12. FILOZOFIJA, SOCIOLOĢIJA, PSIHOLOĢIJA, PEDAGOĢIJA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Filozofija

Baltijas Studiju centrs, SIA
Broks J.
05.1415.1
Tiesība filosofiskās antropoloģijas skatījumā

75

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

75


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Broks J.
05.1415
Tiesība filosofiskās antropoloģijas skatījumā

843

Buceniece E.
05.1923
Ideju vēsture Latvijā: XX gadsimts

 17 019

Freiberga E.
05.1924
Feminisma filozofiskais diskurss: nevienlīdzība, valoda, pieredze

 2694

Krūmiņa-
Koņkova S.
04.1065
Reliģiozitāte un garīgie strāvojumi XXI gadsimta Latvijā

 10 915

Kūle M.
05.1925
Dzīvespasaules fenomenoloģiskā un hermeneitiskā deskripcija

 14 925

Kūlis R.
05.1926
Mūsdienu Rietumu kultūras filosofija: interpretācija un tulkojumi.

 5008

Podmazovs A.
05.1927
Vecticība Latvijā: vēsturiskā pieredze, kultūra un mūsdienu procesi sabiedrībā

 5128

Priedīte A.
04.1067
Nacionālisma diskurss latviešu etnovēstures tekstos

 1776

Rubene M.
05.1928
Filosofijas un literatūras dialogs Latvijā un Eiropā

 3432

Šuvajevs I.
05.1930
Dzīves tehnoloģijas mūsdienu pasaulē un Latvijā

 9897

Vējš J.
05.1931
Modernās protestantisma teoloģijas reliģijfilozofiskās paradigmas

 1856

Zariņš V.
05.1932
Klasiskās kultūras vieta latviešu sabiedrības apziņā

 7941

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 81 434


Latvijas Universitāte
Cimdiņa A.
04.1032
Sieviete mūsdienu latviešu rakstniecībā un humanitārajās zinātnēs

 5407

Polis A.
06.1999
Personības ekstrēmie varianti un sabiedrība. Izpētes starpdisciplinārās perspektīvas

898

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 6305


Rīgas Stradiņa universitāte
Sīle V.
06.2029
Mūsdienu medicīnas ētikas teoriju pielietojums ārstniecības personu profesionālajā darbībā

 1018

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 1018


Rīgas Tehniskā universitāte
Zvejnieks A.
05.1905
Mūsdienu globālais process un dzīvespasauļu daudzveidība: teorijas, sabiedrības, identitātes un jaunās vērtības

 2494

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2494


Kopā pa apakšnozari: .........................................................


 91 326

 

2. Socioloģija


Daugavpils Universitāte
Meņšikovs V.
06.2031
Kapitāls socioloģiskajā aspektā: pētījuma teorētiskais pamatojums un operacionālie parametri

 1955

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 1955


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Milts A.
05.1922
Nacionālā mutvārdu vēsture: resurss kultūras, sociālo un identitātes procesu analīzē

 13 768

Rungule R.
05.1929
Sociālās atstumtības riska faktori: jaunieši Latvijas sabiedrībā

 9578

Vēbers E.
04.1064
Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts etniskās attiecības

 9059

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 32 405


Latvijas Universitāte
Brikše I.
05.1921
Latvijas sabiedrības tradicionālo un jauno identitāšu diskurss publiskajā komunikācijā (1991–2006)

 3352

Kalniņa A.
06.2001
Vizuālās pētniecības metodes socioloģijā: attīstība un perspektīvas

938

Stepčenko A.
04.1313
Dzīves kvalitāte Latvijas gerontoloģiskajās institūcijās

 1437

Tisenkopfs T.
05.1911
Pārmaiņas ikdienas dzīvē mūsdienu Latvijā

 9578

Zobena A.
05.1912
Sociālā kapitāla loma lauku attīstībā: sociālie tīkli lauku partnerībās

 3352

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 18 657


Latvijas Zinātņu akadēmija
Kristapsons J.
04.1135
Inovatīvās attīstības un jaunu tehnoloģiju radīšanas problēmas Latvijā

 3791

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 3791


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
56 808

 

