10. VĒSTURE (TAI SKAITĀ KULTŪRAS VĒSTURE)

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Vēsture

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Bērziņš J.
06.1995
Sabiedriski politiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 1900.–1934. gadā

 15 212

Blumberga R.
04.1063
Igauņi, latvieši un lībieši Ziemeļkurzemē un Ziemeļvidzemē 19. gs. – 20. gs. sākumā: iedzīvotāju etniskais sastāvs un tā dinamika, saimnieciskā darbība un kultūra

 2001

Gerhards G.
04.1066
Latvijas iedzīvotāju bioarheoloģiskā izpēte

 8242

Jakovļeva M.
06.1996
Latvijas agro jauno laiku aktuālās problēmas: sabiedrība, politika, ekonomika (16–19. gs.)

 5333

Mugurēvičs Ē.
05.1372
Latvijas iedzīvotāju kultūra 9. – 13. gs. Baltijas ekonomisko un politisko notikumu kontekstā

 8458

Ose I.
05.1373
Pētījumi Latvijas viduslaiku un jauno laiku arheoloģijā

 10 775

Šneidere I.
04.1062
Latvijas vēsture. 1940.–1960. g. (3. sējums)

 17 459

Vasks A.
05.1374
Cilvēks un kultūra apkārtējās vides kontekstā Latvijas aizvēstures senākajos posmos

 7394

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 74 874


Latvijas Universitāte
Feldmanis I.
05.1617
Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918–2004)

 2958

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2958


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
77 832

 

2. Kultūras vēsture


Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Jansone A.
05.1370
Latviešu tekstiliju attīstības vēsture Eiropas kultūrvēstures kontekstā

 4446

Zunde M.
05.1371
Latvijas kultūrvides pētījumi pēc zinātnisko ekspedīciju materiāliem (2006–2008)

 14 679

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 19 125


Latvijas Universitāte
Butulis I.
05.1618
Ārējais faktors Latvijas XX gs. vēsturē

 1627

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 1627


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
20 752


Kopā pa nozari: ...............................................................

 
98 584