4. ĶĪMIJA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Organiskā ķīmija

Latvijas Universitāte
Jākobsone I.
05.1729
Uztura bagātinātāju ķīmiskās kompozīcijas un antiradikālās aktivitātes raksturojums

 1525

Kļaviņš M.
05.1731
Humusvielu funkcionālo atvasinājumu sintēzes metodes

 3681

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 5206


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Ābele E.
05.1750
Starpfāžu un pārejas metālu kompleksu katalīzes eksperimentālie un teorētiskie aspekti

 3780

Ābele R.
05.1751
Heteroatomu biciklisko un makrociklisko savienojumu sintēze un bioloģiskā aktivitāte

 2056

Amoliņš A.
05.1754
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes terminoloģijas modernizācija latviešu valodā

 1426

Andrianovs V.
05.1756
N-Aminoguanidīna atvasinājumu sintēze

 5504

Arsenjans P.
05.1757
Selēna un telūra atvasinājumu sintēze un pielietošana

 3117

Beļakovs S.
05.1758
Organisko savienojumu elektronu kristālķīmija un precīzā rentgenstruktūranalīze

 1161

Jirgensons A.
05.1761
Enantioselektīva katalītiska aza-Klaizena pārgrupēšanās pirmējo alilamīnu sintēzei

 3449

Kalviņš I.
05.1762
Stereoselektīva aril-, alkinil- un alkenil-cikloheksānamīnu sintēze un to izmantošana

 17 309

Kalviņš I.
05.1763
Funkcionalizētu indolu sintēze jaunu nesteroidālu pretiekaisuma līdzekļu radīšanai

 13 430

Kalviņš I.
05.1764
Zn saturošu deacetilējošu metālproteāžu dabīgo inhibitoru sintētiskie analogi

 28 020

Krauze A.
05.1766
Bioloģiski aktīvu N,S-saturošu heterociklu dizains, pielietojot viena reaktora daudzkomponentu metodi un ievērojot zaļās ķīmijas principus

 14 093

Leite L.
05.1767
Heterogēnie katalizatori, kas pagatavoti pēc “zaļās ķīmijas” principiem: aktivitāte un struktūra

 4344

Liepiņa I.
05.1768
Medicīniski orientētā molekulu modelēšana

 4211

Liepiņš E.
05.1769
Olbaltumvielu, DNS un to kompleksu struktūras pētījumi, izmantojot KMR

 1857

Lukevics E.
05.1771
Tetra- un hiperkoordinēta germānija un silīcija heterocikliskie savienojumi

 16 281

Lūsis V.
05.1772
Skābju katalizētas daļēji hidrētu piridīnu cikla transformācijas

 7196

Markava E.
05.1774
Jauni fotohromi materiāli nanostrukturētiem organiskiem slāņiem — sintēze un pētījumi azobenzola rindā

 1890

Ozola V.
05.1775
Metālorganisko savienojumu iegūšana un pārejas metālu katalizētas reakcijas mikroviļņos

 4874

Plotniece A.
05.1776
Liposomas veidojošo heterociklisko amfifīlu sintēze gēnu transfekcijai

 3946

Segale I.
05.1778
Stabilo bioloģiski aktīvo koloidālo sistēmu iegūšana un fizikāli ķīmiskā pētīšana

 3415

Soboļevs A.
05.1780
Jaunu enantiotīru slāpekli saturošu heterociklu ķīmijenzimātiskā sintēze

 3780

Stonkus V.
05.1781
Alifātisko, aromātisko un heterociklisko spirtu, aldehīdu, skābju un ēsteru ketonizācija

 3382

Sūna E.
05.1782
Enolātu enantioselektīvā protonēšana

 6532

Tirzītis G.
05.1783
Flavonoīdi un triterpenoīdi kā potenciāli pretaudzēju savienojumi

 2852

Trapencieris P.
05.1784
Nenicesku reakcijas pētījumi

 4178

Trapencieris P.
05.1785
Jauni amonija un hidrazīnija betaīni

 7428

Turovskis I.
05.1787
Organisko vielu struktūrķīmiskie un elektroķīmiskie pētījumi

 13 264

Veinbergs G.
05.1788
Bioķīmiski inducējamas citotoksiskās signālu fotonu emisijas ģenerēšana monoslāņu šūnās

 4211

Veinbergs G.
05.1789
Pretvēža beta-laktāmu atvasinājumu sintēze un bioloģiskā pētīšana

 8224

Vīgante B.
05.1790
Pašorganizējošos amfifīlu slāpekļa heterociklu sintēze un izpēte

 18 271

Vosekalna I.
05.1791
Bioloģiski aktīvo savienojumu struktūrķīmiskie pētījumi

696

Zablocka A.
05.1792
Mērķtiecīga hinolīna rindas bioloģiski aktīvu savienojumu farmakoloģisko īpašību uzlabošana ar ķīmiskās modificēšanas metodēm

 6234

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 220 411


Rīgas Tehniskā universitāte
Jure M.
05.1742
Hofmaņa pārgrupēšanās pielietojums stereoselektīvajā neparasto a-aminoskābju sintēzē

 1525

Kokars V.
05.1744
Jaunu foto refraktīvu sānu virknē azohromoforas grupas saturošu polimēru sintēze

895

Krilova V.
05.1745
Akriljonīti un sorbenti: sintēze un sorbcijas procesu pētīšana

 1094

Strakovs A.
05.1746
3,4-Annelētu kumarīnu un 4,5-annelētu indazolu sintēze un reakcijas

