7. MOLEKULĀRĀ BIOLOĢIJA, VIRUSOLOĢIJA, MIKROBIOLOĢIJA, BIOTEHNOLOĢIJA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Molekulārā bioloģija un virusoloģija

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Baumanis V.
05.1628
Latvijā sastopamo ērču pārnēsāto infekciju – ērlihiozes, laima boreliozes un ērču encefalīta izsaucēju molekulāri ģenētiska izpēte

 2880

Cielēns I.
05.1630
Rekombinantas bakteriofāga GA daļiņas radīšana un izmantošana gēnu transportam un imunoloģiski aktīvu epitopu eksponēšanai

 6875

Dišlers A.
05.1631
E. coli, S. cerevisiae un P. pastoris  ekspresijas sistēmu kombinēta pielietošana funkcionālu rekombinanto proteīnu iegūšanai

 8083

Ērenpreisa J.
05.1634.1
DNS dubultpārrāvumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblastoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiāciju

 3159

Jankevics Ē.
04.1145
Aktivētu T šūnu kodolu faktoru funkcionālie pētījumi

 7967

Kloviņš J.
05.1627
Centrālajā nervu sistēmā lokalizēto G-proteīna saistīto receptoru strukturāli funkcionāla izpēte un jaunu ligandu noskaidrošana

 5621

Kozlovska T.
04.1148
HCV un citu RNS vīrusu replikācijas modelēšana

 7410

Kozlovska T.
05.1622
Hepatīta B korantigēna foldings un degradācija

 3716

Leončiks A.
04.1138
Ubikvitīna proteolīzes sistēma un apoptozes regulācija

 2137

Linē A.
04.1143
Bioinformātikas metodes izstrādāšana audzēju specifisko alternatīvā splaisinga variantu identificēšanai

 2137

Linē A.
05.1623
Pre-mRNS splaisinga defekti audzējos: sastopamības biežums un imunogenitāte

 3205

Līcis N.
04.1146
Molekulārā evolūcija kā metode un kā process

 2137

Pumpēns P.
05.1624
Jauni himēro vakcīnu prototipi: Rietumnīlas (WNV) vīruss

 18 769

Renhofa R.
04.1141
Vīrusiem līdzīgās rekombinantās himērās Qbeta fāga apvalka proteīna un HBV virsmas proteīnu veidotās daļiņas – mijiedarbības ar hepatocītu šūnu kultūrām izpēte

 2160

Renhofa R.
05.1629
Vīrusiem līdzīgās bakteriofāgu apvalka proteīna veidotās daļiņas – rekonstrukcija un pakošana in vitro

 5807

Riekstiņa U.
04.1139
Hepatīta B vīrusa korantigēna un imūnsistēmas mijiedarbības raksturošana

 2137

Skrastiņa D.
03.0986
Jauno gēnu terapijas vektoru imunoloģiskā raksturošana

 3298

Sominska I.
05.1626
Anti-HCV vakcīnas prototipu konstruēšana

 6992

Šaripo A.
04.1140
Ksenobiotiķu modificējošā citohroma P450 2E1 degradācijas un stabilizācijas mehānismi

 11 196

Tihomirova L.
05.1632
Ginekoloģisko onkoloģisko saslimšanu ģenētiskās predisponētības molekulārie pētījumi

 3670

Vasiļjeva I.
05.1625
Ar iedzimto augšanas hormona deficītu saistīto gēnu mutāciju pētījumi Latvijas populācijā

 2183

Voronkova T.
04.1142
Kāmju poliomas vīrusa apvalka proteīna VP1 izmantošana DNS iepakošanai un pārnesei

 2137

Zeltiņš A.
04.1149
Augu sobemovīrusu kapsīdu veidošanās mehānismi

 4762

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 118 438


Latvijas Universitāte
Kazāks A.
04.1144
Rekombinantu hantavīrusu antigēnu pielietošana diagnostikā; vīrusa genoma sekvenču izolēšana un salīdzinoša analīze

 2137

Matjuškova N.
04.1288
Sēnes Lentinula edodes celmu īpašību raksturojums un audzēšanas apstākļu optimizācija

 4715

Sjakste N.
04.1280
Vistu alfa-globīna domēna hromatīna struktūras izmaiņas atkarībā no diferencēšanās pakāpes un apoptozes gaitā

