14. MEŽZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”
Baumanis I.
05.1615
Meža ražības, kvalitātes un ģenētiskās daudzveidības uzlabošanas pētījumi

5948

Daugaviete M.
04.1123
Dažādu kokaudžu attīstības procesu izpēte lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežojumos

3062

Daugavietis M.
06.2030
Meža nekoksnes produktu izmantošanas tehnoloģiju ekonomiskais un ekoloģiskais novērtējums daudzfunkciju mežsaimniecībā

8364

Gaitnieks T.
05.1614
Ektomikorizas nozīme meža ražības un veselības nodrošināšanā

4947

Gaross V.
04.1120
Medību dzīvnieku populāciju struktūras dinamika

1413

Kāposts V.
04.1125
Lauksaimniecībā neizmantoto kūdraino un kūdras augšņu īpašības un to piemērotība apmežošanai

2709

Kravalis J.
05.1612
Sakarību noteikšana zāģmateriālu žāvēšanas procesa efektivitātes palielināšanai regulārā siltuma režīmā

2886

Ošlejs J.
04.1122
Priedes augšanas un sēklu daudzuma novērtējums ilgtermiņa izmēģinājumos

2591

Ozoliņš J.
06.1958
Medījamo zīdītāju barošanās ekoloģija un parazītu fauna barības ķēdēs

3769

Rašals Ī.
05.1613
Latvijas saimnieciski nozīmīgu koku sugu in situ ģenētisko resursu mežaudžu izpēte

2650

Šmits A.
04.1118
Defoliācijas ietekme uz skuju grauzējiem kaitēkļiem

3180

Vilkriste L.
04.1348
Meža nekoksnes resursu vērtēšanas metodikas izstrāde Latvijā

2650

Zālītis P.
05.1611
Hidroloģiskie parametri kā teritorijas mežainuma un kokaudžu struktūras funkcija

4594

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 48 763


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Liepa I.
04.1074
Latvijas mežu oglekļa satura prognozēšanas metodikas izstrāde

2650

Šķēle A.
04.1075
Kokapstrādes darbmašīnu darba riski un to dinamika mašīnu ekspluatācijas laikā

2002

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

4652


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Dolacis J.
04.1272
Koksnes īpašību un energokoksnes izmantošanas iespēju izpēte

2532

Hrols J.
05.1560
Latvijas perspektīvo koku sugu koksnes struktūra un fizikāli mehāniskās īpašības

2945

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

5477


Kopā pa nozari: ...............................................................


 58 892