 2155

Utināns M.
05.1747
Jaunu organisko hromoforu sistēmu dizains, sintēze un izpēte

 2255

Valters R.
05.1748
1,4-Benzohinonu atvasinājumu, kas ar C-C saiti vai -CH2CH2- tiltiņu saistīti ar heterociklu(iem), sintēze un to īpašību izpēte

 3581

Zicāne D.
05.1749
1-Acilpirazolu sintēze cikloheksēndikarbonskābju hidrazīdu un alkoksietilēnu reakcijās un to izmantošana poliheterociklisku savienojumu iegūšanai

 2222

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 13 727


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
239 344

 

2. Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija


Latvijas Universitāte
Actiņš A.
05.1740
Farmaceitiski aktīvo vielu sintēze un izpēte

 1260

Ancāne I.
05.1727
Maleīnskābes atvasinājumu sintēze un adsorbcijas pētījumi uz dispersām cietām daļiņām

 1791

Kreišmanis J.
05.1732
Dabas vielu un to sintētisko analogu kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas pētījumi

 1592

Mekšs P.
05.1733
Virsmas aktīvo maleīnskābes atvasinājumu sorbcijas likumību pētījumi un analīzes metožu izstrāde gāzu-šķidrumu  un augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas (AŠH) apstākļos

 1360

Tīliks J.
05.1734
Magnētiskā lauka ietekme uz fizikāli ķīmiskiem augstenerģētiskiem procesiem kondensētās sistēmās

 1393

Veidis M.
05.1735
Kristālisku koordinācijas kompleksu un bioloģiski aktīvo vielu polimorfu modelēšana un rentgenstruktūranalīze

 1161

Vīksna A.
05.1737
Smago metālisko elementu piesārņojuma novērtēšanas metožu pilnveidošana modulētā ekosistēmā — gaiss, augsne un skuju koki

 3382

Zicmanis A.
05.1738
Ambidento anjonu pārvērtības jonu šķidrumu vidēs

 2089

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 14 028


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Belousova R.
05.1547
Poliolu mijiedarbība ar poliborātjoniem un dzelzs joniem, metālu korozijas inhibēšanas mehānisms

 1691

Čera L.
05.1935
Ar plazmas tehnoloģiju iegūto pulveru ūdens suspensiju elektrostatiskā un elektrostēriskā stabilizācija

 1559

Dindune A.
05.1548
Daudzvērtīgo metālu fosfātu sintēze, savienojumu struktūra un fizikāli ķīmiskie pētījumi

 5438

Līcis J.
05.1549
Homogēnu oksīdu materiālu iegūšana ar ekstrakcijas–pirolītisko metodi un to funkcionālo īpašību pētījumi

 2122

Līcis J.
05.1550
Elektrodialīzes procesu pētījumi ar modificētām jonu apmaiņas membrānām. Membrānu modificēšana ar organiskiem polielektrolītiem un virsmas aktīvām vielām

 1393

Sadirbajeva T.
05.1551
Smago metālu jonu izdalīšana un atdalīšana ar elektrodialīzes metodi sistēmās ar impregnētām šķidrām membrānām

 1227

Siliņa E.
05.1552
8-Selenolhinolīna atvasinājumu iekšēji komplekso savienojumu fizikāli ķīmiskās īpašības un uzbūve, to korelācija ar 8-merkaptohinolīna un 8-oksihinolīna atvasinājumu kompleksiem

 4211

Vītiņa I.
05.1553
Nanostrukturēto rentgenamorfo sakausējumu metālu un metāls–neorganiskais savienojums plāno slāņu elektroizgulsnēšanas katodprocesa un struktūras veidošanās mehānisms

 8887

Zaporina Ņ.
05.1554
Daudzkomponenšu nanodaļiņu struktūra un fizikāli ķīmiskās īpašības atkarībā no sintēzes parametriem un to ķīmiskā sastāva

 1260

Zariņa I.
05.1555
Šķīstošu silikātu modificēšana ar sārmu metālu silanolātiem

 1691

Zviedre I.
05.1556
Jaunu bora koordinācijas savienojumu amīnu sāļu sintēze, īpašības, rentgenstruktūranalīze un kristālķīmija

 2885

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 32 364


Kopā pa apakšnozari: .........................................................


 46 392

 

3. Koksnes un polimēru ķīmija


Latvijas Universitāte
Kaļķis V.
05.1730
Multifāzu polimēru struktūras radiācijķīmiskā modificēšana, izmantojot funkcionālos monomērus kā šķērssaistīšanās promoterus

 1923

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 1923


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Andersons B.
05.1561
Koksnes biodegradācijas mehānismu pētījumi noārdīšanās procesu kontrolei ar dabai draudzīgiem līdzekļiem un paņēmieniem

 8721

Stirna U.
05.1563
Pētījumi par poliuretānu, segmentētu poliester- un poliēteruretānu sintēzi ar jauniem ķēdes pagarinātājiem - 1,2-propāndiola atvasinājumiem

 8721

Teliševa G.
05.1564
Modificēti lignīni kā funkcionāli aktīvo multikomponenšu sistēmu pamats

 9749

Treimanis A.
05.1565
Koksnes un no tās iegūtās sulfāta papīrmasas šķiedru ķīmiskais sastāvs un īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem

 7328

Vederņikovs N.
05.1566
Bērza koksnes celulozes depolimerizācija furfurola iegūšanas procesā

 4709

Zoldners J.
05.1569
Ūdenī šķīstošo polisaharīdu atvasinājumu sašķelšana askorbīnskābes ietekmē

 4709

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 43 937


Kopā pa apakšnozari: .........................................................


 45 860


Kopā pa nozari: ...............................................................

 
331 596