337 344

9.

Lauksaimniecības zinātnes

354 249

10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

98 584

11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātnes

127 898

12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

199 534

13.

Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

190 302

14.

Mežzinātnes

58 892

Kopā:

 

3 160 631

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis