3. FIZIKA, MATEMĀTIKA, ASTRONOMIJA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Fizika

Daugavpils Universitāte
Kozlovskis L.
05.1876
Plānu sakausējumu kārtiņu, iegūtu vakuumā, atlaidinot Co/Ni/Fe multislāņus, kristāliskās struktūras un magnētoptisko īpašību pētīšana

 1320

Liberts G.
05.1877
Nelineāri optiskā elipsometrija

 1049

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2369


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Bērziņa B.
05.1722
Gaismas izraisītie procesi platzonu nitrīdos un līdzīgos materiālos

 2842

Bērziņš J.
05.1724
Eksperimentāli un teorētiski kodolu struktūras pētījumi normālos un ekstremālos apstākļos

 16 101

Kleperis J.
05.1712
Olfaktometrijas fizikālie principi un sensoru mikrosistēmas tās modelēšanai

 3654

Kuzmins A.
05.1717
Modernā spektroskopiskā pieeja nanomateriālu struktūras pētījumos

 5954

Kuzovkovs V.
05.1704
Nelīdzsvaroto procesu kinētika nesakārtotās cietvielās

 5514

Lācis I.
04.1294
Stimulu un acu kustību ietekme uz redzes uztveri

 2030

Maniks J.
05.1705
Robežvirsmu efekti nanostrukturētu materiālu mehāniskajās īpašībās

 5378

Millers D.
05.1720
Defekti un elektroniskie ierosinājumi kompleksos oksīdos

 7917

Mironova-
Ulmane Ņ.
05.1718
Dzelzs grupas jonu pētījumi neorganiskos un organiskos savienojumos ar optiskām un EPR metodēm

 8457

Ozols A.
05.1719
Hologrāfiskais ieraksts un viļņu frontes inversija materiālos ar kompleksu fotorefrakciju

 3383

Petrovs A.
05.1711
Ultradisperso (mazo) cietvielu daļiņu magnētisko īpašību pētījumi

913

Purāns J.
05.1714
Rentgena absorbcijas spektroskopija, pārvarot pikometru barjeru

 6665

Riekstiņa D.
05.1723
Pielietojamās kodolfizikas izmantošana apkārtējās vides un dažu fizikālu procesu pētījumos

 4635

Rogulis U.
05.1709
Magnētisko rezonanšu spektroskopija: defektu struktūra vairākkomponentu fluorīdos

 6631

Skuja L.
05.1715
Optisko īpašību, to optimizācijas un izmaiņas mehānismu pētījumi stiklveida materiālos ultravioletajai optikai un šķiedru gaismas vadiem

 4566

Šternbergs A.
05.1864
Sintēzes procesu optimizācija, fizikālās īpašības un polarizācijas procesu mikromehānismi segnetoelektriķos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi

 10 541

Tāle I.
05.1716
Defektu optiskā un termoaktivācijas spektroskopija platzonu aktivētos fluorīdu kristālos

 7917

Tambergs J.
05.1707
Simetrijas un haosa koncepciju izmantošana kvantu sistēmu pētījumos

 5548

Teteris J.
05.1721
Amorfie halkogenīdi kā hologrāfiskā ieraksta vide informācijai ar lielu blīvumu

 2131

Truhins A.
05.1710
Lokalizētie un delokalizētie stāvokļi optiskos stiklos un stiklveidojošos kristālos ar plato aizliegtu zonu

 5650

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 116 427


Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Bucenieks I.
05.1466
Aprēķinu metožu un izgatavošanas tehnoloģijas modernizācija elektromagnētisko sūkņu sistēmām šķidrā metāla neitronu atskaldīšanas iekārtās

 3755

Freibergs J.
05.1381
Impulsa, siltuma un masas pārneses procesi aksiāli simetriskās plūsmās hidrodinamikā un magnetohidrodinamikā

 4566

Gailītis A.
05.1388
Sfēriska MHD Dinamo eksperimenta izveide

 8796

Geļfgats J.
05.1378
Liela apjoma šķidras elektrovadošas vides stacionāras un nestacionāras kustības ierosināšanas un slāpēšanas MHD metožu fizikālās likumsakarības

 9574

Koļesņikovs J.
05.1379
Konvektīvās un nobīdes šķidrā metāla plūsmas regulēšana ar elektromagnētiskiem masas spēkiem

 2436

Lielausis O.
05.1380
Šķidrs metāls kā darba ķermenis plazmas ierobežotājos un korpuskulāro plūsmu pārveidotājos

 6191

Priede J.
05.1465
Nestabilitātes un pāreja uz turbulenci elektrovadošo šķidrumu plūsmās ārējos magnētiskajos laukos

 4331

Šiško A.
05.1382
Stipra magnētiskā lauka iespaids uz elektrovadošas šķidrās un cietās vides mijiedarbības procesiem

 4736

Valdmanis J.
04.1111
Elektriskas un magnētiskas iedarbes procesu vadība izkausēta metāla un cietas metāliskas sieniņas robežapgabalā

 2334

Zaķe M.
05.1384
Siltuma un masas pārneses pētījumi kombinētā gāzveida un cietā kurināmā degšanas procesā ārējo spēku laukā

 4939

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 51 658


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Zīlītis V.
05.1386
Atomu un jonu enerģijas līmeņu, oscilatoru stiprumu un fotojonizācijas šķēlumu aprēķināšana

 2232

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2232


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Rodins J.
04.1136
Jaunu pretvēža terapeitisko metožu izstrādāšana, izmantojot pastāvīgā magnētiskā lauka ietekmi uz molekulāri iespiestām polimēru nanodaļiņām un šūnu membrānām

 1285

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 1285


Latvijas Universitāte
Auziņš M.
05.1865
Koherenti procesi atomu un molekulu ierosmē ar lāzera starojumu

 7003

Bērsons I.
05.1866
Zemtemperatūras plazmas pētījumi un to rezultātu izmantošana virsmu apstrādē un gaismas avotu tehnoloģijā

 5650

Ekers A.
05.1867
Molekulāro procesu lāzeru manipulācija

 3180

Erts D.
05.1868
Individuālu nanoelementu īpašības

 2706

Ferbers R.
04.1308
Divatomu molekulu un atomu lāzeru spektroskopija ārējo lauku klātbūtnē

 6665

Gailīte E.
05.1869
Kvantumehāniskās un kvaziklasiskās metodes daudzfotonu procesu aprakstam

 9134

Jakovičs A.
06.1966
Siltuma un vielas pārneses procesu un fāzu dinamikas mūsdienīgu materiālu tehnoloģijās kompleksa analīze

 1049

Krūmiņš A.
05.1864.1
Sintēzes procesu optimizācija, fizikālās īpašības un polarizācijas procesu mikromehānismi segnetoelektriķos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi

 1163

Lācis S.
04.1290
Inteliģentu magnētiski kontrolējamu materiālu reoloģisko īpašību un uzvedības teorētiskā un skaitliskā modelēšana

 1421

Spīgulis J.
04.1283
Optiskās metodes bioprocesu kontrolei in vivo

 2232

Tīliks J.
05.1872
Magnētiskā lauka ietekme uz difūzijas procesiem cietās vielās

 1962

Ūbelis A.
05.1862
Baltās gaismas kūļa (Zeme – satelītu sensori) izmantošana atmosfēras sastāva pētījumiem reālā laikā troposfērā un stratosfērā un ozona – halogēnu maisījumu fotoķīmijas laboratorijas pētījumi

 2131

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 44 296


Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts
Joļins J.
05.1469
Neitronu un rentgenstaru dinamiskā izkliede pie paraugu augstfrekvences ierosmes

 4060

Muzikante I.
05.1467
Polāru un fotoaktīvu supramolekulāru sistēmu fizikālie pētījumi fotonikai

 10 251

Raitmans E.
04.1158
Neitronu un rentgenstaru izkliede mākslīgu ierosinājumu ietekmē kondensētās vidēs

542

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 14 853


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Mišņovs A.
05.1463
Nanostruktūru pētījumi ar mazleņķu rentgenstaru izkliedes metodi

 1489

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 1489


Rīgas Tehniskā universitāte
Dehtjars J.
05.1873
Hidroksilapatīta nanodaļiņu ansambļa elektroniskās īpašības

 1387

Jankovskis J.
05.1646.1
Radiofrekvenču elektronikas magnētisko komponentu un materiālu efektivitātes paaugstināšanas pētījumi

 1218

Kataševs A.
05.1874
Neorganisko savienojumu nanoslāņu dozimetriskās īpašības

 1489

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 4094


Transporta un sakaru institūts, A/S
Šuņins J.
04.1039
Nesakārtoto kondensēto vižu fundamentālo īpašību matemātiskā un datormodelēšana

