1. INFORMĀTIKA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

“S Fabrika”, SIA
Kadišs B.
05.1526
Matemātiskie pamati universālajai modeļu vadībai

 3430

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 3430


Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Jakubaitis E.
05.1361
Zināšanu fragmentācijas sistēmas

 2413

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2413


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Moskvins G.
05.1594
Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā

 1597

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 1597


Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts
Baums A.
05.1390
Enerģijas patēriņa un laika nosacījumiem adaptīvu iegultu sistēmu analīze un izstrāde

 8727

Beiners E.
04.1128
Energoobjektu modeļu eksperimentāla pārbaude un optimizācijas bloku modeļi

 2395

Buls J.
05.1391
DASP elektronisko sistēmu maketēšana

 5335

Čapenko V.
05.1392
Ciparsistēmu loģiskās projektēšanas dekompozīcijas metodes dinamiski rekonfigurējamo ierīču bāzē

 8346

Ermuiža A.
05.1393
Potenciāli apdraudētu objektu kopu kontroles un aizsardzības līdzekļu kā multiaģentu sistēmu modelēšana un pielietošana

 1506

Hermanis E.
05.1430
Naikvista filtri reālas formas impulsiem un to adaptīvie algoritmi

 2051

Krūmiņš K.
04.1127
Signālu atklāšanas metodes, pielietojot diskrēto stroboskopiju

 7022

Lorencs A.
04.1126
Plūsmas šifra atslēgu vadāmu ģeneratoru konstrukcija

 3557

Pelipeiko V.
05.1394
Informācijas drošums: teorētiskie aspekti un datu aizsardzības metodoloģiskie risinājumi

 3085

Zagurskis V.
05.1395
Multivides sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (MSJS) verifikācija

 6678

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 48 702


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Sedols J.
05.1533
Noturīgu informācijas sistēmu veidošana ar lietojumiem modelēšanā un izglītībā

 4718

Skadiņa I.
05.1534
Statistisko metožu izvērtējums angļu–latviešu tulkošanas sistēmā

 3466

Spektors A.
05.1532
Universālas leksikona sistēmas modelēšana latviešu valodai

 4845

Vīksna J.
05.1535
Likumsakarību ieguves un formalizācijas metodes un algoritmi ar lietojumiem bioinformātikā

 10723

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 23 752


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Štrauss V.
05.1433
Informācijas tehnoloģijas attīstīšana materiālu pētniecībai

 6823

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 6823


Latvijas Universitāte
Karnītis E.
05.1421
Latvijai optimāls zināšanu ekonomikas modelis un tā informātikas faktors

 3049

Nečvaļs N.
06.1936
Efektīva optimizācija sarežģītās stohastiskās apkalpojošās sistēmās, izmantojot statistisko secinājumu ekvivalences principu

 1488

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 4537


Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts, SIA
Borzovs J.
05.1359
Informācijas un sakaru tehnoloģijas: latviešu terminoloģija

 4174

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 4174


Rīgas Tehniskā universitāte
Andronovs A.
05.1637
Informatīvo procesu modeļu statistiskā novērtēšana un verifikācija ar resamplinga pieejas palīdzību

 1125

Balodis G.
05.1638
Augstas ražības video plūsmas digitāla pārveidošana

 2994

Borisovs A.
05.1639
Intelektuālās datortehnoloģijas slikti formalizējamiem lēmumu pieņemšanas uzdevumiem

 5535

Burovs G.
05.1640
Jaunās informācijas tehnoloģijas, dinamisku objektu identifikācijai izmantojot kombinatoriskos paralēlās skaitļošanas algoritmus

 1905

Celmiņš T.
05.1641
Telekomunikāciju tīklu ziņojumu aizsardzības veidu izvēles jautājumi un uzdevumi

 1034

Glazs A.
05.1642
Attēlu atpazīšanas metožu izstrādāšana pie nepietiekamas apmācošās izlases

 1488

Grabis J.
05.1643
Sistēmu modelēšanas līdzekļu izmantošana analītisku modeļu automatizētai ģenerēšanai

 2450

Grundspeņķis J.
05.1644
Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam

 6805

Ivanovs Ģ.
05.1645
Ultraīso impulsu tehnoloģijas optisko sakaru spektrālās blīvēšanas sistēmās

 2395

Jankovskis J.
05.1646
Radiofrekvenču elektronikas magnētisko komponentu un materiālu efektivitātes paaugstināšanas pētījumi

 3357

Klūga A.
06.1963
Informācijas kompleksās apstrādes adaptīvo metožu un algoritmu izstrāde transporta līdzekļu vietas noteikšanas precizitātes paaugstināšanai

 2178

Lauks G.
05.1649
Optimālas maršrutizācijas algoritmi uzklātos tīklos

 1107

Markovičs Z.
05.1650
Intelektuālās datorvadības izveide sistēmu kompleksai vadībai un uzturēšanai

 2922

Matīss I.
05.1651
Nesagraujošo mērīšanas metožu precizitātes paaugstināšana — frekvenču atkarīgu signālu apstrādes metodes

 3666

Merkurjevs J.
05.1653
Uz imitācijas modelēšanu balstītas apmācības metodoloģijas izstrāde un pielietošana loģistikas jomā, pamatojoties uz gadījumu izpēti un lietišķām spēlēm

 5408

Misāns P.
05.1654
Signālu ciparu apstrādes metodes un algoritmi un to realizācijas problēmas integrālajās shēmās

 2686

Novickis L.
05.1655
Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta integrētā lietišķā programmatūra

 4210

Osis J.
05.1656
Formalizācijas aspekti biznesa un iegulto sistēmu programmatūras izstrādē saistībā ar modeļu vadītu arhitektūru

 6805

Ozols A.
05.1657
Ceļu satiksmes informācija un industriālā informācijas tehnoloģija (IIT)

 1706

Pētersons E.
04.1260
Tīklu resursu iedalīšana servisa kvalitātes nodrošināšanai sevlīdzīgas darba slodzes vidē

 4065

Popovs V.
04.1259
Radioviļņu izplatīšanās pētījumi mežos (šūnu mobilo sakaru sistēmām)

 1198

Slaidiņš I.
04.1261
Virtuālā laboratorija tranzistoru zemo frekvenču trokšņu parametru izdalīšanai

 3049

Spalviņš A.
05.1658
Upju baseinu matemātisko modeļu izveidošana un izmantošana

 10 234

Vulfs Ģ.
04.1353
Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un algoritmi

 3284

Ziema M.
05.1661
Multivides tehnoloģiju balstītu e-pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēle

 1470

Ziemelis J.
05.1662
Mikroviļņu izplatīšanās problēmas telpās

 2958

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 86 034


Kopā pa nozari: ...............................................................

 181 462