3. Psiholoģija


Daugavpils Universitāte
Guseva S.
04.1249
Latgales reģiona jauniešu profesionālā identifikācija pašnoteikšanās periodā

958

Kokina I.
06.2010
Apdāvinātības attīstība Latvijā: realitāte un perspektīvas

 1437

Vorobjovs A.
04.1247
Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās kartes

 1995

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 4390


Latvijas Universitāte
Austers I.
05.1906
Spēja domāt par sabiedrību polarizējošiem jautājumiem no oponenta skatu punkta

 1955

Bite I.
06.2012
Vardarbība ģimenē un tās seku pārvarēšana sievietēm

 1437

Igonins D.
06.2005
Pieauguša cilvēka mentālā leksikona morfoloģiskā organizācija un tās ietekme uz vēlu otrās valodas apguvi

 1437

Martinsone K.
06.2006
Mākslas terapijas metodes krīzes pārvarēšanā

 1437

Miezīte S.
04.1321
Longitudināla LU studentu adaptācijas un sekmju izpēte ar atbalsta programmu pilotāžu

 2414

Raščevska M.
06.2011
Pieaugušo cilvēku intelekts dažādu izpētes pieeju un teoriju skatījumā

 1955

Reņģe V.
06.2007
Autovadītāju lēmumu pieņemšana un sociālie priekšstati par drošību uz ceļiem

 1955

Sebre S.
04.1320
Bērnu – vecāku attiecību un piesaistes stila pazīmes bērnu zīmējumos un stāstījumos

 2414

Škuškovnika D.
06.2008
Matemātikas izraisītā trauksme vidusskolēniem, studentiem un skolotājiem

958

Tiltiņa I.
05.1910
Sociālās adaptācijas problēmas pusaudžiem Latvijā

958

Tunne I.
04.1325
Emocionālie, intelektuālie un sociālie procesi izziņas darbībā un izglītības kvalitāte

958

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 17 878


Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs, SIA
Vandāns J.
06.2004
Jauna koncepcija hiperaktīvu bērnu uzmanības deficīta un atmiņas traucējumu agrīnajā korekcijā

958

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

958


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Bebre R.
04.1343
Kreativitāte kā process un personības īpašība

 1896

Svence G.
06.1941
Studentu mācīšanās mērķu dinamikas longitudinālā izpēte Latvijas augstskolās

 1516

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 3412


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
26 638

 

4. Pedagoģija


Daugavpils Universitāte
Davidova J.
05.1427
Skolēnu mūzikas uztveres līmeņu un tipu noteikšana kā mūzikas skolotāja diagnosticējošās darbības komponents

 1995

Salīte I.
05.1915
Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā

 2295

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 4290


Liepājas Pedagoģiskā augstskola
Lieģeniece D.
04.1252
Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziņas un personības attīstības veicinātāja

 2095

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2095


Latvijas Universitāte
Čehlova Z.
05.1907
Izglītības reformas inovatīvo procesu metodoloģiskie pamati Eiropas kontekstā

 1995

Černova E.
05.1914
Pirmsskolas pedagoģija: teorija un prakse

 2095

Koķe T.
04.1322
Vidusskolas skolotāja profesionālās kompetences veidošanās studiju procesā universitātē

 2295

Krūze A.
04.1326
Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze

 2494

Maslo I.
05.1908
Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas praksei

 2295

Rubene Z.
06.2015
Izglītības filosofiskā problemātika. Kritēriji pētījumiem pedagoģijā un izglītībā

938

Žogla I.
05.1913
Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību programmu  teorija un prakse

 2394

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 14 506


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Bogdanova T.
04.1083
Mūzikas pedagoģija kā tautas izglītības sastāvdaļa latviešu tautas tradīciju un pasaules mākslas un kultūras attīstības kontekstā

 1995

Marnauza M.
06.2014
Mūzikas skolotāju izglītības un vispārizglītojošās skolas mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas

938

Petere A.
06.2013
Mācību un audzināšanas procesa mijsakarības multikulturālā vidē pamatizglītībā

938

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 3871


Kopā pa apakšnozari: .........................................................


 24 762


Kopā pa nozari: ...............................................................

 
199 534