11. VALODNIECĪBA, LITERATŪRZINĀTNE, FOLKLORISTIKA, MĀKSLAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Valodniecība

Liepājas Pedagoģiskā augstskola
Laumane B.
05.1488
Latviešu valoda Lejaskurzemē: vēsture un areālie kontakti

 2558

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2558


Latvijas Universitāte
Bankavs A.
03.0949
Teorētiskā un lietišķā leksikogrāfija

 1279

Vanags P.
04.1307
Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca (16.–18. gs.)

 1279

Veisbergs A.
05.1358
Mūsdienu latviešu valodas izmaiņas kontrastīvajā aspektā (kontakti, tulkošana, aizgūšana)

 1279

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 3837


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Hirša D.
04.1092
Latvijas sabiedrības lingvistiskā integrācija

 6395

Pokrotniece K.
05.1476
Latviešu rakstu valodas vēstures nozīmīgāko posmu izpēte

 6395

Poriņa V.
05.1477
Bilingvisma dinamika Latvijā indivīda un sabiedrības līmenī

 3837

Skujiņa V.
04.1097
Terminu darināšanas modeļi strukturāli semantiskā skatījumā

 8953

Stafecka A.
05.1478
Latviešu valodas dialektu morfoloģijas un fonētikas izpēte ģeolingvistiskā aspektā

 10 872

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 36 452


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Markus D.
04.1071
Fonētiski fonoloģiskie pētījumi: datu bāze, fonoloģiskā analīze un klasifikācija, starptautiskā transkripcija

 5116

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 5116


Rīgas Tehniskā universitāte
Nītiņa D.
05.1888
Latviešu valodas izpētes metodoloģijas jautājumi

639

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

639


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
48 602

 

2. Literatūrzinātnes un folkloristika


Daugavpils Universitāte
Fjodorovs F.
04.1246
Baltijas un slāvu literārā antropoloģija

 1151

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 1151


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Bula D.
05.1490
Folklora un mūsdienu kultūra

 6395

Hausmanis V.
05.1491
Latviešu teātra un drāmas attīstība trimdā

 5116

Kalnačs B.
05.1492
Latviešu literatūra Baltijas un Eiropas rakstniecības kontekstā

 7674

Kalniņa I.
05.1493
Virzienu, žanru un ideju modifikācijas latviešu literatūrā un literatūrkritikā

 16 115

Krogzeme-
Masgorda B.
05.1489
Latviešu tautasdziesmas. Klasiskā mantojuma izpēte un akadēmiskais izdevums

 10 233

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 45 533


Latvijas Universitāte
Kursīte J.
05.1887
Baltu mitoloģija II

 7034

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 7034

Kopā pa apakšnozari: .............................

 53 718

  

3. Mākslas zinātnes


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Klotiņš A.
05.1494
Latvijas mūziķu leksikons

767

Zeltiņa G.
05.1496
Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām

 7418

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 8185


Latvijas Mākslas akadēmija
Čaupova R.
04.1328
Mākslinieka personība, kultūrvide un teorētiskie vērtējumi 19. gs. nogales – 20. gs. Latvijas vizuālās mākslas attīstībā

 7674

Kaminska R.
04.1330
Tradicionālais un inovatīvais Latvijas arhitektūras un mākslas 13.–19. gs. mantojuma interpretācijā

 1279

Pelše S.
06.1951
Vadošie centri un ietekmju maršruti Latvijas mākslas un tās interpretācijas ģenēzē

 2686

Zilgalvis J.
04.1329
Kultūrvēsturiski nozīmīgāko Latvijas vietu (teritoriju) arhitektoniski vēsturiskā izpēte

 3197

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 14 836


Rīgas Tehniskā universitāte
Briņķis J.
05.1889
Latviskā mentalitāte un Latvijas lauku un pilsētu mājokļu vides reģionālās īpatnības

639

Krastiņš J.
05.1890
Vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums

 1918

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2557


Kopā pa apakšnozari: .........................................................


 25 578


Kopā pa nozari: ...............................................................

 
127 898