 2183

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 9035


Latvijas Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Kozireva S.
04.1153
Hemokīnu receptoru gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgām slimībām

 4715

Murovska M.
04.1155
Cilvēka parvovīrusa B19 persistence

 11 056

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 15 771


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dambrova M.
05.1461.1
Karnitīna biosintēzes loma enerģijas metabolisma regulēšanā un sirds išēmiskās slimības ārstēšanā

 1812

Dzintare M.
05.1464
Cilvēka gamma-butirobetaīna hidroksilāzes gēna (bbox1) polimorfisms Latvijas populācijā. Pilotprojekts mildronāta farmakoģenētikas izpētei

 1928

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 3740


Rīgas Stradiņa universitāte
Ērenpreiss J.
04.1219.1
Spermatozoīdu hromatīna stāvokļa nozīme vīriešu fertilitātē: novērtēšanas metodoloģija un atkarība no vides, dzīves veida un ģenētiskiem faktoriem

999

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

999


Rīgas Austrumu slimnīca, valsts SIA
Ņikitina M.
05.1632.1
Ginekoloģisko onkoloģisko saslimšanu ģenētiskās predisponētības molekulārie pētījumi

 1812

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 1812


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
149 795

 

2. Mikrobioloģija un biotehnoloģija


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Strikauska S.
04.1076
Mikrobioloģisko riska faktoru novērtējums nekonvertētā un cietfāzes procesā konvertētā aktīvo dūņu biomasā un to pielietošanas rezultātā

 2346

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 2346


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Viesturs U.
05.1557
Biotehnoloģiskās metodes koksnes komponentu modificēšanā un funkcionalizēšanā

 9012

Viesturs U.
05.1558
Mikroturbulenci pastiprinošu konstrukciju un biosintēzes režīmu izstrādāšana un automatizācija dispersijas pakāpes un produktivitātes uzlabošanai bioreaktoros ar vairākfāžu darba vidi

 10 801

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 19 813


Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Grūbe M.
04.1100
Biotehnoloģisko procesu monitorings pēc biomasas un ekstracelulāro produktu galveno bioķīmisko komponentu izmaiņām atkarībā no fermentācijas apstākļiem

 1626

Kalnenieks U.
04.1101
Alternatīvie cianīdrezistences mehānismi baktērijās

 6922

Rapoports A.
05.1483
Raugu izturības molekulāro mehānismu pētījumi atūdeņošanas procesā un mikroorganismu anhidrobiozes praktiskie aspekti

 9640

Rukliša M.
04.1112
Intracelulāro priekšteču un aminoskābju (valīna un lizīna) virssintēzes regulācija ģenētiski modificētos Corynebacterium glutamicum celmos

 10 313

Savenkova L.
04.1133
Azotobacter chroococcum polihidroksialkanoātu uzkrāšanas un mikrostruktūras saistība ar acetil-KoA un fosfāta metabolisko ceļu regulāciju

 5203

Viesturs U.
05.1558.1
Mikroturbulenci pastiprinošu konstrukciju un biosintēzes režīmu izstrādāšana un automatizācija dispersijas pakāpes un produktivitātes uzlabošanai bioreaktoros ar vairākfāžu darba vidi

 5064

Vīgants A.
05.1523
Zymomonas mobilis  tautsaimniecībā izmantojamo produktu biosintēze, izmantojot levānsaharāzi un glikozo-fruktozo oksidoreduktāzi — fizikoķīmisko faktoru ietekme uz fermentu aktivitāti un stabilitāti

 9663

Vīna I.
05.1524
Fruktāni vielu maiņas normas un homeostāzes uzturēšanai — struktūrfunkcionālie un pielietojuma pētījumi

 2323

Zariņa D.
05.1484
Dažādu organisko atkritumu biokonversija vadāmā fermentācijas procesā ar bakterioloģiskā riska faktora novērtējumu

 2648

Zikmanis P.
04.1099
Levānsaharāzes sekrēcijas fizioloģiskie nosacījumi baktērijās Zymomonas mobilis

 6922

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 60 324


Kopā pa apakšnozari: .........................................................

 
82 483


Kopā pa nozari: ...............................................................

 
232 278