508

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

508


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
239 211

 

2. Matemātika


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Āboltiņš A.
04.1073
Parciālie diferenciālvienādojumi dažu reālu siltummasas pārneses procesu izpētē

509

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

509


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Freivalds R.
05.1528
Kvantu algoritmi un to sarežģītība

 6225

Gudkovs V.
05.1387
Nelineāru viļņu vienādojumu matricatrisinājumi kā matemātiskās modelēšanas līdzekļi

 1962

Ķikusts P.
05.1529
Vizuālās informācijas kombinatorisko un ģeometrisko struktūru matemātiskie modeļi un apstrādes metodes

 1759

Martuzāns B.
06.1970
Trieciena izsauktās polarizācijas kondensētās vidēs matemātiskā modelēšana

 1320

Raitums U.
05.1385
Ekstremāli uzdevumi eliptiskām sistēmām

 4736

Rimšāns J.
05.1530
Skaitliskās metodes otrās kārtas parciāliem diferenciālvienādojumiem un sistēmām ar fāžu pārejām

 2436

Sadirbajevs F.
05.1531
Nelineāras parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas

 6901

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 25 339


Latvijas Universitāte
Cīrulis J.
05.1881
Vispārīgās algebras metodes datorzinātnē, ģeometrijā un loģikā

 2131

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2131


Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūts
Budkina N.
05.1882
Nogludinošo splainu analīze un to pielietojumi neprecīzu datu aproksimācijas uzdevumiem

508

Buiķis A.
05.1525
Tiešo un inverso matemātiskās fizikas problēmu izpēte un risināšana sarežģītās vidēs

 14 750

Bula I.
05.1449
Attēlojumu dinamika metriskās telpās

609

Dambītis J.
05.1413
Latvijas matemātikas, fizikas un datorikas vēsture

 2369

Lietuvietis O.
05.1883
Deģenerēto matricu metožu lietojumi matemātiskās fizikas problēmās ar parciālajiem diferenciālvienādojumiem

 2436

Reinfelds A.
05.1884
Parasto diferenciālvienādojumu un diferenču vienādojumu kvalitatīvās teorijas aktuāli jautājumi

 8017

Siņenko N.
05.1363
Stohastisko iterāciju, kas tuvas stacionārām, asimptotiskā analīze

542

Šostaks A.
05.1885
Daudzvērtīgas struktūras topoloģijā, algebrā un analīzē: dažu teorijas un lietojumu problēmu izpēte

 3654

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 32 885


Rīgas Tehniskā universitāte
Carkovs J.
05.1879
Stohastiskās stabilitātes asimptotiskā analīze

 2369

Koliškins A.
04.1238
Stipro magnētisko lauku magnētiskās hidrodinamikas un nesagraujošās kontroles problēmu skaitliskie un analītiskie atrisinājumi

642

Koliškins A.
04.1239
Šķidruma plūsmas analīze kanālos un atklātās hidrodinamiskās sistēmās

 1759

Pavlenko O.
05.1880
Stohastiskās analīzes asimptotiskās metodes Markova impulsu sistēmām ar lietojumiem finanšu ekonometrijā

508

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 5278


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
66 142

 

3. Astronomija


Latvijas Universitāte
Ābele M.
04.1035
Augstas dispersijas spektrogrāfa izveide zvaigžņu un mazo planētu novērošanai ar datu reģistrēšanu reālajā laikā

 6258

Balodis J.
06.1972
Programmatūra manipulācijām ar liela apjoma zvaigžņu katalogu

 1014

Eglītis I.
05.1423
Oglekļa zvaigžņu īpašību noteikšana no visjaunāko infrasarkano un citu novērojumu datu bāzēm. Galaktikas oglekļa zvaigžņu ģenerālkataloga (GCGCS) elektroniskās versijas pilnveidošana

 9911

Lapuška K.
05.1424
Augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi starptautisko ģeodinamikas programmu ietvaros, mērīšanas tehnikas un metožu izstrāde un pilnveidošana

 5921

Šmelds I.
05.1861
Starpzvaigžņu vides, pārnovu, Saules un Zemei tuvo objektu pētījumi

 6563

Začs L.
05.1863
Smago ķīmisko elementu sintēze Visumā: spektroskopiskie pētījumi

 3282

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 32 949


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
32 949


Kopā pa nozari: ...............................................................

 
338 302