13. EKONOMIKAS ZINĀTNES, JURIDISKĀS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Ekonomika, demogrāfija

Daugavpils Universitāte
Gorbaceviča L.
04.1232
Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumos

952

Voronovs V.
05.1443
Latvijas ražotāji mūsdienīgos globalizācijas un pasaules saimniecības reģionalizācijas apstākļos: problēmas, risinājumi, perspektīvas

 1142

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2094


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jurgena I.
05.1590
Komercdarbības formu izvērtēšana daudzpusējo interešu un sinerģētikas kontekstos

 2093

Moskvins G.
05.1595
Intelektuālās tehnoloģijas patērētāju interešu un tiesību aizsardzībai

952

Priekulis J.
06.1950
ES kopējā tirgus apstākļos konkurētspējīgu piena lopkopības modeļu izstrāde zemnieku saimniecībām Latvijā

 1332

Rivža B.
05.1899
Mentoru kustības izveide Latvijas laukos saskaņā ar labas prakses pieredzi Ziemeļvalstīs

 8944

Strīķis V.
05.1585
Cilvēkkapitāls: sociālā kapitāla uzkrāšanas procesa izzināšana lauku reģionu attīstības līmeņu izlīdzināšanai

 3045

Špoģis K.
05.1579
Latvijas lauku diversifikācijas jaunās iespējas un problēmu risinājumi ES nosacījumos

 1903

Vītola Ī.
05.1900
Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai

 1522

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 19 791


Latvijas Statistikas institūts
Vanags E.
05.1389
Latvijas statistikas specifiskās problēmas ES statistikas ietvaros

 40 724

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

40 724


Latvijas Universitāte
Ciemiņa I.
05.1895
Izglītības un citu faktoru ietekme uz dzīves līmeni un dzīves kvalitāti

8373

Dubra E.
06.1957
Latvijas konkurētspējas un ilgtspējīgas augsmes izvērtējums Baltijas reģionā un Eiropā

1713

Oļevskis G.
05.1417
Latvijas uzņēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas Savienības vienotajā tirgū

2855

Škapars R.
04.1091
Latvijas darba tirgus Eiropas Savienības integrācijas procesā

1142

Zvidriņš P.
04.1302
Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes

 10 847

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 24 930


Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
Jasjko D.
05.1904
Lauksaimniecības un pārtikas tirgojamie un netirgojamie produkti Eiropas tirgū: iespējas politikas un ražošanas stratēģiju veidošanā

1903

Miglavs A.
05.1901
Kvalitātes un vides vadības sistēmu ekonomisko faktoru ietekmes novērtējums lauksaimnieciskajā un pārtikas sfērā

2664

Pirksts V.
05.1902
Galveno pārtikas produktu vajadzība un tās nodrošinājuma ekonomisko problēmu izpēte un risinājumi iedzīvotāju ģimenēs ar dažādu ienākumu līmeni

 12 179

Saktiņa D.
05.1903
Sociāli ekonomiskās attīstības izvērtējums klasifikācijā noteiktajos atšķirīgo lauku tipu reģionos, ES atbalsta pasākumu ietekmes izvērtējums, klasifikācijas pilnveidošana lauku politikas īstenošanas vajadzībām

1522

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 18 268


Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, SIA
Ābele D.
04.1236
Latvijas notariāta sistēma, tās ekonomiskais izvērtējums un attīstības perspektīvas, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā

952

Dovladbekova I.
05.1897
Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors

952

Eglīte P.
04.1025
Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai

9325

Eisaka F.
04.1027
Dažāda lieluma saimniecību (uzņēmumu) līdzāspastāvēšana Latvijas attālajos reģionos ES apstākļos

5899

Karnīte R.
04.1028
Ekonomisko krīžu iespējamība un to novēršana Latvijā

3806

Keišs S.
05.1441
Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā

3806

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 24 740


Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Daugavpils filiāle
Nikolajevs A.
05.1446
Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni

952

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

952


Rīgas Tehniskā universitāte
Magidenko A.
04.1026
Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā

2855

Počs R.
04.1233
Latvijas makroekonometriska nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana

5709

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

8564


Tautsaimniecības attīstības institūts
Sproģis A.
05.1431
Latvijas tautsaimniecības attīstības perspektīvas

 17 887

Sproģis A.
05.1432
Ekspertu komisijas ekonomikas un juridisko zinātņu aktualitātes jautājumi

3806

Šulca O.
04.1227
Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū

1713

Zelgalvis E.
04.1090
Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību

4377

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 27 783


Talsu pauguraines dabas parka atbalsts, SO
Oškalne R.
03.0959
Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to ilgtspējīga attīstība

1332

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

1332


Ventspils augstskola
Jaunzems A.
04.1357
Izlietojuma–izlaides informatīvā analīze

952

Vucāns J.
06.1956
Uzņēmējdarbības vides attīstības monitorings Latvijas reģionos un tā metodoloģiskās bāzes pilnveidošana

1713

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

2665


Kopā pa apakšnozari: .........................................................


 171 843

 

2. Juridiskās zinātnes


Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
Jundzis T.
05.1426
Starptautiskā un nacionālā drošība: politikas un tiesību mijiedarbība

4377

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

4377


Latvijas Policijas akadēmija
Kavalieris A.
05.1360
Kriminālistikas un operatīvās darbības terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izstrāde

2093

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

2093


Latvijas Universitāte
Čepāne I.
04.1311
Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi

5519

Torgāns K.
04.1310
Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros

6470

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 11 989


Kopā pa apakšnozari: .....................................................................


 18 459


Kopā pa nozari: ...............................................................


 190 302